Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Lurer du på hvordan skatten din beregnes? Her rydder Pensjonistforbundet i begreper, prosentsatser og fradrag.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

– Både pensjon og skatt er kompliserte felt som det kan være vanskelig å lære om på egen hånd. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om reglene for pensjon og skatt, sier rådgiver Lars Nestaas i Pensjonistforbundet.

Så hvordan beregnes skatt på pensjon i 2024? Nestaas tar utgangspunkt i «Per». Per er en typisk pensjonist. Han mottar «lønn» fra folketrygden (alderspensjon) og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). Av denne inntekten må han betale skatt.

– Per skal betale trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt og trinnskatt, akkurat som da han jobbet. Skatt på pensjon skiller seg imidlertid fra skatt på lønn. Det er både lavere trygdeavgift og minstefradrag, sier Nestaas.

Lavere minstefradrag fører isolert sett til høyere skatt på pensjon enn på lønnsinntekt. Men lavere trygdeavgiften har motsatt effekt. I tillegg får pensjonister et særskilt skattefradrag.

– I sum betyr dette at det er litt lavere skatt på pensjon enn på lønn, forklarer Nestaas.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

Inntekt på 350 000 gir 11,8 prosent skatt

Vi tenker oss at Per får til sammen 350 000 kroner i pensjon. Han har ingen andre inntekter. Av dette beløpet skal han altså betale skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. Underveis i beregningen skal minstefradraget, personfradraget og det særskilte skattefradraget trekkes fra.

Inntekt 350 000
PersonfradragFast fradrag88 250
Minstefradrag40 % av inntekt (maks 86 250)86 250
Alminnelig inntektInntekt minus fradrag175 500
Skatt på alminnelig inntekt22 % av alminnelig inntekt38 610
Trygdeavgift5,1 % av inntekt17 850
Trinnskatt  
Trinn 11,7 % av inntekt over 208 050 kr1 442
Trinn 24,0 % av inntekt over 292 850 kr2 286
Trinn 313,6 % av inntekt over 670 000 kr 
Trinn 416,6 % av inntekt over 937 900 kr 
Trinn 517,6 % av inntekt over 1 350 000 kr 
Sum trinnskatt 3 728
Særskilt skattefradrag(maks 34 350 kr)34 350
Nedtrapping trinn 116,7 % av inntekt over 258 400 kr15 297
Nedtrapping trinn 26,0 % av inntekt over 391 550 kr0
Sum nedtrapping 15 297
Sum særskilt skattefradrag(maks 34 350 kr)19 053
Skatt å betale 41 135
Prosent av inntekt 11,8 %

Høyere pensjon = høyere skatteprosent

Per tjente mer mot slutten av yrkeskarrieren enn da han var nyansatt – naturlig nok. I takt med at han fikk høyere lønn, økte også skatteprosenten. Den samme mekanismen gjelder for pensjonsinntekter.

– Dette kommer av at marginalskatten alltid er høyere enn gjennomsnittsskatten. Marginalskatten er enkelt forklart prosentsatsen du må betale i skatt av den siste kronen du tjener, sier Nestaas.

Per betaler rundt regnet 12 prosent av inntekten på 350 000 i skatt. Han har venner som har større pensjon enn ham. Derfor må de også betale mer i skatt.

  1. «Kari» har en samlet pensjon på 400 000 kroner. Hun betaler 64 131 kroner i skatt. Det tilsvarer en skatteprosent på 16. Men hvis vi isolerer det Kari tjener mer enn Per – 50 000 kroner – er skatten på dette beløpet 46 prosent. Dette heter marginalskatt.
  2. «Ola» har en samlet pensjon på 450 000 kroner. Han betaler 82 681 kroner i skatt. Det tilsvarer en skatteprosent på 18,4. Marginalskatten på det Ola tjener mer enn Per – 100  000 kroner – er 41,5 prosent.
  3. «Lise» har en samlet pensjon på 500 000 kroner. Hun betaler 101 231 kroner i skatt, noe som tilsvarer en skatteprosent på 20,2. Marginalskatten på det Lise tjener mer enn Per – 150 000 kroner – er på rundt 40 prosent.

Størrelsen på marginalskatten vil variere avhengig av hvor mye du tjener. Den vil imidlertid alltid være høyere enn gjennomsnittsskatten. Det innebærer at de med høyere inntekt alltid vil ha en høyere gjennomsnittlig skatteprosent, slik det kommer frem i denne figuren.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Ordliste – skatt på pensjon

Trygdeavgift:

Skal betales av alle som omfattes av folketrygden. For pensjonister er satsen 5,1 prosent.

Trinnskatt:

Betales av bruttoinntekt som er høyere enn 208 050 kroner. Skatten består av fire trinn:

  • I intervallet 208 050 kroner til 292 850 kroner utgjør skatten 1,7 prosent.
  • I intervallet 292 850 til 670 000 kroner utgjør skatten 4,0 prosent.
  • I intervallet 670 000 kroner til 937 900 kroner utgjør skatten 13,6 prosent.
  • I intervallet 937 900 kroner til 1,35 millioner kroner utgjør skatten 16,6 prosent.
  • For høyere inntekter er satsen 17,6 prosent.

– I Pers eksempel utgjør trinnskatten 1 442 kroner for pensjonen mellom 208 050 og 292 850 kroner. I tillegg skal han betale 2 286 kroner av inntekten mellom 292 850 og 350 000 kroner. Samlet skal Per betale 3 728 kroner i trinnskatt, sier Lars Nestaas.

Alminnelig inntekt:

Dette er pensjonen etter minstefradrag og eventuelle andre fradrag. Du betaler 22 prosent inntektsskatt av beløpet.

Marginalskatt:

Marginalskatten tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener. Eksempel: Du har en inntekt på 500 000 kroner. Så tjener du én krone til, det vil si 500 001 kroner: Det du betaler i skatt av den siste kronen = marginalskatten.

Høyeste marginalskatt for pensjonister er 47,8 prosent.

Minstefradrag:

Fradraget utgjør 40 prosent av bruttoinntekten, maksimalt 86 250 kroner. Du må ha være bosatt i Norge hele året for å få fullt minstefradrag.

Personfradrag:

Trekkes fra alminnelig inntekt. Fradraget er likt for alle – 88 250 kroner. Også her må du være bosatt i hele året for å få fullt fradrag.

Skattefradrag for pensjonister

Hensikten med det særskilte skattefradraget er å sikre at minstepensjonister slipper å betale skatt på inntekten sin. Det særskilte skattefradraget er på maksimalt 34 350 kroner. De som har opptil 258 400 kroner i pensjon, får fullt fradrag. De som tjener over 593 450 kroner får ikke fradrag.

Denne figuren viser hvordan skattefradraget blir avkortet med stigende inntekt.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Skattefradraget reduserer skatten på pensjonsinntekt – ikke en eventuell skatt på formue, arbeidsinntekt eller kapitalinntekter. For å få maks skattefradrag, må du ta ut full pensjon fra folketrygden eller tilsvarende for hele året. Hvis du tar ut gradert pensjon (for eksempel ved siden av jobb), eller kun hever pensjon i en del av året, blir skattefradraget redusert forholdsmessig.

Sist oppdatert: