Dame med PC på kjøkkenbenk.

Har du fått med deg de nye reglene for hjemmekontor?

1. juli trådte endringene i hjemmekontorforskriften i kraft. Den mest sentrale endringen gjelder arbeidstid, ifølge advokat.

Advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norge
Therese Høyer Grimstad. Foto: Finans Norge

I tillegg har Arbeidstilsynet fått tilsynskompetanse på at forskriften etterleves, informerer Therese Høyer Grimstad. Hun er advokat og fagsjef for individuell arbeidsrett i Finans Norge.

– Dette innebærer imidlertid ikke at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn kan gjøres på andre måter, for eksempel gjennom kontroll av avtaler og arbeidstid, sier Grimstad.

Advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norge
Therese Høyer Grimstad. Foto: Finans Norge

Ikke lenger særregler for arbeidstid

I en YouGov-undersøkelse fra fjoråret oppga hele 34 prosent at de så for seg å ha hjemmekontor også i 2022. Inntil juli hadde forskriften relativt fleksible arbeidstidsregler sammenliknet med i dag. Blant annet fantes det unntak fra arbeidsmiljølovens regler om nattarbeid og søndagsarbeid.

– Fremover vil arbeidsmiljølovens regler gjelde både på kontoret og på hjemmekontor. Eventuelle avtaler om kveldsarbeid eller søndagsarbeid må altså være i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, forklarer advokaten.

Loven sier at alminnelig arbeidstid skal ligge på maks ni timer per dag. I utgangspunktet er det forbudt å jobbe på søndager og på natten, som i loven er mellom klokken 21 og klokken 06.

Arbeidsmiljøloven åpner likevel for at det kan avtales arbeid frem til klokken 23. I slike tilfeller må den ansatte, som ønsker å jobbe på kveldstid, inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver. Dette kan reguleres i hjemmekontoravtalen, sier Grimstad og legger til:

– Virksomheter som er bundet av tariffavtale kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte hvor det fastsettes et annet tidsrom for nattperioden. Perioden må omfatte minst åtte timer i tiden mellom klokken 00 og klokken 06. Et eksempel kan være avtale om at nattperioden skal være fra klokken 00 til 08.

Dette er når den er gjeldende

Endringene omfatter også en tydeliggjøring av når forskriften gjelder:

  1. Forskriften gjelder kun ved arbeid i eget hjem. Ved arbeid fra hytta, eller andre typer fjernarbeid, gjelder arbeidsmiljøloven.
  2. Forskriften gjelder ikke ved kortvarig eller sporadisk hjemmearbeid. Kortvarig arbeid vil for eksempel være to ukers hjemmearbeid som følge av brukket fot eller andre midlertidige tilretteleggingstiltak. Varer hjemmekontorperioden i en måned eller mer vil forskriften som hovedregel få anvendelse. Sporadisk arbeid er hvis ansatte jobber hjemmefra noen timer av og til. Hvis hjemmearbeid på jevnlig basis skjer én dag i uken eller mer, får forskriften anvendelse.

– For arbeidsgiver kan det derfor være lurt å gjennomgå egne rutiner for å sikre at bedriften opererer i tråd med forskriften, råder Grimstad.

Må tilrettelegges for kommunikasjon

Avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet.
Monica Seem. Foto: Arbeidstilsynet

Tydeliggjøringen av at det psykososiale arbeidsmiljøet skal ivaretas også når de ansatte jobber hjemmefra er også verdt å merke seg, ifølge Monica Seem. Hun er avdelingsdirektør i Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

– I ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet ligger det at arbeidsgiver blant annet må legge til rette for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten, sier hun og utdyper:

– Som arbeidstakere kan vi forvente at virksomheten organiserer arbeidet på en måte som sikrer kontakt og god samhandling mellom arbeidstaker og leder og mellom kolleger, til tross for at arbeidstakerne enkelte dager jobber atskilt.

Fleksibelt hjemmearbeid kan oppleves som hensiktsmessig, men utstrakt bruk av hjemmekontor kan imidlertid påvirke arbeidsmiljøet, påpeker Seem.

– Blant annet når det gjelder organisering og tilrettelegging av arbeidet, ledelse og samhandling mellom arbeidstakerne – og morgendagens kontorløsninger. Dette vil igjen kunne ha betydning for produksjon og tjenester. Det er viktig å være bevisst på mulige utfordringer ved å jobbe hjemmefra og huske at det stilles krav også til denne kontorløsningen.

Avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet.
Monica Seem. Foto: Arbeidstilsynet

Skal fortsatt inngås avtale

I likhet med tidligere skal det inngås skriftlig tilleggsavtale med den ansatte ved hjemmearbeid. I den endrede forskriften er det imidlertid vedtatt et unntak fra avtalekravet ved myndighetspålagt hjemmekontor, som var tilfellet under pandemien, opplyser advokaten.

– I slike tilfeller kan arbeidsgiver i stedet gi informasjonen som skulle vært gitt i en skriftlig avtale i annen skriftlig informasjon. For eksempel i personalhåndboken, på intranettet eller via mail, sier hun og fortsetter:

– Denne informasjonen skal drøftes med de tillitsvalgte på forhånd. Er det ikke tillitsvalgte i bedriften, kan informasjonen drøftes med verneombudet eller andre ansatte-representanter.

Utgifter må avklares med leder

En bør også være klar over at mange av spørsmålene som gjerne oppstår ved hjemmekontor ikke er regulert i forskriften.

– Et tema som går igjen er hvem som skal betale for utstyr og andre utgifter i forbindelse med hjemmearbeid. Dette er ikke regulert i forskriften og må avklares nærmere mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, forteller Grimstad.

Forskriften regulerer heller ikke adgangen til for arbeidsgiver å pålegge hjemmekontor eller arbeidstakers rett til å kreve dette.

– Forholdet må løses gjennom de avtaler som er inngått mellom partene.

Sist oppdatert: