Norsk sykehus.

«Alle» har denne rettigheten, men få bruker den

– I løpet av mine år som fastlege, var det ikke én pasient som ba om hjelp til å velge behandlingssted, sier lege Anne Marte Ladim.

Anne Marte Ladim
Anne Marte Ladim

Nesten alle pasienter kan velge selv hvor de vil bli undersøkt eller motta behandling. Men få gjør det, viser statistikken.

– Jeg tror ikke det var så mange av pasientene mine som visste at de kunne bestemme dette selv, sier Anne Marte Ladim. Etter flere år som fastlege, er hun i dag faglig leder i Dr.Dropin.

I 2020 hadde norske sykehus to millioner pasienter, ifølge Statistisk sentralbyrå. 17 800 av disse hadde benyttet seg av fritt behandlingsvalg, viser tall fra Helsedirektoratet

Tallet på to millioner inkluderer akuttinnleggelser, som ikke er omfattet av Fritt behandlingsvalg. Likevel viser tallene at kun et fåtall av pasientene som har denne retten benytter seg av den, konstaterer Ladim.

– Grunnen kan som nevnt være at de ikke kjenner til ordningen eller synes den er vanskelig å forstå. I tillegg er det mulig at legene bør bli enda flinkere til å informere pasientene sine. Kanskje har vi en tendens til å henvise til de samme behandlingsstedene nærmest av gammel vane? Som gruppe kan nok leger bli mer bevisste på Fritt behandlingsvalg og hvordan det kan hjelpe pasientene, mener Ladim.

Anne Marte Ladim
Anne Marte Ladim

Kort ventetid

Ordningen Fritt behandlingsvalg omfatter alle som skal inn til planlagt undersøkelse eller behandling. Ifølge Ladim er det spesielt to grunner til at du bør benytte deg av denne rettigheten.

– Den første er at du kan velge et behandlingssted med kort ventetid. Den andre er at du kan vurdere kvaliteten ved forskjellige sykehus og klinikker, sier hun.

Når det gjelder ventetid, er utgangspunktet enkelt: Hvis ventetiden er 14 uker hos sykehus A, men fire uker hos sykehus B, velger du sistnevnte – hvis det ikke er spesielle forhold som tilsier noe annet. Disse kan dreie seg om reisevei og andre praktiske ting – eller at du har spesifikke ønsker med hensyn til behandlingssted.

Vanskelig å vurdere kvalitet

 – Når det gjelder kvalitet, kan du vurdere dette ut fra et sett med nasjonale kvalitetsindikatorer. Men her er myndighetene nøye med å påpeke at det er snakk om indikatorer og ikke et strikt karaktersystem. De mener indikatorene derfor må brukes med varsomhet, sier Ladim.

Grunnen er at resultatet på en gitt kvalitetsindikator ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten på behandlingen.

– Et sykehus med høy kompetanse og mye erfaring på et bestemt område vil trolig få mange av de sykeste og mest komplekse pasientene. Det kan føre til at sykehuset får en lavere skår på enkelte kvalitetsindikatorer enn et sykehus som behandler «enklere» pasienter – selv om kvaliteten på tilbudet i realiteten er bedre, sier hun.

Hun mener antall behandlinger et sykehus utfører kan gi en god pekepinn på kvaliteten.

– Hvis du behandler 100 pasienter med en gitt diagnose hvert år, vil du få mer erfaring og større kompetanse enn hvis du behandler ti pasienter, sier Dr. Dropins faglige leder.

Hjelp til å velge behandling

Kim Wikan Barth, direktør for nyskaping og vekst i Gjensidige
Kim Wikan Barth i Gjensidige

Hvis du er usikker på hvordan du går frem for å benytte deg av Fritt behandlingsvalg, kan du be fastlegen om hjelp. I tillegg finner du informasjon og en steg for steg-guide på helsenorge.no. Du kan også få råd og veiledning om rettighetene dine hos pasient- og brukerombudet.

– I tillegg kan mange Gjensidige-kunder benytte seg av Helsehjelp 24/7. Tjenesten er inkludert i husforsikringen og flere av livs- og helseforsikringene våre. Her får du blant annet tilgang til behandlingsveilederen, som er et nyttig hjelpemiddel når du vil benytte deg av Fritt behandlingsvalg, sier Kim Wikan Barth, direktør for nyskaping og vekst i Gjensidige.

I behandlingsveilederen kan du ut fra tre kriterier søke etter og vurdere hvor du vil motta behandling. Kriteriene er: ventetid, postnummer og antall behandlinger som utføres per år.

– Vi mener at antall utførte behandlinger er egnet til å si noe om kompetansen og kvaliteten du kan forvente, sier Wikan Barth. Hun forteller at behandlingsveilederen er enkel i bruk.

Kunder som har Helsehjelp 24/7 gjennom forsikringen har også tilgang til gratis videokonsultasjoner hos Dr. Dropin. De kan hjelpe og veilede hvis du har spørsmål om Fritt behandlingsvalg, opplyser Anne Marte Ladim.

Kim Wikan Barth, direktør for nyskaping og vekst i Gjensidige
Kim Wikan Barth i Gjensidige

Sist oppdatert:

Mer om:

HelseMedisin