Mann som faller fra stige.

Disse blir oftest utsatt for fallulykker

Fall er årsaken til nesten 30 prosent arbeidsskader i bygg og anlegg. Disse gruppene er mest utsatt.

Bodil Aamnes Mostue i Arbeidstilsynet
Bodil Aamnes Mostue

Menn i alderen 55–67 år er mest utsatt for fallulykker på arbeidsplassen, viser en analyse utført av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). De har gått gjennom 111 alvorlige fallulykker i bygg og anlegg i perioden 2019 til 2021.

Med 633 registrerte tilfeller i 2021, var fall den vanligste ulykkestypen i bransjen dette året. Hvert år mister én til tre personer livet i slike ulykker. I tillegg har ansatte som blir skadet i fall jevnt over lengre fravær enn andre sykmeldte.

Det at de eldste er mest utsatt for fallskader, bryter med den generelle statistikken for arbeidsskader i bygg og anlegg. Generelt er det de yngste aldersgruppene som er mest utsatt, opplyser sjefingeniør Bodil Aamnes Mostue i Arbeidstilsynet.

– Årsaken kan være at erfaring har mindre å si når det gjelder å unngå fall. Desto viktigere er balanse og reaksjonstid. Og hvis man først faller, kan også konsekvensene bli større med alderen. Kroppen tåler mindre, og generelt veier man kanskje mer enn de yngre kollegene sine, sier Aamnes Mostue.

Bodil Aamnes Mostue i Arbeidstilsynet
Bodil Aamnes Mostue

Fallskader blant ansatte fra utlandet

En annen utsatt gruppe er utenlandske arbeidstakere. De er overrepresentert blant de skadde og spesielt blant de omkomne, viser analysen av de 111 fallulykkene.

Arbeidstilsynet har tidligere pekt på mulige årsaker: Arbeidere fra utlandet utfører ofte arbeidsoppgaver med forhøyet risiko. Mange har vært ansatt en kort periode når ulykken inntreffer. I tillegg kan språkproblemer og forskjeller i sikkerhetskulturen hindre godt HMS-arbeid.

Fallulykker er et problem på systemnivå

Analysen av de 111 fallulykkene viser at de fleste var fall fra tak, gulv eller annen bygningsdel (45 prosent), etterfulgt av fall fra stillas (26 prosent) og stige (14 prosent).

– Når vi ser på årsakene, er det ofte flere relevante forklaringer. Årsaksbildet er sammensatt, men en gjenganger er faktoren lokale farer. Denne handler som regel om at arbeidsstedet ikke er godt nok sikret. I tillegg peker faktorer som operativ ledelse, arbeidsplanlegging, risikostyring og handling og adferd seg ut, sier Aamnes Mostue.

Kategorien handling og adferd omfatter blant annet tilfeller hvor ansatte bryter, overser, glemmer eller mistolker regler, instrukser eller etablert praksis. Dette betyr ikke at den enkelte kan klandres for en ulykke, poengterer Aamnes Mostue.

­– Arbeidstakerne er en del av et system. Det er ledelsens ansvar å vise i ord og handling at sikkerhet er prioritert. Samtidig må ledere involvere de ansatte i arbeidet med å kartlegge risiko, planlegge oppgaver og iverksette forebyggende tiltak, sier hun.

Tilsyn avdekker mange regelbrudd

Arbeidstilsynet gjennomførte over 2 300 tilsyn i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022. Det ble avdekket ett eller flere brudd på regelverket i 71 prosent av tilsynene. Rundt 1500 av tilsynene fant sted på byggeplasser, og forebygging av fallulykker var et tema.

Eksempler på brudd på regelverket: 

  • Risikovurderingen ved arbeid i høyden var mangelfull eller fraværende.
  • Det var ikke mulig å utføre arbeid uten fare for at personer eller gjenstander kunne falle.
  • Arbeidsområder som var høyere enn to meter var ikke sikret med rekkverk eller andre vernetiltak.
  • Stillas hadde ikke varig og lett synlig skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, tillatte laster, kontaktperson og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør.

Halvparten av fallskadene skjer om vinteren

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Nå går vi inn i vinteren. Det betyr at antallet fallskader kommer til å skyte i været, ifølge Gjensidiges statistikk. Den viser at over halvparten av fallskadene som skjer på jobb i bygg- og anleggsbransjen skjer i den kalde årstiden.

– Snø og is er en utfordring. I tillegg vet vi at dårlig belysning, dårlig sikring ved arbeid i høyden og manglende sikring av sjakter og åpninger i betongelementer øker risikoen, sier Petter Hole i Gjensidige.

De fleste skadene som Gjensidige har registrert kom som følge av fall på glatt underlag eller fall på samme nivå.

– Det går bra med de fleste, men av og til ser vi at et fall på samme nivå fører til en alvorlig invalidiserende skade. Derfor må arbeidsgivere og arbeidstakere jobbe sammen med å forebygge fall fra små så vel som store høyder. En av våre kunder jobber etter en filosofi som kan være til inspirasjon for flere: «Vi arbeider sikkert – ellers arbeider vi ikke», sier Hole. 

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Bygg og anlegg samarbeider om tiltak

Lene Jønsson i Entreprenørforeningen
Lene Jønsson

Lene Jønsson er daglig leder Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anleggg (SfS BA). Også hun understreker betydningen av samarbeid i hele verdikjeden. I tillegg er det viktig med en bred tilnærming til problemstillingen.

– I og med at fall skjer fra både stor og lav høyde, er det ikke snakk om én enkelt oppskrift. Vi trenger mange forskjellige tiltak som samlet vil ha positiv effekt. Videre mener vi at felles innsats i bransjen gir størst sjanser for at bedriftene når HMS-målene sine, sier Jønsson.

Hun viser til flere verktøy og veiledere som er laget med tanke på skadeforebygging:

  • Bra arbeidsmiljøvalg: Produktkriterier som angir hvilke typer arbeidsbukker og trappestiger som er anbefalt på byggeplassene.
  • Sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger: Råd om bruk og veileder til reglene om trappestiger, arbeidsbukker og -plattformer.
  • Delingsbiblioteket for læringsark: En samling «lessons learned» som aktører i næringen deler med hverandre.

Videre leder SfS BA arbeidet med å lage et beste praksis-dokument for arbeid på tak og ved kant. Et tilsvarende dokument for montering av takstoler og undertak er også på trappene, opplyser Jønsson.

– Målet er å velge konkrete løsninger som reduserer faren for skader og ulykker, sier hun.

Lene Jønsson i Entreprenørforeningen
Lene Jønsson

God planlegging forebygger fallulykker

I tillegg til gode rutiner på byggeplassen, er god planlegging avgjørende for å unngå ulykker, fremhever Jønsson. Hun viser til byggherreforskriften, hvor kravet om at prosjekterende skal ivareta sikkerheten til utførende gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, nylig ble skjerpet.

– I SfS BA er vi i ferd med å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med problemstillinger i planleggings- og bestillingsfasen. Målet er at byggherrer og prosjekterende skal få kostnadseffektive verktøy som hjelper dem med å følge byggherreforskriften og bidra til sikker og trygg byggbarhet. Vi tror dette vil ha positiv effekt på ulykkesstatistikken i næringen, sier Jønsson.

Sist oppdatert: