Deltakere på et årsmøte.

Derfor bør du stille på årsmøtet i blokka

Bruk stemmeretten din i saker som angår deg – og lommeboken din.

Annita Magnussen i Huseierne
Annita Magnussen

Snart får du innkalling til generalforsamling eller årsmøte. Dette er det øverste styrende organ i henholdsvis borettslag og sameier. Generalforsamling og årsmøte er forskjellige navn på samme sak. For enkelhets skyld skriver vi årsmøte i denne artikkelen. 

Setter du av to timer en onsdags kveld? Eller går hele greia i glemmeboken? Det er gode grunner for å velge alternativ én, mener advokat Annita Magnussen i Huseierne.  

– Hvis bare noen få stiller på årsmøtet, kan dette mindretallet ta beslutninger som påvirker alle naboene. Etterpå er det som regel for sent å protestere. Hvis du vil at stemmen din skal telle, må du være til stede, sier Magnussen.

Annita Magnussen i Huseierne
Annita Magnussen

Årsmøtet tar opp saker som angår deg

Selv om møteinnkallingen inneholder saker du i utgangspunktet ikke er engasjert i, er det lurt å stille, mener advokaten. Årsmøtet er en viktig kilde til informasjon om smått og stort som berører hverdagen din – og kanskje lommeboken din. 

– I tillegg kan det oppstå diskusjoner som kan føre til at du likevel mener noe om en sak – eller at du skifter mening, sier Magnussen.

Mange har travle hverdager. Kanskje kjenner du ikke naboene dine så godt?

– Det er enda en grunn til å stille på årsmøtet og dugnader. Det er positivt for bomiljøet at folk treffer hverandre ansikt til ansikt, sier advokaten.

Av og til kommer det opp saker på møtet som ikke skal stemmes over, men som kan komme til å påvirke beboerne lenger frem i tid.

– Det er fint å ha oversikt over både konkrete og mulige prosjekter, slik at du kan planlegge privatøkonomien din – eller begynne å tenke på flytting, sier Magnussen.

Årsmøtet kan vedta oppussing og finansiering

Årsmøtet vedtar endringer i husordensreglene (i sameier) og vedtektene. Det vedtar også større prosjekter som for eksempel bygging av balkonger, parkeringsløsninger, lekeplasser og så videre. Det kan også ta beslutninger om prioritering og finansiering (for eksempel lån) av fremtidige tiltak som legges inn i vedlikeholdsplanen.

Styret kan ta opp lån

Styret kan ta noen beslutninger på egenhånd. For eksempel kan styret vedta nødvendige økninger i fellesutgiftene uten vedtak på årsmøtet. Det kan også ta beslutninger om løpende nødvendig vedlikehold. Hvis det er en vannlekkasje i blokka, sier det seg selv at skaden må utbedres så raskt som mulig.

– Styret kan også ta opp lån uten å konsultere beboerne. Lån kan være et alternativ til økte fellesutgifter hvis fellesskapet ikke har nok penger på bok til å finansiere nødvendig vedlikehold – eller andre tiltak som årsmøtet vedtar med alminnelig flertall, sier Magnussen.

I visse saker som årsmøtet kan vedta med alminnelig flertall, kan styret velge å heller ta beslutningen selv. Det kan de gjøre i saker som dreier seg om nødvendig vedlikehold eller andre oppgaver som regnes som vanlig drift. I tillegg kan et styre i et sameie bestemme at hver enkelt seksjonseier skal betale sin andel av en utgift som en engangssum i stedet for at det blir tatt opp lån.

– Selv om styret har slike fullmakter, skjer det ofte at de legger frem saker for årsmøtet som de kunne bestemt selv. Dette for at det ikke skal være tvil om at et flertall av beboerne – i hvert fall de som møter – stiller seg bak et vedtak, sier Magnussen.

Slik teller stemmen din på årsmøtet

borettslag har hver andelseier én stemme, selv om andelseieren eier flere andeler. I sameier med bare boligseksjoner har hver seksjon en stemme. I sameier med kombinert bolig og næring stemmer man etter sameiebrøken, med mindre en annen løsning er vedtektsfestet.

Det er ikke mulig å forhåndsstemme. Du kan gi en annen person fullmakt til å stemme på vegne av deg, men du kan ikke kontrollere hvordan vedkommende stemmer.

Alle som har bolig i sameiet eller borettslaget har møte- og talerett på møtet. Det gjelder også leietakere og samboere og ektefeller av seksjonssameiere og andelshavere. Leietakere og ektefeller/samboere har derimot ikke stemmerett, med mindre de stiller med fullmakt fra eieren.

Slik kan du foreslå saker til årsmøtet

Hvis du har en sak som du vil ha inn på sakslisten, kan du sende forslaget til styret innen fristen som er angitt i innkallingen til årsmøtet. Da bør du skrive en redegjørelse for saken og formulere et forslag til vedtak.

– Eller du kan ta opp saker under punktet «diverse», som gjerne kommer til slutt i møtet. Under dette punktet kan det meste diskuteres, men ingenting kan vedtas. Alt som skal stemmes over, må være meldt inn til styret – som må forhåndsinformere beboerne, sier Magnussen.

Kan gjennomføre digitalt årsmøte

I 2021 ble det tillatt med digitale årsmøter. Det er opp til styret (med noen begrensninger) å avgjøre om møtet skal avholdes digitalt eller fysisk.

– Behovet er ikke det samme nå som under pandemien, men det er altså fortsatt mulig å gjennomføre digitale årsmøter. Man kan også avholde et såkalt hybridmøte, der noen er til stede fysisk og andre digitalt. Når noen deltar via skjerm, har styret ansvar for at årsmøtet blir gjennomført på en forsvarlig måte. Det betyr at de formelle kravene til protokollføring, stemmegivning og så videre blir overholdt, sier Huseiernes advokat.

Digitale årsmøter har ført til at noen har fått større muligheter til å delta enn før. For andre er det omvendt.

– Hvis du ikke har utstyret du trenger eller mestrer teknologien, bør du melde fra til styret så tidlig som mulig. De må finne en løsning som gjør at du kan delta, sier hun.

Sist oppdatert: