Lekeplass.

Når sjekket dere lekeplassen sist?

Barna kan slå seg og få skrubbsår, men en alvorlig ulykke ønsker ingen. Styret har et ansvar for sikkerheten på lekeplassen.

Jan Heyerdahl i Lekeplasskontrollen
Jan Heyerdahl

– I Norge er holdningen at barn skal lære gjennom fri lek og erfaring. Derfor aksepterer vi at lek ikke er helt uten risiko. En lekeplass skal gi både spenning og mestringsfølelse. Samtidig er det viktig å unngå ulykker. Dessverre hender det at barn blir alvorlig skadet eller i verste fall mister livet under lek, sier daglig leder Jan Heyerdahl i Lekeplasskontrollen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anslår at det hvert år er rundt 10 000 barn som trenger medisinsk tilsyn etter uhell og ulykker i barnehager og på lekeplasser.

– Rundt 7 av 10 ulykker dreier seg om fall. Slike hendelser fører sjelden til livstruende skader hvis underlaget er i orden og uten hindringer, mens forstuinger og brudd nok forekommer. De mest alvorlige skadene oppstår som oftest hvis et barn har fått hals eller hode i klem, eller at klær eller snorer hekter seg fast i lekeapparatet, sier Heyerdahl. Han har ført logg over medieoppslag om alvorlige ulykker på lekeplasser og lignende siden 1993.

Jan Heyerdahl i Lekeplasskontrollen
Jan Heyerdahl

Inngår i internkontrollen

Produsenter, importører, distributører og andre som leverer, prosjekterer eller monterer lekeapparater skal sørge for at utstyret er i henhold til produktkontrolloven og lekeplassforskriften. Sistnevnte sier at «den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes».

– Med andre ord: Borettslaget eller sameiet skal sørge for at sikkerheten er ivaretatt til enhver tid, fastslår Heyerdahl. Han legger til at ansvaret også er nedfelt i internkontrollforskriften, som alle virksomheter, inkludert boligselskaper, skal følge. Internkontroll er en systematisk kartlegging av risikoen for ulykker og uønskede hendelser, tiltak for forebygging og ikke minst dokumentasjon.

– Etter vår erfaring er det nettopp dokumentasjon på hva som er gjort og ikke gjort DSB spør etter når de kontrollerer lekeplasser, sier Heyerdahl. Han legger til at kontrollgrunnlaget for lekeplassen må være utformet av en person som kjenner regelverket slik at de nødvendige punktene beskrives. Den eller de som utfører kontrollen skal signere for oppgaven og er ansvarlige for innholdet i den.

Hvem kan kontrollere lekeapparatene?

I utgangspunktet kan alle det. Samtidig er alle ansvarlige for det de utfører. Det medfører at personen som skal kontrollere lekeplassen må være regelkyndig på det nivået de utfører kontroll, ifølge lekeplassforskriften. Den viser til kravene i europeisk standard.

Nytt fra høsten 2023 er at alle kan kurse og eventuelt sertifisere seg på ulike nivåer. Kontrolløren kan for eksempel være et styremedlem, men mange boligselskaper gir oppgaven med årskontroll til en ekstern aktør og tar andre tilsyn gjennom året selv, opplyser Heyerdahl. En sertifisert og erfaren inspektør på leke-, rekreasjons- og treningsutstyr skal kunne avdekke feil som må rettes opp og må kunne gi råd angående utbedringer, vedlikehold og internkontroll.

– I kontrollen dreier det seg om millimetermål. I tillegg kan kontrollen bli mer komplisert på grunn av forskriftens paragraf 1. Den omhandler bruken av utstyret «til det formål det er beregnet for eller slik det er forventet at barn bruker det». Vi vet jo at barn er kreative og fort finner nye måter å bruke et lekeapparat på. Dette må både eierne av lekeplassen og kontrolløren ta høyde for, sier Heyerdahl.

Bruk av ekstern kontrollør innebærer imidlertid ikke en godkjenning av utstyret. Det er alltid eieren av lekeplassen som har ansvaret for at den er i henhold til regelverket.

Nytt boligprosjekt? Sjekk lekeplassen ved overtakelsen

I boligprosjekter kan det være krav om at entreprenøren skal bygge lekeplass. Her kan kommunale krav til areal og utstyr komme i tillegg til det som er beskrevet i lekeplassforskriften.

– Mange entreprenører følger bestemmelsene. Men det er også en del eksempler på at tumleplassen for barna har blitt nedprioritert – ofte på en måte som bryter med kravene. Det kan være en god øvelse å be de som monterer eller reparerer om en referanseliste til kunder som har hatt kontroll av uhildet tredjepart etter montering, og deretter sjekke opp med referansene om hvordan det gikk, sier Heyerdahl.

Han understreker at en ny lekeplass skal kontrolleres av en kyndig person før den tas i bruk og ansvaret overtas. Midtkontroll under installasjon anbefales også.

– Hvis feil og mangler oppdages senere, risikerer dere å måtte betale for utbedringene selv, påpeker eksperten.

Etter at barna har inntatt lekeplassen, omfattes lekeplassen av internkontrollen. I tillegg er det nødvendig med jevnlige tilsyn. Frekvensen avhenger av hvor mye lekeplassen blir brukt – og av hvem. Hvis den ofte blir brukt av mange barn, eller av personer den ikke er ment for, kan det være nødvendig med en rask sjekk hver dag, sier Heyerdahl.

Avføring fra dyr, glasskår og brukte sprøytespisser er eksempler på fremmedlegemer som må fjernes så raskt som mulig.

Styremedlemmer har personlig ansvar

Erik Løseth
Erik Løseth i Gjensidige

Hvis et barn bli skadet under lek, kan det føre til krav om økonomisk erstatning. Et krav kan rettes mot den eller de som har ansvaret for at apparatene er trygge, det vil si hele eller deler av styret, opplyser advokat Erik Løseth i Gjensidige.

– Hvis du som styremedlem blir gjort ansvarlig for skaden, er ansvaret personlig. Det vil si at boligselskapet ikke skal betale erstatningen, men at du må dekke den av egen lomme, forklarer advokaten.

Hvis borettslaget eller sameiet har en styreansvarsforsikring, vil den dekke styremedlemmenes erstatningsansvar.

– Forsikringen skal naturligvis ikke være en sovepute. Styret skal sørge for at barna kan leke trygt, understreker Løseth.

Erik Løseth
Erik Løseth i Gjensidige

Sist oppdatert: