Kvinne og mann med ryggen til hverandre.

Advarer samboere mot fattigdomsfella

Samboere risikerer store økonomiske problemer hvis forholdet tar slutt. Kvinner er mest utsatt. Tradisjonelle økonomiske kjønnsroller preger mange parforhold, konstaterer ekspertene.

– Mange samboerpar blir enige om det økonomiske når de flytter fra hverandre. Vår erfaring er likevel at det skal veldig lite til før det oppstår en konflikt, sier saksbehandler Susanne Ulven Børsum ved JURK, Juridisk rådgivning for kvinner.

En konflikt ender gjerne med at en av partene må gå til domstolen for å få hjelp. Ifølge Børsum blir mange skuffet, og ikke minst overrasket, når de ikke når frem med kravet sitt.

– I mange tilfeller mangler folk kunnskap om samboeres rettsstilling. For denne gruppen gjelder nemlig ikke likefordelingsprinsippet som regulerer ekteskap. Dermed er utgangspunktet enkelt: Det du betalte for før og mens du var samboer er ditt – også når forholdet tar slutt, sier hun.

Rammer mange kvinner

Karoline Henriksen i Advokatfirmaet Henriksen & co
Karoline Henriksen

Kvinner er mest utsatt for å havne i økonomisk uføre ved samlivsbrudd, ifølge JURK. De mottar ukentlig henvendelser fra kvinner som er på vei ut av samboerskapet. Børsum viser til at tradisjonelle kjønnsroller ennå står sterkt i norske familier. Hun støttes av advokat Karoline Henriksen i Advokatfirmaet Henriksen & Co.

– Erfaringen vår er at det ofte er mannen som betaler lånet på boligen og hytta og sparer til pensjon. Kvinnens midler dekker «de nære ting» som mat, klær, interiør og fritidsaktiviteter. Konsekvensen er ofte at mannens investeringer øker i verdi, mens kvinnens bidrag til familieøkonomien bokstavelig talt blir spist opp, sier hun.

Den skjeve utgiftsfordelingen henger ofte sammen med inntektsforskjeller, ifølge advokaten.

– Lønnsstatistikken viser at menn generelt tjener mer enn kvinner. Det kommer blant annet av at flere kvinner jobber deltid og tar lengre permisjoner, sier Henriksen.

– Satt på spissen snakker vi om en fattigdomsfelle for kvinner. Den rammer også mange barn, supplerer Børsum. Hun viser til Bufdir, som fastslår at enslige kvinner med små barn har spesielt stor risiko for lav inntekt.

– Vi vet at 66 prosent av barn bor fast hos mor etter samlivsbrudd. Da gir det mening når Bufdir videre opplyser at barn som har opplevd samlivsbrudd hos foreldrene har fire ganger så stor sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppen enn andre barn, sier saksbehandleren i JURK.

Karoline Henriksen i Advokatfirmaet Henriksen & co
Karoline Henriksen

Lag en avtale om det økonomiske

Ekspertenes råd til alle samboere, uavhengig av kjønn, er klart: Skriv en samboerkontrakt som både avklarer eierforholdet til verdiene og anerkjenner begges bidrag til samlivet. Kontrakten bør avklare:

* Hvem som eier de største verdiene.

* Hvem som er ansvarlig for eventuelle lån og betalingen av dem. Spesifiser om begge skal betale lånet selv om bare én forplikter seg overfor banken.

* Fordelingen av daglige utgifter og om dette skal ha betydning for eventuelle eierandeler.

* Om dere skal ha underholdsplikt overfor hverandre.

* Hvem som skal beholde hva ved et eventuelt brudd.

– Vår erfaring er at få samboerpar har en avtale. Og blant de som har det, er det mange som ikke oppdaterer den etter hvert som økonomien i familien endrer seg. I mange tilfeller er avtalen heller ikke detaljert nok, sier Børsum. Hun mener dette ofte har sammenheng med at samboere ikke er kjent med sin egen rettsstilling.

– Dette er uheldig. JURK mener det trengs en egen samboerlov, noe vi har jobbet for lenge. Tidlig i 2022 vedtok Stortinget enstemmig å utrede behovet for en fravikelig samboerlov. Likevel venter vi fortsatt på at prosessen med å nedsette utvalg skal begynne. Vi håper dette blir prioritert fremover, sier Børsum.

Går i forbruksfella

Vanligvis er det boligen som utgjør den største økonomiske verdien i et forhold. Derfor må den få ekstra oppmerksomhet i samboerkontrakten, mener ekspertene.

– Ved et brudd vil det ikke være tilstrekkelig at begges navn står på skjøtet og kjøpekontrakten. I stedet kan fordelingen av den innskutte egenkapitalen og betalingen av de månedlige avdragene være avgjørende, sier Karoline Henriksen.

Hvis dere vil at verdien av boligen skal fordeles likt ved et brudd, kan det skje på to måter:

  1. ­Dere bidrar med like mye av egenkapitalen og de månedlige boutgiftene – og dokumenterer dette.
  2. Dere gjør det klart i samboerkontrakten at boligen skal deles likt ved et brudd ­– selv om den ene parten står for en større andel av innskuddet og utgiftene. Gjør rede for forutsetningene, og begrunn den valgte løsningen.

– Hvis dere vil at boligen skal deles likt, men er enige om at du skal dekke mer av de daglige utgiftene mens partneren din betaler mer på lånet, må det omtales i avtalen. Hvis ikke risikerer du altså å gå tomhendt ut av samboerskapet ­– uansett hvor urettferdig det føles, sier Henriksen. Hun legger til at rådet også gjelder for andre større investeringer,  som i for eksempel fond.

Advokaten advarer også mot det hun omtaler som «forbruksfella». Hun mener den fanger mange som selger egen bolig når de flytter inn hos kjæresten.

– I stedet for å kjøpe seg inn i partnerens bolig, går pengene fra salget til forbruk. Når forholdet så tar slutt, har de verken bolig eller sparepenger. Om de brukte pengene på seg selv eller på ferier, oppussing og annet som kom også partneren til gode, spiller i utgangspunktet ingen rolle, sier Henriksen.

Kan få tilkjent sameieandel

Det finnes noen få regler som kan hindre at et samlivsbrudd blir altfor urimelig. Den ene partneren kan opparbeide seg en sameieandel eller et vederlagskrav. Det kan skje ved at vedkommende betaler mer enn sin andel av husholdningsutgiftene eller står for en større andel av arbeidet i hjemmet.

– Retten kan foreta en skjønnsmessig vurdering hvor blant annet samboerskapets varighet kan spille inn. Likevel skal det en god del til for at retten ser bort fra hovedregelen og tar hensyn til det store bildet. Og hvis den ene samboeren eide boligen allerede før samlivet startet, skal det mye til før domstolen tilkjenner den andre en sameieandel, sier Susanne Ulven Børsum.

Karoline Henriksen legger til at en skjev inntektsfordeling kan ha konsekvenser også på dette området.

– Hvis den ene parten tjener klart mest, kan det godt hende at vedkommende både kan betjene boliglånet og bidra med en likeverdig andel av forbruket. Da blir det svært vanskelig for den andre parten å nå frem med krav om sameieandel eller vederlag, sier hun.

Skriv avtale når stemningen er god

Det å legge planer for et fremtidig brudd kan virke ganske uromantisk. Likevel bør det å skrive samboerkontrakt være en del av prosessen med å flytte sammen, understreker ekspertene.

– Se på avtalen som et uttrykk for at dere har tillit til hverandre og vil hverandre vel ved et eventuelt brudd. Samtidig vil en avtale også kunne forebygge usikkerhet og irritasjon mens dere bor sammen, sier Børsum.

Henriksen legger til at det er fort gjort å si at «alt mitt er ditt» når kjærligheten blomstrer. Men hvis forholdet skjærer seg, er det langt fra sikkert at fagre løfter blir innfridd – med mindre de står skrevet svart på hvitt.

– Hvis din vordende samboer vil ordne parøkonomien på en måte som kan sette deg i en vanskelig situasjon, bør du kanskje vurdere om vedkommende faktisk er drømmeprinsen eller -prinsessen, sier hun.

– Rydd i forsikringene

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen i Gjensidige

Ved et samlivsbrudd kan dere be forsikringsselskapet om hjelp til en gjennomgang av forsikringene. Bør forsikringene deres avsluttes, overføres eller oppdateres? Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige gir disse generelle rådene:

* Har du en livsforsikring der du tilgodeser eksen, det vil si at vedkommende er begunstiget? Da vil du kanskje endre på det. Det samme gjelder hvis du har skrevet et testament der eksen er oppgitt som arving.

* Hvis eks-samboeren din har betalt for dine livsforsikringer, er det best at de ikke blir avsluttet, men overført. Da trenger du nemlig ikke levere ny helseerklæring.

* Hvis du har betalt for eksens forsikringer, må du selv sørge for at vedkommende overtar ansvaret. Forsikringsselskapet vet ikke at dere går fra hverandre.

* Det kan være naturlig å beholde og dele på utgiftene til for eksempel barneforsikringer og familiens reiseforsikring. Sistnevnte dekker barna uavhengig av bosted og hvem av foreldrene de reiser med. Den ene forelderen må imidlertid kjøpe reiseforsikring til seg selv.

*  Skal du forsikre en bil etter bruddet, kan det bli dyrt hvis det var eksen som tjente opp bonus da dere bodde sammen. Som Gjensidige-kunde slipper du imidlertid å begynne på «scratch».

– Du får samme bonus som det eks-samboeren din har. Betingelsen er at bilen dere hadde sammen fremdeles er forsikret hos oss når du kjøper din egen forsikring. I tillegg må du kjøpe forsikringen innen ett år etter bruddet, sier Haraldsen.

Christian Haraldsen
Christian Haraldsen i Gjensidige

Sist oppdatert: