Arbeidstegninger.

Derfor er ansvarsforsikring viktig for arkitekter og ingeniører

En «liten glipp» i arbeidstegningene kan skje den beste, men noen ganger skal ikke mer til før følgeskadene vokser seg store. Forsikring er risikoavlastning, fremhever advokat.

Birgitte Halvorsen Knudtzon, senioradvokat i Harris Advokatfirma.
Birgitte Halvorsen Knudtzon. Foto: Harris Advokatfirma

Prosjekteringsfeil og skader medfører store ekstrakostnader i byggeprosjekter, ifølge Birgitte Halvorsen Knudtzon. Hun er senioradvokat i Harris Advokatfirma og sekretær i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR).

– Det er et stort press på økonomien i prosjektene. Oppstår det først en konflikt, har aktørene lett for å ende i kostnadsdrivende tvister, sier Knudtzon.

Birgitte Halvorsen Knudtzon, senioradvokat i Harris Advokatfirma.
Birgitte Halvorsen Knudtzon. Foto: Harris Advokatfirma

Gangen i prosjektet

For å få gjennomført et byggeprosjekt er det behov for flere aktører med ulike roller og fagansvar i prosjektet. Prosjektet igangsettes av byggherre som ønsker seg et sluttprodukt, for eksempel en bolig. Deretter hyres entreprenør for å utføre arbeidet.

– Arkitekter og ingeniører engasjeres for å tegne og prosjektere bygget. Ofte innehar arkitekter og ingeniører også ansvarlig søker og prosjekteringsrolle overfor kommunen, i henhold til plan og bygningslovgivningen, forklarer senioradvokaten.

Hvem har ansvar for hva?

Det er kontraktspartene, altså aksjeselskapet eller enkeltpersonforetaket som har inngått kontrakten, ansvaret hviler på. Knudtzon påpeker videre at selskapet hefter for sine ansatte med bakgrunn i arbeidsgiveransvaret.

– Kravet til aktsomhet for arkitekter og ingeniører er generelt strengt. Dette er profesjoner som innehar ekspertkompetanse, og det forventes høy fagmessig dyktighet.

En prosjekteringsfeil vil si en feil eller mangel som typisk oppdages i byggeperioden eller i tiden etter at bygget blir overtatt. Feilene får ofte konsekvenser for byggeprosjektet i form av endringsarbeider, forsinkelser eller skader som oppstår på prosjektet eller på tredjeperson, forteller hun.

– Bedrifter som påfører sin kunde eller en utenforstående tredjeperson en feil eller skade risikerer å stå økonomisk ansvarlig for konsekvensene av disse, advarer Knudtzon.

Her går det galt

Hun trekker frem feil mål på en tegning eller feil mengdeangivelse, som eksempel på feil som kan medføre at arbeid må gjøres om på byggeplassen.

– Et eksempel kan være feil angivelse av branntekniske krav. Når slike feil oppdages sent i prosjektet, vil kostnadene knyttet til å etablere tilfredsstillende brannkrav være vesentlig høyere enn dersom dette hadde vært tegnet og prosjektert riktig fra begynnelsen.

Dimensjoneringsfeil kan også oppstå, for eksempel hvis man har lagt til grunn feil krav til vind og snølast for et byggverk. Dette kan resultere i at konstruksjonen raser sammen med store skadefølger, advarer senioradvokaten.

– Et annet typisk eksempel, som har medført flere erstatningskrav mot prosjekterende, er feil knyttet til forståelse av regelverket for garasjeplasser og størrelsen på disse.

Slik kan bedriften forebygge feil

For å redusere risikoen for erstatningskrav er det viktig å ha gode rutiner på plass. Knudtzon viser til følgende punkter:

  • Prosjekteringsgrunnlaget: Ha oversikt over gjeldende prosjekteringsgrunnlag, myndighetskrav og brukerkrav.
  • Kontroll: Sørg for gode rutiner for å sikre egenkontroll og grensesnittkontroll. Også tverrfaglige kontroller der det er behov for det. Sett milepæler og sørg for å dokumentere underveis.
  • Samarbeid: Sikre dialog og samspill mellom utførende og prosjekterende. Hvilket detaljnivå har utførende behov for? Hva etterspørres? Skriv referater.
  • Ansvarsbelegning: Sørg for at rollen som ansvarlig søker og prosjekterende er oppfylt.
  • Tegn forsikring

Dette dekker ansvarsforsikringen

Produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Senioradvokaten peker på at forsikring er risikoavlastning, men at behovet for risikoavlastning varierer fra bedrift til bedrift.

– Ansvarsforsikring er viktig for å sikre selskapets egenkapital og økonomi, understreker Knudtzon. Hun tilføyer at Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) omfatter en forsikringsplikt for arkitekter og ingeniører.

Ansvarsforsikring er en forsikring som dekker rettslig erstatningsansvar. Forsikringen skal sikre forsikringstaker mot den økonomiske risikoen som ligger i det å kunne pådra seg erstatningsansvar overfor andre, forklarer produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige.

– En ansvarsforsikring dekker ikke arkitekten eller ingeniørens plikt til å oppfylle kontrakten, men kan dekke en sidevirkning av kontraktsforpliktelsen. Eksempelvis hvis feilaktige mål i arkitektens tegninger påfører byggherre merkostnader i forbindelse med ombygging, ekstra materialer og arbeidskraft, kan byggherre kreve erstatning fra arkitekten. Slike krav kan en ansvarsforsikring dekke, utdyper hun.

Produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Gir økonomisk og juridisk hjelp

Ansvarsforsikringen gir juridisk og økonomisk bistand hvis oppdragsgiver krever erstatning for feil eller mangler de mener dere er ansvarlige for, forklarer Landsverk.

– Dersom dere mottar et krav som dekkes av ansvarsforsikringen, vil vi i første omgang hjelpe med å avdekke de faktiske og juridiske problemstillingene. Ofte er det uklarhet rundt hva som har forårsaket tapet og hvem som kan holdes ansvarlig. Dere vil også få hjelp av advokatene våre hvis saken skal behandles av domstolen, sier produktsjefen og oppsummerer:

– Ansvarsforsikringen kan altså sikre dere mot et økonomisk krav og i tillegg gi juridisk bistand, slik at dere slipper å engasjere advokat på egen hånd.

Sist oppdatert: