Slik kan du sørge for god brannsikkerhet

Her kan du lese om noen av de viktigste brannfarene i næringslivet, og hva dere må – og bør – gjøre for å sørge for god brannsikkerhet.

Default

God brannsikkerhet er gode rutiner

Vi anbefaler alle bedrifter å installere et FG-godkjent brannalarmanlegg, godkjente røykvarslere og eventuelt et sprinkleranlegg. I tillegg bør dere 

 • sjekke at dere har brannslukningsapparat, brannteppe, og eventuelt brannstige eller branntau 
 • sørge for at alle ansatte vet hvor utstyret er og hvordan det brukes 
 • teste røykvarslerne jevnlig  
 • utnevne en brannansvarlig i bedriften og gjennomføre brannøvelser jevnlig  

 

El-kontroll

Over 40 % av bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Derfor er jevnlig el-kontroll med termografering noe av det viktigste dere kan gjøre for å forhindre brann.

Kontrollen omfatter internkontrollsystemer og stikkprøver av de elektriske anleggene. Som eier vil du ha tilgang til kontrollrapportene, og ansvar for å rette opp i eventuelle feil og mangler. Hvor ofte de elektriske anleggene bør kontrolleres, avhenger av virksomheten og bygningen deres.  

I tillegg til å redusere risiko for brann – og i verste fall driftsstans – gir vi dere rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll.  

Les mer og bestill el-kontroll

Brannfarlig avfall og materiale

Brennbart avfall må plasseres og oppbevares på et forsvarlig sted der en eventuell antennelse ikke kan smitte over og forårsake skade på bygninger, konstruksjoner eller mennesker.

 • Plassering utendørs

  Kravene gjelder avfall som ligger fritt, i avfallsdunker, avfallscontainere, søppelkasser, papirkurver og lignende uten permanent tilsyn. Det samme gjelder plassering av søppelskur.

  • Minst 5 meter fra tak og takutstikk
  • Minst 5 meter fra brennbar yttervegg
  • Minst 5 meter fra dører og vinduer
  • Minst 5 meter fra andre åpninger i vegg

  Brennbart avfall kan oppbevares nærmere enn fem meter hvis avfallet står i en lukket og låst oppbevaringsenhet som er konstruert for å hindre brann i å spre seg.

  Plassering innendørs

  Oppbevaring i lukket og låst rom, konstruert som en egen branncelle, med begrenset brennbar kledning.

  • Vurder nedgravde avfallsbeholdere, det gir en sikker og trygg håndtering av avfall 
  • Ikke la brennbart avfall ligge, men frakt det til egnet sted umiddelbart  
  • Følg forskrifter og anbefalinger til enhver tid.  

Lading av elektriske trucker, sniler og vaskebiler

Elektriske trucker, sniler og vaskebiler er øverst på statistikken over brannårsaker, og faren er størst når maskinene står til lading.

 • Ladestasjon

  • Ladestasjon skal legges til rette for å unngå spredning av brann.
  • Minimum 2 meter avstand til brennbart materiale, på alle sider av kjøretøyet.
  • Ubrennbart gulv.
  • Fri høyde til tak over ladestasjonen.

  Slokkeutstyr

  • Plasseres i umiddelbar nærhet av ladestasjonen og kjøretøyet.
  • Minimum to stk. 6 kg ABC 55A håndslokkeapparat (eventuelt kan ett av håndslokkeapparatene erstattes med brannslange).
  • Utstyret må være i forskriftsmessig stand.
  • Utstyret må være lett tilgjengelig.

  Lading

  • Produsentens/leverandørens anvisning skal følges.
  • Ladekabler må ikke ha skader.
  • Rutine og sjekkliste for egenkontroll.
 • Eget laderom med avtrekk som starter automatisk ved lading. Slokkeutstyr skal være plassert rett på innsiden av rommet.

  Ladestasjoner bør merkes tydelig på gulvet, slik at minimumsavstanden på 2 meter til brennbart materiale overholdes.

  Ved midlertidig parkering bør minimumsavstanden på 2 meter til brennbart materiale overholdes.

  Ladestasjonen må ikke blokkere eller hindre frie rømningsveier.

  Litiumbatterier krever minst ett spesialslokkeapparat som er beregnet på brann i litiumbatterier og faste metaller. Spesialslokkeren må være minst 6 liter (F-500).

Frityranlegg i kommersielle kjøkken

Brann i frityranlegg utgjør en spesiell risiko fordi vann er uegnet til å slokke fettbranner. Derfor er det viktig at dere installerer spesialslokkeutstyr i kjøkken med frityr.

 • Slokkeanlegg

  • Kommersielle kjøkken med frityranlegg skal – uansett mengde olje eller fett som brukes – ha automatisk slokkeanlegg.
  • Slokkeanlegget skal kunne utløses både automatisk og manuelt.
  • Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til krav gitt av FG.

  Slokkemiddel

  • Slokkemiddel skal være godkjent for brann i olje/fett (spesialslokkemiddel, klasse F), og hindre gjenantenning etter slokking.
  • Det manuelle håndslokkeapparatet skal være lett tilgjengelig, minimum 6 liter, klasse 75F etter gjeldende standard NS-EN 3.

  Strøm- og gassanlegg

  • Strøm- og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivering av slokkeanlegget.

  Kontroll, ettersyn og vedlikehold

  • Produsentenes bestemmelser skal følges og minimumskrav verifiseres. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.
  • Rengjør frityranlegg som angitt av produsent/leverandør, og med en frekvens tilpasset bruken.
  • Fettfilter rengjøres minst én gang i uka.
  • Kanal med avtrekksvifte rengjøres hvert år  helt ut i det fri.
  • Koble fra strøm- og eventuell gasstilførsel ved arbeidstidens slutt.
  • Opplæring og gjennomgang av rutiner, bruk og vedlikehold.

Utførelse av varme arbeider

Varme arbeider er alle arbeider hvor det brukes arbeidsverktøy og –utstyr som genererer gnister og varme. Det kan være åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Brann som følge av varme arbeider skyldes som oftest manglende kunnskap og forståelse for brannrisikoen, menneskelig svikt og/eller mangel på forebyggende rutiner og tiltak.

 • Varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom, adskilt som egne brannceller med ubrennbar kledning, er unntatt fra kravene nedenfor.

  Arbeidsinstruks

  Arbeidsinstruks utgitt av Finans Norge (eller tilsvarende) skal være utfylt og signert før arbeid påbegynnes. Denne finner du på www.fgsikring.no.

  Minimer brannrisiko

  • Alt brennbart materiale i områder hvor varmt arbeid utføres, er en risiko og skal fjernes eller beskyttes.
  • Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres, skal være tettet.

  Slokkeutstyr

  • Egnet slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig og i forskriftsmessig stand – minst 2 stykker 6-kg/liters håndslokkeapparat.
  • Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med påsatt vann frem til strålerøret.

  Brannvakt

  • Ansvarlig brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisikoen - både under arbeidet, i pauser og i nødvendig tid etter arbeidet er avsluttet (minst en time). Den som utfører arbeidet, kan være brannvakt i de tilfellene brannrisikoen vurderes som lav.
  • Både brannvakt og den som utfører arbeidet må ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifikatet skal være utstedt av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

  Bruk av ekstern håndverker/entreprenør

  Det er oppdragsgiveren – eller den som representerer oppdragsgiveren – sitt ansvar å sikre at eksterne håndverkere/entreprenører forplikter seg til å følge sikkerhetsforskriftens krav gjennom en skriftlig avtale eller kontrakt.

  Særskilte tiltak for arbeid på tak

  • Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
  • På kompakte og øvrige tak, skal brennbar isolasjon beskyttes med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme, skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbart materiale.
  • Planlagt arbeid bør gjøres tidlig på dagen og/eller i god tid før arbeidsdagens slutt.
  • Kontroller at eksterne utførende håndverkere/entreprenører har ansvarsforsikring.

Brannkurset vårt

Opplæring i brannsikkerhet er en viktig del av arbeidsgivers ansvar for å kunne ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Brannkurset vårt gir deg kompetanse om brannforebyggende arbeid, inkludert en innføring i brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp.

Kurset er digitalt og tilgjengelig for alle bedrifter som er forsikret i Gjensidige. Det egner seg både for arbeidsgivere og ansatte.

Les mer og ta brannkurset

 

Få flere råd og tips om HMS i bedriften.