Bærekraftige investeringer i pensjonssparingen

I Gjensidige gjør vi investeringer som bidrar til at pensjonen din vokser, uten at det går på bekostning av menneskerettigheter, sosiale forhold og miljøet.

Default

Hva er bærekraft i Gjensidige?

Bærekraft hos oss er definert i tråd med FNs bærekraftmål. Det betyr at det vi gjør, skal bidra til en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi. Videre skal investeringsporteføljen vår innrette seg etter netto nullutslipp av klimagasser i 2050.

Gjensidige har valgt ut fem bærekraftmål

Av FNs 17 bærekraftmål, har vi definert disse fem som mest relevante for virksomheten:

 • god helse og livskvalitet
 • anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • bærekraftige byer og samfunn
 • ansvarlig forbruk og produksjon
 • stoppe klimaendringene

Les mer om hva vi legger i bærekraftmålene vi har valgt

Hvorfor er bærekraft viktig?

Forskning viser at klimaendringene fortsetter med full styrke. Temperaturen på jorda øker, og det blir mer ekstremvær i form av blant annet økt nedbør, hetebølger og tørke.

Klimaendringene representerer en stor samfunnsutfordring og er en trussel mot finansiell stabilitet. En grunn til det er at overgangen til et lavutslippssamfunn, som er nødvendig for å oppnå klimamålene, fører til utfordringer for bedriftene. For eksempel går etterspørselen etter en del varer og tjenester med høyt karbonavtrykk ned. Det betyr at bedriftene må omstille seg for å overleve, noe som i seg selv fører til økte kostnader.

Hva betyr bærekraft for pensjon og sparing?

Som kunde hos oss, kan dere forvente at pensjonskapitalen vi investerer for dere skal gi best mulig avkastning. Samtidig investerer vi ansvarlig. og i tråd med internasjonale konvensjoner og standarder for miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og god eierstyring (ESG – Environmental, Social and Governance). Gjensidige mener at selskaper som tar hensyn til bærekraft har bedre utsikter for fremtidig lønnsomhet. Disse selskapene håndterer risiko og forstår utviklingen i markedet bedre.

Gjensidiges konsernpolicy for ansvarlige investeringer pålegger kapitalforvaltningen å analysere ESG-relaterte problemstillinger, herunder klimarisiko. Vi integrerer bærekraftrisiko i investeringsbeslutninger i pensjonsprofilene ved å ta inn ESG-score og karbonintensitet i analysen.

Gjensidige mener selskaper som tar hensyn til bærekraft har bedre utsikter for fremtidig lønnsomhet, ved at de håndterer risiko og forstår utviklingen i markedet bedre enn aktører som ikke tar hensyn til disse forholdene.

 • Gjensidige har engasjert Sustainalytics for å overvåke selskapene i investeringsuniverset vi tilbyr. Vi bruker ekskluderinger, aktivt eierskap, dialog og kvantitative analyser for å forsøke å unngå negative effekter av investeringene våre. Vi ønsker å bidra til positiv endring. Selskap som gjør seg skyldig i alvorlige eller systematiske brudd på Gjensidiges etiske retningslinjer, og ikke viser tilstrekkelig vilje til å endre adferd, blir oppført på listen over ekskluderte selskaper.

  Temaene som blir tatt opp med selskapene er blant annet: Miljøansvar, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, selskapsstyring, korrupsjon og våpen.

 • Hvis et selskap som befinner seg på Gjensidiges eksklusjonsliste dukker opp i eksternt forvaltede fond, ber vi forvalteren om å redegjøre for situasjonen, samt gå i dialog med det aktuelle selskapet. Om dialogen ikke fører frem innen rimelig tid, sørger vi selv for at det aktuelle selskapet ikke lenger er del av investeringsuniverset vi tilbyr.

  Etisk forvaltning er alltid tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi inngår kun avtaler med fondsforvaltere som har betryggende retningslinjer og en tilfredsstillende historikk på området.

