Betingelser for utbetaling

Her kan du lese mer detaljert om hvilke betingelser som gjelder for utbetaling av dine personforsikringer gjennom arbeidsgiver.

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.

Utbetaling av sykepenger er vanligvis begrenset til 12 måneder. Folketrygden betaler totalt inntil 6 G i denne perioden.

I noen tilfeller dekker arbeidsgiver et mellomlegg, slik at utbetalingene til sammen tilsvarer din vanlige lønn.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner

Uførepensjon

Uførepensjon utbetales ved 20 % uføregrad eller høyere, som har vart i minst 12 måneder.

Uførepensjonen utbetales frem til avtalt pensjonsalder, eller til en eventuell tidligere friskmelding. Folketrygden betaler totalt 66 % av 6 G i denne perioden.

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser utbetaling fra folketrygden (uføretrygd) og forsikringer gjennom arbeidsgiver. Eventuelle utbetalinger fra private forsikringsordninger kommer i tillegg.

Utbetalingene skjer månedlig og beløpet er avhengig uføregraden.

Uføreforsikring

Uføreforsikring gir en engangs­utbetaling ved varig tap i fremtidig inntekt som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningssummen er avhengig av uføregrad. Ved fritids­relatert sykdom ytes det erstatning fra og med 40 % varig ervervsuførhet. Erstatningen utbetales tidligst 2 år etter at uførheten inntraff.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100 % varig uførhet og oppgitt alder og lønn.

 • Når det ikke er krav om helse­opplysninger, dekkes ikke

  • uførhet som inntrer innen 2 år fra inn­tredelse/for­høyelse, dersom uførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som den forsikrede hadde på dette tids­punktet og som det må antas at vedkommende kjente til

  Når det er krav om helse­opplysninger, dekkes ikke

  • uførhet som skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot

Alderspensjon

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser forventet utbetaling fra folketrygden i tillegg til den pensjonen arbeidsgiver sparer for deg i Gjensidige

Du kan ha andre avtaler i tillegg. På norskpensjon.no kan du se oversikt over hvilke avtaler du har.

Utbetaling fra folketrygden er basert på din inntekt som yrkesakriv, men du er sikret et visst minstenivå gjennom garantipensjonen

Medisinsk invaliditet

Det gis en engangs­utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som oppstår som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningsbeløpet er avhengig av invaliditets­graden. Normalt ytes det erstatning fra og med 15 % varig medisinsk invaliditet, men bedriften kan ha utvidet dette til å gjelde fra 1 %.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100% varig medisinsk invaliditet ved oppgitt alder.

Dødsfall

Det gis en engangs­utbetaling til etterlatte ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Du finner opplysninger om hvem som er berettiget til utbetaling i forsikringsbeviset ditt.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder ved oppgitt alder, sivilstand og forsørgeransvar.

 

Definisjoner av begreper

 • Uførhet (varig ervervsuførhet) defineres som en reduksjon av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid i ethvert yrke, på grunn av sykdom eller skade.

 • Medisinsk invaliditet defineres som varig fysisk funksjons­nedsettelse som følge av sykdom eller ulykke.

  • Ulykke defineres som en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden
  • Sykdom defineres som en  sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade
  • Arbeidsrelatert betyr at sykdommen eller ulykken har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden
  • Ulykke defineres som en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden
  • Sykdom defineres som en sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade
  • Fritidsrelatert betyr at ulykken ikke har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, eller at sykdommen ikke er godkjent som yrkessykdom
 • Med forsørger menes en forsikringstaker som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • Har ektefelle eller samboer
  • Har barn under 21 år som vedkommende helt eller delvis forsørger
  • Har forsørgelsesbyrde som betinger at vedkommende lignes i skatteklasse II, eller som gir rett til fradrag ved ligningen
 • Ektefelle defineres som den personen den forsikrede er lovlig gift med. Registrert partner er likestilt med ektefelle. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

 • Samboer defineres som

  • en person som den forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som deg i de siste 2 år, eller
  • en person som den forsikrede har felles bopel og felles barn med 

  Dette gjelder likevel ikke dersom det forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås på det tidspunktet forsikringsavtalen ble inngått.

  Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dagen de ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt.

 • Barn er noe ulikt definert i forsikringen våre:

  1. Yrkesskade og annen ulykke

  • Med barn menes forsikredes egne barn og adoptivbarn under 20 år

  2. Gruppeliv død - barnetillegg:

  • forsikredes egne barn under 21 år
  • forsikredes adoptivbarn under 21 år
  • ektefelle/samboers særkullsbarn, under 21 år, med samme adresse i folkeregisteret som forsikrede

  3. Kollektiv ulykke

  • forsikredes egne barn under 20 år
  • forsikredes adoptivbarn under 20 år
  • ektefelle/samboers særkullsbarn, under 20 år, med samme adresse i folkeregisteret som forsikrede