Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto markedsrapport

Markeds­rapport mars/april

Her finner du månedlige markedsrapporter med betraktninger fra fondsekspertene våre.

Verdensbildet

I Norge ble det i begynnelsen av april enighet om lønnsoppgjøret i frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet ble enige med Norsk Industri om en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning. Teknisk beregningsutvalg har anslått prisveksten i Norge i år til 4,1 prosent, og dersom anslaget slår til, vil rammen gi en reallønnsvekst på 1,1 prosent.

I Kina kom det positive makronyheter i mars. Den såkalte innkjøpssjefsindeksen (PMI) ble målt til 50,8, opp fra 49,1 i februar. En PMI på over 50 er tegn på økende aktivitet, og nyheten ble tatt godt i mot i markedet og av kinesiske myndigheter. Kina har slitt med boligsektoren, høy arbeidsledighet og økende internasjonale sanksjoner i kjølvannet av koronaen.

Aksjemarkedet

Mars ble nok en god måned i aksjemarkedene og avsluttet et meget sterkt første kvartal av 2024. Verdensindeksen MSCI World (i USD) steg 3,2 prosent denne måneden og er opp 8,9 prosent hittil i år.

Det europeiske aksjemarkedet hadde en sterkere utvikling enn det amerikanske i mars, og MSCI Europe (price) steg 4 prosent denne måneden.

Som følge av en sterk utvikling i energisektoren sist måned hadde Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) en oppgang på 4,9 prosent i mars etter en svak start på året. OSEBX er opp 1,7 prosent hittil i 2024. Sektormessig var energi en av de sterkeste sektorene denne måneden og var opp 7,6 prosent i USD på verdensbasis. Materialsektoren var også sterk og steg 5,5 prosent etter positive makronyheter fra Kina.

Rentemarkedet

Amerikansk økonomi var fortsatt sterk i mars. Kjerneinflasjonen falt fra 3,9 prosent i januar til 3,8 prosent i februar, men den var ventet å falle til 3,7 prosent. I tillegg viste tallene også en sterk vekst i sysselsettingen og et overraskende fall i arbeidsledigheten. Den amerikanske sentralbanken gjorde ingen endringer i renten under marsmøtet, og ser fortsatt for seg tre kutt i 2024. Markedet priser inn første rentekutt fra Fed i juni 2024.

Som ventet lot også den europeiske sentralbanken (ECB) renten være i ro i mars. De nedjusterte inflasjonsprognosene grunnet lavere energipriser og anslår en prisvekst på 2,3 prosent i 2024. Prisveksten for mars endte på 2,4 prosent, ned fra 2,6 prosent i februar. ECB signaliserte nå at første rentekutt i Europa kan komme i juni.

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.