Er det nødvendig med barneforsikring?

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom. Barneforsikringen gir det ekstra bidraget som sikrer at du kan være der og gjøre situasjonen bedre for barnet, og for dere som familie.

På lang sikt – utbetalingene kan sikre barnet

 • økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør – arbeidsuføre barn blir tilnærmet minstepensjonister uten barneforsikring
 • støtte til etablering av egen bolig 
 • støtte til deltakelse i samfunnet og aktiviteter

På kort sikt – utbetalingene kan gi familien mulighet til å

 • redusere arbeidstid og få mer tid sammen med barnet
 • få avlastning og frigjøre tid til friske søsken
 • delta på aktiviteter eller reiser slik at dere kan gjøre noe hyggelig i en vanskelig tid
 • bygge om boligen

Priser og valgmuligheter

Barneforsikring med uførepensjon på 1G årlig inntil 10 år
186 kr i måneden
Barneforsikring med uførepensjon på 1,4G årlig inntil 10 år. Etter 10 år får barnet uførepensjon på 0,4G årlig til fylte 67 år
274 kr i måneden
Barneforsikring med uførepensjon på 1,8G årlig inntil 10 år. Etter 10 år får barnet uførepensjon på 0,8G årlig til fylte 67 år
363 kr i måneden
Behandlingsforsikring (kan legges til i barneforsikringen)
109 kr i måneden

Folketrygdens grunnbeløp (G) oppjusteres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner.

Kjøp barneforsikring

 • Forsikringen dekker  
  Utbetaling ved uførhet (uførepensjon) Årlig utbetaling på 1 G i inntil 10 år
  Valgfri ekstra uførepensjon Årlig utbetaling frem til 67 år på 0,4 G eller 0,8 G

  Alvorlig sykdom

  3 G*

  Invaliditet ved ulykke Inntil 25 G*
  Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil 1 G*
  Ombygging av bolig Inntil 4 G* 
  Økt pleie- og omsorgsbehov Inntil 12 G* 
  Dagpenger ved sykehusopphold 1% av G*

  Online psykolog

  Første fem samtaler er kostnadsfrie 
  ID-tyveri Kostnadsfri hjelp og rådgivning 
  Nettsikkerhet  Kostnadsfri hjelp og rådgivning 
  Online lege Kostnadsfritt
  Mental helsesjekk og digitale behandlingsprogrammer  Kostnadsfritt
  Barne- og ungdomstelefonen Kostnadsfri rådgivning 
  Skoleroboten AV1 Kostnadsfri i 12 måneder 
  Dødsfall 1 G*

  * Engangsutbetaling

 • Hvis barnet er under 18 år, utbetales alle erstatninger til deg som er forelder eller verge siden du står som forsikringstaker. Når barnet fyllet 18 år, utbetales erstatningene til barnet.  


  Unntak: 
  •    Erstatning for dødsfall utbetales til forelder eller verge.
  •    Erstatning for uførhet utbetales til barnet, uansett alder. 
  •    Erstatning for invaliditet etter ulykke utbetales til barnet. Hvis barnet er under 18 år, utbetales beløp over 2G til Statsforvalter.
   

   

Hvem kan kjøpe barneforsikring?

Du kan kjøpe barneforsikring når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år. Hvis du har barn under 3 måneder, kan du bestille spedbarnsforsikring

Barneforsikringen gjelder helt til barnet fyller 26 år. Ved 26 år blir barnet selv forsikringstaker og eier av forsikringen. Det vil si at barnet får retten til å beholde enkelte dekninger videre i livet – uten å måtte gi oss nye opplysninger om helsen.

Disse dekningene videreføres automatisk:

Utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

Dersom barnet ditt i en periode som arbeidsufør voksen ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, vil barneforsikringen vår gi en årlig utbetaling på inntil 1 G. Dette tilsvarer cirka 106 000 kroner.

Barnet ditt får utbetaling

 • hvis han eller hun blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd
 • på inntil 1 G årlig, avhengig av uførhetsgraden
 • i månedlige beløp
 • i inntil 10 år
 • ved tidligst ved fylte 18 år
 • uansett årsak

Ønsker du høyere utbetaling og varighet til fylte 67 år? Les mer om Valgfri ekstra uførepensjon.

Fleksibel utbetaling ved sykdom og ulykke

Forsikringen har ingen krav til at barnet ditt må være erklært varig arbeidsufør. Det betyr at barnet vil motta utbetaling allerede ved 50% arbeidsuførhet samtidig som han eller hun venter på en avklaring om han eller hun kan jobbe. Avklaringsperioden kan ta flere år og forsikringen vil derfor være en økonomisk støtte i denne perioden. Barnet ditt kan også jobbe i sykdomsfrie perioder, uten at det får konsekvenser for utbetalingen dersom han eller hun blir arbeidsufør igjen.

Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner

Valgfri ekstra uførepensjon

For å gi barnet en økt månedlig inntekt som arbeidsufør voksen kan du velge å legge til en ekstra uføre­pensjon på enten 0,4 eller 0,8 G. Da stopper ikke utbetalingene etter 10 år, men kan vare helt til fylte 67 år. Dekningen gjelder frem til barnet er 26 år.

Uførepensjonen blir utbetalt hvis barnet blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

 • Eksempel:

  Som ung, enslig og 100 % ufør vil man i dag få cirka 300 000 kroner i året fra det offentlige. Vår standard barneforsikring kan gi barnet ditt cirka 106 000 kroner mer i året, i inntil 10 år. Hvis du velger ekstra uførepensjon, kan barnet få cirka 43- eller 86 000 kroner ekstra hvert år – helt til fylte 67 år.

  Hvis barnet ditt blir 100 % ufør som 20-åring, og du har valgt ekstra uførepensjon på 0,8 G, vil utbetalingen bli

  • 1,8 G per år fram til fylte 30 år (den alltid inkluderte dekningen + ekstra uførepensjon)
  • 0,8 G per år fra 30 til fylte 67 år (ekstra uførepensjon)

Alvorlig sykdom

Ved alvorlig sykdom får du en engangsutbetaling på 3 G. Se listen over sykdommer som regnes som alvorlige.

  • Kreft 
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg 
  • Multippel sklerose (MS) 
  • Alvorlig epilepsi 
  • Morbus Crohn 
  • Ulcerøs kolitt 
  • Leddgikt 
  • Diabetes - insulinavhengig 
  • Nyresvikt 
  • Alvorlig hjerneskade 
  • Alvorlig brannskade 
  • Tverrsnittlammelse 
  • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner 
  • Schizofreni 
  • Transplantasjon 
  • Amputasjon

Invaliditet ved ulykke

Vi gir deg en engangs­utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Hensikten med dekningen er at erstatningen kan brukes til å dekke merutgifter barnet ditt får som følge av funksjonsnedsettelsen.

Medisinsk invaliditet defineres som en varig redusert funksjonsevne, uten at det nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.

Utbetalingen er basert på den invaliditets­graden barnet får. Invaliditets­graden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Arbeids- og sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behandlingsutgifter for barn dekkes i de fleste tilfeller av det offentlige. 
Utgifter som kommer utenom, dekkes av barneforsikringen.

Barneforsikringen gir deg rett til refusjon (inntil 1 G) av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke. Dette inkluderer utgifter til privat behandling med inntil 10 000 kroner.

Vi dekker utgifter for

•    lege
•    tannlege
•    behandling på sykehus
•    alternativ behandling foreskrevet av lege
•    kiropraktor- eller fysioterapibehandling foreskrevet av lege
•    forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege
•    behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege
•    nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, får du som forelder en engangsutbetaling på inntil 4 G.

Ombyggingen skal godkjennes av oss på forhånd. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter, og en anbefaling fra helsepersonell.

Økt pleie og omsorgsbehov

Varig medisinsk invaliditet ved sykdom er vanskelig å fastsette på barn som fortsatt er i vekst og utvikling – det fører ofte til lang behandlingstid på skadesaker. For å kunne gi barnet ditt nødvendig pleie og omsorg, akkurat når barnet trenger det, har vi erstattet dekningen «Varig medisinsk invaliditet ved sykdom» med «Økt pleie- og omsorgsbehov».

Folketrygden (NAV) gir hjelpestønad til barn som har sykdommer som krever ekstra pleie og omsorg. Barneforsikringen vår supplerer denne stønaden og du kan forvente en rask utbetaling fra oss så snart hjelpestønad (sats 1-4) er innvilget av NAV.

Økt pleie og omsorgsbehov dekker alle skader og sykdommer, inkludert psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.

Eksempel på sykdom kan være astma eller ADHD. Størrelsen på utbetalingen avhenger av stønadssatsen fra NAV, og kan maksimalt komme opp i 12 G. Erstatningen utbetales i sin helhet, og som et engangsbeløp.

Dagpenger ved sykehusopphold

Det utbetales 1 % av grunnbeløpet (G) per døgn til foreldrene hvis barnet på grunn av sykdom eller ulykke må være innlagt på sykehus i mer enn ti dager sammenhengende.

Dagpengene betales fra dag én og inntil 365 dager for samme sykdomstilfelle.

Dødsfall

Hvis barnet ditt dør, betaler vi en engangserstatning (1 G) som kan dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som oppstår i forbindelse med bortgangen. Engangserstatning ved dødsfall utbetales uansett årsak. 

Valgfri behandlingsforsikring – rask tilgang til lege og psykolog

Barn er prioritert i norsk helsevesen. Likevel kan foreldre og barn oppleve ventetid på henvisninger og behandling, spesielt når barna blir litt eldre og i mindre alvorlige tilfeller. Hvis du inkluderer behandlingsforsikring i barneforsikringen, kan du få rask tilgang til utredning og behandling hos legespesialist.

Også når det gjelder psykisk helse kan det være ventetid på behandling for barn. Med behandlingsforsikring kan dere få hjelp av psykolog mens dere venter på plass i det offentlige. 

Fordeler med behandlingsforsikringen

 • Utredning, behandling og operasjon innen 10 virkedager 
 • Tilgang på blant annet legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog 
 • Ingen egenandeler på behandling

Sjekk pris og kjøp barneforsikring

Har du allerede kjøpt en barneforsikring og ønsker å legge til behandlingsforsikring? Kontakt oss på 915 03100, eller legg igjen telefonnummeret ditt så ringer vi deg opp.

  • utredning og behandling hos legespesialist eller ved privat sykehus innen 10 virkedager 
  • operasjon ved privat sykehus innen 10 virkedager 
  • etterkontroll i inntil 6 måneder etter behandling 
  • rehabilitering i inntil 3 måneder etter operasjon 
  • reiseutgifter og opphold knyttet til behandling og utredning 
  • inntil 12 behandlinger hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat (i løpet av 12 måneder) 
  • inntil 10 behandlinger hos psykolog (i løpet av 12 måneder) 
  • ny vurdering av annen lege ved livstruende sykdom/skade eller ved særlig risikofylt behandling 
  • reseptbelagte medisiner i inntil 3 måneder etter behandling 

  Vi garanterer utredning, behandling og operasjon innen 10 virkedager fra vi har mottatt nødvendig dokumentasjon for behandlingen. Behandlingsmetoden må være lik gjeldende praksis på offentlig sykehus i Norge. Utredningen, behandlingen eller operasjonen må være planlagt og utført etter at helseerklæringen er godkjent og forsikringen gyldig. 
   

  • øyeblikkelig hjelp 
  • kosmetiske operasjoner 
  • behandling av tenner 
  • operasjoner som anses som unødvendige 

Tjenester inkludert i barneforsikringen

Videokonsultasjon med Online lege

Har barnet ditt plager som du ønsker å snakke med en lege om? Med Online lege får du fri bruk av videokonsultasjoner med lege som kan gi deg medisinske råd, e-resept eller legeerklæring. Det er trygt og enkelt – og du sparer masse tid. Ved fylte 16 år får barnet også fri bruk av videokonsultasjoner, og kan selv ringe til Online legen.

Lær deg å mestre stress, angst og depresjon

Både du og barnet ditt får fri tilgang til en mental helsesjekk gjennom en nettbaserte helsetjeneste. I tillegg får dere fri tilgang på digitale behandlingsprogrammer og personlig veiledning fra psykolog som kan hjelpe dere med å få bedre psykisk helse. Barnet må ha fylt 16 år for å selv benytte tjenesten.

Barne- og ungdomstelefonen

Barne- og ungdomstelefonen er en kostnadsfri og døgnåpen rådgivningstjeneste som du og tenåringsbarnet ditt kan ringe når dere har behov for å snakke med helsesøster, barnelege, barnepsykolog, ernæringsfysiolog eller sosionom. 

Nummeret er 21 40 99 89 og tjenesten er åpen alle dager hele året.

Skoleroboten AV1

Barneforsikringen vår inkluderer skoleroboten AV1 fra No Isolation. AV1 er en liten, personlig robot som står i klasserommet. Den hjelper langtidssyke barn eller ungdommer med å følge undervisningen uansett hvor de er. De logger seg på roboten via mobil eller nettbrett, og kan på denne måten kommunisere med klassen sin. Hvis barnet ditt har vært borte 30 dager sammenhengende fra skolen, kan du låne roboten gratis i inntil 12 måneder. Les mer om roboten på noisolation.com.

Ungt Liv – for barn fra 16 år

Når barnet blir eldre kan nye utfordringer dukke opp. Derfor får alle barn som har fylt 16 år, et brev fra oss med informasjon om at de har fått tilgang til nyttige tjenester som kan gjøre hverdagen deres enklere og tryggere. Barna trenger ikke involvere foreldrene sine for å bruke dem. Her er en oversikt over tjenestene:

Videokonsultasjon med Online psykolog

Tenårene og begynnelsen av voksenlivet være utfordrende. Vi gir derfor barnet fem kostnadsfrie videokonsultasjoner i året med online psykolog. Det er trygt, raskt og enkelt.

ID-tyveri

Blir barnet ditt utsatt for ID-tyveri eller ønsker tips om hvordan risikoen for ID-tyveri kan reduseres, kan hun eller han kontakte en av våre kompetente IT-rådgivere. Rådgiverne kontakter blant annet kreditorer og avviser alle betalingskrav og betalingsanmerkninger. Tjenesten er kostnadsfri.

Nettsikkerhet

Barnet ditt kan få profesjonell hjelp fra IT-rådgivere til å få fjernet uønsket og krenkende materiell fra nett, for eksempel bilder som har kommet på avveie. Rådgiverne tar også tilbake kontrollen på brukerkontoer og e-postkontoer som har blitt hacket. Tjenesten er kostnadsfri.

Vilkår

Hva som dekkes av forsikringen er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Hvis du ikke har forsikret barnet ditt ennå, kan du sjekke pris på barneforsikring og laste ned fullstendige vilkår i handlekurven, før du eventuelt fullfører kjøpet.
 • Har du allerede forsikret barnet ditt hos oss, finner du vilkårene på innloggede sider.
 • Har du kjøpt barneforsikring hos oss før 1. september 2015, gjelder andre vilkår. Hvis du ikke husker hva din barneforsikring inneholder kan du sjekke forsikringsbeviset ditt eller ta kontakt med oss.
 • Kjøper du barneforsikring må du også fylle ut en helseerklæring for barnet ditt  – han eller hun vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen.

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha?

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr gratis rådgivning over video eller telefon. Her skreddersyr vi en løsning som passer akkurat deg og din livssituasjon.