Bildet viser en betenkt kvinne på cafe

Kvinner mer i faresonen for å bli uføre

Langt flere kvinner enn menn blir uføre i løpet av livet. Det fremgår av NAVs statistikker. Lege og forsker Steinar Westin tror årsakene er sammensatte.

Steinar Westin. Foto: Geir Mogen, NTNU
Steinar Westin. Foto: Geir Mogen, NTNU

Statistikk fra NAV viser at kjønnsforskjellene øker med alderen. Blant 60-åringene er en fjerdedel av kvinner uføre, mot rundt 15 prosent av mennene.

Steinar Westin er lege og professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim. Han har forsket på kvinners helse, sykefravær og uførhet, og tror det er mange årsaker til at kvinner både har høyere sykefravær og at flere er uføretrygdede enn menn.

– Kvinner er blant annet mer utsatt for å pådra seg muskel- og skjelettsykdommer i løpet av livet. Det kan for eksempel være slitasjeskader på rygg og nakke, benskjørhet og hoftebrudd, og andre revmatiske sykdommer, sier han og legger til:

– Kvinner plages gjerne også oftere av kroniske smerter. I tillegg viser undersøkelser at kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn, sier han.

Steinar Westin. Foto: Geir Mogen, NTNU
Steinar Westin. Foto: Geir Mogen, NTNU

Kunnskapshull

Naeem Zahid, medisinsk leder og lege. Foto: Aleris
Naeem Zahid. Foto: Aleris

NAV-tallene viser at 34 prosent av uføretrygdede kvinner er diagnostisert med en muskel- eller skjelettsykdom, mens 29 prosent er diagnostisert med en psykisk lidelse. Medisinsk direktør og lege i Aleris Helse, Naeem Zahid, mener også det er vanskelig å si helt sikkert hvorfor flere kvinner sliter.

– Det er godt dokumentert at årsakene til uføretrygd er forskjellige mellom kjønnene og mellom aldersgrupper, og at kvinner har noe mer helseplager enn menn. Det er likevel vanskelig å definitivt si hvorfor det er slik. Menn og kvinner mestrer stress forskjellig, og forventningen til yrket kan også spille inn, i hvert fall på opplevd belastning. Det må uansett sies at det er mange hypoteser om temaet, men dessverre ikke nok fakta, sier han.

Naeem Zahid, medisinsk leder og lege. Foto: Aleris
Naeem Zahid. Foto: Aleris

Rammes av yrkesrelaterte plager

I en rapport utgitt av SINTEF knyttes mange av kvinners plager opp mot valg av yrke. Der vises det til at kvinner statistisk velger yrker innenfor sosiale og omsorgsrelaterte felt, som hjelpepleier, helsefagarbeider, sykepleier, førskolelærer og barnevernspedagog.

– Yrkene kvinner ofte velger er de samme yrkene som er overrepresentert i uførestatistikken. Flere av disse yrkene kan være belastende både fysisk og psykisk, forklarer Westin.

Han får støtte av Zahid som også mener vernet rundt de typiske kvinneyrkene er for dårlig.

– Den teknologiske utviklingen i industrien har heldigvis ført til at mange typiske «mannsyrker» har blitt mindre belastende. Belastningen i kvinnedominerte yrker har imidlertid forblitt den samme som tidligere. Med stadig ny teknologi og hjelpemidler vil forhåpentligvis omsorgsyrker også bli mindre belastende på sikt, men vi er ikke kommet dit ennå, sier han, før han legger til:

– Siden særlig omsorgsyrker kan være belastende å stå i, gjennom et helt yrkesliv, er det ekstra viktig å ha fokus på tiltak og forhold som påvirker de ansattes helse. Kanskje kan man slik redusere tidlig avgang og antall uføre i helse- og omsorgssektoren.

Flere unge uføre menn

Selv om statistikken viser at det er betydelig flere kvinner enn menn som er uføretrygdet, er det derimot en annen tendens blant de unge, hvor flere menn enn kvinner er uføre.

– Blant uføre mellom 18 og 29 år er det noe flere menn. NAVs diagnosestatestikk viser at dette i stor grad skyldes psykiske lidelser. Her inngår også diagnoser som autisme, lett psykisk utviklingshemming, Aspergers syndrom og ADHD, sier Westin.
 

Økonomisk sikkerhet

Produktsjef i Gjensidige, Vivi Lier Thorkildsen.
Vivi Lier Thorkildsen

Uføretrygden fra NAV erstatter noe av inntekten du taper på grunn av langvarig sykdom eller skade. Summen du får utbetalt avhenger av inntekten du hadde før du ble sykmeldt.

− For de fleste er ikke utbetalingen fra NAV eller uførepensjon fra arbeidsgiver nok. Selv om du har en arbeidsgiver som har ordnet med uførepensjon for de ansatte, vil du oppleve en betydelig nedgang i inntekten. Grunnen er at du maksimalt kan få utbetalt i overkant av 70 prosent av ordinær lønn samlet fra NAV og uførepensjonen på jobben, sier produktsjef i Gjensidige, Vivi Lier Thorkildsen.

Hun tar til ordet for at flere bør vurdere en privat uførepensjon for å kompensere for inntektsbortfallet.

– En privat uførepensjon er en god forsikring for de aller fleste. Denne gir en månedlig utbetaling, og øker dermed muligheten for å opprettholde inntektsnivået og levestandarden, avslutter Thorkildsen.

Produktsjef i Gjensidige, Vivi Lier Thorkildsen.
Vivi Lier Thorkildsen

Sist oppdatert: