Hopp til innhold

Bærekraftige investeringer i pensjons­sparingen

I Gjensidige gjør vi investeringer som bidrar til at pensjonen din vokser, uten at det går på bekostning av menneskerettigheter, sosiale forhold og miljøet.

Hva er bærekraft i Gjensidige?

Bærekraft hos oss er definert i tråd med FNs bærekraftmål. Det betyr at det vi gjør, skal bidra til en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi. Videre skal investeringsporteføljen vår innrette seg etter netto nullutslipp av klimagasser i 2050.

Gjensidige har valgt ut fem bærekraftmål
Av FNs 17 bærekraftmål, har vi definert disse fem som mest relevante for virksomheten:

 • god helse og livskvalitet
 • anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • bærekraftige byer og samfunn
 • ansvarlig forbruk og produksjon
 • stoppe klimaendringene

Les mer om hva vi legger i bærekraftmålene vi har valgt

Gjensidige har valgt ut fem bærekraftmål Av FNs 17 bærekraftmål.

Hvorfor er bærekraft viktig?

Forskning viser at klimaendringene fortsetter med full styrke. Temperaturen på jorda øker, og det blir mer ekstremvær i form av blant annet økt nedbør, hetebølger og tørke.

Klimaendringene representerer en stor samfunnsutfordring og er en trussel mot finansiell stabilitet. En grunn til det er at overgangen til et lavutslippssamfunn, som er nødvendig for å oppnå klimamålene, fører til utfordringer for bedriftene. For eksempel går etterspørselen etter en del varer og tjenester med høyt karbonavtrykk ned. Det betyr at bedriftene må omstille seg for å overleve, noe som i seg selv fører til økte kostnader.

Klimaendringene representerer en stor samfunnsutfordring og er en trussel mot finansiell stabilitet.

Hva betyr bærekraft for pensjon og sparing?

Som kunde hos oss, kan dere forvente at pensjonskapitalen vi investerer for dere skal gi best mulig avkastning. Samtidig investerer vi ansvarlig. og i tråd med internasjonale konvensjoner og standarder for miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og god eierstyring (ESG – Environmental, Social and Governance).

Gjensidiges konsernpolicy for ansvarlige investeringer pålegger kapitalforvaltningen å analysere ESG-relaterte problemstillinger, herunder klimarisiko. Vi integrerer bærekraftrisiko i investeringsbeslutninger i pensjonsprofilene ved å ta inn ESG-score og karbonintensitet i analysen.

Gjensidige mener selskaper som tar hensyn til bærekraft har bedre utsikter for fremtidig lønnsomhet, ved at de håndterer risiko og forstår utviklingen i markedet bedre enn aktører som ikke tar hensyn til disse forholdene.

Gjensidige mener selskaper som tar hensyn til bærekraft har bedre utsikter for fremtidig lønnsomhet.

Uavhengig fondsforvaltning

Gjensidige er uavhengig. Det vil si at vi ikke har egne fond, men plukker ut det beste fra hvert enkelt forvaltningsmiljø. Denne uavhengigheten gir oss frihet til å velge de samarbeidspartnerne og fondene som passer best for kundene våre.

De fleste fondene og profilene vi tilbyr, har en bærekraftscore. Dette skal gjøre det enklere for kundene våre å ta hensyn til bærekraft når de plasserer sparepengene sine.

Vi har ikke har egne fond, men plukker ut det beste fra hvert enkelt forvaltningsmiljø

Vi lykkes med fondsforvaltningen vår

At vi lykkes med fondsforvaltningen vår, er bekreftet i flere kåringer. Gabler analyserer og rangerer leverandørene av innskuddspensjon to ganger i året.

Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i analysene. Begrunnelsen er den gode balansen mellom forventet avkastning og risiko, samt at fondspakkene (pensjonsprofilene) våre, som består av nøye utplukkede fond, har levert god risikojustert avkastning.

Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i analysene fra Gabler.

Hvordan vurdere hvilke fond som fremmer bærekraft?

Den 11. desember 2023 trådte EUs utfyllende regler for transparens og åpenhet for finansielle produkter i kraft i Norge. Målet er å gjøre det enklere å skille mellom finansielle produkter som fremmer bærekraft. Lovgivningen (Offentliggjøringsforordningen) deler finansielle produkter inn i 3 kategorier, artikkel 6, 8 og 9, ​og indikerer i hvilken grad produktet tar hensyn til bærekraft. ​Reguleringen krever også at fondsforvalteren gir informasjon om ESG-risikoen og de negative effektene av investeringene på samfunnet og miljøet.

Artikkel 9: Fond som har bærekraftige investeringer som investeringsformål. Fondene i denne kategorien er markert med to grønne trær i fondsoversikten.

Artikkel 8: Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men som ikke har bærekraft som et overordnet investeringsmål. Fondene i denne kategorien er markert med ett grønt og ett grått tre i fondsoversikten.

Artikkel 6/Uklassifisert: Dette er fond som ikke når opp til artikkel 8 og 9, men de kan fortsatt ha bærekraftrisiko integrert i investeringsprosessen. Inneholder også fond som ikke er klassifisert. Fondene i denne kategorien er markert med to grå trær i fondsoversikten.

Se fondsoversikt for innskuddspensjon

Artikkel 9: Fond som har bærekraftige investeringer som  investeringsformål.

Grønn fremtid

Grønn Fremtid er den mest bærekraftige profilen vår. Profilen er satt sammen av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.

Alderstilpasset profil passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.

Anbefalt sparetidMer enn 5 år
RisikoJusteres fra høyere til lav
Forventet avkastningJusteres fra høyere til moderat
Andel aksjefond100 % når du er 45 år*
Andel rentefond80 % ved utbetalingsstart

*Hvis utbetalingen starter når du er 67 år.

Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 21 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter, er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Grønn Fremtid er den mest bærekraftige profilen vår. 

Gode på bærekraftsrapportering

The Governance Group gjorde i 2020 en analyse av bærekraftrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, og her får Gjensidige toppkarakter A for miljørapporteringen vår.

I følge Ipsos' profilundersøkelse for 2021, har vi det beste omdømmet blant selskapene i finansnæringen. Vi topper listen for finansbransjen både når det gjelder omdømme generelt, samfunnsansvar og moral, og for miljøbevisstheten vår.

Vi har fått toppkarakter A for miljørapporteringen vår.

Bærekraft i eget foretak

Vårt fokus er å sørge for bærekraftige investeringer som gjør at pensjonssparingen til bedriftens ansatte vokser. Vi er også opptatt av å opptre bærekraftig.

 • Vi tilrettelegger for at ansatte kan leve bærekraftig. Vi har nærhet til offentlig kommunikasjon, innendørs sykkelparkering og gode dusjfasiliteter. De kan gjennomføre digitale møter og dermed minimere reisevirksomhet.

 • Ansatte jobber i et miljø som er preget av mangfold.

 • Vi søker å ta hensyn til bærekraft i våre beslutninger.

 • Vi har klare retningslinjer for å unngå hvitvasking og terrorfinansiering, og alle ansatte må gjennom opplæringsprogram om dette.

 • Vi samarbeider med kunder, leverandører og relevante instanser for å oppnå FNs bærekraftmål.

 • Vi er åpne om bærekraftarbeidet vårt og hvilke resultater vi oppnår.

 • For å opprettholde et godt kunnskapsnivå på bærekraft satser vi på kunnskapsdeling og opplæring, slik at kunnskapen om og synet på bærekraftrisiko er helhetlig for hele konsernet.

Det jobbes med å tilrettelegge kriterier for bærekraft i foretakets retningslinjer for godtgjørelser.

Redegjørelse åpenhetsloven

Pensjon er et satsningsområde som bidrar til at Gjensidige kan være en komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og bedriftskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten på tvers hos Gjensidigekonsernets kunder.

Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA og har hovedkontor i Oslo. Selskapets virksomhet er rettet mot liv- og pensjonsmarkedet og det tilbys produkter til privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet ble etablert i 2005 og fokuserer på salg av innskuddsbaserte pensjonsordninger og risikodekninger både til privat- og bedriftskunder.

Se redegjørelse av åpenhetsloven for Gjensidige Pensjonsforsikring

Les om Gjensidiges arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter

Pensjons- og investeringsrådgivning

Fondene og profilene vi tilbyr har krav til etisk merking. Dokumentasjon på bærekraftrisiko og karbon er tilgjengelig på våre nettsider. I investeringsrådgivningen gir vi kundene informasjon om hvor godt fondene og profilene vi tilbyr integrerer bærekraftrisiko i investeringsprosessene.

Fond og profiler kan ha negativ effekt på bærekraftfaktorer gjennom investeringer i sektorer med vesentlig klima- og miljøeffekter. I investeringsrådgivningen informerer vi kundene om fondene og profilenes bærekraftrisiko, og den mulige negative effekten på bærekraftfaktorer.

Fondsutvalget til Gjensidige Pensjonsforsikring som rådgiverne tilbyr, består hovedsakelig av fond som fremmer bærekraft eller har miljømessige eller sosiale egenskaper som formål. De enkelte fondene som ikke fremmer bærekraft, har gjennomgått en intern vurdering basert på tilgjengelig ESG-score.

Hvordan kan du som bedriftskunde utgjøre en forskjell?

Ved å ha pensjonsavtale hos oss, sikrer dere at kapitalen blir investert i profiler som har vært gjennom utvelgelsesprosess, som utover det finansielle tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Disclaimer:
Fondenes SFDR-klassifisering (bærekraftklassifisering) er foretatt av fondsleverandør basert på de til enhver tid gjeldende EU/EØS-standarder og regler. Fondenes SFDR-klassifisering kan bli justert, eksempelvis som en følge av regelverksendringer. Gjensidige Pensjonsforsikring er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller utgifter som skyldes endret SFDR-klassifisering av fond eller profiler.

Ord og uttrykk

Ord og uttrykk du kanskje vil lese mer om: