Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto markedsrapport

Markeds­rapport mai/juni

Her finner du månedlige markedsrapporter med betraktninger fra fondsekspertene våre.

Verdensbildet

Den 28. mai anerkjente Norge formelt Palestina som selvstendig stat. Med anerkjennelsen gir Norge uttrykk for at de rettslige kriteriene for statsdannelse er oppfylt og at Palestina har rettigheter som stat i tråd med folkeretten og relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. FNs generalforsamling stemte også med overveldende flertall for en resolusjon som støtter palestinsk medlemskap i FN.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak kalte overraskende inn til hurtigvalg den 4. juli. Sunak representerer det konservative partiet, som ligger rundt 20 prosent bak opposisjonspartiet Labour på meningsmålingene ved starten av valgkampen.

Regjeringen brøt inn med tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken med begrunnelse om at de samfunnsmessige konsekvensene ble for store. Også Akadedmikerne-streiken endte med tvungen lønnsnemnd.

Aksjemarkedet

Mai ble en sterk måned i de fleste aksjemarkedene, målt i lokal valuta. Norske investorer som måler avkastning i NOK, fikk imidlertid ikke med seg mye avkastning siden den norske kronen styrket seg kraftig mot dollar og euro denne måneden.

Verdensindeksen MSCI World (i USD) steg 4,1 prosent i mai, mens MSCI World målt i NOK var ned 0,9 prosent. Den amerikanske indeksen S&P500 (USD) steg hele 4,8 prosent, mens europeiske MSCI Europe steg 2,3 prosent i lokal valuta.

Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) steg 5,1 prosent mens fondsindeksen (OSEFX) var opp 5,2 prosent. Det tilsvarer en oppgang på henholdsvis 10,2 og 12,3 prosent hittil i år. Oslo Børs har dermed hentet igjen de globale aksjemarkedene etter er relativt svakere start på året.

Rentemarkedet

I begynnelsen av juni besluttet Den europeiske sentralbanken (ESB) å kutte styringsrenten i eurosonen med 0,25 prosentpoeng, til 3,75 prosent. ESB justerte opp inflasjonsprognosene, noe som trekker renteforventningene litt opp.

I USA gjorde markedsrentene et hopp i begynnelsen av juni da arbeidsmarkedsrapporten for mai ble lagt frem. Ferske tall viste at det ble skapt langt flere jobber enn det som var ventet. Dette viser at økonomien fortsatt er sterk. Markedet priser nå inn rentekutt fra Fed først i november.

Ferske inflasjonstall for Norge viser at samlet prisvekst i mai falt fra 3,6 prosent på årsbasis i april til 3 prosent i mai, og kjerneinflasjonen falt fra 4,4 prosent i april til 4,1 prosent i mai. Matvareprisene steg imidlertid med 0,9 prosent. Markedet priser inn ett rentekutt fra Norges Bank mot slutten av året

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.