Nøkkeltall 2017

Gjensidige oppnådde et resultat etter skatt på 4,5 milliarder kroner i 2017, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 21,3 prosent. For skadeforsikringsvirksomheten ble premieveksten 4,3 prosent og combined ratio ble 85,4 prosent. Resultat per aksje ble 9,05 kroner, og styret har foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje.

Finansielle nøkkeltall, grafer

Finansielle nøkkeltall, tabell

 Resultat   2017 2016 2015 2014 2013
Premieinntekter fra skadeforsikringMillioner kroner23.398,322.441,9 21.272,020.386,8 18.736,9 
Andre driftsinntekterMillioner kroner3.615,7 3.049,52.883,42.711,9 2.147,6 
Netto inntekter fra investeringerMillioner kroner2.029,0 2.196,11.473,32.475,6 2.538,1 
Erstatningskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(16.401,7) (15.515,9)(14.597,5)(14.470,4) (13.859,6) 
Andre erstatningskostnader, tap m.v.Millioner kroner(2.311,6)(1.963,7) (1.927,8)(1.892,4) (1.435,7) 
Driftskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(3.586,5)(3.191,4) (3.217,6)(3.054,0) (2.857,8) 
Andre driftskostnaderMillioner kroner(914,1)(876,5) (836,0)(758,0) (695,4) 
SkattekostnadMillioner kroner(1.309,8)(1.474,1) (1.265,0)(1210,0) (903,5) 
ÅrsresultatMillioner kroner4.519,34.665,9 3.784,74.189,6 3.670,6 
Resultat per aksjeKroner9,059,347,578,347,34
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)Kroner7,106,806,405,906,80
Utbytte per aksje (overskuddskapital)Kroner  6,00 10,00 
       
Hovedtall skadeforsikring  2017 2016201520142013
Forsikringsresultat 1Millioner kroner3.410,13.734,6 3.456,92.862,3 2.019,6 
Storskader 2Millioner kroner577,4871,8880,3823,3906,6
Avviklingsgevinst/(-tap) 3Millioner kroner1.030,3 1.023,4724,8493,7 299,6 
Combined ratio 4

%

85,483,4 83,7 %86,0 % 89,2 % 
Skadeprosent 5%70,169,1 68,6 %71,0 % 74,0 % 

Kostnadsandel 6

%15,3 14,215,1 %15,0 % 15,3 % 
        
Balanse  2017 2016 2015 2014 2013 
Investeringsportefølje 7Millioner kroner54.860,253.957,7 57.173,956.538,8 58.148,2 
Premieavsetning bruttoMillioner kroner 15.746,313.654,9 13.097,2 11.944,811.049,2 
Erstatningsavsetning bruttoMillioner kroner 31.322,732.447,5 33.178,532.926,9 31.749,6 
EgenkapitalMillioner kroner23.703,1 22.326,0  23.330,621.656,8 26.287,8 
TotalbalanseMillioner kroner149.072,4 135.926,6 129.264,4113.982,0 108.946,3 
        
        
 Avkastning  2017 2016 2015 2014 2013 
Finansavkastning 8% 3,73,9 2,64,3 4,3 
Egenkapitalavkastning 9% 21,321,4 17,418,1 14,6 

Definisjoner:
1 Forsikringsresultat skadeforsikring = premieinntekter – erstatningskostnader mv.- driftskostnader
2 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner
3 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder. Reservering gjøres basert på beste estimat, og forventet avviklingsresultat over tid er null.
4 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel
5 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
6 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
7 Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank
8 Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing samt Bank
9 Egenkapitalavkastning, annualisert = Aksjeeiernes andel av resultatet for perioden/ aksjonærenes gjennomsnittlige egenkapital for perioden, annualisert

Til toppen av siden

Avkastning til eierne

Totalavkastning *
Siste årSiste to år Fra notering
10.12.2010
Gjensidige19 %26 % 346 %
Nordisk skadeforsikring **
44 %48 % 401 %
*  Utbytte reinvestert 
** Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, TopDanmark, Sampo og Alm. Brand 
     
Utbytte per aksje    
 Basert på årets resultatUtdeling
av overskuddskapital
2017*7,10 kroner 
20166,80 kroner 
20156,40 kroner6,00 kroner
20145,90 kroner  
20136,80 kroner 10,00 kroner 
* Foreslått 

 

Return

*)Utbytte reinvestert
**)Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, Topdanmark, Sampo og Alm. Brand

 

Til toppen av siden

7,10 kroner per aksje i foreslått utbytte
Icon-tip

Ikke-finansielle nøkkeltall, grafer

Ikke-finansielle nøkkeltall, tabell

Helse, miljø og sikkerhet   2017 2016 2015 2014 2013
Sykefravær (legemeldt og egenmeldt), Gjensidige Forsikring%3,93,94,14,7  5,1
Skader, Gjensidige ForsikringAntall0000 0
Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring%15,39,79,6 8,79,7 
        
Ansatte 2017  20162015 2014 2013 
Antall ansatte i konsernetPersoner3.8344.0053.9083.5253.377 
Gjennomsnittsalder Gjensidige Forsikring SkandinaviaÅr42,043,044,343,144,4 
Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansattKroner10.300 15.000 17.500 17.50015.800   
Antall kursdøgnDager6.9607.4875.5247.400 8.900 

I tillegg til finansiell rapportering i henhold til IFRS, bruker Gjensidige alternative resultatmål (APM) for å presentere virksomheten på en mer relevant måte for ulike interessenter. De alternative resultatmålene har vært brukt konsistent over tid, og relevante definisjoner fremgår i delårsrapportene. Sammenlignbare tall er oppgitt for alle alternative resultatmål i delårsrapportene.

 

 

Til toppen av siden