Styremøte

Nye lovkrav om styreansvarsforsikring. Er du berørt?

En lovendring slår fast at nå må virksomheter oppgi om de har styreansvarsforsikring. Kravet gjelder imidlertid ikke alle. Dette må du vite om de nye reglene.

Karl Ibsen i Styreforeningen
Karl Ibsen

– Mange spør om dette gjelder dem. I tillegg lurer folk på om endringen i praksis er et pålegg om å kjøpe styreansvarsforsikring, sier styrekonsulent Karl Ibsen i Styreforeningen.

Ibsen mener det er lett å oppfatte budskapet som at «alle virksomheter har plikt til å fortelle om de har styreansvarsforsikring».

– Her er det imidlertid nødvendig å rydde litt i begreper og definisjoner, slår han fast.

Karl Ibsen i Styreforeningen
Karl Ibsen

Gjelder ikke mindre foretak

Det er spesielt tre poeng som er viktige å få med seg, påpeker Ibsen.

  1. Ja, det har kommet en endring i revisorloven og regnskapsloven.
  2. Endringen angår først og fremst selskaper som har plikt til å levere årsberetning («styrets årsberetning»). Det vil si at mindre foretak er unntatt.
  3. Endringen gjelder for selskaper med regnskapsår som starter 1. januar 2022 eller senere.

Kan virksomheten krysse av på punkt 2 og 3? Da skal man ifølge regnskapsloven «gi opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen».

– På godt norsk: Virksomheten skal opplyse om den har styreansvarsforsikring og hvor stort beløp den dekker, sier Ibsen.

Styreansvarsforsikring blir oppfattet som standard

Lovendringen dreier seg kun om informasjon. Den medfører ikke at virksomheter kjøpe styreansvarsforsikring. Ibsen mener likevel at de nye reglene kan øke interessen for slike forsikringer.

– For noen år siden anbefalte Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse virksomheter å skaffe seg styreansvarsforsikring. De siste årene har spørsmålet fått mye oppmerksomhet, og andre aktører har sluttet opp om anbefalingen. I dag er det å ha denne forsikringen i stor grad blitt  en standard som selskap ofte måles opp mot og vil innrette seg etter, sier Ibsen. Han har mer enn 20 års erfaring med rådgivning og kursvirksomhet innen styrearbeid.

Et ekstra kvalitetsstempel

I mai 2021 ble det innført nye regler om møtedefinisjoner og møteformer for styrer og generalforsamlinger. Reglene har ført til større oppmerksomhet rundt formalia og profesjonalitet i styreprosesser, fremhever Ibsen.

– Det har nok ført til at det å ha en fornuftig styreansvarsforsikring blir vurdert som enda viktigere enn før. En forsikring skaper blant annet mer åpenhet og gir større innsikt for utenforstående. Den kan også være et ekstra kvalitetsstempel når man skal rekruttere folk til styrearbeid. For kandidater er det interessant å vite om ansvaret de påtar seg er ivaretatt gjennom en styreansvarsforsikring, sier Ibsen.

Han gir følgende sjekkliste til dem som vurderer styreansvarsforsikring:

  • Hvilken risiko er det i og rundt vår virksomhet?
  • Hvilken risiko medfører dette for styret?
  • Hvordan skal vi innrette oss med hensyn til risikoen?

Hva dekker en styreansvarsforsikring?

Anne Marie Landsverk
Anne Marie Landsverk i Gjensidige

Hvis noen setter frem et krav mot styret som dekkes av forsikringen, vil forsikringsselskapet behandle saken kostnadsfritt for styret. Hvis saken ender med at et eller flere styremedlemmer blir holdt rettslig erstatningsansvarlig, vil styreansvarsforsikringen dekke det økonomiske tapet.

– Når du takker ja til et styreverv, innebærer det et ansvar for å ivareta selskapet, stiftelsen eller sammenslutningens interesser i henhold til gjeldende regler. Ansvaret gjelder enten vervet er betalt eller ikke, og det er personlig. En styreansvarsforsikring fjerner ikke det personlige ansvaret, men den kan gi økonomisk trygghet hvis noen mener at styrevervet ikke er utført i henhold til aktuelle reguleringer for virksomheten, vedtekter, vedtak i generalforsamling eller styreinstruks, sier produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige.

Anne Marie Landsverk
Anne Marie Landsverk i Gjensidige

Mer kunnskap om styreansvar

Landsverk forteller at stadig flere virksomheter skaffer seg styreansvarsforsikring. Hun mener det har flere årsaker.

– Tallet på styreansvarsskader som havner i rettsapparatet øker. I tillegg behandler forsikringsselskapene flere saker. Når dette blir omtalt i mediene, bidrar det til mer oppmerksomhet og kunnskap om temaet. Det blir flere som skjønner at de kan stille styremedlemmene til ansvar etter å ha lidt tap – og flere virksomheter som ser behovet for en styreansvarsforsikring, sier produktsjefen. Hun tror endringen i revisorloven og regnskapsloven vil øke etterspørselen ytterligere.

– For øvrig kan styret få nye oppgaver og utvidet ansvar i takt med at samfunnet og risikobildet endrer seg. IT-sikkerhet og cyberkriminalitet, GDPR/personvern og Covid-19 er eksempler på nye utfordringer som kan føre til at virksomheter kjøper styreansvarsforsikring, sier Landsverk.

Sist oppdatert: