Hopp til innhold

Slik beskytter du bedriften mot brann

Aktive brannsikringstiltak

Vi anbefaler alle bedrifter å installere et FG-godkjent brannalarmanlegg og eventuelt et sprinkleranlegg.

FG-godkjent betyr at produktet eller løsningen er "forsikringsgodkjent". Den tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav og følger normalt internasjonale eller norske standarder.

El-kontroll

Jevnlig el-kontroll med termografering er noe av det viktigste dere kan gjøre for å forhindre brann.

Les mer om el-kontroll av næringsbygg.

Enkle rutiner

 • Kontroller brannalarm og håndslokkere minimum en gang i året.
 • Gjennomfør FG-kontroll av sprinkleranlegget årlig.
 • Sørg for at alle ansatte vet hvor utstyret er og hvordan det brukes.
 • Utnevn en brannansvarlig i bedriften, og gjennomfør brannøvelser jevnlig. 

Brannfarlig materiale og avfall

Brennbart avfall må plasseres og oppbevares på et forsvarlig sted der en eventuell antennelse ikke kan smitte over og forårsake skade på bygninger, konstruksjoner eller mennesker.

Kravene vi stiller

Plassering utendørs

Kravene gjelder avfall som ligger fritt, i avfallsdunker, avfallscontainere, søppelkasser, og papirkurver uten permanent tilsyn. Det samme gjelder plassering av søppelskur. Det må plasseres

 • minst 5 meter fra tak og takutstikk
 • minst 5 meter fra brennbar yttervegg
 • minst 5 meter fra dører og vinduer
 • minst 5 meter fra andre åpninger i vegger

Brennbart avfall kan oppbevares nærmere enn fem meter hvis avfallet står i en lukket og låst oppbevaringsenhet som er konstruert for å hindre brann i å spre seg.

Plassering innendørs

Oppbevar avfallet i et lukket og låst rom, konstruert som en egen branncelle, med begrenset brennbar kledning.

Tiltak vi anbefaler
 • Vurder å burke nedgravde avfallsbeholdere, det gir en sikker og trygg håndtering av avfall.
 • Ikke la brennbart avfall ligge, men frakt det til egnet sted umiddelbart. 
 • Følg forskrifter og anbefalinger til enhver tid.  

Lading av maskiner

Faren er størst når maskinene står til lading.

Elektriske trucker, sniler og vaskebiler er øverst på statistikken over brannårsaker.

Kravene vi stiller

Ladestasjon

 • Ladestasjon skal legges til rette for å unngå spredning av brann.
 • Minimum 2 meter avstand til brennbart materiale, på alle sider av kjøretøyet.
 • Ubrennbart gulv.
 • Fri høyde til tak over ladestasjonen.

Slokkeutstyr

 • Plasseres i umiddelbar nærhet av ladestasjonen og kjøretøyet.
 • Minimum to stk. 6 kg ABC 55A håndslokkeapparat (eventuelt kan ett av håndslokkeapparatene erstattes med brannslange).
 • Utstyret må være i forskriftsmessig stand.
 • Utstyret må være lett tilgjengelig.

Lading

 • Produsentens/leverandørens anvisning skal følges.
 • Ladekabler må ikke ha skader.
 • Rutine og sjekkliste for egenkontroll.
Tiltak vi anbefaler

 

Eget laderom med avtrekk som starter automatisk ved lading. Slokkeutstyr skal være plassert rett på innsiden av rommet.

Ladestasjoner bør merkes tydelig på gulvet, slik at minimumsavstanden på 2 meter til brennbart materiale overholdes.

Ved midlertidig parkering bør minimumsavstanden på 2 meter til brennbart materiale overholdes.

Ladestasjonen må ikke blokkere eller hindre frie rømningsveier.

Litiumbatterier krever minst ett spesialslokkeapparat som er beregnet på brann i litiumbatterier og faste metaller. Spesialslokkeren må være minst 6 liter (F-500).

Frityranlegg

Brann i frityranlegg utgjør en spesiell risiko fordi vann er uegnet til å slokke fettbranner. Derfor er det viktig at dere installerer spesialslukkeutstyr i kjøkken med frityr.

Kravene vi stiller

Slokkeanlegg

 • Kommersielle kjøkken med frityranlegg skal – uansett mengde olje eller fett som brukes – ha automatisk slokkeanlegg.
 • Slokkeanlegget skal kunne utløses både automatisk og manuelt.
 • Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til krav gitt av FG.

Slokkemiddel

 • Slokkemiddel skal være godkjent for brann i olje/fett (spesialslokkemiddel, klasse F), og hindre gjenantenning etter slokking.
 • Det manuelle håndslokkeapparatet skal være lett tilgjengelig, minimum 6 liter, klasse 75F etter gjeldende standard NS-EN 3.

Strøm- og gassanlegg

 • Strøm- og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivering av slokkeanlegget.

Kontroll, ettersyn og vedlikehold

 • Produsentenes bestemmelser skal følges og minimumskrav verifiseres. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.
Tiltak vi anbefaler
 • Rengjør frityranlegg som angitt av produsent/leverandør, og med en frekvens tilpasset bruken.
 • Fettfilter rengjøres minst én gang i uka.
 • Kanal med avtrekksvifte rengjøres hvert år  helt ut i det fri.
 • Koble fra strøm- og eventuell gasstilførsel ved arbeidstidens slutt.
 • Opplæring og gjennomgang av rutiner, bruk og vedlikehold.

Varme arbeider

Varme arbeider er alle arbeider hvor det brukes arbeidsverktøy og utstyr som skaper gnister og varme. Det kan være åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Slike branner skyldes som oftest manglende kunnskap og forståelse for brannrisikoen, menneskelig svikt og/eller mangel på forebyggende rutiner og tiltak.

Kravene vi stiller

Varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom, adskilt som egne brannceller med ubrennbar kledning, er unntatt fra kravene nedenfor.

Arbeidsinstruks

Arbeidsinstruks utgitt av Finans Norge (eller tilsvarende) skal være utfylt og signert før arbeid påbegynnes. Denne finner du på www.fgsikring.no.

Minimer brannrisiko

 • Alt brennbart materiale i områder hvor varmt arbeid utføres, er en risiko og skal fjernes eller beskyttes.
 • Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres, skal være tettet.

Slokkeutstyr

 • Egnet slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig og i forskriftsmessig stand – minst 2 stykker 6-kg/liters håndslokkeapparat.
 • Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med påsatt vann frem til strålerøret.

Brannvakt

 • Ansvarlig brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisikoen - både under arbeidet, i pauser og i nødvendig tid etter arbeidet er avsluttet (minst en time). Den som utfører arbeidet, kan være brannvakt i de tilfellene brannrisikoen vurderes som lav.
 • Både brannvakt og den som utfører arbeidet må ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifikatet skal være utstedt av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

Hvis dere bruker ekstern håndverker eller entreprenør

Det er oppdragsgiveren – eller den som representerer oppdragsgiveren – sitt ansvar å sikre at eksterne håndverkere eller entreprenører forplikter seg til å følge sikkerhetsforskriftens krav gjennom en skriftlig avtale eller kontrakt.

Særskilte tiltak for arbeid på tak

 • Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
 • På kompakte og øvrige tak, skal brennbar isolasjon beskyttes med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme, skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbart materiale.
Tiltak vi anbefaler
 • Planlagt arbeid bør gjøres tidlig på dagen og/eller i god tid før arbeidsdagens slutt.
 • Kontroller at eksterne utførende håndverkere eller entreprenører har ansvarsforsikring.

Ta brannkurset vårt

Vårt digitale brannkurs gir dere kunnskap om brannforebyggende arbeid, inkludert en innføring i brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp.