Risikosjekk for landbruket

Når vi vurderer risikoen på et gårdsanlegg, bruker vi et risikostyringssystem, som blant annet innebærer kontroll av det elektriske anlegget. Er risikoen tilfredsstillende lav, får du grønn score og en bedre pris.

Default

Hva sjekker vi?

Vi sjekker risikoen for skadehendelser på gården din. I gjennomgangen kan du oppnå en score fra 1 til 10, der 10 er best. Resultatet du oppnår får betydning for hvilke krav vi stiller og prisen på forsikringen din. Rapporten du får etter risikogjennomgangen inneholder en oversikt over spørsmålene, svarene, resultatet ditt og hva som er gjennom­snittlig score for den virksomheten du driver. Rapporten informerer også om konkrete tiltak du bør gjøre for å redusere risikoen for skadehendelser.

Spørsmålene som inngår i risikogjennomgangen skal i hovedsak avdekke:

  • Risiko for brann
  • Risiko for sykdom og smitte hos produksjonsdyr

Risiko for brann

De siste årene er et høyt antall dyreliv og store verdier gått tapt etter brannskader i norsk landbruk. Forsikringsbransjen vil nå sammen med landbrukets organisasjoner, blant annet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sette i verk tiltak for å redusere antallet slike branner. Det viktigste tiltaket for å oppnå dette er gjennomføring av bedre og mer omfattende kontroller av de elektriske installasjonene på større husdyrproduksjoner.

Visste du at 50–70 % av brannene i norsk landbruk skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr?
Icon-tip

Risiko for sykdom og smitte hos produksjonsdyr

Sykdomssituasjonen for norske husdyr er svært god, og unik i verden. Men sykdomspresset på Norge øker i takt med endringer i klima og fauna, nye handelsmønstre og økt persontrafikk. Vi må derfor forvente at både nye og kjente sykdommer i større grad vil ramme også norske husdyr.

Det blir stadig viktigere å ha gode rutiner for å redusere risikoen for spredning av sykdom i norsk husdyrproduksjon. Gjensidige samarbeider med helse- og rådgivningstjenestene slik at rådene våre blir samstemte. I tillegg vektlegger vi KSL-rapportering i risikosjekken vår. 

Hva betyr scorestatus?

Vi sjekker risikoen for skadehendelser på gården din. I gjennomgangen kan du oppnå en score fra 1 til 10, der 10 er best. Høy score (lav skaderisiko) gir grønn status, middels score (middels skaderisiko) gir gul status og lav score (høy skaderisiko) gir rød status. Resultatet du oppnår får betydning for hvilke krav vi stiller og prisen på forsikringen din. Rapporten du får etter risikogjennomgangen inneholder en oversikt over spørsmålene, svarene, resultatet ditt og hva som er gjennomsnittlig score for den virksomheten du driver. Rapporten informerer også om konkrete tiltak du bør gjøre for å redusere risikoen for skadehendelser.

Hva betyr scorestatus?
Status Hva betyr det for deg?
Rød Høy skaderisiko. Det er avvik i forhold til våre risikokrav. Risikoforholdet må rettes innen en angitt tidsfrist. Hvis det ikke blir rettet, økes prisen på forsikringen betydelig eller forsikringen blir ikke fornyet.
Gul Middels skaderisiko. Her er det ett eller flere forhold som øker skaderisikoen. Vi anbefaler konkrete tiltak som bør gjøres for å bedre risikoen. Forsikringen kan bli priset noe høyere – særlig ved lav score – inntil forholdet er rettet.  
Grønn Lav skaderisiko. Gjennomgående lav risiko selv om det fortsatt kan være enkeltforhold som kan bli bedre. Forsikringen prises normalt eller lavere.

Hva skal til for å oppnå grønn score?

Hvilke tiltak som vektlegges, vil variere alt etter hvilken husdyrproduksjon eller planteproduksjon som drives. Noen går imidlertid igjen hos alle. Her er en rangert oversikt over hvilke tiltak som har størst betydning for å oppnå grønn status:

  1. El-kontroll Næring med termografering og alle avvik rettet
  2. Brannvarslingsanlegg med fjernvarsling, godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)
  3. KSL (Kvalitetssystemet i landbruket), regelmessig revidert, og rutiner for å rette avvik
  4. Hyppig og kvalitetsmessig godt tilsyn med dyrene

Bestill risikosjekk

For å bestille risikosjekken; send en e-post til landbruk@gjensidige.no eller ring 915 03100.