Par på befaring sammen med takstmann.

Dette klager vi mest på i nye boliger

Dører som knirker, bad som lekker og skjeve gulv. Nye boliger blir ikke alltid levert som avtalt. Slik kan du klage.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen
Olav Kasland. Foto: John Trygve Tollefsen

Nytt er ikke det samme som feilfritt. Det opplever mange av de som kjøper seg inn i boligprosjekter. Hos Forbrukerrådet får de hvert år en tykk bunke med klager fra folk som ikke er fornøyd med kvaliteten på det utbyggeren har levert.

– I 2020 mottok vi cirka 1 600 henvendelser som dreide seg om kjøp av bolig og eiendom. Rundt halvparten av disse gjaldt nye boliger. Det er grunn til å tro at de om lag 800 klagene utgjør toppen av isfjellet. Erfaringsmessig havner en liten andel av tvister som oppstår ved kjøp og salg på vårt bord, opplyser Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen
Olav Kasland. Foto: John Trygve Tollefsen

Stort spenn i klagene

Klagene som Forbrukerrådet får, dreier seg om alt fra dårlig utført arbeid på overflater til grunnleggende konstruksjonsfeil.

Kasland peker spesielt på disse gjengangerne: Skjeve gulv med tilhørende «parkettrelaterte» feil som knirk, lekkasje og manglende fall på gulv i bad, manglende lydisolasjon mellom boenheter, feil på dører og feilplasserte stikkontakter.

– I tillegg får vi en del saker som gjelder kjøpers rettigheter ved forsinkelser. Det er også mange som klager på grunn av uenigheter om materialer og utstyr, forteller Kasland. Var det inkludert i grunnprisen, eller ble det levert som tilvalg mot en ekstra kostnad?

Viktig å være grundig

Takstmann Per Christian Mathiesen
Per Christian Mathiesen

Takstmann Per Christian Mathiesen hjelper mange boligkjøpere på ferdigberfaringen, som er den siste inspeksjonen før overtakelse, blant annet i rollen som befaringsekspert for Gjensidige.

– Da er boligen i utgangspunktet ferdig og klar for innflytting. Erfaringen er likevel at det alltid vil være mindre ting å plukke på. Det er heller ikke uvanlig å finne større feil, sier Mathiesen. På befaringen avdekker han feil og mangler. Videre sjekker han at feilene er rettet på overtakelsen og at kjøperne har fått dokumentasjonen de har krav på.

– Hovedregelen er at boligkjøpere generelt blir godt ivaretatt, spesielt i prosjekter som de større og kjente aktørene i markedet står bak. De har gode rutiner, og de deler kundens interesse av at boligen er feilfri når den blir levert av underentreprenørene, fremhever Mathiesen.

– Samtidig er det viktig at du gjør en grundig jobb på ferdigbefaringen. Det gjør selve overtakelsen lettere, og du får en mye hyggeligere start på livet i ny bolig, sier han.

Takstmann Per Christian Mathiesen
Per Christian Mathiesen

Fem års reklamasjonsrett

Mange boligkjøpere vet ikke nok om hvor de bør se etter feil og hvilke standarder som gjelder, sier takstmann Per Christian Mathiesen.
Mange boligkjøpere vet ikke nok om hvor de bør se etter feil og hvilke standarder som gjelder, sier takstmann Per Christian Mathiesen.

Når du har overtatt boligen formelt, innebærer det at du har godkjent kvaliteten på overflater, porselen og glassflater. For øvrig mister du ikke retten til å reklamere på feil og mangler. Bustadoppføringslova gir deg fem års reklamasjonsrett. Likevel kan det bli vanskeligere å nå frem med en klage etter overtakelsen enn før.

– Etter at du har flyttet inn, kan utbygger argumentere med at du burde ha oppdaget feilen på ferdigbefaringen. Det kan også sås tvil om hvorvidt en skade, for eksempel et hakk i parketten, har oppstått før eller etter overtakelsen. Da kan det bli ord mot ord, sier Mathiesen. Han understreker at dette ikke skal skje hvis du oppdager feil det ikke var mulig å avdekke på befaringen.

– Det sier seg selv at man ikke kan åpne vegger og tak på ferdigbefaringen for å undersøke det som ligger bak. Derfor er reklamasjonsretten på fem år viktig, sier befaringseksperten.

Mange boligkjøpere vet ikke nok om hvor de bør se etter feil og hvilke standarder som gjelder, sier takstmann Per Christian Mathiesen.
Mange boligkjøpere vet ikke nok om hvor de bør se etter feil og hvilke standarder som gjelder, sier takstmann Per Christian Mathiesen.

