Verdensbildet

Det var en innholdsrik måned for geopolitiske og makroøkonomiske forhold i oktober. Det er stadig inflasjon, arbeidsmarkedstall og rentesetting som preger det økonomiske verdensbildet. Heller ikke det geopolitiske klimaet bedret seg nevneverdig. Krigen i Ukraina herjer fortsatt, Storbritannias finans- og statsminister måtte gå av og Kinas leder Xi Jinping ble gjenvalgt for sin tredje periode.

Utviklingen i mange finansielle markeder ble imidlertid svært positiv. Rapportene fra de fleste største økonomiene viser fortsatt høy prisvekst og positiv BNP-utvikling. Bedring i forventningene viste seg uansett å være tilstrekkelig til å endre investeringssentimentet betraktelig gjennom måneden.

Aksjemarkedet

Etter nesten utelukkende fall siden midten av august, hadde de fleste av verdens børser rekyl gjennom oktober. Underliggende makroøkonomisk trend er fortsatt negativ, men tegner kanskje mot marginal bedring i flere økonomier.

I markeder preget av usikkerhet er det ofte små kontrære triggere som skal til for at markedet snur brått. Verdiaksjer steg riktignok mer enn vekst i oktober, hvilket isolert kan være et tegn på at risikovilligheten i markedet fortsatt er noe avventende. Hvorvidt inflasjon og renter topper ut, vil med stor sannsynlighet være retningsangivende i tiden som kommer.

Rentemarkedet

Mens Norges Bank reduserte nivået på sin renteheving, annonserte både FED og ECB en forventing om flere rentehevinger. Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % i staren av november som følge av høy inflasjon. Norges Bank er forventet å fortsette med flere kvarte rentehevinger slik at sentralbanken kan observere påvirkningen på norsk økonomi, der både boligpriser og forbruk viser tegn på nedgang.

ECB økte sin styringsrente med 0,75 % som følge av rekordhøy inflasjon på 10,7 % i Europa, og uttalte en plan om å bekjempe inflasjon med flere rentehevinger til tross for resesjon. Powell i den amerikanske sentralbanken (FED) økte styringsrenten med 0,75 %, og det ble samtidig uttalt en forventning om rentehevninger utover det uttalte toppunktet på 4,6 %.

Tidligere rapporter

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.