Kollegaer som feirer bursdag på arbeidsplassen.

Fem faktorer som påvirker arbeidsmiljøet

Tror du vinlotteri og kake på fredager er løsningen for et godt arbeidsmiljø? Så enkelt er det ikke, ifølge ekspertene.

9 av 10 sier de trives i jobben. Samtidig har 1 av 3 hatt sykefravær relatert til arbeidet. De vanligste årsakene bak langtidsfravær i Norge er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Det viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Og sykefraværet har en høy prislapp. En analyse utført av Oslo Economics i 2018 viser at et «ikke optimalt» arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året.

Satset på feil hest i arbeidsmiljøet

Forsker Live Bakke Finne Foto: Geir Dokken
Live Bakke Finne Foto: Geir Dokken

Alle arbeidsplasser har sitt særpreg. Likevel viser forskning at det finnes noen faktorer som påvirker arbeidsmiljøet – og som går igjen uansett hvor du jobber. Felles for disse faktorene er at de er knyttet til selve arbeidet mer enn til det sosiale på jobben og private forhold.

– Årsakene til sykefravær er sammensatte, men det er liten tvil om at det du opplever på arbeidsplassen har betydning for helsen din, sier Live Bakke Finne. Hun forsker på psykososialt arbeidsmiljø ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Forståelsen av hva arbeidsmiljø egentlig handler om, er i endring, forteller Finne. Mange bedrifter har fokusert mye på hygge, trivsel og velferdsgoder. Og selvsagt har det sosiale en betydning.

– Men det er godt dokumentert at det er andre forhold på jobben som betyr langt mer. Arbeidsmiljøet dreier seg først og fremst om hvordan arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført. Det handler rett og slett om å legge til rette for at folk skal kunne gjøre en god jobb, og å forebygge at arbeidet har uheldige konsekvenser for helsen.

Forsker Live Bakke Finne Foto: Geir Dokken
Live Bakke Finne Foto: Geir Dokken

Fem faktorer som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Seniorrådgiver Karin Scheel
Karin Scheel

1. Unngå rollekonflikt

Arbeidstakere har en del forventninger til hva som er deres rolle på jobben. Opplever de motstridende forventninger, for eksempel fra to ulike ledere, vil det påvirke dem negativt.

2. Balanse mellom krav i arbeidet og mulighet for egenkontroll

– Høye krav på jobben kan være belastende, men det kan også skape motivasjon, sier seniorrådgiver ved Arbeidstilsynet, Karin Scheel. Hun påpeker at innflytelse er en så sentral faktor at det er spesifikt nevnt i arbeidsmiljøloven.

– Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke viktige beslutninger, har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager, sier Scheel.

3. Balanse mellom innsats og belønning

Belønning for god innsats handler ikke bare om lønn. Minst like viktig er anerkjennelse, utvikling og karrieremuligheter.

4. Rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap

Ledere som oppfattes som rettferdige når de fordeler arbeidsoppgaver, og støttende i måten de behandler medarbeiderne på, bidrar til et godt arbeidsmiljø. Bemyndigelse handler om å gi andre muligheten til å ta avgjørelser knyttet til oppgavene de skal utføre. Da vil de oppleve å ha en viss grad av påvirkning og selvbestemmelse.

5. Forutsigbarhet

En viss forutsigbarhet for arbeidet er viktig, spesielt i dagens arbeidsliv, som kjennetegnes av hyppige og raske endringer.

– Det er ikke alltid så enkelt å få til, men forsøk så godt du kan å skape forutsigbare rammer, råder Finne i STAMI.

Seniorrådgiver Karin Scheel
Karin Scheel

Norske bedrifter er opptatt av arbeidsmiljøet

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Petter Hole i Gjensidige har jobbet med arbeidsmiljø i 40 år. Han opplever at norske bedrifter i stor grad er opptatt av dette, og viser til at mange bedrifter arbeider kontinuerlig for å bli bedre.

– De tar tak i gamle synder og nye utfordringer i arbeidsmiljøet i takt med tilgangen på ny kunnskap, forteller han.

Hole legger til at statistikken for yrkesskadeforsikring viser at skadefrekvensen har en fallende kurve. Samtidig er sykefraværet redusert i alle bransjer. Det viser at mange bedrifter gjør mye riktig, mener han.

Så hvordan jobber du målrettet med arbeidsmiljøet i din bedrift?

– Det grunnleggende er at ledelsen og de ansatte har tillit til hverandre. Det må til for å kunne arbeide godt sammen, sier Hole.

Petter Hole
Petter Hole i Gjensidige

Fra fravær til nærvær på jobben

Mange virksomheter velger å snu fokuset fra fravær til nærvær, forteller Hole. De opplever at det er lettere å finne frem til små justeringer i hverdagen – som gir en varig økning i nærværet.

For å sikre at du bruker tid på det som er viktig for din bedrift, bør du starte med å diskutere hva dere legger i begrepet arbeidsmiljø. Det vil bestemme hvilke tiltak som må settes inn. Deretter bør du finne ut hvor skoen trykker, for eksempel ved hjelp av kunnskapsbaserte medarbeiderundersøkelser. På bakgrunn av resultatene kan du utvikle systematiske tiltak, som evalueres underveis.

– Og husk at det å jobbe med arbeidsmiljøet må være en integrert del av kjerneproduksjonen, og ikke et stunt du kan gjøre annethvert år. Det krever en innsats, men arbeidet vil lønne seg, fastslår Live Bakke Finne.

Petter Hole sier seg enig, og han legger til:

– Bruk bedriftshelsetjenesten og de verktøyene du finner på En Bra Dag På Jobb eller Arbeidsmiljøportalen, som er tilpasset ulike bransjer. Her finner du hjelp som vil gjøre det lettere å komme i gang med arbeidet, sier han.

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet

Kilde: STAMI

Sist oppdatert: