To menn som slapper av i solnedgangen.

Bønder med rusproblemer kan miste hele livsgrunnlaget

Få bønder får behandling for rus. Mye tyder på at langt flere trenger hjelp.

Aina Winsvold i Ruralis
Aina Winsvold

– Det er mye å ta hensyn til på en gård. Derfor har bønder som sliter med rusproblemer behov for helhetlig hjelp, der mange tiltak settes inn samtidig. Får de ikke hjelp i tide, kan de risikere å miste hele livsgrunnlaget sitt, sier seniorutreder Aina Winsvold i Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Flere studier har vist at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper, noe som kan øke risikoen for rusavhengighet. Likevel er det ingen som har forsket på rus i landbruket – før nå. De siste årene har Winsvold ledet samarbeidsprosjektet «Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket».

Aina Winsvold i Ruralis
Aina Winsvold

Bredt samarbeid

Vanskelig å nå ut til bøndene

I dag er det få bønder som er til behandling for rusproblemer. Men mørketallene kan være store. Flere behandlingsinstitusjoner kan ikke huske å ha hatt kontakt med bønder. Og kommunal rusomsorg rapporterer at det er utfordrende å nå ut til denne gruppen gjennom tradisjonelle kanaler.

– Det betyr ikke at problemet ikke finnes. Avhengighet er forbundet med skam. Det å oppsøke hjelp på et lite sted kan oppleves vanskelig, påpeker Winsvold.

Kjennskap om, og tillit til, hjelpeinstansene er også en viktig faktor. En person som får behandling for rusavhengighet, risikerer å miste førerkort og våpenlisens. For mange bønder vil konsekvensen av dette være at de ikke kan utøve yrket sitt. Det kan føre til at folk vegrer seg for å søke hjelp, ifølge undersøkelsene.

Tilpasning til bondens hverdag

Mange bønder bekymrer seg for økonomien. Det kan gjøre veien til å søke hjelp og behandling lengre. Ifølge undersøkelsene opplever mange bønder at dagens avløserordning er lite tilfredsstillende, og at sykelønnsordningen fra NAV er for lite tilpasset gårdsdrift.  

– Hvis man har behov for et lengre behandlingsopphold, kan det bli problematisk å være borte fra gården. Bønder vi har snakket med har vært avhengige av hjelp fra venner og nettverk, som det ikke er en selvfølge at alle har, påpeker Winsvold.

– I tillegg er mange bønder avhengige av at behandlingsopplegget tilpasses sesongene. Dette er faktisk mulig å få til, men mange er ikke klar over det, legger hun til.

Bedre velferdsrammer

Arthur Salte i Norges Bondelag. Foto: Erik Thallaug
Arthur Salte. Foto: Erik Thallaug
Arthur Salte i Norges Bondelag. Foto: Erik Thallaug
Arthur Salte. Foto: Erik Thallaug

Trenger flere sosiale møteplasser

Mange bønder driver alene. Med færre naboer og stadig flere digitale tjenester, er det ikke like mange besøk på gården. Det kan føre til at behov ikke blir fanget opp.

– Mange vi har snakket med påpekte at vi burde bli flinkere til å ta vare på hverandre, bli kjent med naboen og holde tettere kontakt. Et sterkt sosialt nettverk kan gjøre det lettere å avdekke at noen trenger hjelp, sier Winsvold.

Hun understreker betydningen av flere sosiale møteplasser. Andre bønder og naboer, landbrukskontor, aktører som Mattilsynet og folk innen næringen og hjelpeapparatet kan støtte bedre opp om bonden enn de gjør i dag. Det kan også være aktuelt å støtte lokale initiativ fra bøndene selv, mener hun.

– Også lokallagene i bondeorganisasjonene kan spille en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, påpeker Salte i Bondelaget.

Gårdens viktigste ressurs

Ellen Nordhagen
Ellen Nordhagen i Gjensidige
Ellen Nordhagen
Ellen Nordhagen i Gjensidige

Oppfordrer alle til å bry seg

Selv om mange bønder opplever at det er vanskelig å be om hjelp, sier flere at de er positive til at andre strekker ut en hånd.

Sist oppdatert: