Bærekraftige investeringer i pensjonssparingen

I Gjensidige gjør vi investeringer som bidrar til at pensjonen din vokser, uten at det går på bekostning av menneskerettigheter, sosiale forhold og miljøet.

Default

Hva er bærekraft i Gjensidige?

Bærekraft hos oss er definert i tråd med FNs bærekraftsmål. Det betyr at det vi gjør skal bidra til en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi.

Målet vårt er det som ligger i selve bærekraftsbegrepet til FN – at fremtidige generasjoner skal få like muligheter som vi har i dag.

Gjensidige har valgt ut fem bærekraftsmål

Av FNs 17 bærekraftsmål, har vi definert disse fem som mest relevante for virksomheten:

 • god helse og livskvalitet
 • anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • bærekraftige byer og samfunn
 • ansvarlig forbruk og produksjon
 • stoppe klimaendringene

Les mer om hva vi legger i bærekraftsmålene vi har valgt

Hvorfor er bærekraft viktig?

Forskning viser at klimaendringene fortsetter med full styrke. Temperaturen på jorda øker og det blir mer ekstremvær i form av blant annet økt nedbør, hetebølger og tørke.

Klimaendringene representerer en stor samfunnsutfordring og er en trussel mot finansiell stabilitet. En grunn til det er at overgangen til et lavutslippssamfunn, som er nødvendig for å oppnå klimamålene, fører til utfordringer for bedriftene. For eksempel går etterspørselen etter en del varer og tjenester med høyt karbonavtrykk ned. Det betyr at bedriftene må omstille seg for å overleve, noe som i seg selv fører til økte kostnader.

Hva betyr bærekraft for pensjon og sparing?

Som kunde hos oss, kan dere forvente at pensjonskapitalen vi investerer for dere skal gi best mulig avkastning, samtidig som vi gjør ansvarlige investeringer (ESG). Dette handler om å ta hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Sistnevnte dreier seg om alt fra korrupsjon og hvitvasking, hvordan styrer er satt sammen, til sikkerhet og rettigheter for ansatte.

 • Vi har engasjert Sustainalytics til å overvåke selskapene i investeringsuniverset vi tilbyr. Selskap som gjør seg skyldig i alvorlige eller systematiske brudd på Gjensidiges etiske retningslinjer, og ikke viser tilstrekkelig vilje til å endre adferd, blir oppført på listen over ekskluderte selskaper.

  Temaene som blir tatt opp med selskapene er blant annet: miljøansvar, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, selskapsstyring, korrupsjon og våpen.

 • Hvis et selskap som befinner seg på Gjensidiges eksklusjonsliste dukker opp i eksternt forvaltede fond, ber vi forvalteren om å redegjøre for situasjonen, og gå i dialog med det aktuelle selskapet.

  Om dialogen ikke fører frem innen rimelig tid, sørger vi selv for at det aktuelle selskapet ikke lenger er del av investeringsuniverset vi tilbyr.

  Etisk forvaltning er alltid tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi inngår kun avtaler med kapitalforvaltere som har betryggende retningslinjer og en tilfredsstillende historikk på området.

Uavhengig fondsforvaltning

Gjensidige har en annen forvaltningsfilosofi enn de andre leverandørene av innskuddspensjon. Vi er uavhengige. Det vil si at vi ikke har egne fond, men plukker ut det beste fra hvert enkelt forvaltningsmiljø. Denne uavhengigheten gir oss frihet. Frihet til å velge de samarbeidspartnerne og fondene som passer best for kundene våre.

Fondene vi tilbyr får en bærekraftig rangering basert på Environmental, Social and Governance (ESG), som på norsk oversettes til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Vi plukker ut fond som leverer godt og er innenfor kvalitetskriteriene våre, som blant annet handler om ansvarlig forvaltning og avkastning.

Vi lykkes med fondsforvaltningen vår

At vi lykkes med fondsforvaltningen vår blir bekreftet i flere kåringer. To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en analyse.

Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i disse. Bakgrunnen er den gode balansen mellom forventet avkastning og risiko, og at fondspakkene (pensjonsprofilene) våre, som består av nøye utplukkede fond, har levert god risikojustert avkastning.

Hvordan vurdere hvilke fond som er mest bærekraftig?

Fondene vi tilbyr er delt inn i tre kategorier. Kategoriene representerer artikkel 6, 8 og 9 i Offentliggjøringsforordningen (SFDR), ​og indikerer hvor bærekraftige fondene er.​

Artikkel 9: Fond som har bærekraftige investeringer som sitt investeringsformål. Fondene i denne kategorien er markert med to grønne trær i fondsoversikten.

Artikkel 8: Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men som ikke har bærekraft som et overordnet investeringsmål. Fondene i denne kategorien er markert med ett grønt og ett grått tre i fondsoversikten.

Artikkel 6/Uklassifisert: Dette er fond som ikke når opp til artikkel 8 og 9, men de kan fortsatt ha bærekraftrisiko integrert i investeringsprosessen. Inneholder også rentefond og fond som ikke er klassifisert enda. Fondene i denne kategorien er markert med to grå trær i fondsoversikten.

Se fondsoversikt for innskuddspensjon

Den mest bærekraftige profilen

Alderstilpasset Grønn Fremtid, er den mest bærekraftige profilen vår. Den består utelukkende av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, og som har bærekraftige investeringer som sitt investeringsformål.

Profilen passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.

Anbefalt sparetid Mer enn 5 år
Risiko Justeres fra høyere til lav
Forventet avkastning Justeres fra høyere til moderat
Andel aksjefond 100 % når du er 45 år*
Andel rentefond 80 % ved pensjons­alder

*Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 21 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Gode på bærekraftsrapportering

The Governance Group gjorde i 2020 en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, og her får vi toppkarakter A for miljørapporteringen vår.

I følge Ipsos' profilundersøkelse for 2021 har vi det beste omdømmet blant selskapene i finansnæringen. Vi topper listen for finansbransjen både når det gjelder omdømme generelt, samfunnsansvar og moral, og for miljøbevisstheten vår.

Bærekraft i eget selskap

Vårt fokus er å sørge for bærekraftige investeringer som gjør at pensjonssparingen til bedriftens ansatte vokser. Vi er også opptatt av å opptre bærekraftig i alt vi gjør som selskap.

Her er noen eksempler på hvordan vi utøver virksomheten vår på en bærekraftig måte:

 • Vi tilrettelegger for at ansatte kan leve bærekraftig. Vi har nærhet til offentlig kommunikasjon, innendørs sykkelparkering og gode dusjfasiliteter. De kan gjennomføre digitale møter og dermed minimere reisevirksomhet.
 • Ansatte jobber i et miljø som er preget av mangfold.
 • Hensynet til miljø og bærekraft ligger til grunn for alle overordnede beslutninger.
 • Vi har klare retningslinjer for hvordan unngå hvitvasking og terrorfinansiering, og alle ansatte må gjennom et opplæringsprogram om dette.
 • Vi samarbeider med kunder, leverandører og relevante instanser for å oppnå FNs bærekraftsmål.
 • Vi er åpne om bærekraftsarbeidet vårt og hvilke resultater vi oppnår.

Hvordan kan du som bedriftskunde utgjøre en forskjell?

Ved å ha pensjonsavtale hos oss, sikrer dere at kapitalen blir investert i fond som har vært gjennom nødvendige risikoanalyser med tanke på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Investeringene vi gjør på vegne av dere bidrar til en grønn og fremtidsrettet utvikling av disse selskapene.

Ord og uttrykk

 • FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

  Våre finansielle investeringer er basert på FNs Global Compacts ti prinsipper:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
  2. Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
  4. Bedrifter skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes.
  5. Bedrifter skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes.
  6. Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
  8. Bedrifter skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar.
  9. Bedrifter skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
 • Environmental, Social and Governance (ESG), og kriteriene blir brukt til å finne ut om et selskap er en god investering ut ifra et bærekraftsperspektiv. ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen til å evaluere bedrifter og virksomheter med hensyn til samfunnsansvar og bærekraft.

 • Principles of Responsible Investment (PRI) er et FN-støttet initiativ for investorer. Ca. 2 300 kapitalforvaltere og investorer har undertegnet de seks prinsippene:

  1. Vi vil innarbeide ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
  2. Vi vil være aktive eiere og innarbeide ESG-forhold i våre politikker for eierskap og i den operasjonelle håndtering av investeringene.
  3. Vi vil søke å oppnå åpenhet om ESG-forhold fra de enheter vi investerer i.
  4. Vi vil fremme aksept og implementering av prinsippene innenfor investeringsbransjen.
  5. Vi vil samarbeide.
 • Socially Responsible Investments (SRI) er en investering i selskap som anses som sosialt ansvarlig på grunn av typen virksomhet de driver. Eksempler er selskap som jobber for sosial rettferdighet, et bærekraftig miljø og alternativ energi, mens den ekskluderer våpenhandel, tobakk og gambling.