Hopp til innhold

Betingelser for utbetaling

Her kan du lese mer detaljert om hvilke betingelser som gjelder for utbetaling av dine personforsikringer gjennom arbeidsgiver.

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.

Utbetaling av sykepenger er vanligvis begrenset til 12 måneder. Folketrygden betaler totalt inntil 6 G i denne perioden.

I noen tilfeller dekker arbeidsgiver et mellomlegg, slik at utbetalingene til sammen tilsvarer din vanlige lønn.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner

Uførepensjon

Uførepensjon utbetales ved 20 % uføregrad eller høyere, som har vart i minst 12 måneder.

Uførepensjonen utbetales frem til avtalt pensjonsalder, eller til en eventuell tidligere friskmelding. Folketrygden betaler totalt 66 % av 6 G i denne perioden.

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser utbetaling fra folketrygden (uføretrygd) og forsikringer gjennom arbeidsgiver. Eventuelle utbetalinger fra private forsikringsordninger kommer i tillegg.

Utbetalingene skjer månedlig og beløpet er avhengig uføregraden.

Alderspensjon

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser forventet utbetaling fra folketrygden i tillegg til den pensjonen arbeidsgiver sparer for deg i Gjensidige

Du kan ha andre avtaler i tillegg. På norskpensjon.no kan du se oversikt over hvilke avtaler du har.

Utbetaling fra folketrygden er basert på din inntekt som yrkesaktiv, men du er sikret et visst minstenivå gjennom garantipensjonen

Uføreforsikring

Uføreforsikring gir en engangs­utbetaling ved varig tap i fremtidig inntekt som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningssummen er avhengig av uføregrad. Ved fritids­relatert sykdom ytes det erstatning fra og med 40 % varig ervervsuførhet. Erstatningen utbetales tidligst 2 år etter at uførheten inntraff.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100 % varig uførhet og oppgitt alder og lønn.

Medisinsk invaliditet

Det gis en engangs­utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som oppstår som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningsbeløpet er avhengig av invaliditets­graden. Normalt ytes det erstatning fra og med 15 % varig medisinsk invaliditet, men bedriften kan ha utvidet dette til å gjelde fra 1 %.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100% varig medisinsk invaliditet ved oppgitt alder.

Dødsfall

Det gis en engangs­utbetaling til etterlatte ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Du finner opplysninger om hvem som er berettiget til utbetaling i forsikringsbeviset ditt.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder ved oppgitt alder, sivilstand og forsørgeransvar.

Definisjoner av begreper

Definisjoner på ulike begreper som blir brukt på denne siden: