Verdensbildet

Markedene var blandet i februar som følge av skuffende utvikling i inflasjon. Nøkkeltall viste i midlertid en overraskende sterk oppgang i forventningene til økonomisk vekst i de store økonomiene i februar.

I USA er det ventet at veksten vil bli 0,8 % i år, mens veksten i Eurosonen er ventet å bli 0,4 %, og det kan se ut som Europa unngår teknisk resesjon i denne omgangen. Veksten i Kina er også justert opp til 5,3 %.

I begynnelsen av februar la EU frem sin «Green Deal Industrial plan» plan går ut på å forbedre konkurranseevnen til Europas netto null-industri og fremskynde overgangen til klimanøytralitet.

Aksjemarkedet

Usikkerheten rundt de høye inflasjonstallene og rentenivået fremover gjorde at utviklingen i aksjemarkedene var blandet i februar. Europa hadde fortsatt en bedre utvikling, mens det var nedgang i USA og fremvoksende markeder.

Den brede verdensindeksen MSCI World (USD) endte ned -2,4 % i februar (i USD), med IT som den sterkeste sektoren (opp 0,4 %) og materialer svakest (-5,5 %). I Norge steg Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) 3,2 % i februar, mens hovedindeksen OSEBX steg 3,8 %.

Finans og energi var sterke sektorer i det norske markedet i februar, mens defensivt konsum og helse leverte negative bidrag.

Rentemarkedet

Overraskende høye inflasjonstall både i Europa, USA og Norge bidro til å øke renteforventningene ytterligere i februar, og førte til negativ avkastning i renteporteføljene denne måneden.

I USA viser arbeidsmarkedet fortsatt ingen svakhetstegn, og inflasjonen falt bare 0,1 %, ned til 6,4 %. I starten på februarhevet den amerikanske sentralbanken (Fed) styringsrenten med 0,25 %, til intervallet 4,5 %–4,75 % og ytterligere rentehevinger i mars, mai og juni er priset inn i markedet.

I Norge økte kjerneinflasjonen med 0,2 % fra desember til januar, opp til 6,4 %. Markedene priser nå inn at den norske styringsrenten vil ligge på 3,75 % mot slutten av året.

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.