Hopp til innhold

Personal­forsikring gjennom kommunen

For deg som jobber i en kommune eller fylkeskommune som har personalforsikringene sine hos oss.

Yrkesskade

Forsikringen gir deg erstatning hvis du skader deg mens du jobber på arbeidsstedet i arbeidstiden, eller hvis du får en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet.

Rettighetene dine kommer både fra yrkesskade­loven og Hovedtariff­avtalen. Du får utbetalt erstatning etter den ordningen som gir deg høyest erstatning.

Hvis det skjer en skade

 1. Den ansvarlige der skaden har skjedd, melder skaden til kommunen.
 2. Kommunen melder saken videre til oss hvis den som er skadet skal kreve erstatning.
 3. Vi holder kontakt med den som er berørt og behandler kravet om erstatning.
Rettigheter etter Lov om yrkesskade

Størrelsen på erstatningen er avhengig av alderen din, inntekten din, hvor stor skaden er og hvordan den påvirker muligheten din til å arbeide.

Hvis skaden fører til at du mister inntekt i framtiden: 

 • Erstatning: 22-30 G. 

Hvis du får en varig skade:

 • Erstatning: 4,5 G.

Hvis du dør som følge av skaden:

 • Ektefellen eller samboeren din får mellom 3 G og 15 G, avhengig av alderen din.
 • Barn under 20 år får utbetalt mellom 1 og 6,5 G, avhengig av barnets alder. Var du eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.
 • Utgifter forbundet med dødsfallet dekkes med 0,5 G.

Andre erstatninger

Du får erstatning hvis du mister inntekt mens saken din blir behandlet.

Har du ekstrautgifter på grunn av skaden, også i framtiden, får du erstatninger etter spesielle regler.

Rettigheter gjennom Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen gjelder også på direkte reise mellom hjemmet og arbeidsstedet ditt, og på tjenestereiser.

Hvis skaden fører til at du mister inntekt i framtiden: 

 • Maksimalt beløp: 15 G

Hvis du får en varig skade:

 • Maksimalt beløp: 3 G.

Hvis skaden gjør at du får utgifter til behandling:

 • Du får dekket inntil 50 000 kroner, i maks 2 år fra skadedagen. Ekstrautgifter i forbindelse med skaden dekkes etter spesielle regler.

Hvis du dør som følge av skaden:

 • Dine etterlatte får utbetalt 15 G.

Erstatningen ved død utbetales i denne rekkefølgen:

 1. Ektefellen
 2. Samboeren
 3. Barn under 25 år, som skal ha 40 % av summen selv om ektefellen eller samboeren har rett til erstatning
 4. Andre som er vesentlig forsørget av deg

Ulykker på fritiden

Noen kommuner utvider ­forsikringen til å gjelde ulykker på fritiden, ikke bare i arbeidstiden. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som gjelder hos dere.

Dødsfall – gruppeliv

Rettighetene dine til denne forsikringen kommer fra Hovedtariffavtalen. 

Gruppelivsforsikring gir et engangsbeløp til dine nærmeste hvis du dør. Det gjelder uansett årsak til dødsfallet, og uansett når og hvor det skjer.           

Hvem som er forsikret

Forsikringen gjelder for deg som

 • har arbeidskontrakt med en avtalt arbeidstid
 • får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd

Ved permisjoner gjelder det egne regler.

Størrelsen på erstatningen

Fram til du er 50 år, er erstatningen 10 G.

Deretter reduseres summen med 0,5 G per år ned til 5 G, som holdes fast fra 60 år og frem til du slutter i jobben.

Lærlinger og lærekandidater får halvparten av summen.

Hvem som får erstatningen

Utbetalingen går til de etterlatte i denne rekkefølgen:

 1. Ektefelle
 2. Samboer
 3. Barn under 25 år, som skal ha 40 % av summen selv om ektefellen eller samboeren har rett til erstatning
 4. Andre som er vesentlig forsørget av deg
 5. Dødsboet får 2G hvis det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor

Hvis du slutter i jobben

Du har rett til å fortsette gruppelivsforsikringen hvis du slutter i jobben før du har nådd pensjonsalder.

Du får kjøpe forsikringen uten helsevurdering og uavhengig av helsetilstanden din, og med samme dekning som du hadde tidligere.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få mer informasjon. 

Hva er G?

Maksimal erstatning

Er det aktuelt med erstatning både fra den tariffbestemte yrkesskade­forsikringen og gruppelivs­forsikringen, utbetales det maksimalt 18 G til sammen.

G er grunnbeløpet i folketrygden (nav.no), og mange utbetalinger fra forsikringene blir beregnet på grunnlag av dette beløpet.

Grunnbeløpet blir justert én gang i året. Per 1. mai 2024 er det 124 028 kroner.

Tjenestereiseforsikring

Hvis arbeidsgiveren din har kjøpt tjenestereiseforsikring hos oss, kan du laste ned reisekortet ditt.

Med vårt digitale reisekort på mobilen er du alltid forberedt når du skal ut og reise. 

Ta vare på de du er glad i

Se vårt utvalg av personforsikringer, og vurder om du vil supplere det du får gjennom kommunen.