Parkeringshus på Sola

Forsikringsoppgjøret etter Sola-brannen

Etter brannen i parkeringshuset på Sola, har vi fått spørsmål om gangen i forsikringsoppgjøret. Denne artikkelen er ment å besvare spørsmålene og gi råd til deg som har krav etter brannen.

Tor Hefre, fagsjef Motor i Gjensidige
Tor Hefre, fagsjef Motor i Gjensidige

I tiden etter brannen på Stavanger lufthavn har forsikringsoppgjøret vært tema for en rekke medieoppslag. I tillegg har forsikringskunder henvendt seg til oss med spørsmål i sakens anledning.

Først og fremst: Har du forsikret bilen din i Gjensidige (eller et annet selskap), får du erstatning hvis bilen din brenner. Det er kun unntak for biler som bare er ansvarsforsikret. Egenandelen blir trukket fra erstatningen.

I gitte situasjoner kan du få tilbake hele eller deler av egenandelen, og dette er aktuelt i forbindelse med brannen på Sola. Her følger en gjennomgang av bilansvarsloven og prosessen knyttet til forsikringsoppgjøret i saker som denne.

Tor Hefre, fagsjef Motor i Gjensidige
Tor Hefre, fagsjef Motor i Gjensidige

Øvre grense på ti millioner

Brannen på Sola startet i en bil som var forsikret i Frende Forsikring. Ved inngangen til februar 2020 er årsaken til brannen foreløpig ikke fastslått helt sikkert. Alt tyder likevel på at brannen oppsto som følge av en teknisk svikt. I så fall skal skadene på de andre kjøretøyene i parkeringshuset dekkes gjennom denne bilens ansvarsforsikring. Dette går frem av bilansvarslovens § 8.b.

I tillegg skal den nevnte ansvarsforsikringen dekke skader på fast eiendom, som for eksempel brann-, sot- og vannskader på parkeringshuset og nabobygg. Dette er hjemlet i bilansvarslovens § 4.

Det økonomiske ansvaret for ting, slik som bygninger og biler, er begrenset oppad til ti millioner kroner. I denne saken snakker vi derimot om skader som vil beløpe seg til flere hundre millioner kroner. Hvordan fordeler man de ti millionene som Frende kan være ansvarlig for?

I en stor sak som dette, der skadeomfanget overstiger det nevnte maksbeløpet og det er flere skadelidte, må man forholde seg til bilansvarsloven § 9, andre ledd.

Kort fortalt sier loven at krav som skal tas hensyn til ved fordelingen av de ti millionene, må være fremsatt innen én måned etter at skaden skjedde (7. januar 2020).

Uforsikrede krav går foran forsikrede

Det er også slik at uforsikrede krav går foran forsikrede krav. Et uforsikret krav er tap som den enkelte skadelidte ikke har forsikret. Ett eksempel er biler som ikke er forsikret mot brann, slik at eieren ikke får dekket noe av bilens verdi. Eiere av slike kjøretøy må selv fremme sine krav direkte mot Frende innen fristen på én måned.

Andre uforsikrede krav kan være:

  • egenandeler som skadelidte har blitt trukket for i erstatningsoppgjør med sine forsikringsselskaper
  • løsøre som har ligget i biler, og som ikke er dekket av en forsikring
  • utlegg til leiebil, hvis dette ikke er dekket av skadelidtes egen forsikring (det må legges frem  dokumentasjon på at man har behov for bil)
  • tap som eieren av parkeringsanlegget lider som følge av inntektstap (gitt at et tap ved avbrudd i virksomheten ikke er forsikret).

Når fristen på én måned har gått ut, vil man etter hvert få oversikt over hvor mye de uforsikrede kravene utgjør. Prinsippet for utbetaling vil da være:

1. Hvis de samlede uforsikrede tapene som er meldt inn til Frende utgjør mindre enn ti millioner kroner, vil de skadelidte få refundert sine tap fullt ut.

2. Hvis de samlede uforsikrede tapene er større enn maksbeløpet, vil hver enkelt av de skadelidte kun få refundert en forholdsmessig andel av tapet sitt.

Hvis de uforsikrede kravene utgjør mindre enn ti millioner kroner (punkt 1), vil også de som har meldt forsikrede utlegg få dekket sine krav helt eller delvis. Dette vil i all hovedsak gjelde forsikringsselskaper.

I denne saken er det imidlertid sannsynlig at de uforsikrede kravene vil overstige maksbeløpet på ti millioner kroner (punkt 2). I så fall blir det ikke penger igjen til fordeling av forsikrede krav.

Krav som kommer inn etter fristen

Krav kan også meldes Frende etter fristen på én måned. Slike krav vil imidlertid komme i annen rekke. Det betyr at de vil bli dekket helt eller delvis bare hvis den samlede erstatningen for uforsikrede og forsikrede krav som er meldt innen fristen utgjør mindre enn ti millioner kroner.

I denne saken kan vi gå ut fra at det ikke vil være penger igjen til dekning av krav som blir fremsatt etter fristen på én måned.

Gjensidige setter frem krav på vegne av kundene

Gjensidige vil på vegne av sine kunder sette frem krav mot Frende innen den nevnte fristen. Dette vil vi gjøre for kunder som vi vet har uforsikrede krav. Det mest aktuelle kravet vil gjelde egenandeler.

Gjensidiges kunder kan imidlertid ha uforsikrede krav som vi ikke er kjent med. Slike krav må hver enkelt rette direkte mot Frende innen fristen. Vi er gjerne behjelpelig med å oversende slike uforsikrede krav.

Til slutt må det tas et lite forbehold: Hvis det mot formodning kommer frem at noen med vilje tente på bilen der brannen startet, og at brannårsaken dermed ikke var en teknisk svikt, kan det oppstå en diskusjon om hvorvidt skadene skal dekkes under bilansvaret til denne bilen.

Sist oppdatert: