Hopp til innhold

Betingelser for utbetaling

Her kan du lese mer detaljert om hvilke betingelser som gjelder for utbetaling av dine personforsikringer gjennom arbeidsgiver.

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.

Utbetaling av sykepenger er vanligvis begrenset til 12 måneder. Folketrygden betaler totalt inntil 6 G i denne perioden.

I noen tilfeller dekker arbeidsgiver et mellomlegg, slik at utbetalingene til sammen tilsvarer din vanlige lønn.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner
Vilkår for utbetaling av sykepenger fra folketrygden

For å få utbetalt sykepenger fra folketrygden må du

 • være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade
 • ha vært i jobb i minst 4 uker
 • tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten

Les mer on sykepenger på nav.no

Uførepensjon

Uførepensjon utbetales ved 20 % uføregrad eller høyere, som har vart i minst 12 måneder.

Uførepensjonen utbetales frem til avtalt pensjonsalder, eller til en eventuell tidligere friskmelding. Folketrygden betaler totalt 66 % av 6 G i denne perioden.

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser utbetaling fra folketrygden (uføretrygd) og forsikringer gjennom arbeidsgiver. Eventuelle utbetalinger fra private forsikringsordninger kommer i tillegg.

Utbetalingene skjer månedlig og beløpet er avhengig uføregraden.

Vilkår for utbetaling av uføretrygd fra folketrygden

For å få uføretrygd må du som hovedregel

 • være mellom 18 og 67 år
 • ha vært medlem av folketrygden i de siste 3 årene før du ble ufør
 • ha sykdom/skade som hovedgrunn for nedsatt inntektsevne
 • ha gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak

Les mer om uføretrygd på nav.no

Alderspensjon

Pensjons- og forsikringskalkulatoren viser forventet utbetaling fra folketrygden i tillegg til den pensjonen arbeidsgiver sparer for deg i Gjensidige

Du kan ha andre avtaler i tillegg. På norskpensjon.no kan du se oversikt over hvilke avtaler du har.

Utbetaling fra folketrygden er basert på din inntekt som yrkesaktiv, men du er sikret et visst minstenivå gjennom garantipensjonen

Investeringsvalg for pensjonssparing fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver foretar et innskudd til din pensjonskonto hver måned. Pensjonens størrelse vil avhenge av størrelsen på innskuddene, tiden det er spart og avkastningen på sparekapitalen.

Den ansatte kan selv velge sitt investerings­valg og er ansvarlig for risikoen.

Uføreforsikring

Uføreforsikring gir en engangs­utbetaling ved varig tap i fremtidig inntekt som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningssummen er avhengig av uføregrad. Ved fritids­relatert sykdom ytes det erstatning fra og med 40 % varig ervervsuførhet. Erstatningen utbetales tidligst 2 år etter at uførheten inntraff.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100 % varig uførhet og oppgitt alder og lønn.

Forbehold og krav om helseopplysninger ved inntredelse eller forhøyelse av forsikringssum

Når det ikke er krav om helse­opplysninger, dekkes ikke

 • uførhet som inntrer innen 2 år fra inn­tredelse/for­høyelse, dersom uførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som den forsikrede hadde på dette tids­punktet og som det må antas at vedkommende kjente til

Når det er krav om helse­opplysninger, dekkes ikke

 • uførhet som skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot

Medisinsk invaliditet

Det gis en engangs­utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som oppstår som følge av ulykke eller sykdom. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Erstatningsbeløpet er avhengig av invaliditets­graden. Normalt ytes det erstatning fra og med 15 % varig medisinsk invaliditet, men bedriften kan ha utvidet dette til å gjelde fra 1 %.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder 100% varig medisinsk invaliditet ved oppgitt alder.

Fastsettelse av invaliditetsgrad

Graden av invaliditet fast­settes i prosent etter en gitt tabell fra Sosial- og helse­departementet (Invaliditets­tabell av 21. april 1997, med tilhørende veiledning).

Graden av invaliditet tar ikke hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende.

Se hele invaliditetstabellen på lovdata.no

Dødsfall

Det gis en engangs­utbetaling til etterlatte ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke. Ulykken eller sykdommen kan være arbeids- eller fritidsrelatert.

Du finner opplysninger om hvem som er berettiget til utbetaling i forsikringsbeviset ditt.

Beløpet som vises i pensjons- og forsikringskalkulatoren gjelder ved oppgitt alder, sivilstand og forsørgeransvar.

Definisjoner av begreper

Definisjoner på ulike begreper som blir brukt på denne siden:

Uførhet

Uførhet (varig ervervsuførhet) defineres som en reduksjon av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid i ethvert yrke, på grunn av sykdom eller skade.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet defineres som varig fysisk funksjons­nedsettelse som følge av sykdom eller ulykke.

Arbeidsrelatert sykdom/ulykke
 • Ulykke defineres som en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden
 • Sykdom defineres som en sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade
 • Arbeidsrelatert betyr at sykdommen eller ulykken har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden
Fritidsrelatert sykdom/ulykke
 • Ulykke defineres som en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden
 • Sykdom defineres som en sykelig endring av helsetilstanden som ikke er å betrakte som ulykkesskade
 • Fritidsrelatert betyr at ulykken ikke har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, eller at sykdommen ikke er godkjent som yrkessykdom
Forsørger

Med forsørger menes en forsikringstaker som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Har ektefelle eller samboer
 • Har barn under 21 år som vedkommende helt eller delvis forsørger
 • Har forsørgelsesbyrde som betinger at vedkommende lignes i skatteklasse II, eller som gir rett til fradrag ved ligningen
Ektefelle

Ektefelle defineres som den personen den forsikrede er lovlig gift med. Registrert partner er likestilt med ektefelle. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Samboer

Samboer defineres som

 • en person som den forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som deg i de siste 2 år, eller
 • en person som den forsikrede har felles bopel og felles barn med 

Dette gjelder likevel ikke dersom det forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås på det tidspunktet forsikringsavtalen ble inngått.

Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dagen de ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt.

Barn

Barn er noe ulikt definert i forsikringen våre:

1. Yrkesskade og annen ulykke

 • Med barn menes forsikredes egne barn og adoptivbarn under 20 år

2. Gruppeliv død - barnetillegg:

 • forsikredes egne barn under 21 år
 • forsikredes adoptivbarn under 21 år
 • ektefelle/samboers særkullsbarn, under 21 år, med samme adresse i folkeregisteret som forsikrede

3. Kollektiv ulykke

 • forsikredes egne barn under 20 år
 • forsikredes adoptivbarn under 20 år
 • ektefelle/samboers særkullsbarn, under 20 år, med samme adresse i folkeregisteret som forsikrede
G: folketrygdens grunnbeløp

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir bestemt av Stortinget og oppdateres i mai hvert år.

Grunnbeløpet er 124 028 kroner pr. 1. mai 2024.