Landbruk. Jorde. Landskap.

Dette må du vite hvis det er generasjonsskifte på gården

Slektsgården blir i familien, men resten av verden må få beskjed. Her er sjekklisten dere trenger til generasjonsskiftet.

Regnskapsfører og rådgiver Svein Løken
Regnskapsfører og rådgiver Svein Løken

«Det blir i familien». Dette er fortsatt gjennomgangsmelodien i landbruket, viser SSBs statistikk. I 2018 ble det tinglyst 8 361 overdragelser av landbrukseiendom. I 4 882 tilfeller var den nye eieren i familie med den forrige.

Det forretningsmessige ved et generasjonsskifte skiller seg i utgangspunktet ikke fra andre eiendomstransaksjoner: Fast eiendom bytter eier i bytte for penger (bortsett fra hvis bruket blir overført vederlagsfritt).

– Det formelle kan ordnes i løpet av en uke eller to. I praksis vil en familieovertakelse likevel bli mer omfattende og ta lengre tid enn en vanlig eiendomshandel,  sier Svein Løken.

I tillegg til å drive egen gård i Øyer kommune jobber han som regnskapsfører i Snøhetta Regnskap og rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Listen over gjøremål før, under og etter eierskiftet er lang. Men det er viktig at verden får beskjed, selv om gården blir i familien. Når alt er på stell mellom partene og i forholdet til myndighetene, kan man unngå ubehagelige overraskelser og problemer senere, påpeker Løken.

Regnskapsfører og rådgiver Svein Løken
Regnskapsfører og rådgiver Svein Løken

Sjekk selv og be om hjelp

Offentlige myndigheter, leverandører, mottakere og forsikringsselskap trenger informasjon om eierskiftet. Organisasjoner og lag må oppdatere medlemslistene sine.

– I selve prosessen med eierskiftet er det naturlig at regnskapsfører, takstmann og banken er involvert på ulike stadier i prosessen. I noen tilfeller er det også lurt å involvere en jurist, for eksempel i forbindelse med spesielle forhold rundt odelsloven, samboerkontrakt, ektepakt og så videre, sier Løken.

På forespørsel fra Gjensidige har han satt sammen en liste over gjøremål og instanser man kan komme til å få befatning med i et generasjonsskifte. Oversikten inneholder en rekke «faste poster», men er ikke uttømmende.

– Kanskje mangler det punkter som er relevante for prosessen akkurat du står oppe i? Du bør uansett alltid sjekke detaljene i hvert punkt for å finne ut hvordan de påvirker deg, understreker Løken.

To ganger i livet

Rådgiveren minner om at de fleste er involvert i et eierskifte bare to ganger: Når de overtar et gårdsbruk og når de selger det videre.

– De færreste kjenner derfor til lover, regler og gangen i et eierskifte.  Et godt tips er derfor å be om råd og praktisk bistand. Det er mange regnskapsførere og andre rådgivere som har lang erfaring med gjennomføring av familieovertakelser i landbruket. Spør regnskapsføreren din – eller et faglag – hvis du ikke kjenner til noen slike, sier Løken.

Han opplyser at du, i tillegg til å få råd om det rent formelle og skattemessige rundt eierskiftet, også kan be om veiledning knyttet til drift, økonomi, HMS og andre forhold. Dette kan gjøre overgangen til livet som gårdbruker lettere.

Gangen i et generasjonsskifte:

Beslutningen om overdragelse

Herunder avklaringer mellom selger og kjøper og eventuell familie. Selv om kjøperens søsken ikke har formelle krav når begge foreldrene lever ved overdragelsen, kan de ha interesse av prosessen og utfallet av den.

Takst/verdivurdering

Loven krever ikke takst ved familieoverdragelser, men det anbefales å få verdiene på gården vurdert av en takstmann med kunnskap om landbruk. Noen regnskapskontor har egen takstmann, eller de kan sende deg videre.

Juridiske avklaringer

For eksempel rundt odelssituasjonen og spørsmål om etteroppgjør, kår og andre rettigheter.

Rydd opp i heftelser

Sjekk grunnboka for heftelser som bør slettes. Disse kan være gamle kårrettigheter, forkjøpsretter, rett til fradelt tomt og så videre. Benytt anledningen til å rydde opp i dette. Alle kan se grunnboka på eiendommen på seeiendom.no (obs: krever innlogging med ID-porten). Eierskifterådgivere kan hjelpe til med dette.

Skattemessige avklaringer

Disse kan være knyttet til verdi, vederlag og så videre. Slik får selger vite om det blir skattepliktig gevinst av salget, mens kjøper får avskrivningsgrunnlaget avklart. Det er viktig at dette blir regnet på før vederlaget blir avtalt og kjøpekontrakt skrevet.

Klausuler

For eksempel om gevinstdeling mellom søsken ved salg av hele eller deler av gården. Medarvinger har rett til etteroppgjør gjennom odelsloven i inntil ti år. Det er fornuftig å avtale vilkår og eventuelt forlenge tidshorisonten gjennom klausuler. Andre klausuler kan dreie seg om forkjøpsrett, krav om særeie for kjøper osv. Slike avtaler må gjøres skriftlig. Eierskifterådgiver eller advokat kan bistå med dette.

Tinglysing

Av eiendom og rettigheter, som jakt/fiske/hogst, vei, brygge, borett/kår etc. Når partene er enige om verdier og vilkår, bør hjemmelen overføres til ny eier. Dette gir sikkerhet mot eventuelle kreditorer på et senere tidspunkt. Det er selger som utsteder skjøtet som sendes til Statens kartverk for tinglysing. Regnskapskontor, advokat eller eiendomsmegler kan bistå med dette.

Godkjenning

Kommunen må godkjenne egenerklæring om konsesjonsfrihet og legge denne inn i matrikkelen før skjøtet kan tinglyses. Kommunen må eventuelt gi konsesjon hvis den som skal overta ikke skal flytte til eiendommen innen ett år. Konsesjonsfrihet med boplikt gjelder på bruk med mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog. For øvrig beregner kommunen avgifter på grunnlag av informasjon fra Statens kartverk.

Økonomi

Banken må i mange tilfeller inn i bildet hvis kjøper må låne penger. Innhent tilbud fra flere banker. Det kan lønne seg å sette opp en driftsplan, slik at banken ser for seg kjøpers økonomi fremover. Dette kan en økonomisk rådgiver eller regnskapsfører bistå med.

Brønnøysundregisteret

Er riktig adresse når kjøper skal registrere seg som selvstendig næringsdrivende.

Andre som trenger oppdatert informasjon om det nye eierforholdet

Skal noen flytte i forbindelse med eierskiftet? Skal noen meldes inn eller ut av registeret eller medlemsorganisasjoner? Her er det flere instanser som må oppdateres med nye opplysninger:

  • Folkeregisteret (evt. ny adresse for kjøper og selger)
  • Skatteetaten (trenger informasjon for å skrive ut forskuddsskatt. Utskrevet forskuddsskatt er viktig om en for eksempel trenger sykepenger. Skatteetaten skal også ha inn kostprisoppgave, der balanseverdier fordeles på ny eier. Regnskapsfører kan bistå med denne.)
  • Leverandører (fôr, såkorn og lignende, maskiner og utstyr)
  • Mottakere (Tine, Nortura, Felleskjøpet osv. De fleste har egne skjema som benyttes ved eierskifte.)
  • Landbruksforvaltningen (utsteder produsentnummer)
  • Medlemsorganisasjoner (hvis det er aktuelt med innmelding)

Forsikring gir trygghet for folk og fe

Fagsjef Rikard Bakken
Fagsjef Rikard Bakken

Forsikringsselskapet må få beskjed om eierskiftet, slik at dokumentene har riktig navn. I tillegg, er det viktig at andre endringer på gården blir registrert.

– Ulike tiltak, som bruksendringer eller omlegging av produksjonen, endrer forsikringsbehovet. Det samme gjelder ved for eksempel investeringer i maskinpark og bygninger. Hvis forsikringsselskapet ikke har riktig informasjon om skaderisikoen og verdien på bygninger og eiendeler, kan det føre til at man ikke får full erstatning etter en skade. I verste fall kan man få avslag, sier fagsjef Rikard Bakken i Gjensidige.

Bakken peker på eierskiftet som en god anledning til å ta en gjennomgang av verdiene på gården. Han mener det er en god idé å invitere forsikringsselskapet til gards for en befaring. Mange ferske bønder ønsker i tillegg råd om skadeforebygging.

– Det er i både bondens og forsikringsselskapets interesse at risikoen på gården blir redusert, konstaterer Bakken.

Han opplyser at om lag to av tre branner i landbruket skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr. I tillegg, er landbruket svært utsatt for arbeidsulykker.

– En alvorlig ulykke er tragisk for alle som er berørt. I tillegg kan de økonomiske konsekvensene fort bli store. Vår oppgave er å legge frem mulighetene og gi råd som er tilpasset den enkeltes livssituasjon, slik at hun eller han kan ta gode beslutninger for seg selv og sine, sier Bakken.

Les mer om forsikring til landbruket

Fagsjef Rikard Bakken
Fagsjef Rikard Bakken

Sist oppdatert: