Vi heier på mangfoldet

Ansatte hos oss representerer ulikheter av kunnskap, ferdigheter, personlighet, kompetanse og erfaring. De har ulik alder, kjønn, kultur, etnisitet, seksuell legning, politisk ståsted, religiøs tro og funksjonsevne.

Default

Deres ulikheter bruker vi som kilde til utvikling og innovasjon. Vi jobber for at både ledere og medarbeidere skal forstå verdien av mangfold, og at ledere skal lede på en måte som utløser potensialet i mangfoldet hos sine medarbeidere. På den måten bidrar mangfoldet hos oss til å styrke vår evne til å utvikle og levere de tjenestene og produktene som kundene våre har behov for og etterspør.

Hos oss ansetter vi ingeniører, analytikere, sykepleiere, sosiologer, jurister, økonomer, journalister og statsvitere. Vi ansetter også kapitalforvaltere, kundebehandlere, idémakere, UX-designere, analytikere, problemløsere, tallknusere, utviklere, ledertalenter, kommunikasjonseksperter – og mye mer.

Vi har som mål å ha en inkluderende bedriftskultur hvor alle ansatte skal oppleve å bli behandlet med respekt og likeverd. Alle gis også mulighet til å utvikle seg i jobben sin. Som ansatt hos oss skal du oppleve trygghet for å være den du er, og gjennom dette bidra til at vi leverer kjerneverdiene våre: Skap trygghet, Tenk nytt, Ta sats.

Vi er opptatt av å hindre diskriminering og bidra til likestilling på områdene kjønn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnskarakteristika og kjønnsuttrykk samt etnisitet, religion og livssyn. I dette ligger en nulltoleranse for enhver form for trakassering og diskriminering.

Vi ønsker å utvikle en organisa­sjon som legger til rette for at mangfold preger våre aktivite­ter og bidrar med nye ideer og perspektiver i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn.