Barn i rullestol på sykehus.

Når barnet trenger deg som mest

Et sykehusopphold kan være skremmende for et barn. Som forelder kan du gjøre mye for at sønnen eller datteren din skal føle seg trygg. Begynn med å være sammen.

Før trodde man at barn på sykehus hadde det best uten at foreldrene var hos dem. Det mest alminnelige var da også at barna ble innlagt alene og ikke fikk besøk. Begrunnelsen var at barna ble vanskeligere å ha med å gjøre fordi de gråt og savnet foreldrene. Nå vet vi heldigvis bedre.

– I dag vet både fagfolk og andre mer om hvordan barnesinnet påvirkes av et sykehusopphold. Det kan være en stor belastning, som i verste fall kan gi varige traumer. Vi vet også mye mer om hvor viktig foreldre og øvrig familie er for at et barn skal føle seg trygt på sykehus. Det sier barnelege Johan Hagelsteen, som er rådgivende lege i Gjensidige.

En stor belastning

Hvorfor er sykehuset så skummelt? Hagelsteen peker på at det å bli rykket ut av hverdagen er en belastning i seg selv.

– Og på sykehuset er alt fremmed, med mange nye mennesker. Undersøkelser og prosedyrer kan være plagsomme og/eller smertefulle. Barn kan få forskjellige emosjonelle reaksjoner på slike opplevelser, sier han.

Være til stede

For oss som er foreldre er første bud å være i nærheten. Det er viktig at barnet har mennesker rundt seg som det kan stole på når det trenger noen å prate med, få trøst og så videre.

– Gjennom å være tilstede og å gi omsorg og kjærlighet, kan foreldre og søsken bidra til å lette belastningen for barnet, sier Hagelsteen.

Når et barn blir innlagt på sykehus, påvirker det hele familien. I alvorlige situasjoner kan det føre til at både barnet, foreldre og søsken havner i en krise. Det kan bli tunge tak og dager som er vanskelige å håndtere selv for en voksen.

– Det er selvfølgelig nyttig å støtte seg til familie og venner hvis man har mulighet til det. I tillegg har sykehuset et hjelpeapparat som skal ivareta dine behov som forelder, sier Hagelsteen.

«Hvert år blir nærmere hundre tusen barn innlagt på norske sykehus.»

Dine rettigheter

Som forelder til et barn på sykehus har du rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven .

Du kan også ha krav på ytelser fra Nav, her er en kort oppsummering :

  • Barn som er født uføre, eller unge som har blitt minst 50 prosent arbeidsufør før de fyller 26 år, kan ha krav på uføretrygd med tilleggsytelser
  • Foreldre kan søke om utvidet rett til omsorgspenger hvis barnet har en kronisk sykdom eller funksjonshemming.
  • Foreldre kan få pleiepenger hvis de har omsorg for barn som er syk eller skadet, og som trenger pleie eller tilsyn hele tiden.
  • Varig sykdom eller funksjonshemming kan gi rett til grunnstønad og hjelpestønad

Les hele regelverket

Barneforsikringen gir dagpenger

Med dagpenger fra barneforsikringen kan familien være mer sammen ved sykdom og/eller sykehusopphold. En god barneforsikring kan være et viktig supplement til offentlige ytelser, og den kan også dekke utgifter Nav ikke gir støtte til. Slik kan barnet og familien få større økonomisk handlingsrom i en ellers vanskelig situasjon.

Gjensidiges barneforsikring gir ved langvarig sykehusbehandling. Dagpengene er 1 000 kroner per døgn. Med pengene kan du for eksempel jobbe mindre og dekke transportkostnader for familiemedlemmer som vil besøke barnet. Du kan også kjøpe tjenester som forenkler hverdagen for dem som holder fortet hjemme.

Les mer om barneforsikring

Sist oppdatert: