Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Lurer du på hvordan skatten din beregnes? Her rydder Pensjonistforbundet i begreper, prosentsatser og fradrag.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

– Både pensjon og skatt er kompliserte felt som det kan være vanskelig å lære om på egen hånd. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om reglene for pensjon og skatt, sier rådgiver Lars Nestaas i Pensjonistforbundet.

Så hvordan beregnes skatt på pensjon? Nestaas tar utgangspunkt i «Per». Per er en typisk pensjonist. Han mottar «lønn» fra folketrygden (alderspensjon) og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). Av denne inntekten må han betale skatt.

– Per skal betale trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt og trinnskatt, akkurat som da han jobbet. Skatt på pensjon skiller seg imidlertid fra skatt på lønn. Det er både lavere trygdeavgift minstefradrag, sier Nestaas.

Lavere minstefradrag fører isolert sett til høyere skatt på pensjon enn på lønnsinntekt. Den lavere trygdeavgiften har motsatt effekt. I tillegg får pensjonister et særskilt skattefradrag.

– I sum betyr dette at det er litt lavere skatt på pensjon enn på lønn, forklarer Nestaas.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

Inntekt på 300 000 – skatt: 27 564

Vi tenker oss at Per får til sammen 300 000 kroner i pensjon. Han har ingen andre inntekter. Av dette beløpet skal han altså betale skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. Underveis i beregningen skal minstefradraget, personfradraget og det særskilte skattefradraget trekkes fra.

Inntekt   300 000
Personfradrag Fast fradrag 79 600
Minstefradrag 40 % av inntekt (maks 86 250) 86 250
Alminnelig inntekt Inntekt minus minstefradrag 213 750
Skatt på alminnelig inntekt 22 % av alminnelig inntekt fratrukket personfradraget 29 513
Trygdeavgift 5,1 % av inntekt 15 300
Trinnskatt    
Trinn 1 1,7 % av inntekt over 198 350 kr 2 208
Trinn 2 4,0 % av inntekt over 279 150 kr 834
Trinn 3 13,5 % av inntekt over 642 950 kr  
Trinn 4 16,5 % av inntekt over 926 800 kr  
Trinn 5 17,5 % av inntekt over 1 500 000 kr  
Sum trinnskatt   2 208
Særskilt skattefradrag (maks 32 825 kr)  
Nedtrapping særskilt skattefradrag trinn 1 16,7 % av inntekt over 219 950 kr 13 368
Nedtrapping særskilt skattefradrag trinn 2 6,0 % av inntekt over 331 750 kr 0
Sum nedtrapping særskilt skattefradrag   13 368
Sum særskilt skattefradrag (maks 32 825 kr) 19 457
Skatt å betale   27 564

Høyere pensjon = høyere skatteprosent

Per tjente mer mot slutten av yrkeskarrieren enn da han var nyansatt – naturlig nok. I takt med at han fikk høyere lønn, økte også skatteprosenten. Den samme mekanismen gjelder for pensjonsinntekter.

– Dette kommer av at marginalskatten alltid er høyere enn gjennomsnittsskatten. Marginalskatten er enkelt forklart prosentsatsen du må betale i skatt av den siste kronen du tjener, sier rådgiveren.

Per betaler rundt regnet 9 prosent av inntekten på 300 000 i skatt. Han har venner som har større pensjon enn ham. De må de også betale mer i skatt.

  1. «Kari» har en samlet pensjon på 350 000 kroner. Hun betaler 49 511 kroner i skatt. Det tilsvarer en skatteprosent på 14,1. Men hvis vi isolerer det Kari tjener mer enn Per – 50 000 kroner – er skatten på dette beløpet 44 prosent.
  2. «Ola» har en samlet pensjon på 400 000 kroner. Han betaler 68 061 kroner i skatt. Det tilsvarer en skatteprosent på 17. Marginalskatten på det Ola tjener mer enn Per – 100  000 kroner – er 40,5 prosent.
  3. «Lise» har en samlet pensjon på 450 000 kroner. Hun betaler 86 611 kroner i skatt, noe som tilsvarer en skatteprosent på 19,2. Marginalskatten på det Lise tjener mer enn Per – 150 000 kroner – er på rundt 39 prosent.

Størrelsen på marginalskatten vil variere avhengig av hvor mye du tjener. Den vil imidlertid alltid være høyere enn gjennomsnittsskatten. Det innebærer at de med høyere inntekt alltid vil ha en høyere gjennomsnittlig skatteprosent, slik det kommer frem i denne figuren.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Ordliste – skatt på pensjon

Trygdeavgift:

Skal betales av alle som omfattes av folketrygden. For pensjonister er satsen 5,1 prosent.

Trinnskatt:

Betales av bruttoinntekt som er høyere enn 198 350 kroner. Skatten består av fire trinn:

  • I intervallet 198 350 kroner til 279 150 kroner utgjør skatten 1,7 prosent av inntekten.
  • I intervallet 279 150 til 642 950 kroner utgjør skatten 4,0 prosent.
  • I intervallet 642 950 kroner til 926 800 kroner utgjør skatten 16,5 prosent.
  • I intervallet 926 800 kroner til 1,5 millioner kroner utgjør skatten 17,5 prosent.
  • For høyere inntekter er satsen 17,5 prosent.

– I Pers eksempel utgjør trinnskatten 1 374 kroner for pensjonen mellom 198 350 og 279 150 kroner. I tillegg skal han betale 834 kroner av inntekten mellom 279 100 og 300 000 kroner. Samlet skal Per betale 2 208 kroner i trinnskatt, sier Lars Nestaas.

Alminnelig inntekt:

Dette er pensjonen etter minstefradrag og eventuelle andre fradrag. Du betaler 22 prosent inntektsskatt av beløpet.

Marginalskatt:

Marginalskatten tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener. Eksempel: Du har en inntekt på 500 000 kroner. Så tjener du én krone til, det vil si 500 001 kroner: Det du betaler i skatt av den siste kronen = marginalskatten.

Høyeste marginalskatt for pensjonister er 44,6 prosent.

Minstefradrag:

Fradraget utgjør 40 prosent av bruttoinntekten, maksimalt 86 250 kroner. Du må ha være bosatt i Norge hele året for å få fullt minstefradrag.

Personfradrag:

Trekkes fra alminnelig inntekt. Fradraget er likt for alle – 79 600 kroner.

Skattefradrag for pensjonister

Hensikten med det særskilte skattefradraget er å sikre at minstepensjonister slipper å betale skatt på inntekten sin. Det særskilte skattefradraget er på maksimalt 32 825 kroner.

Skattefradraget reduseres med 16,7 prosent av pensjonsinntekt over 219 950 kroner opp til 331 750 kroner. Av pensjonsinntekt over 331 750 kroner reduseres det med 6,0 prosent. Det betyr at de som har pensjonsinntekt opptil 219 950 kroner får fullt skattefradrag, mens de som har pensjonsinntekt over 567 657 kroner ikke får noe i særskilt skattefradrag.

Denne figuren viser hvordan skattefradraget blir avkortet med stigende inntekt.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Skattefradraget reduserer skatten på pensjonsinntekt – ikke en eventuell skatt på formue, arbeidsinntekt eller kapitalinntekter. For å få maks skattefradrag, må du ta ut full pensjon fra folketrygden eller tilsvarende for hele året. Hvis du tar ut gradert pensjon (for eksempel ved siden av jobb), eller kun hever pensjon i en del av året, blir skattefradraget redusert forholdsmessig.

Sist oppdatert: