Hopp til innhold

Forsikring for lag og klubb

Skreddersydd for idrettslag, klubber og foreninger – til en ekstra god pris.

Hva er lag- og klubbforsikring?

Vi har satt sammen en grunnpakke med de viktigste forsikringene alle lag og klubber trenger. 

Forsikringen beskytter økonomien deres, styret, og alle de frivillige som holder klubben i gang.

Med grunnpakken på plass, får dere 15 % rabatt på andre forsikringer

Lag- og klubbforsikringen vår

Kjøper dere grunnpakken samlet, får dere 15 % rabatt på ordinær pris og 15 % rabatt på andre aktuelle forsikringer.

Grunnpakken

Kriminalitet

Gir erstatning for økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer begår underslag eller andre straffbare handlinger.

Norges Idrettsforbund (NIF) pålegger alle klubber å tegne en kriminalitetsforsikring.

Styreansvar

Et styreverv er personlig og ansvaret individuelt. Som styremedlem kan du bli personlig erstatningsansvarlig om noen mener styret har forsømt oppgavene eller pliktene sine.

Med styreansvarsforsikring får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis noen retter et erstatningskrav mot styremedlemmene. Det gjør det tryggere å være medlem, og lettere å melde seg til et styreverv.

Klubbansvar

Gir juridisk og økonomisk hjelp hvis besøkende eller andre utenforstående krever erstatning fra klubben for skade på personer eller eiendeler.

Det kan være skader som har oppstått under et arrangement eller en aktivitet i regi av klubben, eller i forbindelse med daglig drift.

Rettshjelp

Hvis klubben blir part i en rettslig tvist, kan dere få dere dekket utgifter til mekling eller advokat.

Ulykke under dugnad

Dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben. For eksempel trenere, oppmenn eller kioskvakter. Forsikringen gir engangsutbetaling hvis en ulykke fører til varige skader eller dødsfall.

Ansatte i klubben

Lovpålagt ordninger

Har dere ansatte i klubben, er dere etter norsk lov pålagt å ha yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon (OTP). Ordningene skal omfatte alle ansatte – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere.

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen gir økonomisk trygghet til ansatte hvis de skader seg på jobb, og gir erstatning for tap av inntekt, varige skader, merutgifter og dødsfall.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Innebærer at klubben som arbeidsgiver setter av 2 % av de ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing. Mange velger å øke sparesatsen for å tiltrekke seg og bevare gode medarbeidere.

Reiser med klubben

Beskytter både klubben og ansatte for uforutsette utgifter på reise i jobbsammenheng. Forsikringen dekker alt fra avbestilling, forsinkelser og stjålet bagasje, til sykdom, ulykker og behandlingsutgifter på jobbreiser som varer opptil 10 uker.

For en rimelig penge kan du utvide forsikringen til å gjelde de ansattes private ferier og fritidsreiser.

Drift og verdier

Større arrangementer

Hvis klubben er ansvarlig for større arrangementer, for eksempel World Cup, NM eller festivaler, trenger dere en egen arrangementsforsikring. Forsikringen gir dere økonomisk beskyttelse om det oppstår skader under arrangementet. Rådgiverne våre hjelper deg med å finne ut om klubben trenger arrangementsforsikring.

Klubbens eiendeler

En eiendelsforsikring kan omfatte klubbens eiendeler, både ute og inne. Forsikringen gir erstatning for de fleste skader som kan skje eiendelene deres. Det inkluderer alt fra brann-, vann- og tyveriskader, til et tre som velter, påkjørsel og maskinskader.

Forsikringen gjelder ikke under transport.

Utstyr under transport

En transportforsikring gir erstatning hvis klubbens utstyr eller eiendeler blir skadet under transport, for eksempel på vei til og fra konkurranser.

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg varierer gjerne i størrelse og kompleksitet og vi tilpasser forsikringen etter klubbens behov. Forsikringen gir erstatning for skade på arenaer, kunstgress og baner – enten det skyldes hærverk, brann-, vann- eller naturskader. Den kan også omfatte anleggets installasjoner, som lys- og lydanlegg, undervarme, gjerder og tribuner.

Idretts- og administrasjonsbygg

Hvis klubben eier et eller flere bygg, trenger dere en bygningsforsikring som gir erstatning hvis noe skulle skje med bygningen.

Bygningsforsikringen vår er fleksibel, og kan dekke alt fra brann- vann-, tyveri- og naturskade, til påkjørsel, et tre som velter og maskinskade. Rådgiverne våre hjelper deg med å finne forsikringen som passer klubbens situasjon best.

Kjøretøy

Eier dere biler, busser eller arbeidsmaskiner, er dere lovpålagt å ha minimum en ansvarsforsikring på disse. Hvis kjøretøyene har vært en kostbar investering, anbefaler vi kaskoforsikring for å sikre at dyrere skader ikke går utover klubbens økonomi.

Ansvar for skitrekk, stolheis og taubane (lovpålagt)

Alle som eier et taubaneanlegg, for eksempel skitrekk eller stolheis, er lovpålagt å ha en egen ansvarsforsikring for dette.

Det er fordi klubben som eier av anlegget er ansvarlig for en aktivitet med spesiell risiko, og trenger en forsikring som ivaretar både brukers og eiers økonomiske interesser.

Idrettsforsikring – beskytter utøverne

For barn under 13 år

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF, er allerede er forsikret i Gjensidige.

Barneidrettsforsikringen gjelder i hele verden ved idrettsutøvelse organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF).

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp.  

For barn over 13 år

De fleste særforbund har inkludert utgifter til idrettsforsikring i lisensavgiften.

Denne forsikringen gjelder ved aktivitet og reise knyttet til organisert trening og konkurranser i regi av særforbund og klubb. 

5 tips for å unngå underslag

Rettsvesenet behandler årlig et titalls saker som gjelder underslag fra norske lag og klubber. Har klubben din gjort nok for å hindre underslag?