Hopp til innhold

Vilkår innskudds­pensjon

Her finner du vilkår for innskuddspensjon som gjelder fra 1. oktober 2022. I tillegg gjelder forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset.

Innledning

Gjensidige Innskuddspensjon er en innskuddsbasert pensjonsordning hvor et foretak betaler årlige innskudd i samsvar med en avtalt innskuddsplan til medlemmenes fremtidige alderspensjon. Foretaket bestemmer om innskuddene skal forvaltes med kollektivt eller individuelt investeringsvalg. Det opprettes en egen pensjonskonto for hvert medlem. Ved individuelt investeringsvalg kan medlemmet selv endre sin investeringsprofil. Medlemmet bærer selv investeringsrisikoen.

Medlemmet har mulighet til å velge en annen leverandør til å forvalte pensjonskontoen (selvvalgt leverandør).

Ved etablering av Gjensidige Innskuddspensjon er det obligatorisk å etablere en forsikringsordning som gir innskuddsfritak til medlemmer som helt eller delvis blir arbeidsuføre.

Foretaket kan på frivillig basis, og etter avtale med Gjensidige, også etablere følgende tilleggsdekninger:

 • uførepensjon, eventuelt med barnetillegg
 • ektefellepensjon
 • samboerpensjon
 • barnepensjon
 • premiefritak

Pensjons- og forsikringsbeviset viser hvilke ytelser Foretaket har avtalt for medlemmene.

Obligatorisk innskuddsfritak og frivillige tilleggsdekninger er ytelsesbaserte forsikringer i henhold til lov om foretakspensjon (innskuddsfritak, premiefritak, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon) og lov om tjenestepensjon (uførepensjon og barnetillegg til uførepensjon). De frivillige tilleggsdekningene er uten fripoliseopptjening.

Pensjons- og forsikringsordningen, heretter omtalt som pensjonsordningen, består av:

 • disse forsikringsvilkårene
 • pensjons- og forsikringsbeviset
 • de bestemmelsene som er tatt inn i pensjons- og forsikringsavtalen mellom Foretaket og Gjensidige og reguleres av:
 • Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler (FAL)
 • Lov av 21. desember 2005 om obligatorisk tjenestepensjon
 • Lov av 24. november 2000 om innskuddspensjon i arbeidsforhold
 • Lov av 24. mars 2000 om foretakspensjon
 • Lov av 13. desember 2013 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)
 • Lov av 10. april 2015 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
 • Lov av 10. juni 2005 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet(forsikringsvirksomhetsloven)
 • lovgivningen ellers

Teksten i pensjons- og forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene og pensjons- og forsikringsavtalen. Pensjons- og forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og pensjons- og forsikringsavtalen gjelder foran lovregler som kan fravikes.

1. Definisjoner

Foretaket: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

Pensjonsordningen: Den pensjonsordningen som opprettes i samsvar med reglene i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Avtalen: Den pensjons- og forsikringsavtalen som inngås mellom Foretaket og Gjensidige.

Regelverket: Alle regler og vilkår for pensjonsordningen og medlemmenes rettigheter som er fastsatt i avtalen mellom Foretaket og Gjensidige, og tilhørende innskudds- og forsikringsplan.

Medlemmer/forsikrede: Arbeidstakere og innehavere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket for pensjonsordningen. Som medlem regnes også uførepensjonist som er blitt ufør mens vedkommende var i Foretakets tjeneste, og som det betales innskudd for i henhold til forsikringen for innskuddsfritak. Arbeidstakere som har valgt en annen leverandør enn bedriften for pensjonssparingen sin, er medlem av pensjonsordningen.

Opphørsalder: Den alderen da retten til risikodekningene opphører.

Tjenestetid: Antall år fra opptak i ordningen eller ansattdato og frem til opphørsalderen.

Opptjeningstid: Avtalt minste tjenestetid for rett til fulle ytelser under ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon.

Egen pensjonskonto: De andelene som hvert medlem er berettiget til i alderspensjonskontoen. Dette kan være andeler i verdipapirfond, andeler i særskilte investeringsporteføljer eller bankinnskudd. Pensjonskapitalen vil bestå av aktiv kapital som arbeidsgiver har spart for medlemmet, og passiv kapital som medlemmet har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere.

Pensjonskapital: Verdien av pensjonskontoen beregnet til gjeldende kurs på angitt dag. Verdien av pensjonskontoen omtales også som saldo.

Investeringsprofil: Den prosentvise fordelingen mellom de fondene som blir brukt ved investering av nye innskudd.

Innskuddsplan: Angir hvordan de årlige innskuddene for medlemmene skal beregnes.

Forsikringsplan: Angir størrelsen på tilknyttet innskuddsfritak, premiefritak, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon og barnepensjon.

G: Folketrygdens grunnbeløp.

Fondsbytte: Innløsning av andeler i ett eller flere fond med påfølgende tegning av andeler i de fond det byttes til.

Kurs: Pris på fondsandel.

Individuelt investeringsvalg: Medlemmet bestemmer investeringsprofilen selv.

Pensjonskapitalbevis: En kontrakt mellom Gjensidige og et medlem som har trådt ut av pensjonsordningen, og som angir medlemmets rett til opptjent pensjonskapital.

Pensjons- og forsikringsbevis: Et dokument til medlemmet som viser innestående pensjonskapital, antatt pensjonsutbetaling og opplysninger om avtalte forsikringsdekninger.

Innskuddsfond og premiefond: Fond som består av innbetalinger fra Foretaket, avkastningen på midlene i fondene med mer. Fondene kan benyttes av Foretaket til dekning av innskudd til medlemmene eller andre formål i samsvar med reglene om bruk av innskuddsfond og premiefond i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og Innskuddspensjonsloven.

Premiereserve: Avsetning til dekning av kontraktsmessige forpliktelser knyttet til forsikringsdekningene.

Reguleringsfond for uførepensjon/pensjonistenes overskuddsfond: Fond for overskudd fra premiereserve knyttet til uførepensjoner, ektefellepensjoner, samboerpensjoner, barnepensjoner, innskuddsfritak og premiefritak under utbetaling. I vilkårene benevnes dette som pensjonsreguleringsfond.

Barn: Medlemmets egne barn, herunder stebarn, adoptivbarn og fosterbarn.

Samboer: Person som medlemmet a)har felles bolig og felles barn med, eller b)lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke foreligger forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått.

Egenerklæring om helse: En skriftlig erklæring fra medlemmet om egen helse på skjema fastsatt av Gjensidige.

Arbeidsdyktighetserklæring: En skriftlig erklæring fra Foretaket på skjema fastsatt av Gjensidige på at vedkommende medlem har full arbeidsevne tilsvarende heltidsstilling. For de foretak som bruker a-meldingen vil Gjensidige hente denne informasjonen fra NAV.

Karenstid: Tiden fra arbeidsuførhet inntrer til innskuddsfritak eller uførepensjon tidligst kan utbetales.

Tidligere uførerettigheter: Uførepensjon fra fripoliser fra ordninger etter lov om foretakspensjon, pensjonsbevis etter lov om tjenestepensjon og oppsatte rettigheter fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

Inntektsfradrag: Det skal foretas inntektsfradrag i uførepensjon til medlemmer etter reglene i Innskuddspensjonsloven § 8-9. Selvvalgt leverandør: en leverandør som medlemmet velger til å forvalte egen pensjonskonto, herunder den kapitalen som nåværende arbeidsgiver sparer for medlemmet (aktiv kapital).

Standard kompensasjon: Kunder som velger selvvalgt leverandør betaler alle kostnader selv. De ansatte som beholder egen pensjonskonto i Foretakets pensjonsordning, får dekker forvaltningskostnad knyttet til den delen av kapitalen som arbeidsgiver sparer opp. Standard kompensasjon er en overføring til de som har selvvalgt leverandør for å kompensere for at de må betale selv. Den beregnes ut fra den saldo som Foretaket har spart for den ansatte, og forvaltningskostnaden i standard investeringsvalg for pensjonsordningen.

A-melding: A-meldingen er en månedlig melding fra Foretaket til NAV, SSB og Skatteetaten om blant annet ansattes lønn, arbeidsforhold og Foretakets pensjonsinnretning.

2. Dekningsomfang forsikringsdekninger

Forsikringene i tabellen er valgfrie tilleggsdekninger.

Følgende generelle vilkår gjelder for forsikringsdekningene (risikodekningene) gitt at de er tilknyttet avtalen og betalt.

DekningDekker/omfatterDekker ikke (oversikten er ikke uttømmende)Se kapittel
Innskuddsfritak og uførepensjonGenerelt kommer dekningene til utbetaling uansett årsak.
 • Hvis arbeidsevnen er større enn 80 %
 • Hvis det er gitt avslag på dekningene
 • Hvis det er gitt reservasjon for den aktuelle årsaken til uførhet
 • Hvis medlemmet ikke var 100 % arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling ved innmelding og fram til uføretidspunktet
 • Hvis uførheten skyldes sykdom, skader eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i pensjonsordningen og som innen to år fører til arbeidsuførhet
 • Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.
10
Ektefellepensjon og samboerpensjonDekningen kommer til utbetaling uansett årsak.
 • Hvis ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år
 • Hvis definisjonen av samboer er oppfylt etter medlemmet har fylt 65 år
 • Hvis medlemmet dør innen ett år etterekteskapets inngåelse og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved ekteskapsinngåelse. Tilsvarende gjelder samboer.
9
BarnepensjonDekningen kommer til utbetaling uansett årsak. 9
Utbetaling av saldo som pensjon ved dødDekningen kommer til utbetaling uansett årsak. 9

 

3. Hvem pensjonsordningen gjelder for

Pensjonsordningen omfatter bare ansatte i Foretaket som er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter, med mindre annet er særskilt avtalt.

Opptak av nye medlemmer skal skje fra første arbeidsdag i Foretaket så lenge opptaksvilkårene er oppfylt. Vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen og når opptaket skjer med virkning fra, er nærmere regulert i avtalen. Arbeidstakere som ikke oppfyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen, skal tas opp den dagen opptaksvilkårene er oppfylt.

Arbeidstakere med selvvalgt leverandør skal være medlem i pensjonsordningen dersom de oppfyller kravene over.

4. Opplysningsplikt

Foretaket skal levere arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter full arbeidsevne tilsvarende heltidsstilling for alle medlemmene. Hvis et medlem ikke er arbeidsdyktig på innmeldingstidspunktet, er det likevel omfattet av sparedelen. Hvis medlemmet på et senere tidspunkt blir 100 % arbeidsdyktig, skal Foretaket formidle dette til Gjensidige. Fra den datoen blir medlemmet omfattet av i risikodekningene. For foretak som bruker a-meldingen, vil Gjensidige sjekke dette mot NAV.

Ved etablering av en pensjonsordning med 5 eller færre medlemmer og uførepensjon er tilknyttet avtalen, kreves både arbeidsdyktighetserklæring og egenerklæring om helse for opptak i innskuddsfritaks- og uførepensjonsdekningen. Det samme gjelder ved innmelding av nye medlemmer og forhøyelse av ytelsene for forsikringen som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Foretaket.

Foretaket plikter å melde fra, så raskt som mulig, til Gjensidige om inntektsendringer, endret stillingsprosent, eller andre endringer som vedrører pensjonsordningen. Tilsvarende gjelder for medlemmene hvis vedkommende har grunn til å tro at opplysningene ikke er meddelt Gjensidige. For foretak som bruker a-meldingen, vil Gjensidige hente opplysningene fra a-meldingen.

Foretaket plikter straks å videreformidle pensjons- og forsikringsbevis, forsikringsvilkår og andre meldinger som Gjensidige oversender Foretaket for distribusjon til medlemmene. Dette gjelder også formidling av meldinger som ikke er adressert til hvert enkelt medlem. Foretaket plikter også å videresende meldinger om forsikringsforholdet fra medlemmene til Gjensidige. Hvis Gjensidige blir økonomisk ansvarlig som følge av Foretakets unnlatelse, kan Gjensidige kreve tapet sitt erstattet fra Foretaket.

For at Gjensidige skal kunne følge opp medlemmene, er Foretaket forpliktet til å oppgi medlemmenes e-postadresse til Gjensidige, på forespørsel.

Medlemmene skal på forespørsel fra Gjensidige opplyse om rett til uførepensjon fra fripoliser, pensjonsbevis og offentlige rettigheter.

5. Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft den dagen Gjensidige har mottatt en skriftlig melding om at tilbudet er akseptert av Foretaket, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Gjensidige og Foretaket. Avtalen gjøres gjeldende fra startdato som fremgår av avtale mellom Foretaket og selskapet.

For nye medlemmer trer avtalen i kraft når Foretaket har sendt melding om disse til Gjensidige eller Gjensidige har fått informasjon via a-meldingen.

6. Innskudd, omkostninger og premie

Foretaket betaler innskudd, omkostninger (inkludert standard kompensasjon for medlemmer som har valgt selvvalgt leverandør) og premier forskuddsvis til Gjensidige samlet for alle medlemmene, og på de forfallsdagene og på den måten som er fastsatt i avtalen. Det skal også betales innskudd, omkostninger og premie for syke eller uføre medlemmer inntil erstatningsbehandlingen er avsluttet. Innskudd skal følge innskuddsplanen slik den er definert i avtalen.

Det kan avtales at medlemmene skal betale egenandel etter gjeldende bestemmelser. Det er Foretakets ansvar å administrere det medlemmet selv betaler i innskudd, og sørge for samlet innbetaling sammen med Foretakets avtalte innskudd.

Alle innskudd gjøres med virkning fra 1. i den aktuelle måneden.

Gjensidige er ikke ansvarlig for tapt avkastning som følge av for sen betaling av innskudd. Betalingen opphører ved første forfall etter at medlemmet meldes ut eller dør. Foretaket får godskrevet risikopremien for den måneden dødsfallet skjedde og eventuelle innbetalinger etter den tid. Det godskrevne beløpet blir overført til premiefondet og innskuddsfondet.

Gjensidige kan ta dekning for manglende innbetalinger fra innskuddsfondet og premiefondet. Om nødvendig skal det tas dekning i innskuddsfond eller premiefond som forvaltes utenfor Gjensidige. Hvis det ikke er midler i pensjonsordningens innskuddsfond eller premiefond, opphører avtalen hvis betalingen ikke skjer innen 14 dager etter at betalingspåminnelsen er sendt på forfalt innskudd, omkostninger og premie.

Ved opphør av pensjonsordningen blir det belastet risikopremie for den tiden Gjensidige har stått risiko for full forsikring.

7. Forvaltning av midler

7.1 Midler knyttet til alderspensjon

For hvert medlem i pensjonsordningen opprettes det en alderspensjonskonto. Medlemmene kan selv, innenfor den rammen Foretaket har satt, endre investeringsprofil via nettløsningen eller ved å gi Gjensidige skriftlig melding om endringen. Alle innbetalinger som følger innskuddsplanen investeres ut fra en valgt investeringsprofil. Ved etableringen av avtalen velger Foretaket investeringsprofil for alle medlemmene. Foretaket har rett til å endre utvalget av fond som skal være tilgjengelig. Det samme gjelder for nye medlemmer i ordningen.

Medlemmene kan velge en annen leverandør til å forvalte pensjonskontoen sin (selvvalgt leverandør).

Gjensidige har ikke noe ansvar for det avkastningstapet som kan oppstå som følge av ikke lesbare eller ikke forståelige meldinger. Medlemmet har selv risikoen for de konsekvensene investeringsvalgene har for verdiutviklingen til pensjonskapitalen. Størrelsen på pensjonsutbetalingene blir påvirket av de investeringsvalgene medlemmet gjør.

Gjensidige garanterer ingen minsteavkastning. Avkastningen kan både bli positiv og negativ. Den fremtidige verdien av innbetalte beløp kan derfor få en negativ utvikling. Den faktiske verdien og avkastningen pensjonskapitalen får i fremtiden, vil blant annet avhenge av markedets utvikling, valgt investeringsprofil, omkostninger og forvalternes dyktighet.

Foretaket velger hvordan innskuddsfondet skal forvaltes.

Verdien av pensjonskapitalen vil til enhver tid være gjeldende kurs for fondene multiplisert med de respektive andelene i de ulike fondene på medlemmets alderspensjonskonto.

Det er Gjensidige som eier fondsandelene som er tilordnet medlemmets alderspensjonskonto og som har stemmeretten knyttet til fondsandelene. Medlemmet eller annen som har rett til utbetaling fra alderspensjonskontoen, har en fordring mot Gjensidige som er lik verdien av fondsandelene.

Gjensidige forbeholder seg retten til å bestemme minste innbetalingsbeløp, begrense antall investeringsvalg i fondsporteføljen, legge til og ta ut fond fra fondsmenyen, bestemme minimumsbeløp for investering i hvert fond og antall innbetalinger per år per avtale.

Gjensidige forbeholder seg retten til å endre eller avvikle fond. Hvis et fond opphører, kan ikke medlemmet plassere flere midler i dette fondet. Midler som allerede er plassert i et fond som ikke lenger tilbys, kan Gjensidige flytte vederlagsfritt for Foretaket/medlemmet til andre fond Gjensidige tilbyr.

Eventuelt utbytte fra pengemarkedsfond, obligasjonsfond og enkelte aksjefond tildeles medlemmets alderspensjonskonto i form av nye andeler i de respektive fondene.

For å redusere verdisvingninger på pensjonsmidlene de siste årene før opphørsalder, blir aksjefondsandelen i sparingen automatisk redusert for de som har valgt en av de forhåndsdefinerte investeringsprofilene.

Nedtrappingen skjer ved å øke rentefondsandelen gradvis mot opphørsalderen. Medlemmet må selv foreta et aktivt valg for å utsette nedtrappingen. For de kundene som har foretatt et individuelt fondsvalg fra selskapets fondstorg, herunder investeringsprofil som enkeltfond, blir det ikke foretatt noen nedtrapping.

Dato for plassering/innløsing av investeringene følger nedenstående bestemmelser:

 • Innbetalinger og fondsbytte: Plassering skjer senest tredje arbeidsdag etter at innbetaling/melding om ønsket fondsbytte er mottatt av Gjensidiges hovedkontor i Oslo, men dog tidligst ved forfallsdato.
 • Terminutbetaling: Innløsing skjer hver termin og påbegynnes senest 10 arbeidsdager før utbetaling.
 • Engangsutbetaling av saldo ved død: Innløsning påbegynnes senest 20 arbeidsdager etter at melding om medlemmets dødsfall, vedlagt fullstendig dokumentasjon (dødsattest, skifteattest, og liknende) for utbetaling, er mottatt av Gjensidiges hovedkontor i Oslo.

De enkelte forvalterne har ulike tidspunkter for når mottatt ordre blir effektuert. Dette medfører at kjøp og/eller innløsninger som involverer ett eller flere fond med lengre oppgjørsfrist, kan ta noen dager ekstra. Dette vil uansett gjelde fond forvaltet av andre enn selskaper i Gjensidigekonsernet, det vil si eksterne fond. Foretaket/medlemmet står selv kursrisikoen i denne perioden.

Alle innbetalinger, anmodninger eller meldinger som er innkommet til Gjensidiges hovedkontor i Oslo før kl 16.00 norsk tid, anses mottatt den påfølgende arbeidsdagen. Det som innkommer etter kl. 16.00 anses mottatt en dag etter den påfølgende arbeidsdagen. Melding skal gis skriftlig og må inneholde tilstrekkelig identifikasjon og spesifikasjon til at ønsket anmodning kan utføres. Foretaket/medlemmet står selv kursrisikoen for tap som skyldes uklare meldinger.

7.2 Midler knyttet til forsikringsdekningene

Alle midler som er knyttet til forsikringen forvaltes av Gjensidige.

Andelen av overskuddet på premiereserven knyttet til innskuddsfritak, uførepensjoner, ektefellepensjoner, samboerpensjoner og barnepensjoner under utbetaling, skal tilføres pensjonsreguleringsfondet. Avkastningen på midler knyttet til premiefondet skal tilføres premiefondet årlig. Andel av overskudd på midler knyttet til pensjonsreguleringsfondet skal tilføres pensjonsreguleringsfondet.

8. Utbetaling av alderspensjon

Utbetalingene starter tidligst ved fylte 62 år, eller tidligere dersom særaldersgrense, og senest ved fylte 75 år med mindre medlemmet har gitt særskilt melding om at pensjonen ikke skal utbetales. Første utbetaling skjer måneden etter valgt utbetalingsalder.

Ved utbetaling utstedes et pensjonskapitalbevis for medlemmet. Pensjonskapitalbeviset er et eget rettsforhold mellom medlemmet og Gjensidige.

Medlemmet velger selv, innenfor innskuddspensjonslovens rammer, lengden på utbetalingsperioden og hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes under utbetaling. Valget foretas på uttakstidspunktet. Utbetalingen løper til medlemmet fyller 77 år, minimum 10 år.

Alderspensjonen kan tas ut helt eller delvis. Medlemmet kan før fylte 75 år når som helst kreve å stoppe utbetalingen.

Blir den årlige alderspensjonen på det tidspunktet utbetalingen skal starte, mindre enn 20 % av G, kan Gjensidige sette ned utbetalingstiden til det hele antall år som er nødvendig for at den årlige utbetalingen skal utgjøre om lag 20 % av G. Blir utbetalingstiden 1 år eller mindre, utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp. Størrelsen på pensjonsbeløpene finnes ved å dividere pensjonskapitalens verdi på utbetalingstidspunktet med antall gjenstående utbetalingsterminer.

For Gjensidiges plikt til å betale renter gjelder forsikringsavtaleloven § 18-4.

Hvis medlemmet dør i utbetalingstiden, utbetales pensjonen til utgangen av måneden etter dødsfallet.

9. Utbetaling ved død

9.1 Pensjonskapital

Ved medlemmets dødsfall skal pensjonskapitalen utbetales etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7 og benyttes til barnepensjon med inntil 1 G per barn per år inntil hvert barn fyller 21 år. Overskytende pensjonskapital skal benyttes til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer, med utbetaling i minst 10 år eller til mottakers tidligere død. Overstiger pensjonskapitalen det som trengs for å gi barna pensjon som foran beskrevet, og ingen ektefelle, registrert partner eller samboer har rett til pensjon, utbetales gjenværende pensjonskapital som engangsbeløp til dødsboet.

Det avgjøres etter den gjeldende ekteskapslovgivningen om fraskilt ektefelle har rett til pensjon og i tilfelle hvordan pensjonskapitalen skal deles mellom ektefelle eller samboer og fraskilt ektefelle. Registrert partner er likestilt med ektefelle. Pensjonens utbetalingstid kan settes ned til det hele antall år som er nødvendig for at samlet årlig pensjon skal utgjøre minst 20 % av folketrygdens grunnbeløp.

Hvis medlemmet dør i utbetalingstiden, utbetales pensjonen til utgangen av måneden etter dødsfallet.

9.2 Ektefellepensjon og samboerpensjon

Ektefellepensjon og samboerpensjon er en forsikring som utbetales til medlemmets gjenlevende ektefelle, samboer eller registrert partner. Det kan avtales ikke å ha med samboerpensjon. Omfatter pensjonsordningen ektefellepensjon og samboerpensjon inntrer retten til denne pensjonen når medlemmet dør i forsikringstiden. Retten til ektefellepensjon inntrer ikke:

 • når ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år
 • når medlemmet dør innen ett år etter ekteskapets inngåelse og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved ekteskapsinngåelse

Rett til samboerpensjon inntrer ikke:

 • når definisjonen av samboer er oppfylt etter at medlemmet har fylt 65 år
 • når medlemmet dør innen ett år etter at samboerskapet etter definisjonen er oppfylt, og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til på dette tidspunktet. Retten til ektefellepensjon går foran retten til samboerpensjon.

Ektefellepensjonen og samboerpensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra den første i den måneden medlemmet dør og til og med måneden etter gjenlevende ektefelles død.

Det kan avtales at ektefellepensjonen og samboerpensjon skal opphøre etter at den er utbetalt i minst 10 år.

Hvis det er avtalt at ektefellepensjonen og samboerpensjonen skal opphøre etter en viss tid, og det på det avtalte opphørstidspunktet fortsatt utbetales barnepensjon fra forsikringen, opphører ektefellepensjonen og samboerpensjonen ved utgangen av den måneden det yngste barnet når avtalt opphørsalder for barnepensjonen. Det ses i denne sammenheng bort fra eventuell barnepensjon til barn som er ufør og som utbetales ut over avtalt opphørsalder.

Det avgjøres etter den gjeldende ekteskapslovgivningen om fraskilt ektefelle har rett til pensjon og i tilfelle hvordan pensjonskapitalen skal deles mellom ektefelle/samboer og fraskilt ektefelle. Registrert partner er i denne sammenheng likestilt med ektefelle. Hadde medlemmet ved sin død fraskilt ektefelle eller fraskilt registrert partner, ytes samboerpensjon med det beløp som samboeren ville hatt rett til om ekteskap eller registrert partnerskap var inngått med medlemmet da samboerforholdet ble etablert. Dette gjelder også når ekteskapet eller registrert partnerskap er inngått under samboerforholdet.

Ektefellepensjonen og samboerpensjonen beregnes i forhold til tjenestetid og opptjeningstid.

9.3 Barnepensjon

Barnepensjon er en forsikring som utbetales til medlemmets barn under 18 år eller 21 år i samsvar med Foretakets valg. Omfatter pensjonsordningen barnepensjon, inntrer retten til denne pensjonen når medlemmet dør i forsikringstiden.

Retten til barnepensjon har medlemmets barn under 18/21 år, som medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller forsørget. Også barn som er over den fastsatte alderen har rett til barnepensjon hvis barnet er arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte og denne arbeidsuførheten allerede var inntrådt da barnet nådde den fastsatte alderen.

Barnepensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis fra den 1. i den måneden medlemmet dør. Pensjonsbeløpet beregnes som 100 % for yngste barn og 50 % for øvrige barn. Barnepensjonen deles likt mellom alle barn med rett til pensjon. Eventuell tilleggsdekning for barn mellom 18 og 21 år deles mellom de som er berettiget til denne. Barnepensjon utbetales til og med den måneden barnet fyller 18/21 år eller til utgangen av måneden etter dødsmåneden ved tidligere død. Er barnet ufør når det fyller 18/21 år, utbetales barnepensjonen så lenge uførheten varer.

Barnepensjonen beregnes i forhold til tjenestetid og opptjeningstid.

10. Utbetaling ved uførhet

10.1 Innskuddsfritak og premiefritak

Innskuddsfritak er en forsikring hvor Gjensidige betaler Foretakets innskudd til pensjonsordningen for det medlemmet som er blitt arbeidsufør i forsikringstiden. For de medlemmene som har valgt selvvalgt leverandør, skal eventuelt innskuddsfritak overføres til selvvalgt leverandør.

Premiefritak er en forsikring hvor Gjensidige betaler premiene for tilknyttede forsikringsdekninger for det medlemmet som er blitt arbeidsufør i forsikringstiden.

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet blir det gitt helt eller delvis fritak for betaling av pensjonsinnskuddene/forsikringspremiene. Retten til innskuddsfritak/premiefritak inntrer når medlemmets inntektsevne på grunn av sykdom, ulykke eller lyte har vært nedsatt med minst 20 % sammenhengende i 12 måneder (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

Karenstidens starttidspunkt regnes fra første dag i sykmeldingsperioden som senere førte til arbeidsuførheten.

Innskuddsfritaket svarer til den avtalte forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset, og kan ikke være større enn det innskuddet Foretaket etter innskuddsplanen skal innbetale for hvert enkelt medlem.

Premiefritaket svarer til den avtalte forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset. Dette beløpet gjelder ved 100 % arbeidsuførhet. Innskuddsfritaket og premiefritaket fastsettes i forhold til medlemmets faktiske uføregrad til enhver tid. Uføregrad lavere enn 20 % gir ikke rett til utbetaling.

Vurderingen av hvor mye et medlems inntektsevne er nedsatt, skal bygge på en sammenligning av inntektsmulighetene medlemmet hadde før og etter uføretidspunktet. Ved fastsettelsen av uføregraden skal mulighetene for inntekt i ethvert arbeid forsikrede nå kan utføre, sammenlignes med de mulighetene for inntektsgivende arbeid vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppsto. Når mulighetene for inntektsgivende arbeid vurderes, skal det tas utgangspunkt i reduksjonen i forsikredes funksjonsevne som følge av sykdommen, skaden eller lytet. I tillegg vektlegges blant annet alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Ikke bare medlemmets vanlige arbeid, men ethvert arbeid som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Er skifte av arbeid nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne inntektsevnen, skal det likevel i en overgangstid på inntil 2 måneder tas hensyn til i hvilken grad vedkommende kan utføre sitt vanlige arbeid. Når særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte.

Innskuddsfritak og premiefritak godskrives etterskuddsvis fra dagen etter utløpet av karenstiden og så lenge medlemmet er minst 20 % arbeidsufør, men ikke lenger enn til utløpet av måneden den forsikrede når den opphørsalder som er satt for innskuddsfritaket og premiefritaket. Innskuddsfritaket og premiefritaket overføres til pensjonsordningen.

Foretaket er ansvarlig for innbetaling av innskudd og premie frem til det er innvilget innskuddsfritak og/eller premiefritak.

10.2a Uførepensjon etter lov om foretakspensjon og løpende uførepensjoner som er overført fripoliser

Dette avsnittet gjelder for:

 • de som hadde utbetaling fra uførepensjon etter lov om foretakspensjon, det vil si ble syke før endring til uførepensjon etter lov om tjenestepensjon som gjelder fra 1.1.2016
 • de som på første sykedag var omfattet av en pensjonsplan etter reglene i lov om foretakspensjon

Alle disse forsikringene er overført til fripoliser som er en egen avtale mellom medlemmet og Gjensidige.

Uførepensjon er en forsikring som gir utbetalinger hvis medlemmet blir arbeidsufør i forsikringstiden. Pensjonen blir utbetalt til den som har retten til den og mot de legitimasjoner Gjensidige krever.

Omfatter pensjonsordningen uførepensjon, inntrer retten til denne pensjonen når medlemmets inntektsevne på grunn av sykdom, ulykke eller lyte har vært nedsatt med minst 20 % sammenhengende i 12 måneder mens forsikringen har vært i kraft. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

Karenstidens starttidspunkt regnes fra første dagen i sykmeldingsperioden som senere førte til arbeidsuførheten.

Uførepensjonen beregnes med utgangspunkt i medlemmets lønn på det tidspunktet arbeidsuførheten starter og i forhold til opptjeningstid frem til opphørsalder. Dette beløpet gjelder ved 100 % arbeidsuførhet. Uførepensjonen fastsettes i forhold til medlemmets uføregrad til enhver tid.

Vurderingen av hvor mye et medlems inntektsevne er nedsatt, skal bygge på en sammenligning av inntektsmulighetene medlemmene hadde før og etter uføretidspunktet. Ved fastsettelsen av uføregrad skal mulighetene for inntekt i ethvert arbeid medlemmet nå kan utføre, sammenlignes med de muligheter for inntektsgivende arbeid vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Når mulighetene for inntektsgivende arbeids vurderes, skal det tas utgangspunkt i reduksjonen i forsikredes funksjonsevne som følge av sykdommen, skaden eller lytet. Ikke bare medlemmets vanlige arbeid, men ethvert arbeid som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Er skifte av arbeid nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne inntektsevnen, skal det likevel i en overgangstid på inntil to måneder tas hensyn til i hvilken grad vedkommende kan utføre sitt vanlige arbeid. Når særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte.

Retten til uførepensjon opphører etter at medlemmet har nådd opphørsalder, eller ved utmelding. Dør medlemmet mens det utbetales uførepensjon for vedkommende, utbetales uførepensjonen til og med måneden etter dødsmåneden.

Det skal ikke gjøres fradrag i uførepensjonen for erstatning for tap i inntektsevne fra yrkesskadeforsikring, med mindre dette fremgår av avtalen.

Uførepensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra den dag rett til uførepensjon inntrer og så lenge medlemmet er minst 20 % arbeidsufør, men ikke lenger enn til den dag medlemmet får rett til alderspensjon fra pensjonsordningen.

Omfatter forsikringen også barnetillegg, gjelder barnetillegget bare barn under 18/21 år i samsvar med Foretakets valg, og som medlemmet på uføretidspunktet forsørget eller hadde plikt til å forsørge. Barnetillegget gis likevel også for medlemmets egne barn som blir født etter at utbetalingene av uførepensjonen har begynt.

Barnetillegget omfatter også arbeidsuføre barn dersom disse var blitt arbeidsuføre før de fylte 18/21 år.

Uførepensjoner under utbetaling som er overført til fripolise som følge av overgangsreglene til ny uførepensjon etter Innskuddspensjonsloven, opphører dersom den som er ufør blir frisk. Disse fripolisene har ikke opptjening.

10.2b Uførepensjon etter lov om tjenestepensjon

Dette avsnittet gjelder uførepensjoner som følger lov om tjenestepensjon.

Uførepensjon er en forsikring som gir utbetalinger dersom medlemmet blir arbeidsufør i forsikringstiden. Pensjonen blir utbetalt til den som har retten til den og mot de legitimasjonene Gjensidige krever.

Omfatter pensjonsordningen uførepensjon, inntrer retten til denne pensjonen når medlemmets inntektsevne på grunn av sykdom, ulykke eller lyte har vært nedsatt med minst 20 % sammenhengende i 12 måneder mens forsikringen har vært i kraft. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

Karenstidens starttidspunkt regnes fra første dag i sykmeldingsperioden som senere førte til arbeidsuførheten.

Uførepensjonen beregnes med utgangspunkt i medlemmets lønn på det tidspunktet arbeidsuførheten starter. Dette beløpet gjelder ved 100 % arbeidsuførhet. Uførepensjonen fastsettes i forhold til medlemmets uføregrad til enhver tid.

Ved innvilgede arbeidsavklaringspenger vil ytelsen fra Gjensidige maksimalt utgjøre 70 % av lønn opp til 12 G inklusiv en beregnet folketrygdytelse på 66 % av lønn opp til 6 G. Overskytende blir godskrevet bedriftens premiefond.

Vurderingen av hvor mye et medlems inntektsevne er nedsatt, skal bygge på en sammenligning av inntektsmulighetene medlemmene hadde før og etter uføretidspunktet. Ved fastsettelsen av uføregrad skal mulighetene for inntekt i ethvert arbeid medlemmet nå kan utføre, sammenlignes med de muligheter for inntektsgivende arbeid vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. Når mulighetene for inntektsgivende arbeids vurderes, skal det tas utgangspunkt i reduksjonen i forsikredes funksjonsevne som følge av sykdommen, skaden eller lytet. Ikke bare medlemmets vanlige arbeid, men ethvert arbeid som kan passe for vedkommende, skal tas i betraktning. Er skifte av arbeid nødvendig for helt eller delvis å gjenvinne inntektsevnen, skal det likevel i en overgangstid på opptil to måneder tas hensyn til i hvilken grad vedkommende kan utføre sitt vanlige arbeid. Når særlige grunner tilsier det, kan uføregraden fastsettes på annen måte.

Retten til uførepensjon opphører etter at medlemmet har nådd opphørsalder, eller ved utmelding. Dør medlemmet mens det utbetales uførepensjon for vedkommende, utbetales uførepensjonen til og med måneden etter dødsmåneden.

Det skal ikke gjøres fradrag i uførepensjonen for erstatning for tap i inntektsevne fra yrkesskadeforsikring, med mindre dette fremgår av avtalen.

Uførepensjonen betales månedlig etterskuddsvis fra den dagen retten til uførepensjon inntrer og så lenge medlemmet er minst 20 % arbeidsufør, men ikke lenger enn til den dagen medlemmet får rett til alderspensjon fra pensjonsordningen.

Omfatter forsikringen også barnetillegg, gjelder barnetillegget bare barn under 18 år, og som medlemmet på uføretidspunktet forsørget eller hadde plikt til å forsørge. Barnetillegget gis likevel også for medlemmets egne barn som blir født etter at utbetalingene av uførepensjonen har begynt.

Barnetillegget omfatter også arbeidsuføre barn dersom disse var blitt arbeidsuføre før de fylte 18 år.

10.3 Begrensninger ved inntrådt arbeidsuførhet

Forsikringen dekker kun arbeidsuførhet og ikke medisinsk invaliditet alene. Retten til innskuddsfritak, premiefritak eller uførepensjon inntrer ikke når medlemmets arbeidsuførhet skyldes:

 • skade som er fremkalt med forsett av medlemmet selv, med mindre medlemmet på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, jf. forsikringsavtaleloven § 13-8, sykdom, skader eller lyte som Gjensidige har reservert seg mot i forsikringsbeviset, jf. forsikringsavtaleloven § 13-5,
 • sykdom, skader eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i pensjonsordningen og som innen to år deretter medfører arbeidsuførhet, jf. forsikringsavtaleloven § 19-10. For forhøyelse av innskuddsfritaket, premiefritaket eller uførepensjonen som ikke skyldes generell lønnsforhøyelse hos Foretaket, gjelder tilsvarende bestemmelse. Toårsfristen regnes fra den dagen forsikringene blir forhøyet. Dette punktet gjelder ikke hvis medlemmet har avgitt helseerklæring ved inntredelsen eller forhøyelsen. Hvis medlemmet før opptaket i pensjonsordningen var med i annen foretakspensjonsordning, og det ikke har vært avbrudd i risikodekningen, regnes toårsfristen fra opptaket i den tidligere foretakspensjonsordningen

10.4 Uførepensjon og alderspensjon

Uføregrad og uttaksgrad av alderspensjonen kan maksimalt utgjøre 100 %. De medlemmene som har startet uttak av alderspensjonen og som senere blir uføre, må redusere uttaket av alderspensjonen slik at summen av uføregraden og uttaksgraden ikke overstiger 100 %. Tilsvarende gjelder for de som mottar uførepensjon og som senere har rett til å starte utbetaling av alderspensjonen.

11. Regulering av risikodekninger under utbetaling

Midler tilført pensjonsreguleringsfondet skal hvert år benyttes som en engangspremie for tillegg til pensjonsytelsene. Alle pensjonene skal få samme prosentvise tillegg.

Tillegg til pensjoner kan i et enkelt år prosentvis ikke overstige den prosentvise økning av G i året. Det kan likevel gis høyere tillegg for at reguleringen av pensjonene i året og de to foregående år til sammen skal svare til den prosentvise økningen av G i disse tre årene.

Er midlene i pensjonsreguleringsfondet i et år ikke tilstrekkelig til å dekke engangspremien for tillegg i samsvar med den prosentvise økningen av G i året, kan Foretaket bestemme at de nødvendige midlene skal overføres fra premiefondet eller Foretaket til pensjonsreguleringsfondet.

Overstiger midlene i pensjonsreguleringsfondet i et år det beløpet som trengs til engangspremie for tillegg til pensjoner, skal resten av midlene tilføres premiefondet, senest ved utgangen av året.

12. Opplysningsplikt og forholdsregler ved inntrådt forsikringstilfelle

Er forsikringstilfellet inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot Gjensidige, uten ugrunnet opphold melde fra til Gjensidige. Den som vil fremme krav mot Gjensidige, skal gi Gjensidige de opplysningene og dokumentene som er tilgjengelig for ham eller henne, og som Gjensidige trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet. Gjensidige har rett til å søke opplysninger hos behandlende lege/sykehus, trygdekontor, Foretaket, Gjensidige Forsikring eller annet forsikringsselskap under forutsetning av at medlemmet har gitt sitt skriftlige samtykke. Forsikringsutbetalingen vil kunne avhenge av at kravstilleren gir Gjensidige de nødvendige fullmaktene til å innhente opplysninger for å kunne ta standpunkt til erstatningskravet. Begge parter har rett til å innhente spesialisterklæringer. Hvis medlemmet befinner seg utenfor Norge på erstatningstidspunktet, kan Gjensidige som et vilkår for å utbetale erstatningen, kreve at medlemmet fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for utbetaling foreligger. Legens honorar betales av Gjensidige, eventuelle øvrige utgifter (reiser mv.) betales av medlemmet selv. Fra Foretaket har Gjensidige rett til å innhente oversikt over medlemmets sykefraværsperioder og annen risikorelevant informasjon.

Så lenge innskuddsfritak, premiefritak eller uførepensjon utbetales, plikter medlemmet å holde Gjensidige underrettet om sin helsetilstand og inntektsevne og la seg undersøke av lege i den utstrekningen Gjensidige finner det nødvendig for å bedømme arbeidsuførheten. Medlemmet plikter å følge de behandlingsrådene som legen gir.

Den som ved erstatningsoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på, kan miste ethvert erstatningskrav mot Gjensidige etter denne og andre forsikringsavtaler, i samsvar med forsikringsavtaleloven § 18-1. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller hvis det ellers er særlige grunner, kan medlemmet likevel få delvis dekning. I tilfellene som nevnt foran, kan Gjensidige si opp enhver forsikringsavtale med vedkommende med en ukes varsel.

Medlemmet skal opplyse Gjensidige om forventet inntekt og endringer i inntekten i henhold til § 8-9 i Innskuddspensjonsloven. Gjensidige gjør et inntektsfradrag i tråd med reglene i denne paragrafen.

13. Endringer

13.1 Endring og utvidelse av avtalen

Foretaket og Gjensidige kan når som helst avtale å gjøre endringer i avtalen, forutsatt at endringene er innenfor reglene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og foretakspensjonsloven med tilhørende forskrifter.

Hvis avtalen endres slik at forsikringen reduseres fra og med tidspunktet for endringen, skal tjenestetiden på endringstidspunktet medregnes ved fastsettelsen av det enkelte medlems rett til forsikringsdekninger etter den nye avtalen.

Utvidelse av avtalen skjer ved at innskuddene og/eller forsikringene som gjelder for det enkelte medlem blir oppregulert ut over den generelle lønnsforhøyelsen hos Foretaket, eller ved at andre medlemmer enn de som tidligere er innmeldt, tas opp i pensjonsordningen.

Ved utvidelse av pensjonsordningen er det en forutsetning for at utvidelsen trer i kraft for det enkelte medlem, at vedkommende har full arbeidsevne tilsvarende heltidsstilling på tidspunktet for utvidelsen.

For pensjonsordninger som omfatter uførepensjon, skal det alltid avleveres både arbeidsdyktighetserklæring/a-melding og egenerklæring om helse med mindre det er mer enn 5 medlemmer med i ordningen. Utvidelsen trer i kraft for den enkelte den dagen Gjensidige har mottatt arbeidsdyktighetserklæring og egenerklæring om helse på fastsatt skjema. Hvis Gjensidige ikke finner erklæringen og helsetilstanden tilfredsstillende, kan utvidelsen skje på spesielle vilkår eller avslås. De samme forsikringsvilkårene og øvrige bestemmelser som gjaldt før utvidelsen, gjelder også etter utvidelsen. Ved enhver utvidelse av pensjonsordningen kan Gjensidige for utvidelsen likevel beregne premien etter et annet forsikringsteknisk beregningsgrunnlag og legge til grunn andre forsikringsvilkår og andre bestemmelser enn de som har vært gjeldende tidligere. Gjensidige skal underrette Foretaket hvis en slik endring foretas. Hvis Foretaket ikke godtar endringen, foretas de nødvendige endringer i avtalen slik at utvidelsen kan falle bort.

Opphørsalderen kan endres etter grensene som myndighetene til enhver tid setter.

13.2 Endring av forsikringsvilkår og beregningsgrunnlag

Pensjonsordningens forsikringsvilkår, omkostninger og pris kan endres hvert år på avtalens ordinære premieforfall innenfor de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av myndighetene. Endring i forsikringsvilkår, omkostninger og pris skjer etter at melding er sendt Finanstilsynet eller etter pålegg fra Finanstilsynet.

I tiden mellom to hovedforfall har Gjensidige anledning til å gjøre endringer av praktisk og redaksjonell art i forsikringsvilkårene. Slike endringer skal være forelagt Finanstilsynet. Hvis forsikringsvilkårene endres til ugunst for medlemmet eller det tidligere medlemmet, skal underretning gis i samsvar med forsikringsavtaleloven § 19-8, annet ledd.

14. Utmelding

Foretaket kan ikke melde medlemmet ut av pensjonsordningen så lenge vedkommende hører til den gruppen eller de gruppene av medlemmer som pensjonsordningen omfatter. Når medlemmet ikke lenger tilhører gruppen, plikter Foretaket å melde vedkommende ut av pensjonsordningen. Hvis Gjensidige får meldingen om utmeldingen for sent, og innskuddet allerede er betalt for vedkommende, blir innskuddet returnert Foretaket fra medlemmets konto forutsatt at det er dekning for det. For foretak som rapporterer medlemsdata gjennom a-meldingen, vil Gjensidige hente informasjon om utmelding fra denne.

Utmelding av et medlem kan ikke finne sted hvis vedkommende er forsikret for arbeidsuførhet (uførepensjon, innskuddsfritak eller premiefritak) og medlemmet er minst 20 % arbeidsufør. Hvis retten til innskuddsfritak, premiefritak eller uførepensjon ikke inntrer ifølge bestemmelsene i kapittel 10, kan utmeldingen likevel skje. Under spesielle forhold kan Foretaket med Gjensidiges samtykke melde medlemmet ut også etter at innskuddsfritak, uførepensjon eller premiefritak er innvilget.

Gjensidige godskriver Foretaket premie som er betalt for tidsrommet etter utmeldingen. Får Gjensidige melding om utmeldingen senere enn 14 dager etter utmeldingsdatoen, belaster Gjensidige Foretaket for premie for tiden fra utmeldingen til den dagen Gjensidige mottar meldingen. Det godskrevne beløpet, eventuelt med fradrag av den nevnte risikopremien, blir overført til premiefondet.

Utmeldingen skjer med virkning fra den siste dagen i den aktuelle måneden.

15. Rettigheter ved utmelding

15.1 Medlemmets rettigheter og plikter etter utmelding av pensjonsordningen

Medlemmet har ved utmeldingen eiendomsrett til pensjonskapitalen som er opparbeidet ved innskuddene som er betalt for vedkommende for tiden fram til utmeldingsdatoen, også pensjonskapital som kommer fra overføring fra annen pensjonsordning. Gjensidige utsteder et pensjonskapitalbevis til medlemmet. Pensjonskapitalbevis utgjør et eget rettsforhold mellom den som har fått pensjonskapitalbeviset og Gjensidige. For tilknyttede forsikringer har medlemmet ingen rettigheter etter utmeldingen med mindre vedkommende fortsetter premiebetalingen selv, se kapittel 15.2.

 • Pensjonskapitalbeviset kan flyttes etter reglene i § 6-3 i innskuddspensjonsloven
 • Pensjonskapitalbevis kan slås sammen etter reglene i § 6-4 i innskuddspensjonsloven
 • Pensjonskapitalbeviset kan overføres til egen pensjonskonto hos ny arbeidsgiver flyttes etterreglene i §3-6 og § 6-3 i innskuddspensjonsloven eller til selvvalgt leverandør etter reglene i §3-7 i innskuddspensjonsloven
 • Pensjonskapitalen i et pensjonskapitalbevis kan ikke gjenkjøpes

Når medlemmet trer ut av ordningen, har Gjensidige risiko for forsikringene i 14 dager etter at skriftlig beskjed er sendt. Hvis slik melding ikke er sendt, opphører forsikringen 2 måneder etter at vedkommende ikke lenger tilhører den gruppen som pensjonsordningen omfatter. Om pensjonsordningen opphører, har Gjensidige risiko for forsikringene i én måned etter at varsel om opphøret er gitt. Ved forsikringstilfeller som Gjensidige svarer for i de forannevnte periodene, kan Gjensidige gjøre fradrag i erstatningen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra den.

De rettighetene og pliktene som i forsikringsvilkårene er tillagt Foretaket, går over på medlemmet (forsikrede) ved utløpet av de fristene som er nevnt i avsnittet over. Forsikringsvilkårenes øvrige bestemmelser for pensjonskapitalbevis gjelder så langt de passer.

15.2 Fortsatt pensjonssparing og fortsettelsesforsikring etter utmelding

15.2.1 Fortsatt sparing

Når medlemmet trer ut av pensjonsordningen etter utmelding eller hvis pensjonsordningen opphører, har medlemmet rett til å fortsette alderspensjonsforholdet (fortsatt sparing). Retten til å fortsette sparingen er betinget av at vedkommende ikke er medlem av annen pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven. Innskuddet betales forskuddsvis til Gjensidige.

Årlig innskudd kan ikke overstige det beløpet, justert for utviklingen i G, som ble innbetalt til alderspensjonskontoen det siste året forsikrede var medlem av pensjonsordningen. Omkostninger kommer i tillegg til det årlige innskuddet. Den fortsatte sparingen trer i kraft når det første innskuddet er betalt. Innskuddet overføres via avtalt betalingsform på avtalt tidspunkt. Gjensidige er ikke ansvarlig for konsekvensene av at innskuddet ikke er betalt innen fristen. Om medlemmet vil bruke retten til fortsatt å betale innskudd, må vedkommende gi Gjensidige melding om dette innen 6 måneder etter utmeldingen.

Opptjent pensjonskapital kan ikke utbetales til forsikrede annet enn som alderspensjon, og den kan ikke gjenkjøpes. Opptjent pensjonskapital kan flyttes til annet forsikringsselskap etter bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6.

Disse forsikringsvilkårene gjelder også for fortsatt pensjonssparing så langt de passer. De rettighetene og pliktene som foran er tillagt Foretaket, går over på forsikrede.

15.2.2 Fortsettelsesforsikring

Når medlemmet trer ut av pensjonsordningen etter utmelding eller hvis pensjonsordningen opphører, har medlemmet rett til å fortsette forsikringsforholdet (fortsettelsesforsikring) med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger.

Det utstedes et forsikringsbevis for pensjonsforsikringsavtalen som utgjør et eget rettsforhold mellom den som har fått forsikringsbeviset og Gjensidige.

En fortsettelsesforsikring utstedes med de dekningene og årlige beløpene om var gjeldende ved utmeldingen eller opphøret av ordningen. Forholdet mellom forsikringene skal være det samme som gjaldt for den forsikrede i pensjonsordningen.

En fortsettelsesforsikring kan ikke gjenkjøpes.

Om medlemmet vil bruke retten til å fortsette premiebetalingen, blir det utstedt en fortsettelsesforsikring. Vedkommende må i så fall gi Gjensidige melding om dette innen 6 måneder etter at Gjensidiges ansvar er falt bort, se kapittel 15.1 og 16.

Premien betales forskuddsvis til Gjensidige.

Fortsettelsesforsikringen trer i kraft når første premie er betalt. Hvis senere premier ikke blir betalt innen betalingsfristen, sendes nytt premievarsel med 14 dagers betalingsfrist regnet fra avsendelsesdato og med angivelse av at Gjensidiges ansvar opphører hvis fristen ikke blir overholdt. Hvis premien ikke blir betalt innen denne fristen, opphører forsikringsforholdet. Oppstår det forsikringstilfeller for Gjensidige innen fristens utløp, blir premie og renter som Gjensidige har til gode, trukket fra de pensjonene som først kommer til utbetaling. For forsikredes plikt til å betale renter av premier ved betalingsmislighold gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976.

Opptjent pensjonskapital og fortsettelsesforsikring kan flyttestil annet forsikringsselskap etter bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6.

Disse forsikringsvilkårene gjelder også for fortsettelsesforsikring så langt de passer. De rettighetene og pliktene som foran er tillagt Foretaket, går over på forsikrede.

16. Opphør

Pensjonsordningen opphører når:

 • Foretaket sier opp pensjonsordningen
 • Foretaket avvikles
 • Foretaket slutter å betale innskudd/omkostninger/premie og det ikke er midler i innskuddsfondet eller premiefondet til dekning av innskudd og premie
 • det følger av bestemmelser i innskuddspensjonsloven, Innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonsloven at pensjonsordningen skal opphøre

Før Foretaket kan treffe beslutning om at pensjonsordningen skal opphøre, skal spørsmål om opphør forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen hvis antall medlemmer er minst 15 eller ordningen har kollektivt investeringsvalg.

Hvis Foretaket eller Gjensidige sier opp eller unnlater å fornye avtalen, eller Gjensidiges ansvar opphører på grunn av Foretakets manglende premiebetaling, skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte medlem opphører avtalen i så fall én måned etter at varselet er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som Gjensidige svarer for i denne perioden, kan Gjensidige gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekningen vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra den.

For medlem som er minst 20 % arbeidsufør, men uten rett til uføreerstatning ved opphøret, står Gjensidige likevel risikoen for fulle uføreytelser så lenge medlemmet er minst 20 % sammenhengende arbeidsufør, men ikke utover 12 måneder fra den dagen arbeidsuførheten inntrådte. Ved utløpet av nevnte tidsrom fastsettes medlemmets eventuelle rett til innskuddsfritak, premiefritak og/eller uførepensjon. Den delen av avtalen som ikke er dekket gjennom innvilget innskuddsfritak, premiefritak og/eller uførepensjon opphører med mindre den blir opprettholdt ved fortsatt pensjonssparing og fortsettelsesforsikring etter kapittel 12.2.

Hvis avtalen opphører og det er midler i innskuddsfondet og/eller premiefondet, skal disse brukes i samsvar med bestemmelser i henholdsvis innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven.

17. Flytting

Foretaket har rett til å si opp avtalen og flytte den til en annen institusjon med overføring av oppsamlede midler knyttet til pensjonsordningen. Oppsigelsen må skje skriftlig til Gjensidige og fristen er fastsatt i avtalen. Ved flytting til et annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse må den delen av avtalen som gjelder innskuddsfritak, premiefritak, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon eller barnepensjon enten overføres til den mottakende institusjon eller opphøre. Ved flytting til en institusjon som kun har konsesjon for forvaltning av oppsparte midler, kan den delen av avtalen som gjelder innskuddsfritak, premiefritak, uførepensjon, ektefellepensjon, samboerpensjon eller barnepensjon videreføres i Gjensidige.

Ved flytting beregnes et flyttegebyr i samsvar med gjeldende regler og forsikringen opphører. For øvrig gjelder bestemmelsene om flytting i forsikringsvirksomhetsloven.

18. Binding, motregning og pantsettelse av pensjonsmidler

Midler som er innbetalt til pensjonsordningen og avkastningen på disse, kan ikke utbetales til medlemmet på annen måte enn som alderspensjon eller uførepensjon.

Pensjonsordningens midler kan ikke pantsettes eller på annen måte benyttes til dekning for Foretakets eller medlemmenes kreditorer. Medlemmet kan heller ikke pantsette pensjonskontoen sin.

Gjensidige kan motregne i pensjonsutbetalinger til dekning av krav knyttet til det enkelte medlems alderspensjonskonto. Gjensidige kan motregne i innskuddsfondet og/eller premiefondet til dekning av krav knyttet til pensjonsordningen.

Det enkelte medlem har ikke anledning til å oppnevne begunstiget til de forsikringene som er knyttet til pensjonsordningen.

Hvis Gjensidige har utbetalt for mye uførepensjon som følge av manglende inntektsopplysninger, kan det avregnes ved trekk i framtidige utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon i jf. Innskuddspensjonsloven § 8-9.

19. Foreldelse

Krav på innskuddsfritak og/eller premiefritak foreldes når det er gått 10 år fra den dagen da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke utbetalt noen terminer, løper fristen fra den dagen den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes 3 år fra forfall, jf. forsikringsavtaleloven § 18-6.

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes vanligvis tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt, jf. forsikringsavtaleloven § 18-6 tredje ledd.

20. Register for forsikringssøkere og forsikrede

Hvis forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i "Register for forsikringssøkere og forsikrede" (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes.

Registreringer blir slettet etter 10 år. Forsikrede har innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven § 18.

Skriftlig anmodning om innsyn sendes selskapet eller Finans Norge Servicekontor, postboks 2473, 0202 Oslo.

21. Reklamasjon og klage

For klager knyttet til avtaleforholdet kan dere kontakte instansene under. Det er gratis å henvende seg til disse.

 • Gjensidige Forsikring ASA, Kundeombudet, postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo. E-post:kundeombudet@gjensidige.no
 • Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. E-post: post@finkn.no

22. Valuta

Premier, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner – NOK.

23. Renter ved erstatningsoppgjør

Renter beregnes i overensstemmelse med forsikringsavtalelovens § 18-4.

Forsømmer den berettigende å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

24. Regress

Dersom Gjensidige er påført tap ved feil eller forsømmelse av medlemmet eller noen som handler på medlemmets vegne, kan det økonomiske tapet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder ved for mye utbetalt beløp. For mye utbetalt pensjon etter denne bestemmelse kan trekkes fra i fremtidige pensjonsutbetalinger.

25. Begrensninger og unntak

25.1 Force Majeure

Gjensidige er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Gjensidiges kontroll, som for eksempel ny lovgivning, offentlige beslutninger, stenging av børs, krigstrussel, krig, opprør og andre uroligheter, terror, sabotasje, naturkatastrofer, streik, lockout, boikott, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over.

25.2 Skade ved terrorhandlinger

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser -og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

Selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder er begrenset til 500 millioner kroner per skadehendelse, det vil si alle skader innenfor et tidsrom på 48 timer. Dekningen er videre begrenset til 1 milliard kroner totalt for alle kunder per kalenderår. Overstiges fastsatt grense per hendelse eller per år, blir erstatningene redusert forholdsmessig. Selskapet dekker ikke skade som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen/radioaktiv stråling.

25.3 Uansvarlig bruk av datatjenester

Gjensidige er ikke ansvarlig for tap som skyldes feilaktig bruk av Gjensidiges nettjeneste eller at nettjenesten ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter ved programvare eller maskinvare på tele- eller internett. Det samme gjelder dersom innsendt ordre av tekniske årsaker ikke mottas av Gjensidige på en forståelig måte.

Foretaket/medlemmet skal sikre at passord og brukeridentitet ikke blir kjent for uvedkommende og at de ikke noteres slik at uvedkommende kan forstå hva kodene gjelder. Gjensidige er ikke ansvarlig for tap som måtte skyldes at uvedkommende har fått adgang til passord eller at foretaket/medlemmet på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelsene.

25.4 Krig

Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter avtalen bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i avtalen for å dekke underskudd som følge av krig, jf. forsikringsvirksomhetsloven.

Hvis medlemmet blir arbeidsufør som følge av deltakelse i krig under kommando av et land som ikke er alliert med Norge, er Gjensidige fri for ansvar hvis det ikke på forhånd er truffet annen avtale.

Hvis ikke annet er avtalt, er Gjensidige uten ansvar dersom medlemmet i de 2 første år etter at forsikringen for det enkelte medlem sist trådte i kraft, reiser eller tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det foregår krigshandlinger (væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter), og blir arbeidsufør som følge av slik krigshandling. Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen.

Personell som representerer humanitære organisasjoner i Norge og som deltar i humanitære operasjoner, anses ikke som deltakere i krig (jf. likevel avsnittet over). Tilsvarende gjelder for norske militære som deltar i humanitære eller fredsbevarende operasjoner for De Forente Nasjoner (FN).