Hopp til innhold

Retningslinjer for installasjon av sensorteknologi i elektriske installasjoner

Retningslinjene er utarbeidet av oss i Gjensidige, og har til hensikt å sørge for trygge installasjoner av sensorer – for å sikre liv, helse og verdier

Innledning

I 2012 etablerte Gjensidige Forsikring, sammen med Landbrukets Brannvernkomite, et prosjekt for kontroll av elektriske installasjoner i landbruket, el-kontroll landbruk med termografering (NEK 405.1 og 3). Det er så langt gjennomført mer enn 15 000 slike kontroller i landbruket, hvor tusenvis av feil og mangler er rettet. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon av antall branner i landbruket. Egne tall fra selskapet og dokumentasjon fra gjennomførte kontroller, viser at et betydelig antall av elektriske feil som er årsak til brann, kan spores til el-skap. Sammen med aktuelle leverandører av sensorteknologi, har vi utviklet en sensorløsning som oppdager kritisk varmeøkning i el-skap.

El-kontroll med termografering gir et øyeblikksbilde på kontrolltidspunktet. Installasjon av sensor som oppdager kritisk temperaturøkning, smelting av isolering på kabler eller branngasser, vil bidra til at el-feil blir oppdaget og rettet før større skader oppstår. I tillegg vil el-kontrolløren kunne lese av data for hele perioder, og slik avdekke feil som ikke kan oppdages på selve kontrolltidspunktet. Teknologien blir derfor et tillegg til dagens el-kontroll, og bidrar til en vesentlig forbedring av denne. Dette vil kunne bidra til at antallet branner i landbruket holdes på et lavest mulig nivå.

Disse retningslinjene er utarbeidet av oss i Gjensidige, og har til hensikt å sørge for trygge installasjoner av sensorer som skal sikre liv, helse og verdier.

Gir god kontroll over de elektriske anleggene – også i periodene mellom el-kontroll

2. Formål

Retningslinjene og kravene skal opprettholde sikkerhet ved valg og installasjon av sensorsystem for temperaturovervåking, smelting av isolering på kabler eller branngasser i tekniske installasjoner. Eksempelvis i hoved-inntak og andre strømskap, samt eventuelt el-motorer og ladere. Det skal sikres at utstyret ikke påvirkes av andre lovlige radiosendere, at utstyret ikke ødelegges av tiltenkt bruk, og at det ikke utgjør noen fare for brukeren.

3. Normative referanser

 • Minimumskravet for sensorinstallasjoner i strømskap er at installasjonen tilfredsstiller forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon av 22.01.2007.
 • FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).
 • NEK 400 Landbruk.

4. Utstyr

4.1 Sentralapparat/System

Sentralapparatet/systemet skal kunne installeres og bygges ut med utstyr som forlenger rekkevidden ved behov. Anlegget skal kunne detektere bortfall av driftsspenning (230V og/eller batterispenning) og varsle bruker om dette i løpet av 30 minutter.

Hvis sentralapparat benyttes, skal det være godkjent etter EN 50131.

Når det ikke brukes sentralapparat i systemet, men en HUB eller router uten nødvendige sikkerhetsgodkjenninger, aksepteres det andre løsninger. Eksempelvis LoRaWAN eller lignende nettverk for transport av data fra sensorer til løsningen.

4.2 Prosjektering av sensor

Krav ved prosjektering av sensor:

 • Sensor skal utformes slik at den kan tåle krevende sone i et landbruksbygg.
 • Kapslingsgrad skal være minimum IP44 iht. NEK 400 landbruk.
 • Sensor skal være trådløs, og utløse alarm på en forhåndsbestemt verdi på 60 grader. Den forhåndsbestemte temperaturen skal ikke være mulig å justere for brukeren, kun av autorisert installatør/leverandør.
 • For å sikre at dør på el-skap er lukket, skal anleggseier varsles hvis skapet er åpent.

Er det en type sensor som oppdager branngasser i skapet, skal den i et skap med volum tilsvarende ca. 48*48*58 cm, detektere varmgang på kabel og isolasjon innen 5 minutter. Er volumet større, vil man forvente noe lenger reaksjonstid.

