Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Skatt på pensjon: Så mye skal du betale

Lurer du på hvordan skatten din beregnes? Her rydder Pensjonistforbundet i begreper, prosentsatser og fradrag.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

– Både pensjon og skatt er kompliserte felt som det kan være vanskelig å lære om på egen hånd. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer som har spørsmål omkring regelverket for pensjon og skatt, sier rådgiver Lars Nestaas i Pensjonistforbundet.

Så hvordan beregnes skatt på pensjon? Nestaas tar utgangspunkt i «Per». Per er en typisk pensjonist, som mottar «lønn» fra folketrygden (alderspensjon) og tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon). Av denne inntekten må han betale skatt.

– Per skal betale trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt og trinnskatt, akkurat som da han jobbet. Skatt på pensjon skiller seg imidlertid fra skatt på lønn. Det er både lavere trygdeavgift og minstefradrag, sier Nestaas.

Lavere minstefradrag fører isolert sett til høyere skatt på pensjon enn på lønnsinntekt. Den lavere trygdeavgiften har motsatt effekt. I tillegg får pensjonister et særskilt skattefradrag.

– I sum betyr dette at det er litt lavere skatt på pensjon enn på lønn, forklarer Nestaas.

Lars Nestaas i Pensjonistforbundet
Lars Nestaas i Pensjonistforbundet

Inntekt: 250 000 kroner – skatt: 17 000 kroner

Vi tenker oss at Per får til sammen 250 000 kroner i pensjon. Han har ingen andre inntekter. Av dette beløpet skal han altså betale skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. Underveis i beregningen skal minstefradraget, personfradraget og det særskilte skattefradraget trekkes fra.

Eksempel på beregning av skatt

Høyere pensjon = høyere skatteprosent

Per tjente mer mot slutten av yrkeskarrieren enn da han var nyansatt – naturlig nok. I takt med at han fikk høyere lønn, økte også skatteprosenten. Den samme mekanismen gjelder for pensjonsinntekter, forklarer Nestaas.

– Dette kommer av at marginalskatten alltid er høyere enn gjennomsnittsskatten. Marginalskatten er enkelt forklart prosentsatsen du må betale i skatt av den siste kronen du tjener, sier rådgiveren.

Per betaler rundt regnet 7 prosent av inntekten på 250 000 i skatt. Han har imidlertid venner som har større pensjon enn ham. Derfor må de også betale mer i skatt, for klarer Nestaas.

  1. «Kari» har en samlet pensjon på 280 000 kroner. Hun betaler 30 038 kroner i skatt, noe som tilsvarer en skatteprosent på 10,7. Men hvis vi isolerer det Kari tjener mer enn Per – 30 000 kroner – er skatten på dette beløpet 41 prosent. Dette er marginalskatten på differansen.
  2. «Ola» har en samlet pensjon på 340 000 kroner. Han betaler 54 083 kroner i skatt, noe som tilsvarer en skatteprosent på 15,9. Marginalskatten på det Ola tjener mer enn Per – 60 000 kroner – er 40 prosent.
  3. «Lise» har en samlet pensjon på 400 000 kroner. Hun betaler 76 463 kroner i skatt, noe som tilsvarer en skatteprosent på 19,1. Marginalskatten på det Lise tjener mer enn Per – 150 000 kroner – er på rundt 39 prosent.

Størrelsen på marginalskatten vil variere avhengig av hvor mye du tjener. Den vil imidlertid alltid være høyere enn gjennomsnittsskatten. Det innebærer at de med høyere inntekt alltid vil ha en høyere gjennomsnittlig skatteprosent, slik det kommer frem i denne figuren.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Jobbe ved siden av?

Etter pensjonsreformen av 2011 har du stor frihet med hensyn til når du kan begynne å ta ut pensjon og når du skal slutte å jobbe. De fleste kan velge å ta ut pensjon fra fylte 62 år.

– Mange velger en kombinasjon. De tar ut pensjon før de fyller 67 år og jobber fullt eller deltid ved siden av. Det kan de gjøre uten at lønnsinntekten reduserer skattefradraget, som beregnes ut fra samlet pensjon, sier skatteekspert Tore Frisch i Formuesforvaltning AS.

Det å jobbe ved siden av pensjon vil i mange tilfeller gi høyere pensjon, opplyser Frisch. Dette gjelder spesielt for deg som får pensjon etter «gammel» ordning og som har færre enn 40 pensjonsår i «banken», noe som gir lavere tilleggspensjon.

– Hvis du tjener over 1 G (99 958 kroner per 1. mai 2019), kan du legge til ett pensjonsår. Dette gjelder fullt ut hvis du er født i 1953 eller tidligere og delvis hvis du er født mellom 1954 og 1962. Du kan tjene opp pensjonsår frem til og med det året du fyller 75, sier Frisch.

Hvis du tjener opp pensjon etter «ny» ordning (gjelder fullt ut for dem som er født i 1963 og delvis for dem som er født mellom 1954 og 1962), teller alle år med inntekt i pensjonsgrunnlaget. Dermed vil alle år med lønnsinntekt (frem til og med året du fyller 75 år) gi deg høyere pensjon.

Ordliste: skatt på pensjon

Trygdeavgift

Skal betales av alle som omfattes av folketrygden. For pensjonister er satsen 5,1 prosent.

Trinnskatt

Betales av bruttoinntekt som er høyere enn 174 500 kroner. Skatten består av fire trinn:

  • I intervallet 174 500 kroner til 245 650 kroner utgjør skatten 1,9 prosent.
  • I intervallet 245 650 kroner til 617 500 kroner utgjør skatten 4,2 prosent av inntekten.
  • Av inntekt mellom 617 500 kroner og 964 800 kroner betaler man 13,2 prosent.
  • For høyere inntekter er satsen 16,2 prosent.

– I Pers eksempel utgjør trinnskatten 1 352 kroner for pensjonen mellom 174 500 og 245 600 kroner. I tillegg skal han betale 183 kroner av inntekten mellom 245 600 og 250 000 kroner. Samlet skal Per betale 1 535 kroner i trinnskatt, sier Lars Nestaas.

Alminnelig inntekt

Dette er pensjonen etter minstefradrag og eventuelle andre fradrag. Du betaler 22 prosent inntektsskatt av beløpet.

Marginalskatt

Marginalskatten tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener. Eksempel: Hvis du har en inntekt på 500 000 kroner, og så tjener én krone til, det vil si 500 001 kroner: Hvor mye skatt betaler du på den siste krona?

Høyeste marginalskatt for pensjonister er 46,6 prosent.

Minstefradrag

Fradraget utgjør 31 prosent av bruttoinntekten, maksimalt 85 050 kroner. For å få fullt minstefradrag må du ha vært bosatt i Norge hele året.

Personfradrag

Trekkes fra alminnelig inntekt. Fradraget er likt for alle – 56 550 kroner.

Skattefradrag for pensjonister

Hensikten med det særskilte skattefradraget er å sikre at minstepensjonister slipper å betale skatt på inntekten sin. Det særskilte skattefradraget er på maksimalt 30 000 kroner. De som har opptil 198 200 kroner i pensjon får fullt fradrag, mens de som tjener over 543 664 kroner får ikke noe i fradrag.

Denne figuren viser hvordan skattefradraget blir avkortet med stigende inntekt.

Kilde til grafen: Pensjonistforbundet
Kilde til grafen: Pensjonistforbundet

Skattefradraget reduserer skatten på pensjonsinntekt, altså ikke evt. skatt på formue, arbeidsinntekt eller kapitalinntekter. For å få maks skattefradrag, må du ta ut full pensjon fra folketrygden eller tilsvarende for hele året. Hvis du tar ut gradert pensjon (for eksempel ved siden av jobb), eller kun hever pensjon i en del av året, reduseres skattefradraget forholdsmessig.

Sist oppdatert: