Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto innskuddspensjon

Innskudds­pensjon

Alle som får lønn, skal ha pensjon. Med innskuddspensjon sparer bedriften et beløp tilsvarende 2 - 7 % av lønn opp til 12 G til de ansatte.

Dette får du hos oss

Enkel rapportering

Vi henter informasjon om ansatte direkte fra a-meldingen.

Uavhengig forvaltning

Vi har ikke egne fond, men velger de som er best for kundene våre.

Avkastning

God avkastning er viktig. Vi har konkurransedyktig avkastning og er i toppsjiktet i mange av bransjens rangeringer.

Innskuddspensjon i detaljer

Lovpålagt del (OTP)

Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.

Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.

Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det betyr at pensjonsleverandøren viderefører sparingen så lenge en ansatt er arbeidsufør.

Dette er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Hvis den ansatte blir langvarig syk utover 12 måneder eller blir uføretrygdet, trer innskuddsfritaket inn og pensjonsleverandøren overtar ansvaret for sparingen frem til den ansatte er tilbake i arbeid.

Utvidet del

Velg å spare en høyere sparesats enn 2 % – inntil 7 % av lønn opp til 12 G og i tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Se eksempler på innskudd og utbetaling..

Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer. Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved mer enn 20 % uførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og opphører ved nådd pensjonsalder, eller når den ansatte går tilbake i arbeid. Vi trekker fra eventuelle tidligere opptjente uførerettigheter i beregningen av uførepensjon.

Les mer om uførepensjon i innskuddspensjonen.

Ektefelle-/samboerpensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G. For å ha rett til uavkortede pensjonsytelser kreves en minste tjenestetid i foretaket. Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning. Utbetaling skjer til og med måneden etter at ektefelle eller samboer dør.

Barnepensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G frem til barnet fyller 18 år. Deretter kan ytelsen være det dobbelte frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjon utbetales fra det tidspunktet forsikrede dør og frem til hvert av barna fyller 18 eller 21 år, avhengig av avtalen. Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.

Vi tilbyr:

Alt om innskuddspensjon

Profiler og avkastning

Pengene bedriften sparer til de ansatte blir investert i en pensjonsprofil som består av aksje- og rentefond. Vi tilbyr fem pensjonsprofiler med ulik forventet avkastning sett opp mot risiko. Ved etableringen av innskuddspensjon, er det bedriften som bestemmer hvordan pensjonskapitalen skal investeres. Når pensjonsordningen er etablert, kan den ansatte velge en annen pensjonsprofil.
Avkastning på pensjonskapitalen har mye å si for hva de ansatte får den dagen de skal ha pengene utbetalt. To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Disse analysene viser at vi har god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og at profilene våre har levert god risikojustert avkastning. Med solide, fleksible investeringsløsninger hjelper vi dere med å levere god pensjon til de ansatte.
Kombinert forvaltning Kombinert forvaltning kombinerer aktivt forvaltede fond og indeksforvaltede fond. Dette alternativet har lavere risiko og lavere forventet avkastning enn aktiv forvaltning, og dermed også en lavere forvaltningskostnad.
Aktiv forvaltning innebærer at forvalterne tar aktive posisjoner i markedet, for å oppnå avkastning utover markedsavkastningen. Forvaltningskostnaden er noe høyere enn ved kombinert kapitalforvaltning, da forventningene til avkastning er høyere for disse fondene enn for indeksfondene som følger utviklingen i et gitt marked. Indeksfondene følger en indeks slavisk og forvaltningskostnaden er derfor lav.

Rapportering og kostnader

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordninger direkte fra a-meldingen. Det betyr at vi automatisk oppdaterer hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha.
Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og kostnadene knyttet til avtalen. Utbetalingen kan starte fra 62 år og må vare frem til 77 år. Pensjonen blir utbetalt månedlig. Hvis den ansatte kombinerer jobb med pensjonsutbetaling, fortsetter bedriften pensjonssparingen.
Hva som blir den endelige kostnaden for bedriftens pensjonsavtale varierer avhengig av hvilken løsning bedriften velger, kun lovpålagt del eller utvidet ordning. I tillegg til selve pensjonssparingen til de ansatte og valgt sparesats, er det variable kostnader knyttet til forsikringer, administrasjon og forvaltning. Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalingene.
Her er vilkårene for innskuddspensjon. Innskuddspensjon er den mest kjøpte pensjonsordningen for private bedrifter.

Eksempler på innskudd og utbetaling

Hvilken sparesats bedriften velger, har mye å si for hva de ansatte får i pensjon. Ved å for eksempel øke sparesatsen med ett prosentpoeng, kan forventet pensjon øke med opptil 20–50 %, avhengig av innskuddsnivået. Her ser du eksempler på innskudd og utbetaling.

Ofte stilte spørsmål om innskuddspensjon

Bedrifter/foretak som oppfyller ett eller flere av kravene nedenfor plikter å ha innskuddspensjon:

Som foretak regnes aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Ansatte som slutter i bedriften, blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen og får med seg den oppsparte pensjonskapitalen i form av et pensjonskapitalbevis.

Hvis den ansatte får en ny arbeidsgiver med innskuddspensjon, blir pensjonskapitalbevis automatisk samlet på egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Ansatte kan imidlertid reservere seg mot dette.

Hvis en ansatt dør før hele pensjonskontoen er betalt ut, går pengene til de etterlatte/arvingene. Dette er en ordning som skiller seg fra andre tjenestepensjonsordninger hvor kapitalen overføres forsikringsfellesskapet.

Saldoen går først til barnepensjon, det vil si utbetaling til barn under 21 år. Hvis saldoen er større enn det som skal til for å sikre eventuelle barn en årlig utbetaling tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (G), går resten av saldoen til å sikre etterlattepensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner gjennom minimum ti år.

Om det ikke er barn under 21 år eller ektefelle/samboer, utbetales pensjonskapitalen som en engangsutbetaling til dødsboet.

Alle ansatte over 13 år der det blir rapportert lønn til a-meldingen, skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette gjelder også lærlinger, sesongarbeidere og andre som er under opplæring siden det ikke er et krav at man skal være fast ansatt.

Ja, så lenge de tar ut lønn.

Her er det ikke noe fasitsvar, det avhenger av bedriftens totalsituasjon. Har dere økonomi til det, bør dere spare mer. En god pensjonsordning bidrar til at bedriften fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, og et ansattgode dere kan bruke i rekrutteringssammenheng. Dere kan spare opptil 7 % fra første krone av lønn opptil 12 G. I tillegg kan dere spare opptil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Lurer du på hva andre i din bransje sparer? Her ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

Ja, de skal være med i pensjonsordningen.

Ja, det må dere. Dere kan spare inntil 7 % av lønn opp til 12 G. Siden innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, varierer selve beløpet dere sparer til hver enkelt. For ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan dere i tillegg spare opptil 18,1 %.

Nei, pensjonsordningen skal være lik for alle i bedriften. Det finnes imidlertid andre muligheter for å spare mer til deg selv. Du – og de ansatte kan opprette private spareordninger i fond som Individuell pensjonssparing (IPS) eller Fondskonto.

Hvis bedriften har åpnet for dette, kan de ansatte velge fond selv. Da bestemmer den ansatte selv fordelingen mellom aksje- og rentefond, og kan velge blant alle tilgjengelige fond i fondsmenyen.

Vær oppmerksom på at det ikke er automatisk reduksjon av aksjeandelen i fondene i årene før pensjonsutbetalingen starter, slik det er i pensjonsprofilene (fondspakkene).

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.