5. Plassering av sensor

5.1 Overvåket område

 • Gårdens bolighus (hus som er bebodde)
 • Gårdens driftsbygninger (bygninger som er i bruk til gårdens drift)
 • Veksthus med vekstlys.
 • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 m fra bolighus, driftsbygninger og veksthus.

Følgende objekter skal sikres: hovedinntak / el-skap / fordelingstavler, styreskap.

5.2 Fremgangsmåte for antall og plassering

Det tas utgangspunkt i hovedfordelingen som viser hvor inntaksskap er plassert. Videre er underfordelinger merket i hovedfordeling. Ved systematisk å følge dette nettverket, vil montør finne alle nødvendige objekter som skal sikres. Eksisterende kartplan over el-anlegget kan benyttes som dokumentasjon.

Antall sensorer per skap er 1 stk. Temperatursensor plasseres i toppen på skapet. For sensorer av annen type skal antall og plassering beskrives av produsenten. Dette kan variere avhengig av sensortype og leverandør.

Installatør setter navn på sensoren i henhold til plassering sammen med kunden.

6. Brukervennlighet og tilknytning til toppsystem

Bruker skal kunne overvåke systemet og bli varslet ved for høye temperaturer, utvikling av branngasser, eller servicebehov på følgende måter: e-post, push-melding på mobil og SMS-varsling. Systemet skal også fungere for brukere uten smarttelefon, det vil si brukere som ikke kan bruke mobil-app. Mobil-appen skal kunne brukes både for iOS og Android-enheter. Det skal være mulig å gi varsling til flere brukere (familie, nabo, avløser eller lignende).

Hvis sentralapparat benyttes på større gårdsbruk og veksthus, skal sentralen kunne knyttes til EN54-21 godkjent alarmsender (gjelder når sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget).

Leverandør, forsikringsselskap, el-kontrollør og autorisert installatør skal ha mulighet til å se historikk og utføre fjernsupport gjennom programvare for kunder de har avtale med.

7. Personvern

Leverandørene av sensorutstyret er omfattet at personvernforordningen, som skal ivareta den enkeltes personvern. Dette innebærer at personopplysninger kun behandles i henhold til oppgitte formål, god informasjonssikkerhet og ivaretakelse av kundens rettigheter, blant annet til innsyn og sletting av data. Dette skal fremgå av kjøpvilkår, salgsbetingelser og lignende mellom kunden og leverandør.

8. Godkjenning

8.1 Kompetanse

Prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av sensorsystem skal utføres av et foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse.

Det kreves dokumentert kompetanse for å utføre arbeid i el-skap, beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav forarbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).

Godkjente svakstrømmontører er kvalifiserte for prosjektering/montering av sensorer.

Personell som foretar installasjon, skal også ha gjennomført dokumentert produktkurs hos produsenten av utstyret. Digitale produktkurs aksepteres.

8.2 Kontroll og vedlikehold

Sensorløsninger skal kontrolleres hvert tredje år av kompetent personell for å sikre at anlegget fungerer som prosjektert og beskrevet. Der sensorløsningen er knyttet til brannalarmanlegget, er kontrollen en del av årskontrollen av anlegget.

Med kompetent personell menes el-kontrollører som er godkjent i henhold til NEK 405.3 og 405.1, samt godkjente kontrollører brannalarmanlegg og godkjente svakstrømmontører.

Leverandør skal kunne overvåke og varsle brukere og forsikringsselskap ved gjentatte alarmer som ikke rettes innen 30 dager. Systemet skal selv varsle om nødvendig batteribytte eller utskifting av sensorer.

8.3 Godkjent installasjon

En installasjon er ansett som godkjent når:

 1. anlegget er prosjektert, installert og funksjonstestet etter beskrevet standard
 2. installert utstyr og komponenter er i henhold til kapittel 3 i denne standarden.
 3. eier/bruker har fått nødvendig informasjon om systemet.

Dokumentasjon på ferdig installert anlegg skal meldes til kundens forsikringsselskap digitalt.

Denne dokumentasjonen skal minimum inneholde opplysninger om kunden, hvor utstyret er installert, når installasjonen ble gjennomført og av hvem.

 

Retningslinjene kan bli revidert fortløpende.