Gjensidiges retningslinjer for installasjon av sensorteknologi i elektriske installasjoner

Retningslinjene er utarbeidet av oss i Gjensidige, og har til hensikt å sørge for trygge installasjoner av sensorer – for å sikre liv, helse og verdier

Dato: 01.05.2021

Default

1 Innledning

I 2012 etablerte Gjensidige Forsikring, sammen med Landbrukets Brannvernkomite, et prosjekt for kontroll av elektriske installasjoner i landbruket (NEK 405.1 og 3). Det er så langt gjennomført mer enn 15 000 slike kontroller i landbruket, hvor tusenvis av feil og mangler er rettet. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon av antall branner. Egne tall fra selskapet og dokumentasjon fra gjennomførte kontroller, viser at et betydelig antall av el-feil som årsak til brann kan spores til el-skap. Sammen med aktuelle leverandører av sensorteknologi, er det utviklet en sensorløsning som oppdager kritisk varmeøkning i el-skap.

El-kontroll med termografering gir et øyeblikksbilde på kontrolltidspunktet. Installasjon av sensor som oppdager kritisk temperaturøkning i el-skap, vil bidra til at el-feil blir oppdaget og rettet før en større skade oppstår. Sensorteknologien blir et tillegg til dagens el-kontroll og vil bidra til en vesentlig forbedring av denne. Nå kan el-kontrolløren lese av data fra sensorene for hele perioder og dermed avdekke feil som ikke kan oppdages på selve kontrolltidspunktet.  Dette vil kunne bidra til at antallet branner i landbruket holdes på et lavest mulig nivå.

Disse retningslinjene er utarbeidet av oss i Gjensidige, og har til hensikt å sørge for trygge installasjoner av sensorer som skal sikre liv, helse og verdier.

2 Formål

Retningslinjene og kravene skal opprettholde sikkerhet ved valg og installasjon av sensorsystem for temperaturovervåking i tekniske installasjoner som hoved-inntak og andre strømskap, samt eventuelt el-motorer og ladere etc. Det skal sikres at utstyret ikke påvirkes av andre lovlige radiosendere, at utstyret ikke ødelegges av tiltenkt bruk og at det ikke utgjør noen fare for brukeren.

3 Normative referanser

 • Minimumskravet for sensorinstallasjoner i strømskap er at installasjonen tilfredsstiller forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon av 22.01.2007.
 • FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).
 • NEK 400 Landbruk.

4 Utstyr

4.1 Sentralapparat/System

Sentralapparatet/systemet skal kunne installeres og bygges ut med utstyr som forlenger rekkevidden ved behov. Anlegget skal kunne oppdage bortfall av driftsspenning (230V og/eller batterispenning), og varsle bruker om dette senest 30 minutter etter bortfall av driftsspenning.

Hvis sentralapparat benyttes, skal det være godkjent etter EN 50131.

Når det ikke brukes sentralapparat i systemet, men en HUB eller en router uten nødvendige sikkerhetsgodkjenninger, aksepteres det andre løsninger som f.eks. LoRaWAN eller lignende nettverk for transport av data fra sensorer til løsningen.

4.2 Prosjektering av sensor

Krav ved prosjektering av sensor

 • Sensor skal utformes slik at den kan tåle krevende sone i et landbruksbygg.
 • Kapslingsgrad skal være minimum IP44 i henhold til NEK 400 landbruk.
 • Sensor skal være trådløs og gi alarm på en forhåndsbestemt verdi som er 60 grader.
 • For å sikre at dør på el-skap er lukket, skal det varsles til anleggseier hvis skapet er åpent.

Endring av forsikringsselskapenes forhåndsbestemte temperatur skal ikke være mulig å justere for brukere, men skal utføres av autorisert installatør eller leverandør.

5 Plassering av sensor

5.1 Overvåket område

 • Gårdens bolighus (hus som er bebodde)
 • Gårdens driftsbygninger (bygninger som er i bruk til gårdens drift)
 • Veksthus med vekstlys.
 • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 m fra bolighus, driftsbygninger og veksthus.

Følgende objekter skal sikres: Hovedinntak / El-skap / fordelingstavler, styreskap.

5.2 Fremgangsmåte for antall og plassering

Det tas utgangspunkt i hovedfordelingen, som viser hvor inntaksskap er plassert. Videre er underfordelinger merket i hovedfordeling. Ved å systematisk følge dette nettverket, vil montør finne alle nødvendige objekter som skal sikres. Eksisterende kartplan over el-anlegget kan benyttes som dokumentasjon.

Antall sensorer pr. skap er 1 stk. Sensor plasseres i toppen på skapet.

Installatør setter navn på sensoren i henhold til plassering sammen med kunde.

6 Brukervennlighet / tilknytning til toppsystem

Bruker skal kunne overvåke systemet og bli varslet ved for høye temperaturer eller servicebehov gjennom e-post, push-melding på mobil og SMS-varsling. Systemet skal fungere også for brukere uten smarttelefon, det vil si de som ikke kan bruke mobil-app. Mobil-app skal kunne benyttes både for iOS og Android-enheter. Det skal være mulig å gi varsling til flere brukere (familie, nabo, avløser eller lignende).

Hvis sentralapparat benyttes på større bruk og veksthus, skal sentral ha mulighet for tilknytning til EN54-21 godkjent alarmsender (gjelder når sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget).

Leverandør, forsikringsselskap, el-kontrollør og autorisert installatør skal ha mulighet til å kunne se historikk og utføre fjernsupport for kunder de har avtale med gjennom programvare.

7 Personvern

Leverandørene av sensorutstyret er omfattet at personvernforordningen, som skal ivareta den enkeltes personvern. Dette innebærer at personopplysninger kun behandles i henhold til oppgitte formål, god informasjonssikkerhet og ivaretakelse av kundens rettigheter, blant annet til innsyn og sletting av data. Dette skal fremgå av kjøpvilkår, salgsbetingelser etc mellom kunden og leverandør.

8 Godkjenning

8.1 Kompetanse

Prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av sensorsystem skal utføres av et foretak som kan dokumentere nødvendig kompetanse.

Det kreves dokumentert kompetanse for å utføre arbeid i El-skap, beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).

Godkjente svakstrømmontører er kvalifiserte for prosjektering/montering av sensorer.

Personell som gjennomfører installasjon, skal også ha fullført produktkurs hos produsent av utstyret med utstedt kursbevis. Det aksepteres at produktkurs kan holdes digitalt.

8.2 Kontroll og vedlikehold

Sensorløsninger skal kontrolleres hvert tredje år av kompetent personell for å sikre at anlegget fungerer som prosjektert og beskrevet. Der sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget, er kontrollen en del av årskontrollen av anlegget.

Med kompetent personell menes el-kontrollører som er godkjent i henhold til NEK 405.3 og 405.1, som kontrollører av brannalarmanlegg og som svakstrømmontører.

Leverandør skal kunne overvåke og varsle brukere og forsikringsselskap ved gjentatte alarmer som ikke rettes innen 30 dager. Systemet skal selv varsle om nødvendig batteribytte eller utskifting av sensorer.

8.3 Godkjent installasjon

En installasjon er ansett som godkjent når:

 1. anlegget er prosjektert, installert og funksjonstestet etter denne standarden;
 2. installert utstyr og komponenter er i henhold til kapittel 3 i denne standarden.
 3. eier/bruker har fått nødvendig informasjon om systemet.

Dokumentasjon på ferdig installert anlegg skal meldes digitalt til kundens forsikringsselskap.

Denne dokumentasjonen skal minimum inneholde opplysninger om kunde, hvor utstyr er installert, når installasjonen ble gjennomført og av hvem.

 

Retningslinjene vil kunne bli revidert fortløpende.