  Vi jobber kontinuerlig for å påvirke fondsforvaltere vi investerer i til å forbedre eller endre eksklusjonskriterier, investeringspolicyer og mandater. Hvis bærekraftrisikoen er for stor og fondet ikke er villig til å redusere risikoen, fjerner vi investeringen vår i det aktuelle fondet.

Uavhengig fondsforvaltning

Gjensidige er uavhengig. Det vil si at vi ikke har egne fond, men plukker ut det beste fra hvert enkelt forvaltningsmiljø. Denne uavhengigheten gir oss frihet til å velge de samarbeidspartnerne og fondene som passer best for kundene våre.

De fleste fondene og profilene vi tilbyr, har en bærekraftscore. Dette skal gjøre det enklere for kundene våre å hensynta bærekraft når de plasserer sparepengene sine.

Vi lykkes med fondsforvaltningen vår

At vi lykkes med fondsforvaltningen vår, er bekreftet i flere kåringer. Gabler analyserer og rangerer leverandørene av innskuddspensjon to ganger i året.

Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i analysene. Begrunnelsen er den gode balansen mellom forventet avkastning og risiko, samt at fondspakkene (pensjonsprofilene) våre, som består av nøye utplukkede fond, har levert god risikojustert avkastning.

Hvordan vurdere hvilke fond som fremmer bærekraft?

I løpet av 2023, er det ventet at EUs nye lovgivning for transparens og åpenhet for finansielle produkter skal tre i kraft i Norge. Målet er å gjøre det enklere å skille mellom finansielle produkter som fremmer bærekraft. Lovgivningen (Offentliggjøringsforordningen) deler finansielle produkter inn i 3 kategorier,  artikkel 6, 8 og 9, ​og indikerer i hvilken grad produktet hensyntar bærekraft. ​Reguleringen krever også at fondsforvalteren gir informasjon om ESG-risikoen og de negative effektene av investeringene på samfunnet og miljøet.

Artikkel 9: Fond som har bærekraftige investeringer som  investeringsformål. Fondene i denne kategorien er markert med to grønne trær i fondsoversikten.

Artikkel 8: Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men som ikke har bærekraft som et overordnet investeringsmål. Fondene i denne kategorien er markert med ett grønt og ett grått tre i fondsoversikten.

Artikkel 6/Uklassifisert: Dette er fond som ikke når opp til artikkel 8 og 9, men de kan fortsatt ha bærekraftrisiko integrert i investeringsprosessen. Inneholder også fond som ikke er klassifisert. Fondene i denne kategorien er markert med to grå trær i fondsoversikten.

Se fondsoversikt for innskuddspensjon

Grønn Fremtid

Grønn Fremtid er den mest bærekraftige profilen vår. Profilen er satt sammen av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.

Alderstilpasset profil passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.

Anbefalt sparetid Mer enn 5 år
Risiko Justeres fra høyere til lav
Forventet avkastning Justeres fra høyere til moderat
Andel aksjefond 100 % når du er 45 år*
Andel rentefond 80 % ved pensjons­alder

*Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 21 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter, er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Gode på bærekraftsrapportering

The Governance Group gjorde i 2020 en analyse av bærekraftrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, og her får Gjensidige toppkarakter A for miljørapporteringen vår.

I følge Ipsos' profilundersøkelse for 2021, har vi det beste omdømmet blant selskapene i finansnæringen. Vi topper listen for finansbransjen både når det gjelder omdømme generelt, samfunnsansvar og moral, og for miljøbevisstheten vår.

Bærekraft i eget foretak

Vårt fokus er å sørge for bærekraftige investeringer som gjør at pensjonssparingen til bedriftens ansatte vokser. Vi er også opptatt av å opptre bærekraftig.

 • Vi tilrettelegger for at ansatte kan leve bærekraftig. Vi har nærhet til offentlig kommunikasjon, innendørs sykkelparkering og gode dusjfasiliteter. De kan gjennomføre digitale møter og dermed minimere reisevirksomhet.

