Dame med globus.

Ansette folk fra utlandet? Dette må du ha på plass

Du har et stort ansvar for dine ansatte, enten de er norske eller utenlandske statsborgere.

Axel Peterson
Axel Peterson i Gjensidige

– Det er mange hensyn å ta når du skal bruke utenlandsk arbeidskraft. Du må selv skaffe deg et overblikk over hvilke regler og lover som spiller inn for deg som arbeidsgiver. Hvis du trår feil her, kan det bli dyrt og belastende, både for deg og den ansatte, sier Axel Peterson, juridisk fagsjef for produkt i Gjensidige.

Det helt grunnleggende er: En utenlandsk statsborger må ha lov til å jobbe i Norge.

  • Nordiske statsborgere kan fritt jobbe i Norge uten at de trenger arbeids- eller oppholdstillatelse.
  • EØS-borgere har rett til å jobbe i Norge, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter ankomst.
  • Borgere fra land utenfor EØS er underlagt mye strengere regler. Det må særlige grunner til for at de skal få arbeids- og oppholdstillatelse, som for eksempel særskilt fagkompetanse. Sesongarbeidere kan få tillatelse hvis det blir dokumentert at det ikke er mulig å skaffe arbeidskraften fra EU/EØS-området.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å sjekke at en person har rett til å arbeide i Norge før du ansetter vedkommende. Dette kan du gjøre hos UDIs Arbeidsgiverservice. Du må også følge opp dette selv så lenge ansettelsesforholdet består – du får ikke beskjed hvis for eksempel oppholdstillatelsen ikke blir fornyet.

Axel Peterson
Axel Peterson i Gjensidige

Arbeidsforhold

Anne Orheim i Arbeidstilsynet
Anne Orheim

Arbeidskontrakt
I alle arbeidsforhold skal det inngås skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsavtalen må oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven. Hos NHO finner du en veileder for ansettelsesprosesser, i tillegg til standardmaler som kan brukes ved ansettelse.

Lønn
I Norge skal det være likebehandling i arbeidslivet, uavhengig av hvor folk kommer fra. Utenlandsk arbeidskraft skal ikke ha dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. I byggebransjen og åtte andre bransjer er det krav om minstelønn.

– Som arbeidsgiver er det veldig viktig at du setter deg inn i de gjeldende reglene for din bransje. Dette er noe vi fører tilsyn med, sier Anne Orheim, seniorinspektør ved avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Trygd og pensjon
Alle som jobber i Norge har rettigheter i den norske folketrygden. Som arbeidsgiver bidrar du økonomisk gjennom arbeidsgiveravgiften.

Alle arbeidstakere skal ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon, som tilsvarer minimum to prosent av bruttolønnen.

Det finnes en del unntak som du må være klar over. Dersom du ansetter en EØS-borger som arbeider i flere land, må du være oppmerksom på at vedkommende ikke kan tilhøre flere trygdesystem samtidig. Andre regler kan også komme inn ved utstrakt bruk av hjemmekontor der arbeidstaker oppholder seg mye av tiden i et annet land.

Skatt
Som hovedregel er utenlandske statsborgere skattepliktige på lik linje med norske statsborgere. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver å sørge for at rapportering av ansatte, skatteinnbetaling, arbeidsgiveravgift etc. blir gjort på riktig måte.

Arbeidstid
Arbeidsgiver skal dokumentere skriftlig hvor mye den enkelte arbeidstaker jobber. Utover alminnelig arbeidstid, skal arbeidstaker ha overtidstillegg på minimum 40 prosent.

Anne Orheim i Arbeidstilsynet
Anne Orheim

Risikovurdering og tiltak

Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen i Norge med flest arbeidsskadedødsfall. I 2022 omkom åtte ansatte på jobb i denne næringen, ifølge Arbeidstilsynet. Utenlandske arbeidstakere regnes som en særlig utsatt gruppe. Årsaken kan blant annet være arbeidsoppgaver og utfordringer knyttet til språk og kultur.

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser.

– Vi er mye ute på byggeplasser. Der ser vi ofte at arbeid i høyden blir utført uten sikring i form av rekkverk og stillas. Dette er alvorlig fordi konsekvensene er store hvis folk faller ned, påpeker Orheim.

Som arbeidsgiver er det du som har ansvaret for å kartlegge og vurdere risikofaktorene for din virksomhet – og gjennomføre de riktige tiltakene. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Arbeidstilsynet.no inneholder informasjon om hvordan du kan sørge for trygge arbeidsforhold i din bedrift. Her kan du for eksempel lese mer om risikovurdering, og du finner en rekke temasider, for eksempel om trygt arbeid i høyden.

HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygg og anlegg skal ha HMS-kort. Flere vilkår må være på plass for å få utstedt kortet. Dette får du god informasjon om på hmskort.no.

Bedriftshelsetjeneste
Som arbeidsgiver innenfor bygg, har du også plikt til å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Der kan du få gode råd om HMS-faktorer og risikovurdering.

Verneombud
Ifølge Arbeidsmiljøloven er hovedregelen at alle virksomheter skal ha et verneombud. Verneombudet ivaretar arbeidstakernes interesser, og kan også være en støtte for arbeidsgiver i vernearbeidet.

Når virksomheten har ti ansatte eller mer (inkludert deltidsansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte), er det obligatorisk å ha verneombud. Fra 1. januar 2024 senkes grensen fra ti til fem ansatte.

Forsikring

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Arbeidsgivere er lovpålagt å forsikre arbeidstakere med yrkesskadeforsikring. Dette gjelder både heltids- og deltidsansatte. Forsikringen forutsetter at de ansatte er omfattet av norsk trygdelovgivning. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har imidlertid noen viktige begrensninger. Derfor er det mange som velger å komplettere denne med andre typer forsikringer, forteller Petter Hole i Gjensidige.

– Det er vanlig å utvide yrkesskadeforsikringen slik at den inkluderer reise til og fra arbeid – og skader som gir mindre enn 15 prosent medisinsk invaliditet. I tillegg kan det være klokt med en fritidsulykkesforsikring for skader som oppstår utenfor arbeidstid, mener han.

I Gjensidige ser de også en tydelig økning i kjøp av behandlingsforsikring. Det kan ses i sammenheng med økte ventetider i spesialisthelsetjenesten.

–  Å sikre rask behandling ved sykdom eller skade kan ha stor verdi både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Mange bedrifter velger å tegne en slik forsikring fordi de vet at de mister verdifull produktivitet dersom ikke alle ansatte kommer på jobb. Det er spesielt viktig i små bedrifter, mener Hole.

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Velger komplette forsikringspakker

En del arbeidsgivere velger også å tilby uføreforsikring som et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til det offentlige. Livsforsikring kan også være aktuelt.

– Mange store entreprenører velger komplette pakker med alt fra yrkesskade til behandlingsforsikring for sine ansatte, fordi det gir økonomisk trygghet for medarbeiderne og deres familier. Dette kan også gi en konkurransefordel i kampen om ettertraktet arbeidskraft. Også i mindre bedrifter er det viktig å vurdere grundig hvilke forsikringer som er riktig for de ansatte, sier Hole.

Mer informasjon om utenlandsk arbeidskraft

NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no
Her får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler etc.

Arbeidstilsynets side for utenlandske arbeidstakere
Informasjon om rettigheter og plikter på en rekke språk

Arbeidstilsynets arbeidsmiljøportal
Her får du kunnskap og verktøy for å jobbe systematisk med de ulike forholdene som er viktig for arbeidsmiljøet.

Risikohjelpen
Nettressurs fra Arbeidstilsynet som skal hjelpe virksomheter med å redusere risiko for sykdom og skade på arbeidsplassen.

Altinn: Om ansettelse av utenlandske arbeidstakere
Det er ditt ansvar som arbeidsgiver å sjekke at hun eller han har rett til å arbeide i Norge.

Sist oppdatert:

Mer om:

BedriftSMB