Verdensbildet

Konflikten i Ukraina kan dessverre se ut til å bli langvarig. Både USA og EU sender tunge våpen til Ukraina, og Sverige og Finland vurderer NATO medlemskap. Til tross for krig og økt usikkerhet var måneden preget av sterk økonomisk vekst i USA og Europa, og arbeidsledigheten er svært lav.

Omikron-varianten av koronaviruset preget igjen nyhetsbildet i april, da Kinas politikk om nulltoleranse for viruset førte til nye nedstengninger av store byer. Det er økt frykt for at de høye matvareprisene som følge av krig, ekstremvær og koronanedstengning kan føre til sultkatastrofer blant verdens fattigste land, noe som gjør at verdens matforsyning har blitt et hett tema den siste tiden.

Aksjemarkedet

Etter en positiv aksjemåned i mars, var det full fart nedover i de globale aksjemarkedene igjen i april. Aksjemarkedene er betydelig volatile om dagen, og det har vært en økende usikkerhet grunnet krig, høy inflasjon, rentehevinger og nedstenging i Kina på grunn av Covid.

Verdensindeksen MSCI World (i USD) falt hele 8,7 % i april og er dermed ned 12,9 % hittil i år. Oslo Børs, som har vært en av de sterkeste børsene i år, falt 1,7 % i april, men er fortsatt positiv for året med 3,2 %. Høy olje- og laksepris var positive bidragsytere til den norske indeksen denne måneden.

Rentemarkedet

Lange renter steg markant også i april. Den amerikanske tiårs statsrenten lå på 2,89 % ved utgangen av april, den europeiske på 0,89 % og den norske på 2,8 %. Det internasjonale pengefondet (IMF) hevet sitt anslag for inflasjonen industriland og fremvoksende økonomier til henholdsvis 5,7 % og 8,7 % i år.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet renten som ventet på rentemøte i begynnelsen av mai og intervallet for den amerikanske styringsrenten er nå 0,75 % til 1,00 %. I Norge steg samlet inflasjon til 5,4 % å/å, som var betydelig høyere enn Norges Bank og markedet forventet.

Tidligere rapporter

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.