Skadeforsikring Norden

Segment Norden omfatter konsernets virksomhet i det danske og svenske privat-, næringslivs- og kommunemar­kedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeidspartnere og  meglere. I Danmark er Nykredit-­konsernet en sentral distribusjons­partner.

2017

Integrasjonsaktiviteter knyttet til oppkjøpte selskaper og porteføljer gjennom de seneste årene var blant de prioriterte aktivitetene også i 2017. Videre er det jobbet med kontinuerlig styrking av distribusjonssamarbeidene og effektivisering av operasjonelle prosesser. Satsingen på videreutvikling av forretningsmodell, porteføljetilpasning og reprising bidro til å styrke porteføljekvaliteten i den danske og svenske virksomheten gjennom året.

Fremtidsutsikter

Den nordiske virksomheten skal bidra til stordriftsfordeler, risikodiversifisering og økt konkurransekraft for konsernet. De nordiske  skadeforsikringsmarkedene er relativt konsolidert, men Gjensidige ser muligheter for vekst gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming.

Fra og med 2018 vil segment Norden deles i et dansk og et svensk forretningsområde. Prioriterte oppgaver for begge områder vil være økt lønnsomhet, kostnadseffektivisering, integrering av oppkjøpte virksomheter, organisasjons- og kulturutvikling og satsing på kunde-orienterte digitale løsninger. Utforming og gjennomføring av tiltak vil tilpasses de to områdenes særtrekk.

Det er sterk konkurranse i de markedene Gjensidige opererer i. Prispresset er stadig høyt, særlig i markedet for større næringslivskunder og i kommunemarkedet.

Nøkkeltall Norden

Millioner kroner 201620152014
Premieinntekter 5.917.85.233,34.762,9
Forsikringsresultat 247,3 509,1384,3
      
Skadeprosent (%)   80,174,675,4
Kostnadsandel (%)   15,715,616,6
Combined ratio (%)   95,890,391,2

 

Til toppen av siden

Kilder markedsandeler:

Danmark:Forsikring & Pension, basert på brutto premieinntekter 4. kvartal 2015 

Sverige: Svensk Försäkring, basert på premieinntekter 2016