 • Ansatte jobber i et miljø som er preget av mangfold.

 • Vi søker å hensynta bærekraft i våre beslutninger.

 • Vi har klare retningslinjer for å unngå hvitvasking og terrorfinansiering, og alle ansatte må gjennom opplæringsprogram om dette.

 • Vi samarbeider med kunder, leverandører og relevante instanser for å oppnå FNs bærekraftmål.

 • Vi er åpne om bærekraftarbeidet vårt og hvilke resultater vi oppnår.

 • For å opprettholde et godt kunnskapsnivå på bærekraft satser vi på kunnskapsdeling og opplæring, slik at kunnskapen om og synet på bærekraftrisiko er helhetlig for hele konsernet.

Det jobbes med å tilrettelegge kriterier for bærekraft i foretakets retningslinjer for godtgjørelser.

Pensjons- og investeringsrådgivning

Fondene og profilene vi tilbyr har krav til etisk merking. Dokumentasjon på bærekraftrisiko og karbon er tilgjengelig på våre nettsider. I investeringsrådgivningen gir vi kundene informasjon om hvor godt fondene og profilene vi tilbyr integrerer bærekraftrisiko i investeringsprosessene.

Fond og profiler kan ha negativ effekt på bærekraftfaktorer gjennom investeringer i sektorer med vesentlig klima- og miljøeffekter. I investeringsrådgivningen informerer vi kundene om fondene og profilenes bærekraftrisiko, og den mulige negative effekten på bærekraftfaktorer.

Fondsutvalget til Gjensidige Pensjonsforsikring som rådgiverne tilbyr, består hovedsakelig av fond som fremmer bærekraft eller har miljømessige eller sosiale egenskaper som formål. De enkelte fondene som ikke fremmer bærekraft, har gjennomgått en intern vurdering basert på tilgjengelig ESG-score.

Hvordan kan du som bedriftskunde utgjøre en forskjell?

Ved å ha pensjonsavtale hos oss, sikrer dere at kapitalen blir investert i profiler som har vært gjennom utvelgelsesprosess, som utover det finansielle tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Disclaimer:
Fondenes SFDR-klassifisering (bærekraftklassifisering) er foretatt av fondsleverandør basert på de til enhver tid gjeldende EU/EØS-standarder og regler. Fondenes SFDR-klassifisering kan bli justert, eksempelvis som en følge av regelverksendringer. Gjensidige Pensjonsforsikring er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller utgifter som skyldes endret SFDR-klassifisering av fond eller profiler.

Ord og uttrykk

 • FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

  Våre finansielle investeringer er basert på FNs Global Compacts ti prinsipper:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
  2. Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
  4. Bedrifter skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes.
  5. Bedrifter skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes.
  6. Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
  8. Bedrifter skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar.
  9. Bedrifter skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.
 • Environmental, Social and Governance (ESG), og kriteriene blir brukt til å finne ut om et selskap er en god investering ut ifra et bærekraftsperspektiv. ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen til å evaluere bedrifter og virksomheter med hensyn til samfunnsansvar og bærekraft.

 • Principles of Responsible Investment (PRI) er et FN-støttet initiativ for investorer. Ca. 2 300 kapitalforvaltere og investorer har undertegnet de seks prinsippene:

  1. Vi vil innarbeide ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
  2. Vi vil være aktive eiere og innarbeide ESG-forhold i våre politikker for eierskap og i den operasjonelle håndtering av investeringene.
  3. Vi vil søke å oppnå åpenhet om ESG-forhold fra de enheter vi investerer i.
  4. Vi vil fremme aksept og implementering av prinsippene innenfor investeringsbransjen.
  5. Vi vil samarbeide.
 • Socially Responsible Investments (SRI) er en investering i selskap som anses som sosialt ansvarlig på grunn av typen virksomhet de driver. Eksempler er selskap som jobber for sosial rettferdighet, et bærekraftig miljø og alternativ energi, mens den ekskluderer våpenhandel, tobakk og gambling.