Alexandre Plahte i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning.

Myter og sannheter om tidligpensjon

Vil du ta ut pensjon «før tiden»? Les pensjonsekspert Alexandra Plahtes råd om tidligpensjon.

– Tidligere innebar pensjon normalt at du sluttet å jobbe. Lønnsslipp ble erstattet med «pensjonsslipp» i det folk nådde en gitt alder. Pensjonsreformen endret dette. Nå er ikke pensjon nødvendigvis et spørsmål om når du skal gå av med pensjon, men et spørsmål om når man skal ta ut pensjonen sin. Fleksibilitet er altså et viktig stikkord når vi snakker om tidligpensjon, sier Alexandra Plahte i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning.

Det er altså mulig å både jobbe og ta ut full pensjon. Tusenkronersspørsmålet er: Hva lønner seg for den enkelte? Plahte er klar på at svaret avhenger av en rekke individuelle forhold, hvorav flere ikke kan tallfeste si kroner og øre. 

– Derfor er det viktig å ikke se seg blind på tallene, men foreta en totalvurdering, sier Plahte. Hun legger til at det finnes en del myter og vanlige misforståelser om pensjon.

– Det er viktig å få parkert mytene slik at man ikke gjør et valg på feil grunnlag. Med fakta på bordet øker sjansene for at den enkelte finner en god løsning, konstaterer Plahte.

1) Forskjell på privat og offentlig sektor

Alderspensjonen fra Nav kan, på visse vilkår, tas ut fleksibelt fra fylte 62 år. Fleksibiliteten gjelder også for tjenestepensjonen og AFP hvis man er ansatt i privat sektor – og gjelder også for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere, opplyser Plahte.

– Sistnevnte gruppe ble fra og med januar 2020 omfattet av en ny alderspensjons- og AFP-ordning. Ansatte født før 1963 fortsetter med de gamle offentlige tjenestepensjons- og AFP-ordningene, som ikke kan tas ut fleksibelt, sier hun.

Ifølge Plahte er det mange med offentlig tjenestepensjon som er født før 1963 som tror at alderspensjonen heller ikke kan tas ut fleksibelt. Reglene i folketrygden gjelder imidlertid alle, uavhengig av hvor man jobber.

– For denne gruppen vil tidlig uttak fra Nav imidlertid bare være aktuelt hvis de samtidig skal fortsette i full jobb. Skal de trappe ned eller slutte helt, er det førtidspensjon gjennom AFP som gjelder, presiserer Plahte.

Det at alderspensjon kan tas ut fleksibelt, innebærer at alle stilles ovenfor et valg. Det å ikke velger innebærer dermed også et valg – men de konsekvenser det måtte få. 

Videre må du vurdere mange av de samme faktorene, enten det gjelder uttak av tjenestepensjon eller alderspensjon fra NAV, påpeker eksperten.

– Ordningenes ulike egenskaper og egen livssituasjon kan imidlertid medføre at du vil legge ulik vekt på de forskjellige faktorene. Det kan igjen påvirke tidspunktet for når du velger å ta ut hvilke pensjoner, sier hun.

2) Tidliguttak betyr ikke nødvendigvis lavere total pensjon

Ifølge Plahte tror mange at den samlede pensjonen blir mindre hvis de begynner å ta den ut tidlig. Det trenger slett ikke være riktig. Velger du tidliguttak av alderspensjonen, blir den fordelt på flere år. Den årlige pensjonen blir altså lavere fordi du fordeler potten din over flere år. Men det er ikke det samme som at den totale pensjonen blir mindre. 

– Satt på spissen er det slik at hvis du begynner å ta ut pensjon ved 62 år og faller fra allerede som 66-åring, sier det seg selv at totalpensjonen din er langt høyere enn om du ikke har startet uttak i det hele tatt, sier Plahte. 

Hun legger til at fleksibelt uttak av alderspensjonen fra NAV er ment å skulle være kostnadsnøytralt for AS Norge.

– Svært forenklet: Du tar ut pensjon fra fylte 62 år og dør når du er eksakt så gammel som det som er lagt til grunn som antatt levealder for din generasjon. Da vil du ha fått utbetalt det samme beløpet brutto som hvis du ventet med å ta ut pensjon fra for eksempel fylte 67 år. Du har bare fordelt den over flere år, sier Plahte.

Mange som begynner å ta ut pensjon tidlig fortsetter å jobbe. De tjener opp pensjon på vanlig måte. Det å motta pensjon og det å tre ut av arbeidslivet henger med andre ord ikke nødvendigvis sammen.

3) Forventet levealder påvirker årlig pensjon

Beregningen av årlig alderspensjon fra Nav tar utgangspunkt i en antatt levealder. Den er satt likt for kvinner og menn, uavhengig av blant annet yrke og bosted.

– I praksis vet vi at det er forskjell på kvinner og menns antatte levealder. Hvor man bor og ikke minst hvilket yrke man har, har statistisk sett også betydning for hvor gammel man blir. Derfor kan vi si at det isolert sett lønner seg å utsette uttaket av pensjon hvis man antas å leve lenger enn det som er lagt til grunn som antatt levealder – og motsatt hvis du forventer å leve kortere enn det som ligger til grunn for NAVs beregninger, sier Plahte.

4) Alderspensjon fra folketrygden er livsvarig

– Det er ikke slik mange tror – at alderspensjonen fra Nav stopper eller blir redusert hvis man blir eldre enn det statistikken som ligger til grunn for beregningene tilsier. Alderspensjonen fra NAV er livsvarig, slår Plahte fast.

5) Egenandel på sykehjem

Egenandelen på sykehjem er inntil 85 prosent av pensjon under utbetaling.

– Hvis du har tatt ut pensjon tidlig og plassert pengene i banken eller i fond, regnes dette som formue. Egenandelen beregnes ikke av formue, bare av avkastningen/rentene, sier pensjonseksperten.

6) Fleksibilitet, avkastning og regulering

Ifølge Plahte er det mange som vurderer tidliguttak som ikke har tenkt å slutte å jobbe. De ønsker bare å sikre seg mest mulig pensjon tidligst mulig. Er det smart sett fra et rent økonomisk ståsted?

– Når alderspensjonen «står hos NAV», reguleres den med grunnbeløpet i folketrygden (G). Alderspensjon som er under utbetaling, reguleres med G fratrukket 0,75 prosent. Slik sett trekker dette med regulering og avkastning i seg selv i retning av utsatt uttak. Likevel foretrekker mange fleksibiliteten og muligheten til å investere pensjonsutbetalingen selv gjennom tidliguttak, sier Plahte.

Hun legger til at det er viktig å være klar over at NAVs pensjonskalkulator viser pensjonen beregnet etter dagens kronebeløp, uten hensyn til fremtidig regulering. Kalkulatoren fanger med andre ord ikke opp at alderspensjon under utbetaling reguleres noe lavere enn alderspensjon under opptjening.

– I tillegg er det bruttobeløpet hos NAV som blir regulert. Man betaler ikke skatt før man tar ut pensjon. Ved tidliguttak betaler man naturlig nok skatt nå. Med andre ord vil avkastningen man får være på pensjonen etter skatt, sier Plahte.

På den andre siden blir det deretter kun skatt på avkastningen på det du allerede har tatt ut, ikke full pensjonsbeskatning på hele beløpet (inkludert reguleringen), slik det er på pensjonsutbetalingen fra NAV.

–  Hvis du betaler skatt av formue, er dette selvsagt også være en faktor i det totale regnestykket, legger Plahte till.

7) Pensjon som forsikring for de etterlatte

Ifølge Plahte er det ikke uvanlig at folk tar ut pensjon tidlig og sparer pengene. For mange er det viktig at de på denne måten bidrar til å sikre de etterlatte økonomisk hvis de selv skulle falle fra tidlig.

– Det å etterlate ektefellen en ekstra buffer i form av oppspart pensjon, kan oppleves som en ekstra trygghet, særlig hvis vedkommende har lav pensjon selv, sier hun.

Gjenlevendepensjon fra NAV snart blir historie. Derfor vil dette med å sikre etterlatte trolig bli enda viktigere for mange som vurderer når de skal ta ut alderspensjonen, mener Plahte.

8) Spesielle skatteregler på pensjon

– Mange tenker at kombinasjonen av lønn og pensjon fort medfører høyere skatt i form av trinnskatt. Dette er korrekt i den forstand at pensjon og lønn legges sammen når trinnskatten skal beregnes. For pensjon gjelder imidlertid egne skatteregler. De innebærer at tidlig uttak likevel kan være gunstig skattemessig sett, sier Plahte.

Hun peker på at pensjon gir et eget skattefradrag. Jo lavere den årlige pensjonen er, dess større effekt får du av skattefradraget. Hvis du starter å ta ut pensjon tidlig, får du lavere årlig pensjon enn hvis du utsetter uttaket. Dermed får du større effekt av skattefradraget. Det blir med andre ord et individuelt regnestykke hvor svaret avhenger av om mer-trinnskatten du får – fordi du tar ut pensjonen i tillegg til lønn – blir større enn det særskilte skattefradraget du får – fordi du har startet uttak av pensjon.

– Selv om trinnskatten er progressiv og har økt relativt mye de siste årene, hjelper det særskilte skattefradraget godt på for mange. Hvordan det slår ut for den enkelte, må altså regnes på individuelt, sier Plahte. 

9) Skatterisiko

Mange er bekymret for at endringer i skattereglene skal gjøre skattefradraget mindre gunstig, påpeker Plahte.

– Da er det viktig å være klar over at tidliguttak av alderspensjon fra Nav ikke er noe man låser seg til. Hvis skattereglene endres, eller du vil stoppe pensjonsutbetalingen av andre grunner, er det enkelt å stoppe den, sier hun.

«Hva ville du gjort?»

Spørsmålet «hva ville du gjort hvis du var meg» dukker ofte opp, forteller Plahte.

– Som uavhengig fagperson er det min oppgave å synliggjøre fakta på en forståelig måte. Jeg skal sikre at den enkelte får et så godt grunnlag som mulig for egne valg. Deretter må folk velge selv. Jeg vil understreke betydningen av å ikke se seg blind på tallene, men å foreta en totalvurdering basert på sin egen situasjon, ønsker og behov. God objektiv faktainformasjon om jus og økonomi vil forhåpentlig gi den enkelte et godt grunnlag for egne valg. Når det er sagt: Mange velger tidliguttak – om enn av ulike grunner, sier Plahte.

Bilde øverst, foto: Tone Tønseth

Sist oppdatert: