Hopp til innhold

Generelle vilkår

Dette er generelle vilkår for de pensjons- og spareproduktene vi tilbyr. I tillegg gjelder forsikringsvilkårene og informasjonen i forsikringsbeviset for hvert produkt.

1. Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen består av:

  • forsikringsbeviset
  • forsikringsvilkårene

Forsikringsavtalen reguleres også av Forsikringsavtaleloven og det øvrige lovverket. Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.

2. Norske lover og domstoler

Norsk lovgivning gjelder i den utstrekning dette ikke er i strid med ufravikelige regler i lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring.

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.

3. Definisjoner

3.1 Registrert partner

Registrert partner er partner som er registrert i henhold til lov av 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap.

3.2 Livsarving

Livsarving er arving som tilhører første arvegangsklasse. Det vil si avdødes barn, barnebarn og så videre, jf. Arveloven § 1.

3.3 Valuta

Pris, utbetalinger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner (NOK).

4. Opplysningsplikt ved kjøp/utbetaling og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger

4.1 Plikt til å gi opplysninger om risikoen ved kjøp

Forsikringstaker/rettighetshaver skal gi riktige og fullstendige svar på foretakets spørsmål. Forsikringstaker/rettighetshaver skal også på eget initiativ gi opplysninger om særlige forhold som vedkommende må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen jf. FAL § 13-1.

4.2 Konsekvenser av å gi uriktige opplysninger

Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan foretakets ansvar settes ned eller falle bort. Videre kan forsikringen og alle andre forsikringer forsikringstaker/rettighetshaver/forsikrede har med selskapet, sies opp i samsvar med bestemmelsene i FAL kapittel 13.

4.3 Opplysningsplikt ved krav om utbetaling

Den som vil fremme krav mot foretaket skal gi foretaket de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet.

4.4 Konsekvenser av å gi uriktige opplysninger ved krav om utbetaling

Den som ved oppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan etter reglene i FAL § 18-1 helt eller delvis miste sitt krav mot foretaket etter denne og andre forsikringsavtaler.

4.5. Svik

Ved svik opphører eller reduseres retten til erstatning og refusjon av innbetaling.

5. Fremkalling av forsikringstilfellet

5.1 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet

Hvis den forsikrede forsettlig har fremkalt eller forverret forsikringstilfellet, er foretaket ikke ansvarlig. Foretaket er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5.2 Selvmord

Foretakets erstatningsansvar gjelder ikke ved selvmord eller hvis den forsikrede har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette gjelder ikke hvis det er gått mer enn ett år etter at foretakets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble kjøpt uten tanke på selvmord.

6. Renteplikt ved oppgjør

For foretakets plikt til å betale forsinkelsesrenter gjelder FAL § 18-4.

7. Foreldelse

Krav på alderspensjon eller etterlatteforsikringer foreldes når det er gått 10 år fra den dagen det sist ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noen terminer, løper fristen fra den dagen den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall jf. bestemmelsen i FAL § 18-6.

Krav som er meldt til foretaket før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt, jf. bestemmelsen i FAL § 18-6, 3. ledd.

8. Flytterett

I samsvar med regler gitt av myndighetene kan forsikringstaker/rettighetshaver ved skriftlig anmodning flytte forsikringen til en tilsvarende forsikring i et annet foretak.

9. Ansvar for bruk av tjenester over internett

Foretaket er ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk av foretakets internettjeneste eller at foretakets internettjeneste ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter.

10. Force majeure

Foretaket er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor foretakets kontroll, som for eksempel ny lovgivning, offentlige beslutninger, stenging av børs, krig, streik, lockout, blokade eller strømbrudd.

11. Krig og annen katastrofe

Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter avtalen bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i avtalen for å dekke underskudd som følge av krig, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-24.

Hvis forsikrede blir ervervsufør som følge av deltakelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, er Gjensidige fri for ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen avtale.

Personell som representerer humanitære organisasjoner i Norge og som deltar i humanitære operasjoner, anses ikke som deltakere i krig (jfr. likevel avsnittet over). Tilsvarende gjelder for norske militære som deltar i humanitære eller fredsbevarende operasjoner for De Forente Nasjoner (FN).

12. Regress

Hvis foretaket er påført tap ved feil eller forsømmelse av forsikrede eller noen som handler på forsikredes vegne, kan det økonomiske tapet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder ved for mye utbetalt beløp. For mye utbetalt pensjon etter denne bestemmelsen kan trekkes fra i fremtidige pensjonsutbetalinger.

13. Forsikringsselskapenes felles registre

13.1 Register for forsikringssøkere og forsikrede

Hvis forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i Register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år.

Forsikrede har innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven § 18. Hvis du ønsker slikt innsyn, må du sende en skriftlig anmodning til oss eller Finans Norge, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

13.2 Informasjon om register over livsforsikring og pensjon

Finans Norge har et register over alle livsforsikringer eller pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger når det trengs. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansforetaket.

Forsikringstaker/rettighetshaver har innsyn- eller reservasjonsrett mot å stå i registeret ved å henvende seg til Finans Norge, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

Se også www.norskpensjon.no

14. Bistand i klagesaker

Hvis du mener at selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kan du kontakte:

Gjensidige Forsikring
Kundeombudet
Postboks 700, Sentrum
0106 Oslo
E-post: kundeombudet@gjensidige.no

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
E-post: post@finkn.no