Hvorfor bør jeg ha barneforsikring?

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom. Barneforsikringen gir det ekstra bidraget som sikrer at du kan være der og gjøre situasjonen bedre for barnet, og for dere som familie.

På kort sikt – få større økonomisk frihet i en livskrise

 • Reduser arbeidstid – få mer tid sammen med barnet
 • Avlastning – frigjør tid til friske søsken
 • Aktiviteter eller reiser – gjør noe hyggelig i en vanskelig tid
 • Ombygging av bolig

På lang sikt – sikre barnets inntekt og støtte til bolig

 • Sikre økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør – arbeidsuføre barn blir tilnærmet minstepensjonister uten forsikring
 • Støtte til etablering av egen bolig samt deltakelse i samfunnet og aktiviteter

Vanlige diagnoser kan gi store utfordringer når barna er små. Barneforsikring kan gi bidrag til ekstra omsorg og oppfølging ved vanlige og ikke så alvorlige sykdommer, slik som diabetes, astma eller ADHD. 

Barneforsikringen vår har også markedets beste uføredekning, som blant annet sørger for at din 18-åring kan prøve seg i arbeidslivet, uten å miste retten til utbetaling dersom han eller hun blir sykmeldt igjen.

Våre priser

Barneforsikring
178 kr i måneden
Barneforsikring + ekstra uførepensjon på 0,4 G
263 kr i måneden
Barneforsikring + ekstra uførepensjon på 0,8 G
348 kr i måneden

Kjøp barneforsikring

 • Forsikringen dekker  
  Utbetaling ved uførhet Årlig utbetaling på 1 G i inntil 10 år
  Valgfri ekstra uførepensjon Årlig utbetaling frem til 67 år på 0,4 G eller 0,8 G
  Dagpenger ved sykehusopphold 1% av G*
  Økt pleie- og omsorgsbehov Inntil 12 G* 
  Invaliditet ved ulykke Inntil 25 G*
  Ombygging av bolig Inntil 4 G* 
  Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil 1 G*
  Alvorlig sykdom 3 G*

  Lifekeys Online psykolog 

  Første fem samtaler er kostnadsfrie 
  ID-tyveri Kostnadsfri hjelp og rådgivning 
  Nettsikkerhet  Kostnadsfri hjelp og rådgivning 
  Eyr Online lege Kostnadsfritt
  Braive- Mental helsesjekk og e-læringsprogrammer  Kostnadsfritt
  Barne- og ungdomstelefonen Kostnadsfri rådgivning 
  Skoleroboten AV1 Kostnadsfri i 12 måneder 
  Dødsfall 1 G*

  * Engangsutbetaling

  Tabellen gjelder ikke barneforsikringer fra før 1. september 2015.

 • Vår utbetalingspraksis

  De fleste erstatningsbeløp utbetales direkte til deg som forelder, siden du står som forsikringstaker. Du kan velge å overføre rollen som forsikringstaker til barnet etter fylte 18 år.

  Automatisk begunstigelse

  Når du kjøper barneforsikring, begunstiger du automatisk barnet med erstatning ved medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet. Dette blir du informert om i helseerklæringen, der du samtykker med underskriften din.

  Vi utbetaler erstatningen på følgende måter:

  1.Utbetaling til foreldre

  • ved alvorlige sykdommer
  • til ombygging av boligen
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • ved dødsfall

  2.Utbetaling til barnet

  • Erstatning ved medisinsk invaliditet utbetales til barnet dersom barnet er myndig, eller hvis summen er mindre enn 2 G
  • Uførepensjon utbetales alltid til barnet, siden denne dekningen tidligst kan utbetales ved fylte 18 år

  3.Utbetaling til Fylkesmannen

  Erstatning ved medisinsk invaliditet blir utbetalt til Fylkes­mannen dersom barnet er umyndig og erstatningsbeløpet er større enn 2 G.

   

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner

Dette dekker barneforsikringen

Du kan kjøpe forsikringen når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år, og forsikringen gjelder helt til barnet ditt fyller 26 år. Barneforsikringen inkluderer utbetaling ved uførhet på inntil 1 G i inntil 10 år. 

Utbetaling ved uførhet

Dersom barnet ditt i en periode som arbeidsufør voksen ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, vil barneforsikringen vår gi en årlig utbetaling på inntil 1 G. Dette tilsvarer cirka 100 000 kroner.

Fleksibel utbetaling ved sykdom

Forsikringen har ingen krav til at barnet ditt må være erklært varig arbeidsufør. Det betyr at barnet vil motta utbetaling ved sykemelding samtidig som han eller hun venter på en avklaring om han eller hun kan jobbe. Avklaringsperioden kan ta flere år og forsikringen vil derfor være en økonomisk støtte i denne perioden. Barnet ditt kan også jobbe i sykdomsfrie perioder, uten at det får konsekvenser for utbetalingen dersom han eller hun blir arbeidsufør igjen.

Barnet ditt får utbetaling

 • hvis han eller hun blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd
 • på inntil 1 G årlig, avhengig av uførhetsgraden
 • i månedlige beløp
 • i inntil 10 år
 • ved tidligst ved fylte 18 år

Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.


Ønsker du høyere dekning og varighet til fylte 67 år? Les mer om Valgfri ekstra uførepensjon.

Dagpenger ved sykehusopphold

Det utbetales 1 % av grunnbeløpet (G) per døgn til foreldrene hvis barnet på grunn av sykdom eller ulykke må være innlagt på sykehus i mer enn ti dager sammenhengende.

Dagpengene betales fra dag én og inntil 365 dager for samme sykdomstilfelle.

Økt pleie og omsorgsbehov

Varig medisinsk invaliditet er vanskelig å fastsette på barn som fortsatt er i vekst og utvikling – det fører ofte til lang behandlingstid på skadesaker. For å kunne gi barnet ditt nødvendig pleie og omsorg, akkurat når barnet trenger det, har vi erstattet dekningen «Varig medisinsk invaliditet» med «Økt pleie- og omsorgsbehov».

Folketrygden (NAV) gir hjelpestønad til barn som har sykdommer som krever ekstra pleie og omsorg. Barneforsikringen vår supplerer denne stønaden og du kan forvente en rask utbetaling fra oss så snart hjelpestønad (sats 1-4) er innvilget av NAV.

Økt pleie og omsorgsbehov dekker i utgangspunktet alle sykdommer, og har ikke objektivt unntak for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som er vanlig for andre sykdomsdekninger. Sykdommene trenger ikke å være spesielt alvorlig eller dramatisk.

Eksempel på sykdom kan være astma eller ADHD. Størrelsen på ytelsen avhenger av stønadssatsen fra NAV, og kan maksimalt komme opp i 12 G.

Invaliditet ved ulykke

Vi gir deg en engangs­utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hensikten med dekningen er at erstatningen kan brukes til å dekke merutgifter barnet ditt får som følge av funksjonsnedsettelsen.

Medisinsk invaliditet defineres som en varig redusert funksjonsevne, uten at det nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.

Utbetalingen er basert på den invaliditets­graden barnet får. Invaliditets­graden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behandlingsutgifter for barn dekkes i de fleste tilfeller av det offentlige. Utgifter som kommer utenom, dekkes av barneforsikringen.

Barneforsikringen vår gir deg rett til refusjon (inntil 1 G) av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke.

Vi dekker utgifter for

 • lege med offentlig driftstilskudd
 • tannlege
 • behandling på offentlig sykehus
 • alternativ behandling foreskrevet av lege
 • kiropraktor- eller fysioterapib­ehandling foreskrevet av lege
 • forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege
 • behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege
 • nødvendige reise­utgifter mellom hjemstedet og behandlings­stedet

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, får du som forelder en engangsutbetaling på inntil 4 G.

Ombyggingen skal godkjennes av oss på forhånd. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter, og en anbefaling fra helsepersonell.

Alvorlig sykdom

Ved alvorlig sykdom får du en engangsutbetaling på 3 G. Se listen over sykdommer som regnes som alvorlige.

  • Kreft 
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg 
  • Multippel sklerose (MS) 
  • Alvorlig epilepsi 
  • Morbus Crohn 
  • Ulcerøs kolitt 
  • Leddgikt 
  • Diabetes - insulinavhengig 
  • Nyresvikt 
  • Alvorlig hjerneskade 
  • Alvorlig brannskade 
  • Tverrsnittlammelse 
  • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner 
  • Schizofreni 
  • Transplantasjon 
  • Amputasjon

Dødsfall

Hvis barnet ditt dør, betaler vi en engangserstatning (1 G) som kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen. Engangserstatning ved dødsfall utbetales uansett årsak. 

Dødsfallsforsikringen videreføres automatisk etter fylte 26 år. Det vil si at barnet får retten til å beholde denne dekningen videre i livet – uten å måtte gi oss nye opplysninger om helsen.

Tjenester inkludert i barneforsikringen

Videosamtale med Eyr Online lege

Nå får du fri tilgang til videosamtaler med lege på mobil og nettbrett. Det er trygt og enkelt – og du sparer masse tid. Legene kan hjelpe deg med å skrive ut e-resept, gi legeerklæring og medisinske råd. De kan også rekvirere blodprøver, henvise til spesialist og bildediagnostiske undersøkelser.

Braive – lær deg å mestre stress, angst og depresjon

I samarbeid med den nettbaserte helsetjenesten Braive, gir vi deg og barnet ditt fri tilgang til en mental helsesjekk og e-læringsprogrammer som kan hjelpe dere med å få bedre psykisk helse.

Barne- og ungdomstelefonen

Barne- og ungdomstelefonen er en døgnåpen rådgivningstjeneste som voksne og barn kan ringe når helsestasjon og legekontor er stengt. Der får du svar på spørsmål om alt fra amming til pubertet.

Nummeret er 21 40 99 89 og tjenesten er åpen alle dager hele året.

Skoleroboten AV1

Det er mange langtidssyke barn som på grunn av sykdom, eller skader etter ulykke, føler seg isolert og synes det er tøft å miste kontakten med skole og venner. Det ønsker vi å gjøre noe med! Barneforsikringen vår inkluderer nå skoleroboten AV1 fra No Isolation. Hvis barnet ditt har vært borte 30 dager sammenhengende fra skolen, kan du låne roboten gratis i inntil 12 måneder. Vi håper at denne roboten kan gjøre det litt lettere å komme tilbake igjen.

Hva er AV1?

AV1 er en liten, personlig robot som står i klasserommet. Den hjelper langtidssyke barn eller ungdommer med å følge undervisningen uansett hvor de er. De logger seg på roboten via mobil eller nettbrett, og kan på denne måten kommunisere med klassen sin.

Les mer om roboten på noisolation.com.

Ungt Liv – for barn over 16 år

Når barnet blir eldre kan nye utfordringer dukke opp. Derfor får alle barn over 16 år tilgang til nyttige tjenester som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere. Barna trenger ikke involvere foreldrene sine for å bruke dem. Her er en oversikt over tjenestene:

Videosamtale med Lifekeys Online psykolog

For noen kan tenårene og begynnelsen av voksenlivet være utfordrende. Da kan det være fint å snakke med en psykolog, og sammen med Lifekeys gir vi derfor barnet fem kostnadsfrie videosamtaler med online psykolog. Det er trygt, raskt og enkelt.

ID-tyveri 

Blir barnet ditt utsatt for ID-tyveri eller ønsker tips om hvordan risikoen for ID-tyveri kan reduseres, kan hun eller han kontakte en av våre kompetente IT-rådgivere. Rådgiverne kontakter blant annet kreditorer og avviser alle betalingskrav og betalingsanmerkninger.

Nettsikkerhet

Barnet ditt kan få profesjonell hjelp fra IT-rådgivere til å få fjernet uønsket og krenkende materiell fra nett, for eksempel bilder som har kommet på avveie. Rådgiverne tar også tilbake kontrollen på brukerkontoer og e-postkontoer som har blitt hacket.

Valgfri ekstra uførepensjon

Når du kjøper barneforsikring hos oss, kan du velge å legge til en ekstra uføre­pensjon på enten 0,4 eller 0,8 G. Da stopper ikke utbetalingene etter 10 år, men kan vare helt til fylte 67 år. Dekningen gjelder frem til barnet er 26 år.

Uførepensjonen blir utbetalt hvis barnet blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hensikten med dekningen er å gi barnet en økt månedlig inntekt som arbeidsufør voksen. Uten forsikring kan barnet risikere å bli tilnærmet minstepensjonist og kun motta litt mer enn minstepensjon fra trygden.

 • Eksempel:

  Som ung, enslig og 100 % ufør vil man i dag få cirka 290 000 kroner i året fra det offentlige. Vår standard barneforsikring kan gi barnet ditt cirka 100 000 kroner mer i året, i inntil 10 år. Hvis du velger ekstra uførepensjon, kan barnet få cirka 40- eller 80 000 kroner ekstra hvert år – helt til fylte 67 år.

  Hvis barnet ditt blir 100 % ufør som 20-åring, og du har valgt ekstra uførepensjon på 0,8 G, vil utbetalingen bli

  • 1,8 G per år fram til fylte 30 år (den alltid inkluderte dekningen + ekstra uførepensjon)
  • 0,8 G per år fra 30 til fylte 67 år (ekstra uførepensjon)

Vilkår

Hva som dekkes av forsikringen er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Har du allerede forsikret barnet ditt hos oss, finner du vilkårene på innloggede sider.
 • Har du ikke forsikret barnet ditt ennå, kan du sjekke pris på nett og laste ned fullstendige vilkår før du eventuelt fullfører kjøpet.
 • Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring for barnet ditt  – han eller hun vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen.
 • Har du kjøpt barneforsikring hos oss før 1. september 2015, gjelder andre vilkår. Hvis du ikke husker hva din barneforsikring inneholder kan du sjekke forsikringsbeviset ditt eller ta kontakt med oss.

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha?

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr rådgivning over video eller telefon. Her skreddersyr vi en løsning som passer akkurat for deg og din livssituasjon.