Sykkel i veikryss.

Trygg på to hjul i svingen

Mange ulykker på sykkel skjer i veikryss. Plasser deg riktig og sørg for å bli sett, sier ekspertene.

Elin Fykerud Johannesen
Elin Fykerud Johannesen

Å sykle gir frihetsfølelse og trim. Mange steder, særlig i bytrafikken, kan du også komme seg raskere frem på to hjul enn på fire. Men det er ingen fordel å være myk trafikant hvis du får et ublidt møte med en bil eller asfalten.

– Mange sykkelulykker skjer i veikryss – ofte fordi bilisten overser syklisten. Det er vanlig at bilførere sier de ikke la merke til syklisten før det plutselig sa pang, sier Elin Fykerud Johannesen i Statens vegvesen.

Hun er prosjektleder i kampanjen Del veien, som har som mål å forbedre forståelsen mellom syklende og kjørende i trafikken.

– Det aller viktigste budskapet til alle trafikanter er: Søk blikkontakt! Hvis du ser og blir sett, er faren som regel over før den har oppstått, sier Johannessen.

Elin Fykerud Johannesen
Elin Fykerud Johannesen

Like regler – med noen unntak

Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, på sykkel.
Eline Oftedal

I tillegg til å søke blikkontakt, er det viktig å kunne trafikkreglene og det de sier om sykling i kryss. Når du sykler i veibanen sammen med øvrig trafikk, er hovedregelen at du følger de samme reglene for tegngiving, vikeplikt og plassering som andre trafikanter.

– I tillegg kan syklister som skal til venstre velge mellom såkalt stor eller liten sving, opplyser generalsekretær Eline Oftedal i Syklistenes Landsforening.

Illustrasjonen øverst i artikkelen viser forskjellen på stor og liten sving. Liten venstresving (A) betyr at man svinger til venstre i krysset på samme måte som bil A. Stor venstresving (B) betyr at man sykler rett frem til den andre siden av krysset og sjekker om det er klart før man sykler videre.

Ved liten venstresving anbefaler Oftedal at du legger deg litt til venstre i kjørefeltet.

– Pass på at det ikke kommer biler bakfra, gi tegn og legg deg til venstre i kjørefeltet før veikrysset. Deretter venter man til det ikke kommer biler forfra og krysser over, sier hun.

Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, på sykkel.
Eline Oftedal

Pass på blindsonen

Syklister i kjørefeltet har lov til å passere motoriserte kjøretøy på høyre side. (Det er ikke tillatt å passere andre syklister på høyre side.) Hvis du benytter seg av denne muligheten foran et kryss, er det viktig at du er sikker på å bli sett av bilføreren.

– Mange ulykker skjer fordi biler svinger til høyre i kryss uten å vite at de har en syklist i blindsonen, påpeker Elin Fykerud Johannessen.

– Rådet er å stille seg på høyde med eller foran føreren og søke blikkontakt – men bare hvis det er snakk om en vanlig personbil. Du skal aldri gli opp på høyre side av kassebiler eller lastebiler. Selv med mange speil til å hjelpe seg, vil det alltid være områder langs siden av bilen som føreren ikke kan se. Legg deg heller bak slike kjøretøy slik at du kan se an situasjonen når du skal gjennom krysset, anbefaler hun.

Oftedal mener det er viktig å være bevisst at alle kan havne i blindsonen på tyngre kjøretøy, også i sentrale byområder.

– Dette er utgangspunktet for at Syklistenes Landsforening jobber i dialog med andre aktører, som Lastebileiernes landsforbund, for å finne gode løsninger for problematikker knyttet til blindsone. Pass på at lastebilsjåføren har sett deg hvis hen skal svinge til høyre, sier hun.

Ut med armen

Å bruke armen som retningsviser er barnelærdom for mange. Denne vanen er det veldig smart å holde fast ved, fremholder Myre og Oftedal.

– Som syklist bør du rekke ut armen og gi tydelig tegn før du krysser kjørebanen. Det er livsviktig informasjon for eventuelle bilførere som ligger bak og planlegger å kjøre forbi, sier ekspertene. De understreker at både bilførere og syklende har plikt til å bruke gi tegn for å kommunisere med andre trafikanter.

Sykling i rundkjøring

Syklister og andre myke trafikanter er spesielt utsatt i rundkjøringer. Også her gjelder det å følge reglene, være aktsom og sykle på en måte som gjør at man blir sett.

– Sykling i rundkjøringer kan skje på én av to måter, forklarer Oftedal.

  1. Man kan legge seg midt i kjørefeltet som om man kjører bil (og gi tegn før man skal ut).
  2. Man kan bruke fortau og gangfelt. Sykkelen må trilles i gangfeltet for at bilistene skal ha plikt til å stoppe.

Vis hensyn

I trafikken kan det oppstå usikkerhet og konflikter, ikke minst mellom syklister og bilister. Både vegvesenet og Syklistenes Landsforening minner om at begge har lik rett til å ferdes på veien, og at den må deles på en så god måte som mulig.

Vegtrafikkens § 3 er grunnregelen for trafikk. Den sier at alle skal være aktsomme og vise hensyn i trafikken slik at man ikke skaper farlige situasjoner eller er til unødig hinder for andre. Dette gjelder ikke minst for bilister, som har et stort ansvar overfor myke trafikanter, redegjør Oftedal.

– I tillegg til å være aktsom, lønner det seg ofte å være hyggelig mot sine medtrafikanter. Et smil eller et vennlig nikk kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring, understreker Johannessen.

Trafikken blir mer uoversiktlig

De ni store byområdene i Norge har inngått en avtale om nullvekstmål i personbiltrafikken. Det vil si at all økning av reiser skal tas ved kollektivtransport, gange eller sykkel. Det kan medføre at risikoen for ulykker øker – ikke minst når nye typer kjøretøy som dukker opp, som for eksempel elsparkesykler, påpeker Johannessen.

– I et stadig mer komplekst trafikkbilde er det viktigere enn noen gang å vise hensyn til hverandre. Vi ønsker at alle skal oppleve en tryggest mulig reise, enten det er til fots, på to hjul eller fire hjul. Da er det viktig med et godt samspill alle trafikantgruppene seg imellom, understreker hun.

Sist oppdatert: