Verdigjenstand med ansvarsforsikring for droner/RPAS og modellfly for privatpersoner

Forsikringen er en lovpålagt ansvarsforsikring for deg som benytter droner og modellfly til hobby, sport eller rekreasjon.

Logg inn og be om tilbud

Default

Om Ansvarsforsikring for droner/modellfly - RPAS

Krav til forsikring og kundeforhold:

Hver drone må ha en egen forsikring. Forsikringen tilbys til deg som har innboforsikring hos oss, eller ett av våre hovedprodukter, som er en bolig-, bil- eller personforsikring.

Forsikringen gjelder i Europa. Noen utsendte forsikringsdokumenter har dekningsområde Norden, også disse vil være gyldig i Europa.

Forsikringen dekker:

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner/RPAS og modellfly, inntil 750 000 SDR (dette tilsvarer cirka 9 200 000 kroner), når;

 • Dronen/modellflyet kategoriseres i «åpen kategori»
 • Skaden er skjedd ved bruk til hobby, sport eller rekreasjon
 • Sikrede er erstatningsansvarlig etter gjeldende regelverk for droner
 • Skaden er konstatert i forsikringstiden

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler vi saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Forsikringen dekker ikke:

 • Skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i slikt fartøy
 • Skade oppstått ved transport av gods eller passasjerer
 • Erstatningsansvar for skade på ting som tilhører sikredes familie
 • Erstatningsansvar i henhold til lov om yrkesskade
 • Ansvar relatert til bøter, dagsbøter, straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive damages, exemplary damages eller lignende
 • Kontraktsansvar
 • Erstatningsansvar sikrede pådrar seg i henhold til Skadeerstatningsloven §3-5 (oppreisning og §3-6 (erstatning for ærekrenkning eller krenkning av privatlivets fred) som følge av forsettlige handler som rammes av straffebestemmelser i lovgivningen
 • Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett
 • Erstatningsregler for skade på ting sikrede bruker, leier, låner eller har i kommisjon/salg har tatt hånd om transport, flytting har til forsvaring, oppbevaring, lagring

Bruk av drone/modellfly

Ved bruk av droner/RPAS (Remotely piloted aircraft system) eller modellfly er du ansvarlig for å ha forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjepart. Forsikringen dekker operatører av drone/modellfly i «åpen kategori»

EC785/2004 er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha. Vår ansvarsforsikring oppfyller kravene i det nye lovverket.

Luftfartstilsynet har utfyllende informasjon om bruk av droner. Les mer her

Skade på drone/modellfly

I tillegg dekker forsikringer skade på drone/modellfly som følge av:

 • Brannskade og skade som følge av lynnedslag, eksplosjon, nedsoting og elektriske fenomen.
 • Vannskader
  • lekkasje fra bygningens rørledning, samt fra vannseng og akvarium
  • skade som følge av vann som plutselig og uforutsett trenger inn i bygningen når dette fører til vannspeil over laveste gulv
 • Tyveri (jf. straffelovens §321)
 • Ran (jf. straffelovens §327)
 • Hærverkskade i forbindelse med innbrudd i bygning
 • Skade på sammenbrudd i bygning eller bygningsdel
 • Skade under transport

Dette er et utdrag av vilkårene. For komplette vilkår, kontakt oss for tilbud om forsikring.