Skader på våtrom

Ellers nikker Mathiesen gjenkjennende til Forbrukerrådets «klagetopp». Gjengangere i hans notater er hakk og sår i parkett og andre overflater, vegger som ikke er loddrette eller som krummer for mye inn- eller utover, overganger og sammenføyninger som ikke er utført ordentlig og fuge- og malearbeid som ikke er gjort etter boka. I tillegg kommer listverk som krymper, skjeve dører og ... ja, listen bare fortsetter.

Våtrom er et tema for seg. Vann som renner bort fra sluket er en feil som kan få store økonomiske konsekvenser, så dette blir alltid kontrollert på en ferdigbefaring. I tillegg oppstår det lett sprekker i fugene mellom flisene. I mange boligprosjekter blir det brukt prefabrikkerte bad. Disse kan bli skadet under både produksjon, transport og montering, sier Mathiesen.

Modulen må dessuten stå 100 prosent i vater, ellers kan vannet renne feil vei på gulvet. Og så må alle rørkoblinger til bygningskroppen utføres korrekt.

– Rørkoblinger er et svakt punkt i enkelte boliger. Hvis det oppstår lekkasjer, kan det føre til store bygningsskader, sier befaringseksperten.

Perfekt stand, sier loven

Forbrukerrådets klagebunke og annen statistikk fra Forbrukertilsynet, Boligtvistnemnda og rettsvesenet underbygger bildet av at kvaliteten ofte er for dårlig, påpeker Olav Kasland.

– Selv om loven enkelt forklart slår fast at alt skal være tipp topp, opplever kjøpere at utbyggeren bestrider kravet eller ikke overholder tidsfristen for reparasjonen. I slike situasjoner anbefales det at du først prøver å komme til enighet med utbygger. Det er alltid best når folk blir enige seg imellom, sier han.

Som kjøper kan du holde tilbake en del av betalingen til feilen er utbedret. Beløpets størrelse må være omtrent det samme som det vil koste å fikse feilen. Hvis det dreier seg om mange eller alvorlige feil, kan du også nekte å overta boligen. Hvis utbygger likevel ikke utbedrer manglene innenfor tidsfristen som er satt, kan du kreve prisavslag tilsvarende kostnaden for utbedringen.

– Hvis dette ikke fører frem, kan du ta saken inn for Boligtvistnemnda eller Forbrukertilsynet. Du kan også gå til sak mot utbyggeren. Da vil forliksrådet som regel være første instans, sier Kasland.

Gratis å klage

Det er gratis for forbrukere å få saken sin behandlet av Boligtvistnemnda og Forbrukertilsynet. De fatter imidlertid ikke rettslig bindende vedtak. Ifølge Kasland er inntrykket likevel at utbyggere som regel retter seg etter konklusjonene disse organene kommer frem til.

– Men en rettslig bindene dom får du kun ved domstolene. Her må du imidlertid være forberedt på en kostbar prosess, med mindre du kan få rettshjelp gjennom forsikringen din, sier Kasland.

I ytterste konsekvens kan boligkjøp bli hevet. Som kjøper kan du også bli tilkjent erstatning. Det er imidlertid høy terskel for å få hevet et boligkjøp, påpeker Forbrukerrådets talsperson.

Han anbefaler misfornøyde boligkjøpere å sette seg inn i de formelle sidene ved en klage.

– Forbrukerrådet har for eksempel en guide som viser stegene i en klagesak. Den gir også tips og råd om hvilke formelle krav du må oppfylle underveis i prosessen. Blant annet har tidsaspektet stor betydning. Selv om du har fem års reklamasjonsrett, skal krav fremsettes i rimelig tid etter at feil og mangler ble oppdaget. Det er dessverre en del boligkjøpere som får ellers gyldige krav avvist fordi de anses å være foreldet, sier Kasland.

Fagkyndig hjelp på ferdigbefaringen

På ferdigbefaringen anbefaler Forbrukerrådet at du får assistanse av en fagkyndig person.

– Selv om det innebærer en kostnad der og da, kan det å få hjelp av en profesjonell fort bli en lønnsom investering, sier han.

Per Christian Mathiesen forteller at mange boligkjøpere føler seg usikre på ferdigbefaringen. De vet ikke nok om hvor de bør se etter feil, hvilke standarder som gjelder og hvilke krav de kan stille. I tillegg kan de føle seg underlegne i møtet med en profesjonell motpart.

– En takstmann, befaringsekspert eller en annen kyndig person vil kunne jobbe målrettet og effektivt på den tiden som er satt av til befaringen. I tillegg er det ofte slik at en fagperson vil kunne kommunisere bedre med utbyggerens representant enn det boligkjøperen har forutsetninger for å gjøre. Det kan rydde uklarheter av veien og øke sjansene for at partene blir enige, sier Mathiesen.