Hender til ung og eldre person

Derfor bør du skrive fremtidsfullmakt

Hvis du blir alvorlig syk, vil du kanskje trenge hjelp til å styre økonomien din. – Skriv fullmakt før det er for sent, oppfordrer Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Anne Live Jensvoll
Anne Live Jensvoll

Alle ønsker vi oss god helse og evne til å passe på oss selv. Mange kommer av ulike årsaker likevel i en situasjon der de ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Det kan skyldes demens, andre sinnslidelser eller «alvorlig svekket helbred», som det heter i vergemålsloven.

– I en fremtidsfullmakt peker du ut en person som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du ikke kan gjøre det selv. Slik får du større mulighet til å bestemme over midlene dine og hvordan livet ditt skal være, sier fagdirektør Anne Live Jensvoll i Statens sivilrettsforvaltning.

Fremtidsfullmakten beskriver hvem du ønsker skal være din støtteperson og fullmektig. Den legger også føringer for avgjørelser som fullmektigen skal ta på dine vegne. Slik kan fullmektigen være trygg på hva som er dine ønsker og ivareta interessene dine på en god måte.

– Hvis fremtidsfullmakten er god og dekker behovene dine, vil det heller ikke bli nødvendig å oppnevne en verge for deg i en situasjon der det ellers ville ha vært aktuelt, sier Jensvoll.

Anne Live Jensvoll
Anne Live Jensvoll

Alternativ til verge

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen peker på at noen får oppnevnt offentlig verge, der det heller ville vært ønskelig at oppgaven gikk til en venn eller et familiemedlem som ville hatt større forutsetning for å vurdere hva vedkommende ville ha ment.

– En fremtidsfullmakt er på en måte en siste sjanse til å mene noe om det som er viktig for deg hvis du blir for syk til å formidle ønskene dine. Dessverre er denne muligheten altfor lite kjent blant folk, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen, som blant annet er pasientorganisasjon på demensområdet.

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen

Forebygger konflikt

En fremtidsfullmakt kan bidra til å forebygge unødige konflikter, som at hus blir stående og forfalle fordi det ikke er avklart hvem som kan ta beslutninger, eksemplifiserer Gerhardsen.

– Fullmakten kan skrives med ulik grad av detaljer. Dokumentet kan blant annet gi føringer for forvaltning av eiendom og eiendeler, behandling ved sykdom og opprettholdelse av medlemskap og støtte til organisasjoner, sier hun.

– Det er av stor betydning at du vurderer nøye hva som er viktig for deg. I tillegg må fullmakten skrives mens du er frisk nok til å ha samtykkekompetanse. Folk som har en begynnende demenssykdom må passe på å få en legeerklæring som bekrefter at de forstår hva de skriver under på, sier Gerhardsen.

Anne Live Jensvoll bekrefter at fremtidsfullmakt er et tema i forbindelse med demens.

– Samtidig er det slik at ingen kan forutse når en hendelse gjør det nødvendig at noen andre ivaretar dine interesser. Du kan for eksempel bli utsatt for en ulykke eller plutselig sykdom. Det å opprette en fremtidsfullmakt er aktuelt for folk i alle aldre og livssituasjoner, påpeker hun.

Krav til gyldighet

Det er altså et krav at fremtidsfullmakten blir opprettet mens du er i stand til selv å forstå og vurdere innholdet og fullmaktens betydning. Videre er det et krav at den du utpeker har fylt 18 år. Fullmektigen kan ikke selv ha verge.

– En fullmektig må i tillegg være en bestemt person. Du kan for eksempel ikke utpeke et advokatfirma. De fleste velger et familiemedlem, en venn eller en annen person de har tillit til. Det er lurt å spørre på forhånd om vedkommende kan tenke seg å være din fullmektig. Vi anbefaler også at du utpeker en fullmektig «nummer to» hvis noe skulle forhindre den første i å gjøre jobben, sier Jensvoll.

Hun understreker at en fullmakt skal være skriftlig og underskrives av fullmaktsgiver og av to vitner som er til stede sammen. Sistnevnte må vite at dokumentet er en fremtidsfullmakt. Vitnene må ha fylt 18 år og forstå hva det innebærer å være vitne. Den som er utpekt til fullmektig, og hans eller hennes nærmeste, kan ikke være vitne.

Gerhardsen peker på at det kan oppstå utfordringer knyttet til valg av vitner. Hun viser til rådet på statsforvalterens nettsider, hvor det heter du bør unngå vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt.

– Et typisk eksempel er hvis fremtidsfullmakten sier at et vitne skal motta gaver eller forskudd på arv etter at den har trådt i kraft. Barn eller søsken kan være et uheldig valg når du skal finne vitner, sier generalsekretæren.

Gir tips og råd

Du trenger ikke juridisk assistanse for å skrive en fremtidsfullmakt. Likevel kan det være lurt å få hjelp til å ta stilling til hva den bør inneholde og sikre at dokumentet blir gyldig, mener Jensvoll.

– Vi anbefaler at du gjør undersøkelser på forhånd. På vergemal.no får du veiledning og et eksempel på fremtidsfullmakt. Du kan også be statsforvalteren i hjemfylket ditt om råd, sier hun.

Det kan tenkes situasjoner der det oppstår tvil om hvorvidt du var skikket til å forstå dine egne valg da du opprettet fullmakten. Også personer som ikke har fått påvist begynnende demens bør skaffe seg en legeerklæring som bekrefter den medisinske tilstanden på tidspunktet da fullmakten ble opprettet, anbefaler fagdirektøren.

– For øvrig kan en fullmakt når som helst endres eller trekkes tilbake. Det kan være aktuelt hvis livssituasjonen endrer seg eller det er ønskelig å løse ting på en annen måte. Forutsetningen for en endring er at fullmaktsgiveren er i stand til å forstå hva den innebærer, sier Jensvoll.

Sist oppdatert: