Verdensbildet

Etter et svakt kvartal og første halvår i finansmarkedene har det vært vesentlig oppgang i juli. Krig, høye inflasjonstall, økte renter og resesjonsfrykt preger fortsatt makrobildet. Blant annet justerte det internasjonale pengefondet (IMF) anslagene for global økonomisk vekst ytterligere til 3,2 %, ned 0,4 prosentpoeng fra anslagene ved forrige rapport.

Det er lite tegn til at konflikten i Ukraina skal bedre seg og spenningene mellom Taiwan og Kina har spisset seg til i løpet av sommeren. Enkelte land har i tillegg fortsatt problemer med Covid-19-pandemien.

Aksjemarkedet

Juli ble en svært sterk måned i de fleste aksjemarkeder. Dette til tross for usikkerhet knyttet til ledende makroøkonomiske indikatorer og godt hjulpet av sterke kvartalsresultater.

Verdensindeksen MSCI World (i USD) steg 7,9 % i juli, men er fortsatt ned 14,2 % hittil i år. Den amerikanske indeksen S&P500 (i USD) steg også 9,1 % og er nå ned 13,3 % hittil i 2022. Oslo Børs (OSEBX) fulgte verdens børser i juli, opp 7,1 % og er 4,3 % opp for året.;

Oslo børs er med andre ord fortsatt en av få børser som er positiv i 2022. Det var de sykliske aksjene som kom mest tilbake i juli måned etter et meget svakt halvår bak seg. På sektornivå er det diskresjonært konsum og informasjonsteknologi som har gjort det best, mens det på den annen side er kommunikasjon og helse som var svakest.

Rentemarkedet

Norsk inflasjon økte mer enn forventet i juli og var på hele 6,8 % målt mot samme måned i fjor, hvilket er det høyeste siden 1988. Dermed øker sannsynligheten for nok en 0,5 % økning av styringsrenten i august. ECB overrasket med en tilsvarende økning økning av sin styringsrente.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) gikk for trippel renteheving i juli og hevet styringsrenten med 0,75 %, til intervallet 2,25 %–2,50 %. I juli har korte renter holdt seg relativt flate da disse blir påvirket av rentehevingene, mens lange renter falt vesentlig grunnet tilnærmet nullvekst i BNP i USA i andre kvartal.

Som følge av nedgangen i lange renter var den amerikanske rentekurven invertert gjennom hele juli, et tydelig tegn på et kommende økonomisk tilbakeslag.

Tidligere rapporter

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.