Student i utlandet – i detaljer

Student i utlandet er en forsikring for deg som skal være fulltidsstudent ved universitet eller høyskole utenfor Norge. Forsikringspakken inneholder det du trenger for å dra ut og oppleve verden i studietiden.

Sjekk pris og kjøp Student i utlandet

Informasjonen på denne siden gjelder for nye studentforsikringer kjøpt fra om med 2. juni 2022. Forsikringer kjøpt før denne datoen har andre forsikringssummer og vilkår.

Default

Sykdom og skade

Sykeforsikringen som er inkludert i pakken, dekker utgifter ved sykdom eller skade. Med denne forsikringen slipper du å ha den dyre sykeforsikringen som tilbys av skolen. Du får hjelp av vår alarmsentral 24 timer i døgnet – uansett hvor du er i verden. 

Trygghet ved alvorlig sykdom eller skade

Hvis du blir syk under studieoppholdet eller på en reise, dekker forsikringen utgifter til medisiner, og behandling hos lege eller på sykehus.

Forsikringen dekker også hjemreise til Norge og retur til studiestedet, dersom noen i nærmeste familie hjemme blir alvorlig syke.

Dekning

Maks erstatningsbeløp

Utgifter til legebesøk, sykehus, medisiner og lignende hvis du blir alvorlig syk eller skadet

ubegrenset beløp

Hjemtransport fra feriereise eller fra studiestedet

Ubegrenset beløp

Tilkallelse av familie

dekker besøk av to personer

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade

inntil 1 500 kr per døgn
maks 100 000 kr

Dersom du blir innlagt på sykehus eller må holde sengen/holde deg i ro

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter

dekkes av forsikringssummen for avbrutt reise

Merutgifter til opphold og transport hvis den eneste du reiser med blir syk eller skadet og ferien må avbrytes

100 000 kr

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår
Icon-tip

Reiseforsikring

Reiseforsikringen som er inkludert i pakken er en helårsforsikring. Det vil si at du er dekket året rundt – i fritiden og på ferieturer mens du studerer i utlandet.

Forsikringen gjelder på alle reiser som starter fra studiestedet eller bostedsadresse i Norge, så lenge hver enkelt reise varer maksimum 7 uker.

Husk at du må ha reiseforsikring på plass før avreise for at den skal gjelde på reisen.

Bagasje (reisegods)

 
Skadet eller stjålet reisegods, og innsjekket bagasje som går tapt underveis i transporten

100 000 kr

1) Verdigjenstander som pc, mobil, klokker og smykker erstattes samlet med 40 000 kr.
2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr 20 000 per gjenstand

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Ved tap eller skade på sports- og fritidsutstyr du leier mens du er på reise, erstattes kravet fra utleier 10 000 kr per skade

Forsinkelse

 

Forsinket bagasje

5 000 kr

Forsinket transportmiddel
Innhenting av reiserute hvis en forsinkelse på minst 1,5 time (pga. værforhold, teknisk/mekanisk feil eller trafikkuhell) gjør at du kommer for sent til avreise

25 000 kr

Leiebil på feriereise

 
På feriereiser med minst en overnatting dekkes egenandelen ved tyveri eller skade. Leasingbil, helårs privatleiet bil, og bil leid gjennom bildelingstjenester omfattes ikke. 15 000 kr per skadetilfelle

Evakuering

 
Om UD eller lokale myndigheter anbefaler evakuering etter at du har reist inn i området. Ubegrenset beløp
Tapte feriedager på grunn av evakuering  Inntil 1 500 kr per dag og 15 000 kr

Avbestilling

 
Avbestilling pga. akutt sykdom, ulykke eller død som rammer deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie* , eller skade på egen bolig 50 000 kr
Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter dekkes av forsikringssummen for avbestilling
*Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

 

 

Få Student i utlandet fra 350 kroner i måneden (gjelder Norden).
Icon-tip

Innboforsikring

Innboforsikring er viktig å ha – enten du eier eller leier bolig. Slik sikrer du deg økonomisk mot natur- og vannskader, brann og tyveri. Når du flytter til utlandet er ikke tingene dine lenger dekket av innboforsikringen til foreldrene dine, så da trenger du egen forsikring.

Med innbo menes alt i boligen din som ikke er fastmontert, eksempelvis frittstående møbler, elektronikk, klær, sportsutstyr og pyntegjenstander.

Dekning

Maks erstatningsbeløp

Innboet ditt blir stjålet eller ødelagt som følge av tyveri, brann- eller vannskade  300 000 kr
Rekonstruksjon av foto, datalagre og notater  30 000 kr
Tyveri utenfor boligen 30 000 kr
Når hjemmet er ubeboelig som følge av skade dekkes:
1) nødvendige boutgifter til opphold utenfor hjemmet
2) utgifter til flytting og lagring

50 000 kr
50 000 kr

Sykkelforsikring

Sykkelforsikringen dekker inntil 30 000 kr i erstatning ved tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger og elsykkel. Gjelder både på studiestedet og når sykkelen tas med på reise.

Heltids ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder 24 timer i døgnet, enten du er hjemme, på jobb, på skole eller har ferie. Den vil gi deg større økonomisk handlingsrom om du skulle komme ut for en ulykke.

Forsikringen dekker:

 • 100 000 kr ved død
 • 500 000 kr ved 100 % medisinsk invaliditet
 • inntil 25 000 kr for behandlingsutgifter etter ulykkesskade
Er du forsikret hos oss allerede? Les avtalen din for å se hva som er dekket
Icon-tip

Studieavbruddsforsikring

Studieavbruddsforsikringen dekker inntil 100 000 kroner i erstatning for betalte skolepenger hvis du må avbryte studiene på grunn av alvorlig sykdom eller ulykkesskade, når det gjenstår minst 1 måned av studietiden.

Ansvar og rettshjelp

Ansvar 15 mill. kr

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner ved tvistesaker.

100 000 kr

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

 

Til deg som skal studere i USA

Fra 12. september 2022 er det nye regler, og Norge har ikke lenger særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA.

Forsikringen Student i utlandet dekker ikke eksisterende sykdom. Studiesteder i USA krever denne dekningen, og dermed får du ikke fritak for kjøp av studiestedets helseforsikring. Dette gjelder selv om du ikke har en eksisterende sykdom fra før, men vi anbefaler å undersøke hva som gjelder på studiestedet ditt.

Skal du ha full dekning må du kjøpe en helseforsikring i USA, og en forsikring som dekker sykdom, reise, ulykke, innbo og erstatning ved studieavbrudd.

Les mer på Helsenorge.no

Egenandel og detaljer

Du betaler ingen egenandel ved:

 • Sykdom/skade
 • Sykehusopphold
 • Hjemtransport
 • Medisiner og legehjelp
 • Forsinkelse og evakuering
 • Tilkallelse (besøk av familie ved alvorlig sykdom/skade)
 • Skadet eller tapt bagasje (reisegods)
 • Avbestilling av reise
 • Behandlingsutgifter etter en ulykkesskade (etter hjemkomst)
 • Studieavbrudd

Du betaler egenandel ved:

 • 2 000 kroner ved tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger og elsykkel
 • 3 000 kroner i egenandel ved skade tilknyttet innbo
 • 4 000 kroner ved ansvarsskade
 • 4 000 kroner + 20 % av overskytende beløp ved rettshjelp

Forsikringen dekker ikke:

 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Studieopphold og reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet, og gjelder for nye studentforsikringer kjøpt fra om med 2. juni 2022. Forsikringer kjøpt før denne datoen har andre forsikringssummer og vilkår. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.