Høy inntekt gir lavere stipend fra Lånekassen

Høy inntekt gir lavere stipend fra Lånekassen

Har du jobb i tillegg til studielån? Det kan være smart å tjene penger, men inntekten kan gå ut over stipendet fra Lånekassen.

Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen
Anette Bjerke. Foto: Hege Aas.

Som student kan du få deler av basislånet fra Lånekassen omgjort til utdanningsstipend. Dette forutsetter at du innfrir visse krav: At du ikke bor sammen med foreldrene dine, at du består eksamen og at du ikke har inntekt eller formue som er høyere enn Lånekassens beløpsgrenser.

– Tar du fagskole eller folkehøgskole, kan du få omgjort inntil 40 prosent – forutsatt at du oppfyller de tre nevnte vilkårene. Hvis du studerer på universitet eller høgskole, kan du få inntil 25 prosent av lånet omgjort til stipend hvert år. Hvis du i tillegg tar en grad, kan du få ytterligere 15 prosent omgjort, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen. 

På Dine sider på lanekassen.no kan du logge inn og se hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend.

Bjerke opplyser at det er politisk bestemt at utdanningsstipendet skal behovsprøves. Alle får like mye i basislån, men hvis du tjener mer eller har høyere formue enn de fastsatte grensene, vil mindre enn 40 prosent av lånet bli omgjort til stipend.

– I en slik situasjon vil du stå igjen med mer av basislånet som lån og mindre som stipend, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Her svarer hun på spørsmål om studielån, stipend og lønnsinntekt.

Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen
Anette Bjerke. Foto: Hege Aas.

Hvor mye kan jeg tjene og ha i formue før jeg får redusert stipend?

– I kalenderåret 2021 kan du tjene 195 295 kroner ved siden av studiene før utdanningsstipendet blir redusert. Studerer du i sju måneder eller mindre i løpet av året, er grensen 488 236 kroner. Du kan ha en formue på 444 300 kroner hvis du er enslig. Grensen er 853 315 kroner for samlet formue hvis du er gift, registrert partner eller samboer med felles barn.

Hvor mye blir stipendet redusert?

– Hvor mye stipendet blir redusert, avhenger av hvor mye mer enn beløpsgrensen du tjener eller har i formue. Når det gjelder inntekt, blir stipendet redusert med fem prosent av den delen av inntekten som er over beløpsgrensen ganget med antall måneder du har mottatt støtte, forklarer Bjerke og fortsetter:

– Når det gjelder formue, er regelen for enslige at stipendet blir redusert med to prosent av formuen som er over beløpsgrensen. Også dette tallet ganges med antall måneder du har mottatt støtte. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, er satsen én prosent av den delen som er over beløpsgrensen.

På Lånekassen sine nettsider kan du beregne hvor mye stipendet ditt eventuelt blir redusert ved hjelp av inntektskalkulatoren deres.

Les mer om omgjøring til stipend på Lånekassens nettsider her

Har tilleggslån noen påvirkning på stipend?

Studenter som har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan ha rett til et tilleggslån. Du kan også ha rett til lånet hvis arbeidsgiver trakk tilbake et jobbtilbud på grunn av pandemien.

– Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om man tar utdanning på fulltid eller deltid. Det er ikke mulig å søke om bare en mindre del av lånet. 10 400 kroner av lånet kan bli gjort om til stipend, dersom man kan dokumentere at man har rett til lånet.

Hva med de som tar utdanning på deltid?

– Jo lavere prosentandel du studerer, jo mindre blir reduksjonen i stipendet. Er du student 50 prosent av tiden, er trekket bare halvparten av det en fulltidsstudent ville fått med samme inntekt.

Hvilke andre stipend enn utdanningsstipendet kan bli redusert?

– I tillegg til utdanningsstipend blir barnestipend, flyktningstipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne behovsprøvd mot inntekt og formue.

Les også: Forsikring og bank når du flytter utenlands

Må jeg informere Lånekassen om inntekt og formue?

– Nei. Omgjøringen av lån til stipend skjer automatisk etter at Lånekassen har fått opplysninger om inntekten og formuen din fra Skatteetaten. Unntaket er studenter i utlandet, som får omgjøring etter at de har sendt inn vitnemål når de er ferdige med utdanningen.

Dette er tallene som brukes:

  • All skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger)
  • Alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
  • Alle kapitalinntekter
  • Nettoformue

Eventuelle bidrag du mottar og renteinntekter fra BSU-sparing teller ikke.

Når Lånekassen behovsprøver mot formue, bruker de nettoformuen din som står på skattemeldingen for det året du fikk støtte. Nettoformue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din. For eksempel verdien av hus og bankinnskudd, minus gjelden til Lånekassen og boliglån.

Omgjøringen skjer året etter at du besto eksamen eller fullførte utdanningen. Lånekassen innhenter de opplysningene som trengs fra tredjeparter, og omgjøringen skjer automatisk. Du får omgjøring for hele kalenderår - altså ikke for hvert studieår (høst/vår). Informasjon om resultatet kan du se på lanekassen.no under Dine sider.

Les også: Slik kan du framleie hybelen

Vil redusert stipend få følger for nedbetalingsplanen min?

– Beløpet som ikke blir omgjort til stipend, vil forbli lån. Det betyr at du står igjen med et litt større lån enn om du hadde fått fullt stipend. Men du skal ikke begynne å betale lånet tilbake tidligere enn du ville gjort med fullt stipend.

«Beløpet som ikke blir omgjort til stipend, vil forbli lån. Det betyr at du står igjen med et litt større lån enn om du hadde fått fullt stipend»
Anette Bjerke

Er det mange som får redusert stipend som følge av for høy inntekt eller formue?

– I 2019, som er det siste året vi har opplysninger om, fikk 51 000 studenter redusert utdanningsstipend fordi de hadde inntekt, trygd eller formue over beløpsgrensene. Det tilsvarer cirka én av seks av de 284 000 studentene vi mottok likningsopplysninger om.

Informasjon på lanekassen.no

På Lånekassens nettsider finner du mye god informasjon om lån og stipend. Dette er noe av det du kan lese mer om:

  • Omgjøring fra lån til stipend
  • Basislån
  • Inntekt og formue
  • Hva som skjer hvis du har inntekt/formue over beløpsgrensene
  • Barnestipend
  • Tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Sist oppdatert: