Et eldre par regner på pensjonen sin.

Sånn beregnes skatt på pensjon

Tore Frisch, advokat og skatteekspert i Formuesforvaltning AS, rydder opp i begreper, prosentsatser og fradrag. I tillegg til å gi et tips som kan gi lavere skatt.

Av Tore Frisch, advokat og skatteekspert i Formuesforvaltning AS

(Red.anm.: denne kronikken ble publisert våren 2018, og kan inneholde utdatert informasjon.)

→ Skatt på pensjon: Så mye skal du betale (2020)

I denne saken tar jeg utgangspunkt i at du er en typisk pensjonist som mottar «lønn» fra folketrygden (alderspensjon) og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). Kanskje har du også AFP. Dette er inntekter som beskattes med trygdeavgift, trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt – akkurat som da du jobbet. (I tillegg har du kanskje spart privat, men dette holder vi utenfor i denne gjennomgangen.)

Som pensjonist betaler du imidlertid en lavere prosentsats i skatt enn du gjorde som lønnsmottaker. I tillegg får du et skattefradrag. Det skal sikre at minstepensjonister (de som på fagspråket har minste pensjonsnivå) slipper skatt på alminnelig inntekt. Jo høyere pensjon du har, jo lavere blir dette skattefradraget. Se for øvrig eget avsnitt lenger ned med forklaring på begreper du møter underveis i saken.

Regnestykket

Så hvordan beregnes skatt på pensjon? La oss gå rett på et eksempel:

I 2017 får Per til sammen 250 000 kroner i pensjon fra folketrygden, tidligere arbeidsgiver og AFP. Han har ingen andre inntekter. Skatten blir da:

12 750 kroner i trygdeavgift
+ 28 644 kroner i skatt på alminnelig inntekt

= 42 475 kroner summen før skattefradrag
– 20 561 kroner i skattefradrag

= 21 914 kroner skal Per betale i skatt

Beløpet Per skal betale i skatt utgjør mindre enn 9 prosent av inntekten hans. Hvorfor blir skatteprosenten så lav? Forklaringen er delvis at alminnelig inntekt blir redusert fordi Per får ytterligere to fradrag: fribeløp og minstefradrag. Den viktigste grunnen er likevel skattefradraget, som vi ser av regneeksempelet.

Høyere inntekt = lavere fradrag

22 %


…var for 2017 både skattesatsen på kapitalinntekter (renter, aksjeutbytte, uttak fra privat pensjonssparing) og satsen for fradrag på utgifter (lånerenter, pensjonssparing, fradragsberettigede gaver osv.).

Skattefradraget blir mindre når inntekten øker. Dette kan best illustreres med eksempler.

  1. Kari har en samlet pensjon på 280 000 kroner og betaler 35 069 kroner i skatt. Det tilsvarer en samlet skatteprosent på 12,5. Men hvis vi isolerer det Kari tjener mer enn Per – 30 000 kroner – er skatten på dette beløpet nesten 44 prosent. Dette kalles marginalskatt, «skatt på neste krone» (se ordliste).
  2. Ola har en samlet pensjon på 340 000 kroner. Det gir 57 979 kroner i skatt, slik at han betaler 17,5 prosent av pensjonen i skatt. Men marginalskatten (på de 60 000 kronene han tjener mer enn Kari) er på over 38 prosent.
  3. Lise har en samlet pensjon på 400 000 kroner, noe som gir 80 485 kroner i skatt. Samlet betaler hun 20 prosent av pensjonen i skatt. Marginalskatten er på over 37 prosent.

Jo høyere pensjon, jo høyere skatteprosent. Og når det gjelder marginalskatten for enda høyere pensjoner enn i eksemplene, vil skattebelastningen på de siste kronene kunne utgjøre inntil 43,62 prosent.

22 %


…var for 2017 både skattesatsen på kapitalinntekter (renter, aksjeutbytte, uttak fra privat pensjonssparing) og satsen for fradrag på utgifter (lånerenter, pensjonssparing, fradragsberettigede gaver osv.).

Jobbe ved siden av?

Etter pensjonsreformen av 2011 har du stor frihet med hensyn til når du kan begynne å ta ut pensjon og når du skal slutte å jobbe. De fleste kan velge å ta ut pensjon fra fylte 62 år. Mange velger en kombinasjon: De tar ut pensjon før de fyller 67 år og jobber fullt eller deltid ved siden av. Det at du mottar lønn ved siden av pensjon reduserer ikke skattefradraget som du får beregnet ut fra samlet pensjon.

Når lønn og pensjon ikke overstiger kr 580 650, er høyeste marginalskattesats på lønn 34,61 prosent (31,61 prosent fra året du fyller 70 år). Høyere inntekter får høyere marginalskatt. For øvrig vil kapitalinntekter og fradrag endre skatten med 24 prosent i henholdsvis «positiv» og «negativ» retning.

Lønnsom privat sparing

Over sa jeg at vi holder privat sparing utenfor i denne saken. Jeg vil likevel peke på at eksemplene over viser at skattesatsen på pensjon kan bli høy. Derfor er det svært positivt at vi fra og med 1. november 2017 fikk en privat spareordning som ikke skattlegges som ordinær pensjon, men som kapitalinntekt.

Utbetaling fra den nye IPS-ordningen reduserer ikke skattefradraget for pensjon og vil heller ikke telle i grunnlaget for trygdeavgift, trinnskatt og en eventuell formuesskatt.

Et lønnsomt skattetips når dere er to

Er du gift, og du eller ektefellen har lav pensjon? Da skal du få et tips som kan redusere den samlede skatten betydelig.

Skattereglene er slik at ektefeller kan velge hvordan de fordeler kapitalinntekter og kapitalfradrag. Det betyr at en aksjegevinst eller renteinntekt kan flyttes fra den ene ektefellens skattemelding til den andres.

Hvis en av dere har lav pensjon, er det lønnsomt å fordele slike inntekter og fradrag på en måte som gir maksimalt skattefradrag.

Et eksempel:

Jan har en pensjon på kr 180 000 og renteutgifter på kr 20 000. Samlet skatt før skattefradrag blir kr 21 580. Jans skattefradrag er på kr 29 940, og han slipper å betale skatt. Men legg merke til at han har et skattefradrag på kr 8 360 som han ikke får utnyttet selv.

Jan overfører i stedet renteutgiftene på kr 20 000 til ektefellen Berit. Nå får han ikke lenger fradrag for renteutgiftene, og skatten hans øker med kr 4 800 til kr 26 380. Men i og med at skattefradraget er kr 29 940, slipper han fremdeles å betale skatt.

Videre kan vi tenke oss at Berit har mottatt betydelige bankrenter og aksjeutbytte. Hun overfører kr 14 833 av denne inntekten til Jan. Dermed får han utnyttet resten av skattefradraget sitt. Samtidig får Berit mindre skatt.

I dette eksemplet ser vi at Jan og Berit kunne spart til sammen mer enn kr 8 000 i skatt ved å flytte på inntekt og fradrag. Det er godt betalt for noen minutters jobb.

…og et ekstra tips på tampen

Jobb ved siden av pensjon vil i mange tilfeller gi deg høyere pensjon. Dette gjelder særlig for deg som får pensjon etter «gammel» ordning og har færre enn 40 pensjonsår i «banken». Dette vil gi lavere tilleggspensjon.

Hvis du tjener over 1 G (per 1. mai 2018: 96 883,-) kan du legge til et pensjonsår. (Gjelder fullt ut for dem født i 1953 eller tidligere og delvis for dem som er født mellom 1954 og 1962). Du kan tjene opp pensjonsår frem til og med det året du fyller 75.

Hvis du tjener opp pensjon etter «ny» ordning (gjelder fullt ut for dem som er født i 1963 og delvis for dem som er født mellom 1954 og 1962), teller alle år med inntekt i pensjonsgrunnlaget. Dermed vil alle år med lønnsinntekt (frem til og med året du fyller 75 år) gi deg høyere pensjon.

Les mer om skatt på pensjon hos Nav og Skatteetaten.

Ordliste

Advokat Tore Fritsch


Har arbeidet med skatt i 30 år.

Han er tidligere leder i Skattebetalerforeningen og jobber nå for Formuesforvaltning, Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap.

Trygdeavgift

Skal betales av alle som omfattes av folketrygden. For pensjonister er satsen 5,1 prosent.

Trinnskatt

Erstatter den gamle toppskatten. Skatten beregnes av personinntekt som overstiger kr 164 100 og utgjør 0,93 prosent på de første kr 66 850, 2,41 prosent på de neste 349 700, 11,52 prosent på de neste 353 400 og 14,52 prosent på overskytende.

Alminnelig inntekt

Dette er pensjonen etter minstefradrag, fribeløp og ev. andre fradrag. Du betaler 25 prosent inntektsskatt av beløpet.

Skattefradrag for pensjonister

Er i 2018 satt til 29 950 kroner, men reduseres om pensjon overstiger kr 188 700. Reduksjonen utgjør 15,3 prosent for pensjon mellom kr 188 700 og kr 284 350. For pensjon over kr 284 350, reduseres skattefradraget med 6 prosent og er da helt borte når pensjon overstiger kr 539 443.

Skattefradraget reduserer inntektsskatten, ikke en ev. formuesskatt. For å få maks skattefradrag, må du ta ut full pensjon fra folketrygden eller tilsvarende for hele året. Hvis du tar ut gradert pensjon (for eksempel ved siden av jobb), eller kun hever pensjon i en del av året, reduseres skattefradraget forholdsmessig.

Minstefradraget

Fradraget er en prosentsats av pensjonen din – 31 prosent i 2018. Det kan maksimalt være på kr 83 000. For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året.

Fribeløp

Inntekt du ikke skal betale skatt av. Fribeløpet er per 1. mai 2018 54 750 kroner.

Les mer om pensjon

Advokat Tore Fritsch


Har arbeidet med skatt i 30 år.

Han er tidligere leder i Skattebetalerforeningen og jobber nå for Formuesforvaltning, Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap.

Sist oppdatert: