Navigasjon, søk og logg inn

Hvorfor bør jeg ha barneforsikring?

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom. Barneforsikringen gir det ekstra bidraget som sikrer at du kan være der og gjøre situasjonen bedre for barnet, og for dere som familie.

 • Kanskje kan dere få råd til behandling som det offentlige ikke dekker?
 • Kanskje gjør de ekstra dagpengene ved sykehusopphold at både far og mor kan ta seg fri for å få familielivet til å gå opp?
 • Kanskje kan barnet ditt få privatundervisning hjemme hvis det har gått glipp av mange skoledager?

Vanlige diagnoser kan gi store utfordringer når barna er små. Barneforsikring kan gi bidrag til ekstra omsorg og oppfølging ved vanlige og ikke så alvorlige sykdommer, slik som diabetes, astma eller ADHD. 

Barneforsikringen vår har også markedets beste uføredekning, som blant annet sørger for at din 18-åring kan prøve seg i arbeidslivet, uten å miste retten til utbetaling dersom han eller hun blir sykmeldt igjen.

Du får også fri tilgang til Barne- og ungdomstelefonen. Der treffer du helsepersonell som har erfaringer med barn og ungdom, døgnet rundt.

Våre priser

Barneforsikring
163 kr i måneden
Barneforsikring + ekstra uførepensjon på 0,4 G
244 kr i måneden
Barneforsikring + ekstra uførepensjon på 0,8 G
325 kr i måneden

Bestill i dag og få 10 % nettrabatt

 • Forsikringen dekker 
  Utbetaling ved uførhetÅrlig utbetaling på 1 G i inntil 10 år
  Valgfri ekstra uførepensjonÅrlig utbetaling frem til 67 år på 0,4 G eller 0,8 G
  Dagpenger ved sykehusopphold1000 kr per døgn* 
  Økt pleie- og omsorgsbehovInntil 12 G* 
  Invaliditet ved ulykkeInntil 25 G*
  Ombygging av boligInnil 2 G* 
  Behandligsutgifter ved ulykkeInntil 1 G*
  Alvorlig sykdom3 G*
  Skolerobot AV1Gratis i 12 måneder
  Online lege150 kr per konsultasjon
  Braive- Mental helsesjekk og e-læringsprogrammer Gratis
  Barne- og ungdomstelefonenGratis personlig rådgivning
  Dødsfall1 G*

  * Engangsutbetaling

  Tabellen gjelder ikke barneforsikringer fra før 1. september 2015.

 • Vår utbetalingspraksis

  De fleste erstatningsbeløp utbetales direkte til deg som forelder, siden du står som forsikringstaker. Du kan velge å overføre rollen som forsikringstaker til barnet etter fylte 18 år.

  Automatisk begunstigelse

  Når du kjøper barneforsikring, begunstiger du automatisk barnet med erstatning ved medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet. Dette blir du informert om i helseerklæringen, der du samtykker med underskriften din.

  Vi utbetaler erstatningen på følgende måter:

  1.Utbetaling til foreldre

  • ved alvorlige sykdommer
  • til ombygging av boligen
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • ved dødsfall

  2.Utbetaling til barnet

  • Erstatning ved medisinsk invaliditet utbetales til barnet dersom barnet er myndig, eller hvis summen er mindre enn 2 G
  • Uførepensjon utbetales alltid til barnet, siden denne dekningen tidligst kan utbetales ved fylte 18 år

  3.Utbetaling til Fylkesmannen

  Erstatning ved medisinsk invaliditet blir utbetalt til Fylkes­mannen dersom barnet er umyndig og erstatningsbeløpet er større enn 2 G.

   
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2018 på 96 883 kroner

Dette dekker barneforsikringen

Du kan kjøpe forsikringen når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år, og forsikringen gjelder helt til barnet ditt fyller 26 år. Standard barneforsikring inkluderer utbetaling ved uførhet på 1 G i inntil 10 år. 

Utbetaling ved uførhet

Dersom barnet ditt i en periode som arbeidsufør voksen ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, vil barneforsikringen vår gi en årlig utbetaling på inntil 1 G. Dette tilsvarer cirka 96 000 kroner.

Fleksibel utbetaling ved sykdom

Forsikringen har ingen krav til at barnet ditt må være erklært varig arbeidsufør. Det betyr at barnet vil motta utbetaling ved sykemelding samtidig som han eller hun venter på en avklaring om han eller hun kan jobbe. Avklaringsperioden kan ta flere år og forsikringen vil derfor være en økonomisk støtte i denne perioden. Barnet ditt kan også jobbe i sykdomsfrie perioder, uten at det får konsekvenser for utbetalingen dersom han eller hun blir arbeidsufør igjen.

Barnet ditt får utbetaling

 • når han eller hun har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende
 • når han eller hun mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV
 • på inntil 1 G årlig, avhengig av uførhetsgraden
 • i månedlige beløp
 • i inntil 10 år
 • ved tidligst ved fylte 18 år

Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.


Ønsker du høyere dekning og varighet til fylte 67 år? Les mer om Valgfri ekstra uførepensjon.

Dagpenger ved sykehusopphold

Dagpenger på 1 000 kroner per døgn utbetales til foreldrene hvis barnet på grunn av sykdom eller ulykke må være innlagt på sykehus i mer enn ti dager sammenhengende.

Dagpengene betales fra dag én og inntil 365 dager for samme sykdomstilfelle.

Økt pleie og omsorgsbehov

Folketrygden (NAV) gir hjelpestønad til barn som har sykdommer som krever ekstra pleie og omsorg. Barneforsikringen vår supplerer denne stønaden og du kan forvente en rask utbetaling fra oss så snart forhøyet hjelpestønad (sats 2, 3, 4) er innvilget av NAV. 

Økt pleie og omsorgsbehov dekker i utgangspunktet alle sykdommer, og har ikke objektivt unntak for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som er vanlig for andre sykdomsdekninger. Sykdommene trenger ikke å være spesielt alvorlig eller dramatisk.

Eksempel på sykdom kan være astma eller ADHD. Størrelsen på ytelsen avhenger av stønadssatsen fra NAV, og kan maksimalt komme opp i 12 G. Dekningen omfatter ikke sats 1 fra NAV.

Invaliditet ved ulykke

Vi gir deg en engangs­utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hensikten med dekningen er at erstatningen kan brukes til å dekke merutgifter barnet ditt får som følge av funksjonsnedsettelsen.

Medisinsk invaliditet defineres som en varig redusert funksjonsevne, uten at det nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.

Utbetalingen er basert på den invaliditets­graden barnet får. Invaliditets­graden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behandlingsutgifter for barn dekkes i de fleste tilfeller av det offentlige. Utgifter som kommer utenom, dekkes av barneforsikringen.

Barneforsikringen vår gir deg rett til refusjon (inntil 1 G) av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke.

Vi dekker utgifter for

 • lege med offentlig driftstilskudd
 • tannlege
 • behandling på offentlig sykehus
 • alternativ behandling foreskrevet av lege
 • kiropraktor- eller fysioterapib­ehandling foreskrevet av lege
 • forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege
 • behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege
 • nødvendige reise­utgifter mellom hjemstedet og behandlings­stedet

Nyhet i 2018 – Braive

Lær deg å mestre stress, angst og depresjon. I samarbeid med den nettbaserte helsetjenesten Braive, gir vi deg og barnet ditt gratis tilgang til en mental helsesjekk og e-læringsprogrammer som kan hjelpe dere med å få bedre psykisk helse. Les mer om Braive.

Nyhet i 2018 – Online lege

Nå får du tilgang til legetime på mobil og nettbrett. Det er trygt og enkelt – og du sparer masse tid. Du kan kontakte onlinelegen hver dag, hele året, mellom klokken 08-22 og 10-22 i helgene. Legene kan hjelpe deg med å skrive ut e-resept, gi legeerklæring og medisinske råd. De kan også rekvirere blodprøver, henvise til spesialist og bildediagnostiske undersøkelser. Les mer om Online lege.

Last ned appen Eyr i App Store eller Google Play, og få tilgang til onlinelegen – når og hvor det passer deg.

Egenandelen er 150 kroner per konsultasjon.

Barne- og ungdomstelefonen

Barne- og ungdomstelefonen er en døgnåpen rådgivningstjeneste som voksne og barn kan ringe når helsestasjon og legekontor er stengt. Der får du svar på spørsmål om alt fra amming til pubertet.

Nummeret er 21 40 99 89 og tjenesten er åpen alle dager hele året.

Les mer om Barne- og ungdomstelefonen

Skoleroboten AV1

Det er mange langtidssyke barn som på grunn av sykdom, eller skader etter ulykke, føler seg isolert og synes det er tøft å miste kontakten med skole og venner. Det ønsker vi å gjøre noe med! Barneforsikringen vår inkluderer nå skoleroboten AV1 fra No Isolation. Hvis barnet ditt har vært borte 30 dager sammenhengende fra skolen, kan du låne roboten gratis i inntil 12 måneder. Vi håper at denne roboten kan gjøre det litt lettere å komme tilbake igjen.

Hva er AV1?

AV1 er en liten, personlig robot som står i klasserommet. Den hjelper langtidssyke barn eller ungdommer med å følge undervisningen uansett hvor de er. De logger seg på roboten via mobil eller nettbrett, og kan på denne måten kommunisere med klassen sin.

Les mer om roboten på noisolation.com

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, får du som forelder en engangsutbetaling på inntil 2 G.

Ombyggingen skal godkjennes av oss på forhånd. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter, og en anbefaling fra helsepersonell.

Alvorlig sykdom

Ved alvorlig sykdom får du en engangsutbetaling på 3 G. Se listen over sykdommer som regnes som alvorlige.

  • Kreft 
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg 
  • Multippel sklerose (MS) 
  • Alvorlig epilepsi 
  • Morbus Crohn 
  • Ulcerøs colitt 
  • Leddgikt 
  • Diabetes - insulinavhengig 
  • Nyresvikt 
  • Alvorlig hjerneskade 
  • Alvorlig brannskade 
  • Tverrsnittlammelse 
  • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner 
  • Schizofreni 
  • Transplantasjon 
  • Amputasjon

Dødsfall

Hvis barnet ditt dør, betaler vi en engangserstatning (1 G) som kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen. Engangserstatning ved dødsfall utbetales uansett årsak. 

Dødsfallsforsikringen videreføres automatisk etter fylte 26 år. Det vil si at barnet får retten til å beholde denne dekningen videre i livet – uten å måtte gi oss nye opplysninger om helsen.

Barneforsikring kjøpt før 1.9.15

Har du kjøpt barneforsikring hos oss før 1. september 2015, gjelder andre vilkår.

Du finner informasjon om hva barneforsikringen din dekker i forsikringsbeviset ditt. Hvis du ikke finner det, kan du ta kontakt med oss.

Valgfri ekstra uførepensjon

Når du kjøper barneforsikring hos oss, kan du velge å legge til en ekstra uføre­pensjon på enten 0,4 eller 0,8 G. Da stopper ikke utbetalingene etter 10 år, men kan vare helt til fylte 67 år. Dekningen gjelder frem til du er 26 år.

Uførepensjon gir månedlige utbetalinger når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.

Hensikten med dekningen er å gi barnet en økt månedlig inntekt som arbeidsufør voksen. Uten forsikring kan barnet risikere å bli tilnærmet minstepensjonist og kun motta litt mer enn minstepensjon fra trygden.

Bestill i dag og få 10 % nettrabatt

 • Eksempel:

  Som ung, enslig og 100 % ufør vil man i dag få cirka 280 000 kroner i året fra det offentlige. Vår standard barneforsikring kan gi barnet ditt cirka 96 000 kroner mer i året, i inntil 10 år. Hvis du velger ekstra uførepensjon, kan barnet få ytterlige 38- eller 77 000 kroner hvert år – helt til fylte 67 år.

  Hvis barnet ditt blir 100 % ufør som 20-åring, og du har valgt ekstra uførepensjon på 0,8 G, vil utbetalingen bli

  • 1,8 G per år fram til fylte 30 år (den alltid inkluderte dekningen + ekstra uførepensjon)
  • 0,8 G per år fra 30 til fylte 67 år (ekstra uførepensjon)

Chat med oss

Du kan ta kontakt med oss på telefon og chat.

Har du kjøpt barneforsikring hos oss før 1. september 2015, gjelder andre vilkår. Hvis du ikke husker hva din barneforsikring inneholder kan du sjekke forsikringsbeviset ditt eller ta kontakt med oss.

 

[call-link-text]

Er du usikker på forsikring?

Vi hjelper deg gjerne. Legg inn nummeret ditt, så blir du kontaktet av en rådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]

Personlig rådgivning

Avtal et møte på ditt lokale Gjensidige-kontor. Der kan våre rådgivere gi deg råd for din økonomiske situasjon.

Avtal et møte