Arbeidere som jobber med en betongkonstruksjon.

Slik er de nye reglene for innleie av arbeidskraft

Reglene for innleie av arbeidskraft er skjerpet. Hvordan kan dere løse midlertidige behov nå?

Anita Hegg i Byggenæringens Landsforening
Anita Hegg

Etter 1. april er det svært begrensede muligheter til å leie arbeidskraft via bemanningsforetak. I tillegg blir det i Oslo, Viken og i gamle Vestfold totalforbud mot innleie til byggearbeid på byggeplass.

Innstrammingen i arbeidsmiljøloven har ført til en strøm av henvendelser fra medlemsbedrifter som trenger informasjon og råd, opplyser advokat og fagsjef HMS Anita Hegg i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– BNL påpeker at hovedregelen i arbeidslivet skal være faste, hele stillinger. Det vil likevel alltid være bedrifter som har midlertidige behov for arbeidskraft, ikke minst i vår bransje. Disse kan fremdeles ansette folk midlertidig eller leie inn hvis vilkårene for dette er oppfylt. Men det er viktig å være klar over at vilkårene er strenge. Myndighetenes utgangspunkt er at innleie kun skal skje i begrenset omfang, sier Hegg.

Anita Hegg i Byggenæringens Landsforening
Anita Hegg

Innleie av arbeidskraft er tillatt etter visse vilkår

Utenfor forbudssonen (Oslo, Viken, Vestfold) kan virksomheter med midlertidig behov fremdeles benytte seg av innleid arbeidskraft etter følgende vilkår:

  1. De kan leie arbeidskraft fra en produksjonsbedrift.
  2. De kan fremdeles leie fra et bemanningsbyrå hvis arbeidskraften går inn i et vikariat.
  3. De kan leie arbeidskraft fra et bemanningsbyrå hvis dette er avtalt med tillitsvalgte. Dette gjelder kun i bedrifter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

1) Innleie fra produksjonsbedrift

Hva er en produksjonsbedrift? I utgangspunktet er dette alle bedrifter som ikke er et bemanningsbyrå. Men en virksomhet som er en produksjonsbedrift i navnet, kan fort bli et bemanningsbyrå i gavnet, advarer Hegg. Ifølge reglene kan en produksjonsbedrift

  • bare leie ut egne fast ansatte.
  • bare leie ut ansatte tilknyttet bedriftens hovedbeskjeftigelse (en rørleggerbedrift kan leie ut rørleggere, ikke folk i administrasjonen).
  • leie ut maks halvparten av alle ansatte i bedriften.
  • bare leie ut som alternativ til permittering eller nedbemanning – ikke som en permanent inntektskilde.

– Som innleier bærer du risikoen for at utleier følger reglene. Dette er riktignok tillitsbasert, du kan selvsagt ikke undersøke alle sider av utleiers drift. Men som et minimum bør du spørre hva som er formålet med utleien, sier Hegg.

Hun mener det er tradisjon for at bedrifter i byggenæringen avlaster hverandre i ekstra travle tider, selv om de i utgangspunktet er konkurrenter.

– Men ofte er det nok sånn at når én aktør har mye å gjøre, har også kollegene fullt opp. Det kan bety at det rett og slett ikke er folk tilgjengelig i perioder med ekstra behov for arbeidskraft, sier Hegg.

2) En innleid arbeidstaker kan gå inn i et vikariat

Hvis du har en fast stilling som står tom, kan den fylles med innleid arbeidskraft – som du da kan få via et bemanningsbyrå. Vikarer skal utføre bestemte arbeidsoppgaver eller fylle en bestemt stilling ved fravær av en eller flere arbeidstakere. Årsaken til fraværet kan være sykdom, permisjon eller ferie.

3) Innleie fra bemanningsbyrå etter avtale med tillitsvalgte

Her er det en forutsetning at bedriften er bundet av en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett. Bedrifter uten slik avtale kan ikke inngå avtale om innleie med tillitsvalgte.

– Innleie skal være drøftet med de tillitsvalgte. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor det er valgt innleie fremfor ansettelse. Spørsmål om omfanget og varighet av innleien skal også være diskutert, sier Hegg.

Hun presiserer at spørsmål om lønn og andre ytelser ikke kan trekkes inn i drøftingen om hvorvidt det skal gis grønt lys til innleie. Slike krav hører hjemme i tarifforhandlingene.

– Merk at retten til fast ansettelse er styrket ved innleie etter avtale med tillitsvalgte. Nå har innleide rett til fast ansettelse etter tre år, sier Hegg.

Andre løsninger på midlertidige behov

Bedrifter med midlertidige behov disponerer flere verktøy enn innleie. Ved kortvarige og uforutsigbare arbeidstopper er det tillatt å ansette midlertidig – også i Oslo, Viken og Vestfold. Bruk av overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan også være gode alternativer, påpeker Hegg.

– Det er dessuten mye som tyder på at bruken av entreprise vil øke. Dette har lovgiver forutsett, og 1. april fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som har til hensikt å gjøre forskjellen på entreprise og innleie tydeligere enn før, sier hun.

En avtale om entreprise må tilfredsstille en rekke krav. Det holder ikke å bare sette ordet «entreprise» på papiret. Enkelt sagt er det avgjørende at ansvaret for ledelse, kontroll og resultat i realiteten ligger hos den utførende part.

Overgangsperiode på tre måneder

De nye reglene gir en overgangsperiode på tre måneder. Den omfatter konkrete innleieavtaler som foreligger per 1. april 2023 og oppdragskontrakter som er inngått før denne datoen, gitt at innleie kan benyttes i oppdraget.

Overgangsperioden gjelder både for den generelle innstrammingen og forbudet mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser på det sentrale Østlandet.

Dette må du vite om forsikring ved innleie

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Når bedriften leier inn arbeidskraft, bør dere sjekke ansvarsforsikringen. Dekker den arbeidet som skal utføres?

– Hvis du leier inn folk som skal jobbe med bedriftens kjernevirksomhet, vil forsikringen dere allerede har være tilstrekkelig. Men hvis du leier inn en yrkesgruppe som dere mangler selv, kan det være nødvendig å utvide ansvarsforsikringen. Ellers kan dere i verste fall havne i erstatningsansvar som følge av feil ved arbeidet som er utført av den innleide arbeidskraften, sier Johannes Nilssen, bransjeansvarlig for bygg og anlegg i Gjensidige.

Nilssen presiserer at han snakker om innleie som innebærer ledelses-, kontroll- og resultatansvar. Er det derimot snakk om en entreprise, er det den utførende parten som har ansvaret for arbeidet – og for ansvarsforsikringen. Dette fremgår av entrepriseretten. Du bør likevel be om dokumentasjon på at ansvarsforsikringen er på plass.

– Det er viktig å skrive en ordentlig kontrakt. Bruk kontrakter fra Standard Norge. Be motparten legge frem dokumentasjon på at forsikringen er på plass før du skriver under og arbeidet starter opp, sier Nilssen. Han har et ekstra tips til bedrifter som er medlem av StartBank-nettverket.

– Be forsikringsselskapet ditt om å oppdatere profilen din med forsikringsdekningene dine. Et grønt lys på området forsikring i StartBank vil bidra positivt til bedriftens omdømme og konkurransekraft, sier Nilssen.

Johannes Nilssen
Johannes Nilssen i Gjensidige

Sist oppdatert:

Mer om:

BedriftSMB