Høst. Trær. Nabolag

Når kan du kreve at naboen feller treet?

Når høst- og vinterstormene raser, kan trær velte og gjøre stor skade. Hvilke rettigheter har du hvis du frykter at naboens tre skal falle over eiendommen din?

Et tre tåler det aller meste. Men i kraftige høst- og vinterstormer hender det at selv store, sterke trær gi etter for naturkreftene. Et tre kan veie mange tonn og gjøre stor skade på eiendom (og folk) hvis det deiser i bakken. Trær som er syke, døde eller svekket på andre måter utgjør naturlig nok en større risiko enn friske.

Kan kreve felling

Advokat Robert Helberg i Huseiernes advokatkontor
Advokat Robert Helberg i Huseiernes advokatkontor

Hvis du har et tre som kan utgjøre en trussel mot hus, andre bygninger og hageanlegg – enten på din egen eiendom eller hos naboen – er det smart å være føre var og enten felle eller beskjære det. Men hvilke rettigheter har du hvis du er redd for at naboens tre skal gjøre skade hos deg? Advokat Robert Heltberg i Huseiernes advokatkontor svarer:

– Hvis det er klart at naboens tre utgjør en urimelig ulempe for deg, er hovedregelen at du har rett til å kreve at treet beskjæres eller felles. Begrepet «urimelig ulempe» innebærer blant annet at treet av ulike grunner utgjør en risiko for eiendommen din. Det kan for eksempel skyldes elde, sykdom eller grunnforholdene på stedet. Dette går frem av nabolovens § 2 og § 3, som også sier noe om hvor langt fra tomtegrensen denne retten strekker seg, opplyser Helberg.

– Hvis dere ikke blir enige om treets tilstand, er neste skritt å kontakte en gartner eller en annen ekspert som kan avgjøre spørsmålet på objektivt grunnlag. Hvis en av partene ikke føyer seg for ekspertvurderingen, må spørsmålet avgjøres i rettsapparatet. Første instans er forliksrådet, alternativt konfliktrådet.

– Hvis det må hyres inn profesjonelle, er det i utgangspunktet treets eier som skal betale dem. Gode naboer kan selvsagt bli enige om en annen ordning.

– Hvis et tre står på og/eller truer felles eiendom, er ansvaret også felles. Det betyr at prosessen med å avgjøre om treet bør beskjæres skjer som beskrevet over. Hvis noen skal leies inn for å beskjære eller felle treet, skal det dekkes av partene i fellesskap. I enkle sameier fordeles dette som regel etter den enkeltes eierandel, jf. sameigelova. I eierseksjonssameier og borettslag reguleres dette av eierseksjonsloven, i tillegg til lagenes vedtekter.

Advokat Robert Helberg i Huseiernes advokatkontor
Advokat Robert Helberg i Huseiernes advokatkontor

Økonomisk ansvar og guds hånd

La oss snu på situasjonen: Et tre som står på din eiendom har falt på naboens tomt. Kan du bli økonomisk ansvarlig for eventuelle skader? Det korte svaret er ja, ifølge advokat Harald Holm Glad i Henriksen & Co.

– På dette feltet er naboloven streng. Det skal en del til for at du ikke skal bli økonomisk ansvarlig for skader treet ditt har forvoldt på naboens eiendom. Her snakker vi om «ansvar uten skyld». I praksis gir loven bare unntak for hendelser som kommer innunder det vi omtaler som force majeure eller en «act of god», sier Holm Glad.

Med dette begrepet mener forsikringsbransjen naturfenomener som ikke kan forutses, for eksempel lynnedslag.

– Hvis et tre går over ende på grunn av elde, regnes det ikke som en konsekvens av guds hånd. Det er mulig å forutse at høy alder vil svekke treet, sier Holm Glad.

Følgende situasjoner er eksempler på at du kan få ansvar i henhold til naboloven:

  • At du under gravearbeid er uheldig og kapper røtter
  • At du er uheldig under felling eller beskjæring, slik at hele eller deler av treet faller på nabotomten
  • At du har latt være å forebygge skader, selv om du visste at treet var for eksempel sykt, dødt eller hult

Forsikringen dekker ansvaret

Hvis du skulle bli gjort økonomisk ansvarlig, trenger du ikke å være redd for at du må ut med store beløp. Husforsikringen din inneholder nemlig en ansvarsdekning, som dekker skader du blir gjort økonomisk ansvarlig for i henhold til naboloven. Det medfører at forsikringsselskapet ditt vil ta hånd om det det økonomiske oppgjøret etter en skade.

Naboloven gjelder ikke for løsøre og personer

I naboloven er det altså ikke mange unntak som kan frita for økonomisk ansvar. Men Holm Glad understreker at denne loven kun gjelder i situasjoner der det oppstår skade på gård og grunn.

– Nabolovens bestemmelser gjelder for fast eiendom, det vil si selve tomten og bygninger som står på den. Loven gjelder altså ikke hvis et tre skader personer eller gjenstander, som for eksempel trampoliner, hagemøbler, sykler og biler. I slike situasjoner er det en betingelse for å bli gjort økonomisk ansvarlig at man kan klandres for det som har skjedd.

For at du skal få ansvaret for skader på naboens bil, annet løsøre – eller personer – må det altså slås fast at du har vært uaktsom.

– Det betyr at du må ha vært klar over (eller burde visst om) at treet utgjorde en risiko, men likevel lot være å felle/beskjære det, fastslår Holm Glad.

Les mer om bolig- og innboforsikring

Meld skade raskt og enkelt på nett

Foto: Scanpix / DPA / R.priebe

Sist oppdatert: