Bonde. Ipad. Kuer.

Klimakalkulator skal hjelpe bøndene med utslippskutt

– Landbruket må ta sin del av klimajobben, mener Klimasmart landbruk. Store aktører stiller seg bak den nye klimakalkulatoren.

Bjørn Gimming
Bjørn Gimming. Foto: Aryo Dale

Jordbruket står for nesten ni prosent av klimagassutslippene her i landet. Årlig slipper næringen ut over fire millioner tonn CO2-ekvivalenter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tallet skal ned, er landbruket og myndighetene enige om. I perioden 2021 til 2030 skal utslippene reduseres. I tillegg skal opptaket av karbon i jord økes med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter.

– Alle har et ansvar for klimaet. Dessuten etterspør forbrukerne, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien mat som er produsert så klimavennlig som mulig. Vi måler ofte bondens resultat enten i kroner og øre eller liter og kilo. Med klimakalkulatoren får bonden et mål på hvor klimavennlig maten kan produseres, sier leder Bjørn Gimming i Norges bondelag. 

Han er tidligere styreleder i Landbrukets Klimaselskap, som står bak prosjektet Klimasmart landbruk og har ledet arbeidet med klimakalkulatoren. Som ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan ble den tilgjengelig for produsenter av melk, gris og korn i oktober 2020. De andre produksjonene kunne ta den i bruk fortløpende gjennom 2021.

Bjørn Gimming
Bjørn Gimming. Foto: Aryo Dale

Klimakalkulatoren tilpasses det enkelte gårdsbruk

Klimakalkulatoren er, sammen med god rådgiving, en viktig forutsetning for lavere utslipp fra landbruket, vektlegger Gimming.

– God agronomi og godt husdyrstell bidrar generelt til utslippskutt. Men ettersom klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer alt etter hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, er det viktig at klimatiltakene er tilpasset den enkelte driftsenhet, sier Gimming.

Kalkulatoren beregner de totale klimagassutslippene på gården og per enhet i hver produksjon. Utregningen er basert på data innhentet av Landbrukets Dataflyt, og løsningen kan brukes på datamaskin, telefon og nettbrett.

Gimming understreker at økt innsats for miljøet kan gå hånd i hånd med økonomiske hensyn.

– Ofte vil smarte og gode agronomiske tilpasninger også være økonomisk lønnsomme for bonden, sier han.

Bred støtte i landbruket

Anne Marit Panengstuen
Anne Marit Panengstuen

Fagmiljøer ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen av klimakalkulatoren. Den eies av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 15 andre eiere fra både samvirkene og det private. Blant dem er Nortura.

– Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Dyrene, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet. Derfor er det også vårt ansvar å forstå hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg i arbeidet for å kutte utslipp og binde karbon, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Hun understreker at nøkkelen til en mer klimavennlig matproduksjon starter på gården. Samtidig har Nortura egne klimamål.

– Vi har som mål å gjøre anleggene våre 100 prosent fossilfrie, kutte 80 prosent av utslippene fra transport og redusere matsvinn med 60 prosent i løpet av de neste ti årene, sier konsernsjefen.

Anne Marit Panengstuen
Anne Marit Panengstuen

Potensial i digitale verktøy for landbruket

Lars Gøran Bjerklund
Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige

Konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund, hilser klimakalkulatoren velkommen. Den kan bli et nyttig verktøy i kombinasjon med god klimarådgivning, mener han.

– Det er viktig å få på plass løsninger som gjør det enkelt for bonden å produsere mat på en mest mulig miljø- og klimavennlig måte. Det kommer stadig nye digitale verktøy som tar utgangspunkt i bøndenes egne data. Her ligger det store muligheter, sier Bjerklund.

Han legger til at Gjensidige vil støtte opp under utviklingen, blant annet gjennom eierskapet i Mimiro, Landbrukets Dataflyt og opprettelsen av Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond. Fondet skal dele ut opptil ti millioner kroner årlig.

– Pengene skal blant annet finansiere klimarådgivning og andre tiltak som gjør det enklere for landbruket å innfri sine klimaforpliktelser. Målet er at fondet skal bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, sier Bjerklund.

Les mer om bærekraftfondet, og se om du kan søke støtte

Lars Gøran Bjerklund
Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige

Sist oppdatert: