Høy inntekt gir lavere stipend fra Lånekassen

Høy inntekt gir lavere stipend fra Lånekassen

Har du jobb i tillegg til studielån? Det kan være smart å tjene penger, men inntekten kan gå ut over stipendet fra Lånekassen.

Anette Bjerke
Anette Bjerke

Som student kan du få deler av basisstøtten fra Lånekassen omgjort til utdanningsstipend. Dette forutsetter at du innfrir visse krav: At du ikke bor sammen med foreldrene dine, at du består eksamen og at du ikke har inntekt eller formue som er høyere enn Lånekassens beløpsgrenser.

– Tar du fagskole eller folkehøgskole, kan du få omgjort inntil 40 prosent – forutsatt at du oppfyller de tre nevnte vilkårene. Hvis du studerer på universitet eller høgskole, kan du få inntil 25 prosent av lånet omgjort til stipend hvert år. Hvis du i tillegg tar en grad, kan du få ytterligere 15 prosent omgjort, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen. 

På Dine sider på lanekassen.no kan du logge inn og se hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend.

Bjerke opplyser at det er politisk bestemt at utdanningsstipendet skal behovsprøves. Alle får like mye i basisstøtte, men hvis du tjener mer eller har høyere formue enn de fastsatte grensene, vil mindre enn 40 prosent av lånet bli omgjort til stipend.

– I en slik situasjon vil du stå igjen med mer av basisstøtten som lån og mindre som stipend, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Her svarer hun på spørsmål om studielån, stipend og lønnsinntekt.

Anette Bjerke
Anette Bjerke

Hvor mye kan jeg tjene og ha i formue før jeg får redusert stipend?

– I kalenderåret 2020 kan du tjene 188 509 kroner ved siden av studiene før utdanningsstipendet blir redusert. Studerer du i sju måneder eller mindre i løpet av året, er grensen 471 663 kroner. Du kan ha en formue på 428 861 kroner hvis du er enslig. Grensen er 823 663 kroner for samlet formue hvis du er gift, registrert partner eller samboer med felles barn.

Hvor mye blir stipendet redusert?

– Hvor mye stipendet blir redusert, avhenger av hvor mye mer enn beløpsgrensen du tjener eller har i formue. Når det gjelder inntekt, blir stipendet redusert med fem prosent av den delen av inntekten som er over beløpsgrensen ganget med antall måneder du har mottatt støtte

Se eksempler på lanekassen.no/utregning-inntektsgrenser

– Når det gjelder formue, er regelen for enslige at stipendet blir redusert med to prosent av formuen som er over beløpsgrensen. Også dette tallet ganges med antall måneder du har mottatt støtte. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, er satsen én prosent av den delen som er over beløpsgrensen.

Hva med de som tar utdanning på deltid?

– Jo lavere prosentandel du studerer, jo mindre blir reduksjonen i stipendet. Er du student 50 prosent av tiden, er trekket bare halvparten av det en fulltidsstudent ville fått med samme inntekt.

Hvilke andre stipend enn utdanningsstipendet kan bli redusert?

– I tillegg til utdanningsstipend blir forsørgerstipend, flyktningstipend og ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne behovsprøvd mot inntekt og formue.

Les også: Forsikring og bank når du flytter utenlands

Må jeg informere Lånekassen om inntekt og formue?

– Nei. Omgjøringen av lån til stipend skjer automatisk etter at Lånekassen har fått opplysninger om inntekten og formuen din fra Skatteetaten.

Dette er tallene som brukes:

  • All skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger)
  • Alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
  • Alle kapitalinntekter (unntatt renteinntekter fra BSU)
  • Nettoformue

Omgjøringen skjer året etter at du besto eksamen eller fullførte utdanningen. Lånekassen innhenter de opplysningene som trengs fra tredjeparter, og omgjøringen skjer automatisk. Du får informasjon om resultatet på Dine sider på lanekassen.no.

Les også: Slik kan du framleie hybelen

Vil redusert stipend få følger for nedbetalingsplanen min?

– Beløpet som ikke blir omgjort til stipend, vil forbli lån. Det betyr at du står igjen med et litt større lån enn om du hadde fått fullt stipend. Men du skal ikke begynne å betale lånet tilbake tidligere enn du ville gjort med fullt stipend.

«Beløpet som ikke blir omgjort til stipend, vil forbli lån. Det betyr at du står igjen med et litt større lån enn om du hadde fått fullt stipend»
Anette Bjerke

Er det mange som får redusert stipend som følge av for høy inntekt eller formue?

– I 2018, som er det siste året vi har opplysninger om, fikk 49 000 studenter redusert utdanningsstipend fordi de hadde inntekt, trygd eller formue over beløpsgrensene. Det tilsvarer cirka én av seks av de 279 000 studentene vi mottok likningsopplysninger om.

Informasjon på lanekassen.no

På Lånekassens nettsider finner du mye god informasjon om lån og stipend. Dette er noe av det du kan lese mer om:

  • Omgjøring fra lån til stipend
  • Basisstøtte
  • Inntekt og formue
  • Hva som skjer hvis du har inntekt/formue over beløpsgrensene
  • Forsørgerstipend
  • Ekstrastipend for studenter med nedsatt funksjonsevne

Sist oppdatert: