En rørlegger som skrur på noen rør.

Hvem har ansvar for hva i et byggeprosjekt?

Det er alltid en risiko for uhell og skader i et byggeprosjekt. Forsikring er risikoavlastning, fremhever advokat.

Mangler og skader medfører store ekstrakostnader i byggeprosjekter, ifølge Birgitte Halvorsen Knudtzon. Hun er senioradvokat i Harris Advokatfirma og sekretær i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR).

– Det er ofte stort press på økonomien i prosjektene. Oppstår det først en konflikt, har aktørene lett for å ende i kostnadsdrivende tvister, sier Knudtzon.

Gangen i prosjektet

Birgitte Halvorsen Knudtzon, senioradvokat i Harris Advokatfirma.
Birgitte Halvorsen Knudtzon. Foto: Harris Advokatfirma

For å få gjennomført et byggeprosjekt er det behov for flere aktører med ulike roller og fagansvar. Prosjektet igangsettes av byggherre som ønsker seg et sluttprodukt, for eksempel en bolig. Deretter hyres entreprenør for å prosjektere og utføre arbeidet.

– Byggherre velger hvordan prosjektet skal organiseres. Det er mange måter å organisere byggeprosjektet på, og de ulike modellene har forskjellige fordeler og utfordringer, forklarer senioradvokaten.

Birgitte Halvorsen Knudtzon, senioradvokat i Harris Advokatfirma.
Birgitte Halvorsen Knudtzon. Foto: Harris Advokatfirma

Hvem har ansvar for hva?

Det er kontrakten mellom partene som avgjør hvilke arbeider entreprenøren skal utføre og levere. Ved utførelsesentrepriser har entreprenøren kun ansvaret for utførelsen av eget kontraktsarbeid. En totalentreprise innebærer at entreprenøren både prosjekterer og utfører arbeidet i byggeprosjektet, sier hun og fortsetter:

– Kravet til aktsomhet hos profesjonelle aktører er generelt strengt. For entreprenører i byggebransjen vil ansvaret kunne følge av alminnelig erstatningsrett eller reguleres av lover, som bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven. Blant entreprenører benyttes normalt Norsk Standardkontrakter i byggeprosjekter. 

Skader, feil og mangler får ofte konsekvenser for byggeprosjektet i form av endringsarbeider, forsinkelser eller skader som oppstår på prosjektet, hos en nabo eller en tredjeperson som blir berørt, forteller hun.

– Bedrifter som påfører sin kunde eller en utenforstående tredjeperson en skade risikerer å stå økonomisk ansvarlig for konsekvensene av disse, advarer Knudtzon.

Her går det galt

Hva som kan gå galt varierer ut ifra byggeprosjektets omfang, omkringliggende bebyggelse, byggherrens organisering, entrepriseform samt entreprenørens fagområde og leveranse, ifølge advokaten.

– I store byggeprosjekter ser vi oftere utfordringer med koordineringen på byggeplass. Flere entreprenører utfører arbeid parallelt, og det kan oppstå uklare grensesnitt. En entreprenør kan for eksempel være engasjert for å sette peler, men gjør dette fra feil høyde i byggegropen fordi arbeidet i byggegropen ikke var gravd ut til riktig nivå da stagentreprenøren ble engasjert. I tillegg til at stagarbeidet må gjøres på nytt kan dette treffe og skade kabler i grunnen.

Knudtzon viser til et annet eksempel: En rørlegger avslutter arbeidet sitt før helgen uten å plugge rørledningene han arbeidet med. I helgen kommer andre entreprenører for å gjøre arbeider og skrur i den forbindelse på vannet – med en vannskade som følge. 

– Andre feil knytter seg til rene utførelsesfeil. Det kan være sprengningsarbeider som går galt, elektriske koblinger som ikke kobles tilstrekkelig og medfører en brann. Et annet typisk eksempel, som har medført flere erstatningskrav mot entreprenører, er setninger som oppstår på omkringliggende bebyggelse.

Dette kan bedriften gjøre for å forebygge

For å redusere risikoen for erstatningskrav er det viktig å ha gode rutiner på plass. Knudtzon viser til følgende punkter:

  • Bruk NS-kontrakt: Disse er balanserte på risikofordeling og forsikringsselskapenes produkter samsvarer med kontraktkravene.
  • Sikre byggeplassen: Sikre byggeplassen og ditt arbeid når du forlater arbeidsplassen.
  • Kontroll: Sørg for gode rutiner for å sikre egenkontroll og grensesnittkontroll. Også tverrfaglige kontroller der det er behov for det.
  • Samarbeid: Sikre dialog og samspill mellom entreprenørene. Hvilket detaljnivå har utførende behov for? Hva etterspørres? Skriv referater og hold jevnlig byggemøter.
  • Dokumenter: Ta bilder av eget arbeid underveis i prosjektet. Formaliser avtaler og løsninger og beslutninger som tas underveis - skriftlig.
  • Tidsplan: Ha et bevisst forhold til tidsplan, milepæler og frister.
  • Tegn forsikring og oppsøk advokat i tide

Slik fungerer en ansvarsforsikring

Anne Marie Landsverk, produktsjef i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Senioradvokaten peker på at forsikring er risikoavlastning, men at behovet for risikoavlastning varierer fra bedrift til bedrift, entreprenørens rolle i prosjektet, byggeprosjektets organisering samt hvilken kontrakt som ligger til grunn.

– Ansvarsforsikring er viktig for å sikre selskapets egenkapital og økonomi, understreker Knudtzon. Hun tilføyer at Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) omfatter en forsikringsplikt for entreprenørene, som også omfatter underentreprenørenes arbeider.

Ansvarsforsikring er en forsikring som dekker rettslig erstatningsansvar. Forsikringen skal sikre forsikringstaker mot den økonomiske risikoen som ligger i det å kunne pådra seg erstatningsansvar overfor andre, forklarer produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige.

– Eksempelvis hvis mangelfull montering av sprinkleranlegg medfører skade på resten av bygget, vil byggherre eller annen tredjepart kunne fremme erstatningsansvar. Slike krav kan en ansvarsforsikring dekke, utdyper hun.

Anne Marie Landsverk, produktsjef i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Gir økonomisk og juridisk hjelp

Ansvarsforsikringen gir juridisk og økonomisk bistand hvis oppdragsgiver eller andre krever erstatning for skader de mener er forårsaket av feil eller mangler ved arbeidet deres, forklarer Landsverk.

– Dersom dere mottar et krav som dekkes av ansvarsforsikringen, vil vi i første omgang hjelpe med å avdekke de faktiske og juridiske problemstillingene. Ofte er det uklarhet rundt hva som har forårsaket tapet og hvem som kan holdes ansvarlig. Dere vil også få hjelp av advokatene våre hvis saken skal behandles av domstolen, sier produktsjefen.

Påse at underentreprenører har alt på stell

Johannes Nilssen, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige.
Johannes Nilssen

Bedriften bør også sikre at eventuelle avtalepartnere er forsikret, påminner Johannes Nilssen, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige.

– Til tross for at dette er regulert i NS-kontraktene er det svært få som faktisk etterspør og får oversendt dokumentasjon på at underentreprenører har forsikringene sine i orden – som alle profesjonelle aktører skal ha. Ergo er det ikke flaut å spørre etter, sier Nilssen.

Dersom kontraktsmedhjelperen du inngår avtale med ikke kan legge frem dokumentasjon på ansvarsforsikring tilsvarende kontraktssum, er den bransjeansvarlige klar på hvordan du bør agere:

– Finn noen andre å ha med på laget.

Johannes Nilssen, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige.
Johannes Nilssen

Sist oppdatert:

Mer om:

ByggBedriftSMB